Actualiteit

Houbensteyn stelt plannen voor mestvergisting in Heide bij

Om tegemoet te komen aan bezwaren van omwonenden wil het varkenshouderijbedrijf Houbensteyn minder mest gaan verwerken dan oorspronkelijk was gepland op de locatie in Heide. Dat meldt directeur Martin Houben in een brief aan de gemeente. Het varkensbedrijf neemt ook andere maatregelen om mogelijke overlast te voorkomen.

lees meer


'Door alle mest in Nederland te vergisten kan methaanemissie met 22% dalen'

De landbouw in Nederland is verantwoordelijk voor 75% van de nationale methaanemissie. Daarvan is 30% afkomstig van de mestopslag. Door te vergisten met verse mest kan de methaanuitstoot van de mestopslag met 75% worden teruggebracht, blijkt uit een studie van Wageningen University & Research. Dat betekent dat de methaanemissie met 22% wordt teruggebracht, wanneer alle geproduceerde mest in Nederland zou worden vergist. Dat stelt dr. ir. René Cornelissen van CCS Energie-advies.

lees meer


Verdenking van illegale verwerking van papierslib in co-vergisters

Het Openbaar Ministerie vervolgt 7 boerenbedrijven in Groningen, Friesland en Drenthe voor het overtreden van de Meststoffenwet. De boeren worden er van verdacht tonnen papierslib te hebben verwerkt in hun co-vergistingsinstallatie, terwijl dit niet als co-product is toegelaten. Het digestaat werd als meststof over het land uitgereden. De boeren ontvingen voor de verwerking van het papierslib een vergoeding van 20 euro per ton.

lees meer


Amper wijzigingen mestbeleid 2022

In 2022 zijn regels voor gebruik en vervoer van meststoffen nauwelijks gewijzigd. Het is nog niet bekend of Nederland een derogatie krijgt. Voor een aanvraag kan worden ingediend moet moet eerst het nieuwe actieplan worden goedgekeurd in Brussel.

lees meer


Organische meststoffen voor de akkerbouw in de toekomst

BO Akkerbouw heeft NMI een onderzoek laten uitvoeren voor de toekomstige mestmarkt. Door beleidsontwikkelingen (stikstof, klimaat, contouren mestbeleid e.d.) zal het aanbod waarschijnlijk dalen en zal er een verschuiving plaatsvinden van onbewerkte mest naar producten uit de mestverwerking.

lees meer


Vervoersverbod vanwege vogelgriep in Nieuwerbrug

In Nieuwerbrug in de Zuid-Hollandse gemeente Bodegraven-Reeuwijk is bij  eenden op een kleinschalige houderij vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene H5-variant van het vogelgriepvirus. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 220 eenden en kippen geruimd. In een zone 10 kilometer rond de besmetting geldt een vervoersverbod.

lees meer


Gemeente Venray moet oordelen over mestverwerking in Ysselsteyn

Een varkensbedrijf in Ysselsteyn beschikt nu over een vergunning voor de verwerking van 6.300 ton mest op jaarbasis. Van deze vergunning is nooit gebruikgemaakt. Het bedrijf vraagt nu een nieuwe omgevingsvergunning aan om 31.000 ton mest per jaar te kunnen verwerken, waarvan circa 25.000 ton mest afkomstig is van andere bedrijven uit Noord-Limburg. De provincie Limburg is de vergunningverlener. De provincie vraagt aan de gemeenteraad van Venray een verklaring van geen bedenkingen te verlenen.

lees meer


Raad van State laat natuurvergunning voor mestverwerkend bedrijf in stand

De Raad van State laat de vergunning die de provincie Noord-Brabant in het kader van de Natuurbeschermingswet aan in 2019 een mestverwerkend bedrijf in Helmond verleende in stand. Een eerdere uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant uit december 2019 waarbij ingebrachte bezwaren als niet ontvankelijk werden bestempeld, werd op woensdag 12 januari door Raad van State nog eens bevestigd. 

lees meer


Cumela publiceert Gebruikswijzer Meststoffen voor 2022

Cumela Nederland heeft de Gebruikswijzer Meststoffen voor 2022 opgesteld. Daarin wordt onder andere aangegeven welke verboden er gelden voor de verschillende grondsoorten waarop meststoffen kunnen worden aangewend en welk uitrijdschema er voor de diverse mestsoorten van toepassing is. Ook geeft de organisatie in de Gebruikswijzer Meststoffen aan welke bijzondere bepalingen van toepassing zijn en welke methode voor emissiearm aanwenden zijn toegestaan.

lees meer


Rekenmodel moet verlaging van emissies door mestverwerking in kaart brengen

Groot Zevert Vergisting werkt aan een rekenmodel om de verlaging van de emissie door mestverwerking in kaart te brengen, zowel voor de leveranciers van mest, als de afnemers van de eindproducten. Wanneer de effecten van mestverwerking op de emissies exact in beeld zijn kan dat wellicht in de markt tot waarde worden gebracht. 

lees meer


Taakstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf voor mesttransporteur

De rechtbank Overijssel heeft een ondernemer uit Olderbroek maandag 10 januari veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden met een proeftijd van 2 jaar. De man gaf leiding aan bedrijven die zicht schuldig maakten aan meerdere strafbare feiten. Zo maakte het bedrijf valselijk vervoersbewijzen dierlijke meststoffen op die werden opgestuurd naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Daarnaast heeft het bedrijf tientallen vrachten met uienwater en proceswater afgeleverd bij een bedrijf dat niet bevoegd was om die afvalstoffen te ontvangen.

lees meer


EBA wijst op belang van biogas en groen gas voor Europese energietransitie

De European Biogas Association (EBA) heeft in het Statistisch Rapport 2021 de mogelijke bijdragen die biogas en groen gas kunnen hebben in de toekomstige energiemix geanalyseerd. Momenteel bedraagt de gecombineerde productie van biogas en groen gas ongeveer 191 terrawattuur. Dit getal zal tot aan 2030 verdubbelen, meent de organisatie. Tot aan 2050 kan de productie groeien tot meer dan 1.000 terrawattuur. Dat staat gelijk aan  30 tot 40% van de gasvraag in de Europese Unie in 2050.

lees meer


Friese loonwerker rijdt al volop met mest vanwege gebruikte opslagvoorzieningen

Firma De Blokken uit het Friese Pingjum verwacht in de maand januari dagelijks met een 32 m3 grote mesttank op pad te zijn, om voor melkveehouders mest van de ene naar de andere opslag te verhuizen. Melkveehouders mogen pas vanaf medio februari mest over het grasland uitrijden. Om de mest tot die tijd te kunnen opslaan zijn er verschillende bedrijven die extra opslag huren, een mestzak gebruiken las noodopslag of ze brengen de mest naar een tweede bedrijfslocatie.

lees meer


Webinar over subsidieregeling 'Groen-economisch herstelfonds' (EHF) en over precisiebemesting

Op vrijdag 14 januari van 11.00 tot 12.30 uur wordt er een webinar georganiseerd met uitleg over de subsidieregeling 'Groen-economisch herstelfonds'. Het grootste deel van het budget, €35,5 miljoen van de €52,4 miljoen, is bestemd om investeringen te subsidiëren. Het andere deel van het budget is gereserveerd voor het opzetten van samenwerkingsverbanden.

lees meer


Mogelijk geen extra nutriëntenemissierechten bij mestverwerking in Vlaanderen

Via de regeling 'Toekenning van nutriëntenemissierechten mits mestverwerking' kunnen veehouderijbedrijven in Vlaanderen onder voorwaarden hun veestapel uitbreiden. Die groei mag evenwel de significante verbetering van de milieukwaliteit niet in de weg staan. Gezien de huidige milieukwaliteit is het mogelijk dat er in 2022 geen nutriëntenemissierechten via de regeling zullen worden toegekend, meldt de Vlaamse Landmaatschappij.

lees meer


Nitraatresidu als indicator voor nitraatuitspoeling

Op het melkveebedrijf van Koeien & Kansen deelnemer Adrian Houbraken in het Brabantse Bergeijk wordt geëxperimenteerd met bepaling van het nitraatresidu als bedrijfsspecifieke indicator van het risico op nitraatuitspoeling. Koeien & Kansen gaat daarmee aan de slag in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De eerste indruk is dat de monsters die genomen worden voor bepaling van het nitraatresidu een goede afspiegeling geven van het gevoerde stikstofmanagement op het bedrijf.

lees meer


CZAV brengt vraag naar organische meststoffen in kaart

Coöperatie CZAV maakt momenteel inventariserende afspraken met afnemers, loonwerkers en distributeurs voor het leveren en uitrijden van organische mest. Dat gebeurt om in het voorjaar niet onnodig tijd te verliezen. In het werkgebied van CZAV groeit de vraag naar organische mest en bodemverbeteraars als compost en champost. De vraag naar deze producten gaat deels ten koste van de inzet van drijfmest, dunne fractie en digestaat. 

lees meer


Jaarlijkse netwerkconferentie POP3+ wordt dit jaar digitaal en interactief (18 januari)

Het Regiebureau POP nodigt u van harte uit om deel te nemen aan hun jaarlijkse nationale Netwerkconferentie POP3+ op 18 januari. De conferentie vindt geheel online plaats via een digitaal platform / netwerkplein dat de mogelijkheid biedt om te kijken, luisteren, meedoen, netwerken en beleven.

lees meer


Veehouder na explosie: ‘Dichte vloeren tikkende tijdbommen’

Na een explosie van mestgassen onder onder een emissiearme vloer in een melkveestal in Maarsbergen heeft de veehouder het helemaal gehad met de emissiearme vloeren. Hij wil niet meer boeren boven een tikkende tijdbom.

lees meer


Verkoop van warm water kan mestvergisting rendabel maken

Voor bedrijven vanaf ongeveer 100 melkkoeien kan mestvergisting rendabel zijn, meent Jan Steijsiger van Mechanisatie Service Veluwe in het Gelderse Twello. Dat lukt met een compacte vergister die werkt met verse mest, waarbij ook de warmte die vrijkomt goed tot waarde wordt gebracht bijvoorbeeld door er heet water mee te produceren. Het verkrijgen van een SDE++-subsidie is wel een voorwaarde. 

lees meer


Fliegl brengt nieuwe transporttank op de markt

De Duitse machinefabrikant Fliegl heeft een nieuw transportvoertuig ontwikkeld voor het transport van drijfmest en digestaat over langere afstanden. De 3-assige oplegger STF 30000 Truck Line TOP combineert een tankinhoud van 30 m3 met een leeg gewicht van slechts 5900 kilogram. De tank is uitgevoerd in roestvrij staal met een extra laklaag, waardoor een lange levensduur gegarandeerd wordt. 

lees meer


Duitse onderzoekers zien veel perspectief voor aanzuren van mest

Binnen het Duitse project GülleBest wordt onderzocht hoe er met zo min mogelijk emissie van broeikasgassen en ammoniak mest en digestaat uitgereden kan worden. De eerste resultaten van het project wijzen uit dat het mogelijk is de ammoniakemissie met 55% terug te brengen. Vooral het aanzuren van drijfmest en digestaat blijkt effectief.

lees meer


Koeien in de mestkelder na explosie in de stal

In een koeienstal in het Utrechtse Maarsbergen is aan het einde van de ochtend van woensdag 5 januari een explosie geweest. Vervolgens zijn 19 koeien in een mestput gevallen. De brandweer kwam ter plaatse om een aantal koeien uit de mestkelder te takelen. Daar was ook een dierenarts bij aanwezig. De brandweer vermoedt dat de explosie is ontstaan door de vorming van mestgassen.

lees meer


RVO.nl vraagt maispercelen op zand- en lössgrond te melden

Ondernemers die mais willen telen op percelen op zand- en lössgrond wordt gevraagd dit vooraf te melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Op bais van de melding kan de NVWA controleren of de ondernemer zich houdt aan de kortere uitrijdperiode voor drijfmest op  maispercelen. Het aanmelden kan van 1 januari tot en met 15 februari.

lees meer


Vervoersverbod vanwege vogelgriep in Bentelo

Uit onderzoek is gebleken dat de legkippen op een pluimveebedrijf in Bentelo in de Overijsselse gemeente Hof van Twente besmet zijn met een hoogpathogene variant van het vogelgriepvirus hebben. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 120.000 legkippen op dit bedrijf geruimd. Naast het besmette bedrijf ligt een pluimveebedrijf van dezelfde eigenaar, waar dezelfde verzorgers werken. Dit bedrijf met circa 69.000 kippen wordt preventief geruimd. In de zone van 10 kilometer rond het geïnfecteerde bedrijf is een vervoersverbod ingesteld.

lees meer


Onzekerheid rond derogatie stelt melkveehouders voor keuzes

De verwachting is dat het Nitraatcomité van de Europese Commissie pas in september een advies uitbrengt over een verzoek van Nederland voor derogatie om meer dierlijke mest per hectare te kunnen gebruiken dan de standaardnorm die binnen de Europese Unie geldt. Het bemestingsseizoen is dan achter de rug. Dat stelt melkveehouders voor keuzes.

lees meer


Vervoersverbod vanwege vogelgriep bij vleeskuikenbedrijf in Blija

In Blija in de gemeente Noardeast-Fryslân is bij vleeskuikens op een pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene H5-variant van het vogelgriepvirus. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 177.000 vleeskuikens op dit bedrijf geruimd. Op 100 meter afstand van het besmette bedrijf ligt een pluimveebedrijf van dezelfde eigenaar. Dit bedrijf met circa 45.000 vleeskuikens wordt preventief geruimd. In de 10 kilometer zone rond het bedrijf is een vervoersverbod ingesteld.

lees meer


Gemeentelijke steun voor energiecoöperatie Groengas Koekange Echten

De nieuwe energiecoöperatie Groengas Koekange Echten krijgt van de Drentse gemeente De Wolden 26.000 euro subsidie. De  gemeentelijke steun wordt verleend om het project naar een volgende fase te brengen. Dertien melkveehouders in het gebied rond Echten en Koekange werken samen in de coöperatie. Ze willen op hun bedrijven monovergisters plaatsens en het biogas dat uit mest wordt gewonnen op een centrale locatie opwerken tot groen gas. 

lees meer


Hoge kunstmestprijs wakkert vraag naar mineralenconcentraat aan

De verwachting is dat de belangstelling voor het gebruik van mineralenconcentraat het komend seizoen zal toenemen als gevolg van de hoge prijzen voor kunstmest. Voor meer zekerheid over de afzet van het mineralenconcentraat voor de wat langere termijn is het wel wenselijk dat mestverwerkende bedrijven blijven investeren in de kwaliteit van het product.

lees meer


Vlaamse Mestbankloket vereenvoudigt volmachtensysteem

Het volmachtensysteem op het Vlaamse Mestbankloket zal vanaf 1 juni 2022 eenvoudiger worden. Binnen het nieuwe volmachtensysteem zijn er straks nog maar 2 typen volmachten. Een volmacht om het systeem zowel te kunnen beheren als te raadplegen of een volmacht die alleen de mogelijkheid biedt om het systeem te raadplegen. In het huidige volmachtensysteem zijn er nog 8 rechten waarvoor een aparte volmacht gegeven kan worden. Een volmachthouder die op 1 juni 2022 al die 8 rechten heeft, krijgt automatisch de nieuwe 'beheer- en raadplegen'-volmacht.

lees meer


Varkenshouder wil mestafzetkosten omlaag brengen naar 5 euro per ton

Varkenshouder Hans Verhoeven in Valkenswaard exploiteert een gesloten bedrijf met 250 zeugen.De mest van het bedrijf wordt vergist in een monovergister. Omgerekend bedragen de mestafzetkosten voor het bedrijf dit jaar 11,30 euro per kuub. Verhoeven wil het digestaat in de de toekomst verder gaan verwerken. Zo hoopt hij de mestkosten van het bedrijf te kunnen verlagen tot ongeveer 5 euro per ton.

lees meer


Debietmeters worden verplicht bij Vlaamse mestverwerkingsinstallaties

In Vlaanderen moeten bedrijven die mest verwerken of bewerken en die te maken hebben met vloeibare mest vanaf 1 januari 2022 debietmeters hebben geïnstalleerd. Die verplichting vloeit voort uit een aanpassing die is doorgevoerd in het Mestdecreet van het Vlaamse Mestactieplan 6. 

lees meer


VCM geeft tips voor het werken aan stabiele effluentsamenstelling

Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) heeft de Code Goede Praktijk 'Verkrijgen van betrouwbare en stabiele effluentsamenstelling na biologische verwerking van mest' geüpdatet op basis van gegevens van de Vlaamse Mestbank van 2018-2020. Hier geeft de VCM tips en aanbevelingen om afwijkingen tussen de inhoudswaarden van effluent op de vervoersdocumenten en de waarden bepaald bij controle door de Dienst Handhaving van de Mestbank te voorkomen.

lees meer


Bouw van mestverwerkingsinstallatie van Twence vordert

De bouw van de mestverwerkingsinstallatie van afvalverwerker Twence in Zenderen vordert. De installatie is berekend op de verwerking van 250.000 kuub varkensmest per jaar. Ruim 80% van de vergunde mestcapaciteit is gecontracteerd bij circa 175 varkenshouderijbedrijven in Twente, Salland en de Achterhoek. Naar verwachting kan in maart 2022 de eerste mest worden aangevoerd. Eind volgend jaar moet de installatie op volle capaciteit draaien. Tien intermediairs verzorgen de mestaanvoer.

lees meer


Mest van vleeskuikens zou als kweekmedium voor insecten kunnen dienen

De Belgische dierenarts Carl-Victor Deweer deed voor het afronden van zijn studie aan de universiteit Gent onderzoek naar het kweken van lareven van de zwarte soldatenvlieg op mest van vleeskuikens. Wanneer de pluimveemest goed wordt gemixt en iets wordt bevochtigd blijkt het een geschikt kweekmedium is zijn conclusie. De nadruk in het onderzoek lag vooral op het veilig verwerken van de larven in pluimveevoeders. 

lees meer


Kwaliteit van oppervlaktewater in Vlaamse landbouwgebied blijft onvoldoende

Uit de recentste meetgegevens van de van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat de kwaliteit van het oppervlaktewater in landbouwgebied in Vlaanderen onvoldoende blijft en dat Vlaanderen verder verwijderd is van de doelstelling dan bij de start van het zesde mestactieplan (MAP 6). Dat staat in het Mestrapport Vlaanderen 2021 van de Vlaamse Landmaatschappij

lees meer


Nog geen nieuwe excretieforfaits voor melkvee in 2022

Gelet op de langer dan verwachte doorlooptijd van de advisering over de nieuwe excretieforfaits in de Meststoffenwet voor melkvee is het niet mogelijk gebleken de geplande actualisering per 1 januari 2022 door te voeren. Dat meldt minister Schouten van LNV aan de Tweede Kamer. Ze laat het aan haar opvolger om eventueel per 1 januari 2023 veranderingen door te voeren.

lees meer


Ontheffing bij deelname certificeringssysteem Fertigarant verlengd tot 2024

Bedrijven die meedoen met het certificeringssysteem Fertigarant en vaste mest produceren met een aantoonbaar constant nutriëntengehalte, komen in aanmerking voor een steekproefsgewijze bemonstering in plaats van een bemonstering per vracht. Minister Schouten van LNV wil de ontheffing die zij hiervoor verleend heeft aan de deelnemers tot eind 2024 verlengen. Dat meldt zij aan de Tweede Kamer.

lees meer


Micro-organismen in de mest van biggenopfokstal remmen ammoniakvorming

De uitstoot van ammoniak en geur vanuit varkensstallen kan leiden tot overlast voor de omgeving. In de proeftuin ‘Beperken emissie ammoniak’ van Mineral Valley Twente is een proef uitgevoerd waarbij is gekeken naar de mogelijkheden voor reductie van deze emissies. Dat gebeurde via het toepassen van een vernevelingssysteem dat regeneratieve micro-organismen in de mest van een biggenopfokstal brengt.

lees meer


Verlenging pilot Mineralenconcentraat en pilot Kunstmestvrije Achterhoek

Er lopen in het kader van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn twee pilots die tot doel hebben te laten zien dat het mogelijk is om hoogwaardige verwerkingsproducten uit dierlijke mest te produceren en te gebruiken als kunstmestvervanger. Nederland wil de pilot mineralenconcentraat en pilot kunstmestvrije Achterhoek voor een jaar verlengen, tot en met 31 december 2022. De pilots worden niet vergroot of uitgebreid. De huidige partijen die participeren zullen een nieuwe beschikking krijgen. Dat schrijft minister Schouten van LNV aan de Tweede Kamer.

lees meer


Brongerichte maatregelen varkenshouderij met name effectief voor lagere methaanuitstoot

Brongerichte maatregelen om de uitstoot van ammoniak en broeikasgassen te verlagen staan sterk in de aandacht. Zaak is natuurlijk wel dat ze voldoende werken, en dat ze toegestaan worden. Vanuit het project 'integraal aanpakken' is onderzoek verricht. Relatief eenvoudige maatregelen als het spoelen en verdunnen van mest blijken al een groot effect te hebben.

lees meer


Save the date: Implementatie EU-Meststoffenverordening in meststoffenwet: webinar CDM 4 februari

Op 16 juli 2022 zal de EU-meststoffenverordening (EU/2019/1009, de “Fertilising Product Regulation (FPR)) van kracht worden. Hiermee wordt vrijhandel van organische meststoffen in de EU mogelijk. Nederland zal nieuwe regels voor Europees vrij handelsverkeer in de Meststoffenwet opnemen. De nieuwe regels betreffen alle mogelijke vormen van bemestingsproducten en hebben daardoor een groot raakvlak met nationale bepalingen voor meststoffen en afvalstoffen die als meststof of als grondstof voor meststofproductie in Nederland zijn toegelaten.

lees meer


EHF: subsidiemogelijkheden voor investeringen en samenwerkingsverbanden

Het EHF is een Europees steunfonds voor landbouwers. Dit is voor het economisch herstel van de landbouwsector en het platteland na de uitbraak van het coronavirus. De maatregelen moeten aansluiten bij de milieu- en klimaatafspraken van de Europese Unie, vandaar de naam groen-economisch herstel. Het grootste deel van het budget, €35,5 miljoen van de €52,4 miljoen, is bestemd om investeringen te subsidiëren.

lees meer


Reacties op coalitieakkoord: torenhoge ambities, ingrijpende gevolgen, maar zijn ze uitvoerbaar?

In een publicatie heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zijn reactie gegeven op het coalitieakkoord. Ze stellen hierin dat de ambities torenhoog zijn, dat deze in lijn zijn met internationale afspraken, daar ook budget voor wordt gereserveerd, maar ze hebben hun twijfels over de haalbaarheid om voldoende snel beleid te ontwikkelen en dit ook nog eens uit te voeren. LTO Nederland bevestigt de hoge ambities en dat dit zeer ingrijpend is voor de Nederlandse land- en tuinbouw, maar ook dat er substantieel budget voor wordt vrijgemaakt.

lees meer


Podcast groen gas bij BNR

In een podcast van een half uur geven Michel van Dam, innovator bij Enexis en Marc Londo van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) hun visie op de noodzaak van de productie van voldoende groen gas, waarom dit zo moeilijk van de grond komt, en wat er in hun ogen zou moeten gebeuren om de ambitie wel te behalen.

lees meer


ForFarmers benut biogas afkomstig van melkveebedrijven

Vijf melkveehouders uit buurtschap Oxe bij Deventer gaan onder andere de fabriek van ForFarmers in Deventer voorzien van biogas dat is opgewekt op hun eigen erf. Dit biogas gebruikt het mengvoerbedrijf om een stoomketel te verhitten. De stoom die zo geproduceerd wordt is nodig voor het persen van brokken. Daarvoor gebruikt het bedrijf nu nog aardgas.

lees meer


Bomech introduceert 24 meter brede Trac-Pack sleepvoetbemester

Machinebouwer Bomech uit Albergen introduceert een 24 meter brede Trac-Pack sleepvoetbemester voor zelfrijdende mesttanks. De bemester was er al met werkbreedtes van 12, 15, 18 en 21 meter. De nieuwe Trac-Pack 24 heeft een transportbreedte van 2,99 meter. De transporthoogte is 3,6 meter en de bemester weegt 4,1 ton.  De machine heeft een 8 inch mesttoevoer en vier Alrena exactverdelers. De slangafstand is 25 centimeter. De bemester heeft een doseercapaciteit van 12.000 liter per minuut.

lees meer


Plan voor mestvergister in Groenlo lijkt van de baan

Het plan voor de bouw van een mestvergistingsinstallatie op het bedrijventerrein de Laarberg bij Groenlo lijkt van de baan. De initiatiefnemer voor het project, WSB Energy, heeft de optie voor het sluiten van een koopovereenkomst voor de grond op het bedrijventerrein 'van rechstwege beëindigd'. Dat vertelde heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost-Gelre gemeld aan de gemeenteraad.

lees meer


POV richt mestcluster op

Afgelopen maanden is er door de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) hard gewerkt aan de oprichting van een mestcluster. Vorige week is het cluster in pilotvorm van start gegaan en zijn de eerste vrachten dikke fractie opgehaald. Eind 2022 wordt deze pilot geëvalueerd.

lees meer


Cumela roept leden op vermoedens van mestfraude te melden

Cumela roept mestverwerkers en mestvervoerders op om zich hier niet voor te laten lenen voor zaken die ruiken naar fraude. De hele sector die bezig is met mest heeft last van het slechte imago dat ontstaat door het illegale handelen van een beperkt aantal ondernemers. Daarom is Cumela met de NVWA, RVO en ministerie van LNV in gesprek over een veel krachtiger aanpak van de mestfraude. Leden worden opgeroepen vermoedens van mestfraude te melden.

lees meer


Vervoersverbod vanwege vogelgriep in Ysselsteyn

In Ysselsteyn in de Limburgse gemeente Venray is bij kalkoenen op een pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene H5-variant van het vogelgriepvirus. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 24.000 kalkoenen op dit bedrijf geruimd. Omdat personeel van het besmette bedrijf ook op twee andere pluimveebedrijven in het 1 kilometer gebied werkzaam is, worden ook deze bedrijven preventief geruimd. Op deze twee bedrijven gaat het in totaal om circa 40.000 dieren. Voor een zone van 10 kilometer rond het besmette bedrijf geldt per direct een vervoersverbod.

lees meer


Vermoedelijk geen SDE++-subsidie naar mestvergisting in 2021

Er is in 2021 voor 12 miljard euro SDE++-subsidie aangevraagd, terwijl er maar 5 miljard euro aan budget beschikbaar is. De verwachting is dat het budget verhoogd wordt naar 7,5 miljard euro. In de eerste twee fases kon worden ingetekend op projecten op het gebied van zon PV en CO2-opslag. Dit betekent dat het budget daar volledig heen zal gaan en er geen geld overblijft voor andere type projecten, zoals mestvergisting. 

lees meer


Kleine opbrengstverschillen in Nitroman veldproeven in de maïsteelt

Op het Proef- en Vormingscentrum voor de landbouw in het Belgische Bocholt werd voor het tweede jaar op rij een blokkenproef aangelegd voor de bemesting met verschillende mestverwerkingsproducten in de teelt van maïs. De gebruikte meststoffen zijn KAS en herwonnen meststoffen uit de dunne fractie van varkensmest. De meeste gevinden verschillen in de proef bleken niet significant.

lees meer


Nitroman veldproef met het bemesten van consumptieaardappelen

Afgelopen seizoen is er voor het tweede jaar op rij een Nitroman veldproef aangelegd op proefboerderij Rusthoeve in het Zeeuwse Colijnsplaat. Bij de teelt van consumptieaardappelen werd er bemest met ammoniumnitraat, ammoniumsulfaat of mineralenconcentraat. Een object bemest met KAS 27% werd gebruikt  als vergelijkende standaard. 

lees meer


Aanleg Bio-hub bij Deventer officieel van start

Op donderdagmiddag 16 december is de schop in de grond gegaan voor het eerste stuk van de biogasleiding voor de aanleg van de Bio-hub in Oxe bij Deventer. Naar verwachting kunnen de eerste afnemers, Royal GD en ForFarmers, medio 2022 het eerste biogas gaan gebruiken.

lees meer


Vrijspraak, taakstraffen en 1,1 miljoen euro boete voor fraude met digestaatafzet

De rechtbank Amsterdam heeft in een omvangrijke milieufraudezaak ruim 1,1 miljoen euro aan geldboetes en taakstraffen van 60 tot 240 uur opgelegd aan tien bedrijven en hun directeuren. Een van de verdachten is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een beroepsverbod van 2 jaar. Van de 19 bedrijven en personen die terechtstonden, zijn er 8 volledig vrijgesproken van alle verdenkingen. 

lees meer


Vervoersverbod vanwege vogelgriep bij vleeskuikenbedrijf in Den Ham

In Den Ham in de Overijsselse gemeente Twenterand is bij vleeskuikens op een pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene H5-variant van het vogelgriepvirus. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 80.000 dieren geruimd. In een zone van 10 kilometer rond het bedrijf geldt een vervoersverbod.

lees meer


Verwerken van varkensmest kost zeker 19 euro per kuub

In het kader van het project Meerwaarde Mest en mineralen 2 hebben onderzoekers van Wageningen University & Research een kostenberekening voor drie mestverwerkingsscenario’s. Er zijn berekeningen gemaakt voor het scheiden van varkensdrijfmest in een dikke fractie en dunne fractie, de verwerking van varkensdrijfmest tot een dikke fractie, een stikstof en kaliumrijk-concentraat en loosbaar water en voor scheiding van co-vergiste varkensdrijfmest in een dikke fractie, een stikstof en kaliumrijk-concentraat, een reststroom en loosbaar water. Per kuub die moet worden verwerkt ligt de kostprijs op minimaal 19 euro.

lees meer


Visvoer maken uit methaan

Onderzoekers op Stanford University (Californië, VS) hebben onderzocht dat het mogelijk is om met methaan vismeel te produceren. De kostprijs van dit voer voor vissen zou een stuk lager liggen dan wat een viskweker nu betaalt.

lees meer


Belangstelling voor gebruik mestverwerkingsproducten neemt toe

Mestverwerking de Kempen in het Brabantse Wintelre verwerkt jaarlijks circa 100.000 ton varkensdrijfmest tot een gecomposteerde gehygiëniseerde droge meststof, een mineralenconcentraat en loosbaar water. De onderneming is een een onderdeel van de Van Kuijk Groep. De vraag vanuit Frankrijk voor de dikke fractie groeit en ook bemerkt het bedrijf een groeiende belangstelling onder veehouders en akkerbouwers voor het mineralenconcentraat.

lees meer


Proefbedrijf De Marke wordt toch niet overgenomen door boerencoöperatie

De overname van agro-innovatiecentrum De Marke in Hengelo (Gelderland) door boerencoöperatie 'De Marke' gaat niet door. De coöperatie heeft geconcludeerd dat ze het financieel niet rond krijgen om het proefbedrijf over te nemen van Wageningen University & Research (WUR).

lees meer


Vergunning voor dertien monomestvergisters en groen gas-hub in De Wolden

Gemeente De Wolden heeft vergunningen verleend voor de bouw van dertien monomestvergisters bij veehouders. Het biogas van de dertien installaties komt bij een van hen bij elkaar waar het wordt opgewaardeerd tot groen om te leveren op het aardgasnet. De mest blijft op de eigen melkveebedrijven.

lees meer


Schijveneg Lemken uit te breiden met precisieverdeler voor vloeibare mest van Vogelsang

De compacte schijveneg Heliodor van de Duitse machinefabrikant Lemken wordt vanaf maart 2022 leverbaar met een installatieset voor de opbouw van een DosiMat DMX-precisieverdeler van Vogelsang. Met deze precisieverdeler kan bijvoorbeeld drijfmest worden ingewerkt. Door de compacte en lichte constructie is er volgens de fabrikanten weinig extra hef- en trekvermogen nodig.

lees meer


Gelderland bepleit regionale aanpak 'Mest in circulair perspectief'

De provincie Gelderland wil met de aanpak 'Mest in circulair perspectief' zich sterk maken voor een duurzame landbouw, waarin innovatieve stalsystemen en -mestverwaarding zorgen voor een reductie van broeikasgassen, -stikstof en behoud van waardevolle nutriënten. Het Gelderse college van kiest hierbij voor een nieuwe langjarige en regionale aanpak, waarin -samen met andere provincies- veelbelovende initiatieven vanuit de sector worden gefaciliteerd en opgeschaald.

lees meer


ISO-norm beschrijft serie algemene eisen aan samengestelde meststoffen

De norm NEN-ISO 22862:2021 'Fertilizers and soil conditioners – Compound fertilizer - General requirements' is gepubliceerd. De norm beschrijft een serie van algemene eisen aan samengestelde meststoffen. Deze norm is in ISO-verband opgesteld en binnen Nederland aanvaard als nationale norm.

lees meer


Europese Commissie niet overtuigd van impact zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn

De Europese Commissie heeft het Nederlandse derogatieverzoek niet geagendeerd voor het Nitraatcomité van 15 december. Dat betekent dat de volgende stap in de procedure tot derogatie voor de mogelijkheden om in Nederland meer mest uit te kunnen rijden dan de standaard Europese norm nu nog niet kan worden gezet. Dat meldt minister Schouten van LNV aan de Tweede Kamer.

lees meer


Curator verkoopt bio-energiecentrale in Harderwijk aan Taurus

Na het faillissement van de Bio-energiecentrale Harderwijk op 19 oktober, heeft de door de rechtbank Gelderland aangewezen curator gepoogd een koper te vinden om de energiecentrale over te nemen. Het voorgenomen besluit van de curator en rechter commissaris van de Rechtbank Gelderland is het opstalrecht, inclusief de hele inrichting te verkopen aan het bedrijf Taurus uit het Limburgse Ysselsteyn.

lees meer


Uitstel in rechtszaak tegen mesthandelaar uit Tubbergen

De rechtszaak tegen een varkenshouder en mesthandelaar uit Tubbergen is uitgesteld. De rechter besloot daartoe omdat er nog te veel onduidelijkheid over de tenlastelegging bestaat. De zaak die dient bij de rechtbank Overijssel wordt waarschijnlijk pas in maart volgend jaar voortgezet. Het bedrijf in Tubbergen bestaat uit verschillende bv’s. Er was bij de behandeling van de zaak vorige week onder andere discussie of wel de juiste rechtspersoon was aangeklaagd.

lees meer


Lely heeft op 15 bedrijven Sphere-systeem geplaatst

Er draaien inmiddels circa 15 melkveebedrijven met het systeem Lely Sphere. In Nederland is Lely nu nog vooral in Noord-Brabant actief met de introductie van het systeem. Het is de bedoeling dat het systeem binnenkort wordt uitgerold naar de rest van Nederland. Dat zegt Ellen Schmeitz van Lely International

lees meer


Na voorjaar 2022 brede pilot met rVDM

Wekelijks wordt er sinds eind 2020 met de sector en de leveranciers van software overlegd met het ministerie van LNV over de ontwikkeling van het digitale alternatief voor het Vervoersdocument Dierlijke Mest (rVDM). Het is de planning om na de voorjaarsbemestingspiek van 2022 een brede pilot te organiseren, waarbij mestvervoerders met de nieuwe regels en het nieuwe rVDM gaan werken.

lees meer


Stichting Agricycling opgericht: van kringlooplandbouw naar kringloopsamenleving

In Friesland hebben melkveehouder Pieter van der Valk en ondernemer Evert Schoneveld de stichting Agricycle opgericht. Twaalf veehouders zijn al aangesloten. Hun doel: de samenleving circulair maken door ook de menselijke ontlasting weer in de landbouw te gebruiken. Alleen dan kan er sprake zijn van een duurzame samenleving. Bovendien kan het zorgen voor een rendabelere bedrijfsvoering.

lees meer


Tweede Kamer: 'Mest moet niet als afvalproduct worden gezien'

Op dinsdag 7 december heeft de Tweede Kamer over een reeks moties gestemd die waren ingediend tijdens het debat over de vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van LNV en het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2022. De coalitiepartijen vragen de minister om in het nieuwe mestbeleid mest niet langer als afvalproduct te zien, maar als bron voor een goede evenwichtsbemesting. De Tweede Kamer moet daar voor de zomer van 2022 over worden geïnformeerd.

lees meer


Project Biogas Hoge Hexel opgeleverd

Op 1 november heeft CCS Energie-advies het project Biogas Hoge Hexel opgeleverd. In samenwerking met varkenshouderijbedrijf Tijs uit Hoge Hexel werd een vergister op boerderijschaal gerealiseerd. De mono-mestvergister verwerkt de mest van het varkensbedrijf en van nog 4 andere bedrijven uit de buurt. 

lees meer


Vervoersverbod vanwege vogelgriep in Weelde dicht tegen Nederlandse grens

In het Belgische Weelde is op woensdag 8 december bij een vermeerderingsbedrijf met 38.000 kippen een besmetting met een hoogpathogene variant van vogelgriep vastgesteld. Het bedrijf ligt op minder dan 10 kilometer afstand van de grens met Nederland. Daarom ligt een deel van de 10 kilometerzone in Nederland. Het ministerie van LNV heeft voor dit deel van de zone een regeling gepubliceerd.

lees meer


Vogelsang past aandrijving bij XSplit-schroefpersmestscheider aan

Vogelsang heeft de XSplit-schroefpersmestscheider, voor het scheiden van de dunne en dikke fractie van mest, voorzien van een nieuwe aandrijving. De aandrijving van de mestscheider is aan de afvoerzijde van de dikke fractie gemonteerd in plaats van aan de kant van de aanvoerzijde van de mest. Voordeel daarvan is dat er geen asafdichting meer nodig is en dat vermindert de kans op schade.

lees meer


Fosfaatvrijstelling van 50% bepleit voor organische stofrijke meststoffen

Aan het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn moet een fosfaatvrijstelling van 50% worden toegevoegd voor organische stofrijke producten om zo voor boeren het verlies aan fosfaatgebruiksruimte te compenseren die ontstaat door de invoering van de gecombineerde fosfaatindicator. Dat vragen CDA, ChristenUnie en BoerBurgerBeweging in een motie die op dinsdag 7 december werd aangenomen in de Tweede Kamer.

lees meer


'Mest moet niet als afvalproduct worden gezien'

Op dinsdag 7 december heeft de Tweede Kamer over een reeks moties gestemd die waren ingediend tijdens het dabat over de vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2022. De coalitiepartijen vragen de minister om in het nieuwe mestbeleid mest niet langer als afvalproduct te zien, maar als bron voor een goede evenwichtsbemesting. De Tweede Kamer moet daar voor de zomer van 2022 over worden geïnformeerd.

lees meer


Eland Machines maakt distributieafspraken met Steeno

Eland Machines uit Nijbroek wordt met ingang van 1 januari 2022 de Nederlandse importeur voor de Belgische fabrikant van landbouwmachines Steeno. Omgekeerd gaat Steeno de bemesters Eland Machines aanbieden in België en distribueren via het buitenlandse netwerk van het bedrijf.

lees meer


Werkstraf geëist voor directeur van mesttransportbedrijf

Het Openbaar Ministerie eist tegen de directeur van een mesttransportbedrijf uit Oldebroek een wekstraf van 240 uur en een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar. De Officier van Justitie acht bewezen dat hij met zijn bedrijf heeft gefraudeerd bij de uitvoering van mesttransporten. "Niet zo zeer vanuit financieel voordeel maar meer uit gemakszucht werd fictief mest afgevoerd voor veehouders diehun mestboehouding niet goed sluitend kregen." De rechtbank doet op 10 januari uitspraak.

lees meer


Contouren voor alternatief voor zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn

LTO Nederland, NAJK, NAV, POV, Cumela, Brancheorganisatie Akkerbouw, NZO en Rabobank werken samen aan een maatwerkaanpak, als alternatief voor het zevende actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn. Het alternatieve plan waar de organisaties aan werken, houdt rekening met lokale omstandigheden en spreekt agrarische ondernemers aan op hun verantwoordelijkheid om maatregelen te treffen die passen binnen hun situatie en bedrijf.

lees meer


Budgetclaim van 12 miljard euro in openstellingsronde 2021 voor SDE++

In de openstellingsronde 2021 van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) vroegen ondernemers vroegen voor 12 miljard euro subsidie aan. Er werden 4.109 aanvragen ingediend. Deze projecten zijn samen goed voor 7,26 megaton minder CO2-emissie per jaar. Het beschikbare budget is 5 miljard euro. Het budget is dus ruim overtekend. 

lees meer


Pomp-en-meng-unit maakt dikke fractie geschikt om bovengronds uit te rijden

Het bedrijf A&S Techniek uit het Friese Burgum heeft een ‘pomp-en-meng-unit’ ontwikkeld om stapelbare mest te kunnen maken van de dikke fractie die ontstaat na scheiding op de vloer van melkveestallen. Daarbij wordt de dikke fractie gemengd met een kleine hoeveelheid stro. Het idee is dat de dikke fractie daarmee beter praktisch hanteerbaar wordt doordat deze bovengronds als stalmest kan worden uitgereden. 

lees meer


Membraandestillatie zorgt voor fors hogere gehalten in mineralenconcentraat

Mestverwerkingsbedrijf Vlako uit het Brabantse Overloon slaagt  er in om via membraandestillatie de gehalten in het geproduceerde mineralenconcentraat te verdubbelen, tot 25 kilo stikstof per ton en 32,6 kilo kali per ton. Het volume loosbaar water neemt  door de extra stap toe van 60% naar 76% per aangevoerde ton drijfmest.

lees meer


Indicatie over emissie van verschillende soorten mestfracties

De samenstelling van de dikke en dunne fractie van rundermest verschilt per scheidingstechniek die werd toegepast. Op Dairy Campus zijn verschillende soorten mestfracties op verschillende manieren in vaten opgeslagen om een indicatie te krijgen welke uitwerking dit heeft op de emissies van broeikasgassen en ammoniak tijdens de opslag.

lees meer


Mesttransportbedrijf moet zich verantwoorden voor de rechter

Maandag 6 december diende in Zwolle een rechtzaak tegen een groot transportbedrijf uit Oldebroek dat wordt verdacht van valsheid in geschrifte bij de vervoersdocumenten van mest die werd verhandeld. De officier van justitie stelt dat bij bijna 1.000 Vervoersbewijzen Dierlijke Mest met een volume van in totaal 20 miljoen ton mest een onjuiste code werd vermeld. Het transportbedrijf sloeg de mest op in twee silo’s in Veendam. Er werd mest ontvangen van zowel rundvee- als varkenshouderijbedrijven, maar de mest werd telkens afgeleverd met de code voor vleesvarkensmest.

lees meer


Güstrower-machines worden in Dedemsvaart gebouwd

Machinefabrikant Duport heeft de activiteiten van het Duitse bedrijf Güstrower dat in 2018 werd overgenomen naar de eigen vestiging in Dedemsvaart verhuisd. Het gaat onder andere om de bouw van overlaadwagens en universeelstrooiers. De afgelopen periode werd er in Dedemsvaart extra productiecapaciteit voor gecreëerd. Het merk Güstrower wordt wel voortgezet.

lees meer


Robert Bos nieuwe voorzitter van Mestinvesteringsfonds

Robert Bos, directeur van veevoerbedrijf P. Bos Veevoeders in Ederveen, is de nieuwe voorzitter van het Mestinvesteringsfonds. Hij is Henk van Kuyk opgevolgd, sectormanager varkenshouderij van De Heus Voeders. Bos heeft al sinds de oprichting van het fonds in 2013 zitting in het bestuur.

lees meer


Biogas voorzag in 4,6% van Europese gasvraag in 2020

Eind november publiceerde de European Biogas Association (EBA) het jaarlijkse statistisch rapport. Dit rapport biedt actuele informatie over de ontwikkeling van de Europese biogas- en biomethaansector in 2020, alsook een vooruitblik voor de verwachte ontwikkelingen voor de wat langere termijn. EBA becijferde een productie aan biogas en biomethaan die gelijk staat aan 4,6% van de Europese gasvraag in 2020.

lees meer


CBAV-Webinars Bodem en Bemesting Akkerbouw op 20 januari en 3 februari

De Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) organiseert jaarlijks een Themamiddag Bemesting Akkerbouw. Vanwege de beperkingen rond corona wordt ook deze winter de themamiddag vervangen door twee webinars. De eerste is op 20 januari 2022 van 13:30 tot 15:00 rond bodem en organische stof. De tweede is op 3 februari 2022 van 13:30 tot 15:00 rond bemesting.

lees meer


Richard van Lijssel toegetreden tot Raad van Toezicht NCM

Vandaag heeft de Raad van Toezicht van NCM Richard van Lijssel benoemd als nieuw lid. Hij vervangt hiermee Dirk Kloosterboer die vanaf het begin betrokken was bij NCM.

lees meer


Kool Machinebouw introduceert nieuwe bemester

Machinebouw G. Kool uit Mijdrecht introduceert met de Rollex Eco 600 een nieuwe bemester. De machine heeft 6 secties met bolle schijven, 30 mestvoetjes en kent een werkbreedte van 6 meter. Het ontwerp is eenvoudig. De bemester is tweedelig hydraulisch opklapbaar. In transportstand is de bemester maar 2,35 meter breed. Het gewicht is circa 1250 kilo. Doordat de bemester gelagerd is per sectie en niet per schijf, vergt de machine relatief weinig onderhoud.

lees meer


Zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn na consultatie aangepast

Het ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn is na consultatie, gesprekken met de sector en moties door de Tweede Kamer aangepast. De ministerraad heeft ermee ingestemd om het definitieve actieplan naar de Tweede Kamer te zenden.

lees meer


Green Create Wijster wil begin 2022 eerste gas produceren

Green Create Wijster start begin december met het vullen van de eerste tanks met pluimveemest, zodat het bedrijf begin 2022 het eerste gas kan gaan produceren. Het bedrijf heeft 12 tanks geplaatst met elk een inhoud van 6500 m3. Op dit moment worden verschillende technische installaties geplaatst.

lees meer


Webinar 'Invloed digestaat op bodemleven en potentie van mono-mestvergisting' op 8 december

Woensdag 8 december vindt van 13:00 tot 14:30 uur de online slotbijeenkomst van het masterclasstraject 'Meer uit mest, minder CO2'. Daarin wordt digitaal ingegaan op het recente veldonderzoek dat Bioclear heeft gedaan op percelen bemest met digestaat. De provincie Friesland gaat in op de potentie van groen gas in Friesland, naar aanleiding van het onderzoek dat in opdracht van de provincie werd uitgevoerd. 

lees meer


Melkveehouderijorganisaties verbinden zich aan maatregelenpakket om stikstofuitstoot te reduceren

Een reeks organisaties uit melkveehouderijsector verbindt zich aan een maatregelenpakket om de stikstofuitstoot van de sector te verminderen. LTO, NAJK BoerenNatuur, BioHuis, Netwerk Grondig, NZO en Rabobank hebben met het ministerie van LNV afgesproken dat de melkveesector als geheel voor 2025 het ruw eiwitgehalte in het rantsoen verlaagt tot 160 gram per kilo, dat koeien 180 uur meer extra weidegang krijgen en dat op de helft van alle zandgronden mest wordt toegediend met een derde deel water.

lees meer


LTO: 'Scherpste randjes zijn van 'zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn af'

LTO Nederland constateert dat de scherpste randjes van zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn afgehaald. Dat neemt volgens de organisatie niet weg dat de impact van de generieke maatregelen groot blijft. LTO acht het noodzakelijk dat boeren en tuinders ook voor een maatwerkaanpak kunnen kiezen. 

lees meer


Dumea Agro Advies en Terra Agribusiness overgenomen door het management

De bedrijven Dumea Agro Advies en Terra Agribusiness worden overgenomen door het management. De landbouwkundige en milieukundige onderzoeken worden voortgezet onder de naam Dumea AM, met als onderdelen Dumea Agro en Dumea Milieu. Tegelijk met de naam verandert ook het adres. De onderneming verhuist per 6 december van Ootmarsum naar een nieuw kantoor in Saasveld dat meer ruimte biedt. 

lees meer


Vlako wil meer mest gaan verwerken

Mestverwerkingsbedrijf Vlako in het Brabantse Overloon wil de verwerkingscapaciteit uitbreiden tot 135.000 ton drijfmest op jaarbasis. Om dat mogelijk te maken zal de komende maanden een tweede zeefbandpers in gebruik worden genomen. De volgende stap is de investering in extra capaciteit voor omgekeerde osmose. Vlako verwerkt de mest tot een mineralenconcentraat, schoon water en vaste fractie.

lees meer


Nederland wil meer ruimte voor gebruik van verwerkt dierlijke mest in Europa

Tijdens de Europese Landbouw- en Visserijraad van 15 november heeft Nederland aan de Europese Commissie gevraagd om het gebruik van verwerkte dierlijke mest toe te staan vanwege de huidige hoge prijzen voor industriële meststoffen. Ook heeft Nederland verzocht om de Nitraatrichtlijn hierop aan te passen. Dat meldt minister Schouten van LNV aan de Tweede Kamer.

lees meer


Rekentool 'Mest is waardevol' in filmpje toegelicht

Eurofins Agro heeft samen met Wageningen University & Research een rekentool ontwikkeld om de economische en milieutechnische waarde van mest uit te rekenen. Wim van Dijk, onderzoeker bodem- en nutriëntenmanagement bij Wageningen University, geeft daar in een filmpje op de website van Eurofins Agro uitleg over.

lees meer


Lagere nitraatuitspoeling bij hoge drijfmestgift op droogtegevoelig grasland

Vervanging van een aanzienlijk deel van de kunstmestgift door drijfmest gaf op grasland op droogtegevoelige zandgrond een 30 tot 50% lager nitraatgehalte in uitspoelend water op 1 meter diepte, in het uitspoelseizoen van het droge jaar 2020. Dat zijn tussentijdse resultaten van een tweejarige veldproef uitgevoerd door Wageningen Livestock Research en Onderzoekcentrum B-WARE.

lees meer


Lely wint Agribusiness Award 2021 met Sphere

Lely heeft met de Lely Sphere de Agribusiness Award 2021 van Boerenbusiness gewonnen. Met het systeem voor de melkveehouderij wordt de stikstofuitstoot in de stal met 70% verlaagd. Naast de onderscheiding krijgt de winnaar een mediapakket ter waarde van 6.500 euro  en een vervolgtraject aangeboden door ABN Amro.

lees meer


Subsidies voor mestvergisting ook in Vlaanderen ter discussie

Na gerechtelijke acties bij mestverwerkende bedrijven liggen de groene stroomsubsidies voor mestvergistingsinstallaties onder vuur in het Vlaams parlement. Eerder stelde ook de Nederlandse Tweede Kamer de SDE++ voor mestvergisting ter discussie.

lees meer


'Waterkwaliteit verbetert onvoldoende door zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn'

Om de waterkwaliteit te verbeteren zijn meer maatregelen nodig. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in een advies over het milieueffectrapport bij het concept van het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn. De Commissie adviseert het rapport aan te vullen met maatregelen waarmee de waterkwaliteit verbetert. De ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat hadden de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.

lees meer


Mogelijkheid voor deelname Nederlands paviljoen op Polagra Premiery in Polen

Polagra Premiery is een bekende vakbeurs voor de Poolse akkerbouw, veehouderij en landbouwmechanisatie die elke twee jaar wordt gehouden. Dankzij ondersteuning van o.a. de Landbouwraad van de Nederlandse ambassade in Warschau kan een Nederlands paviljoen worden ingericht, bovendien tegen sterk gereduceerde tarieven voor bedrijven.

lees meer


Bedrijven ontwikkelen stikstofmeter voor in stallen om ammoniakuitstoot effectiever te kunnen verlagen

Sinds 1 november meet een innovatieve online sensor elke vijf minuten de concentratie ammoniak in een ligboxenstal in Haarlo. De meting is een eerste stap in de ontwikkeling van een betaalbaar systeem voor het bepalen van de emissie van stikstof uit stallen. Als het systeem langdurig betrouwbaar werkt kunnen de effecten van het doorvoeren van emissie verminderende maatregelen in deze stallen relatief goedkoop worden vastgesteld. En dit biedt grote kansen om effectief en kosteneffectief emissies uit de veehouderij te verlagen.

lees meer


Webinar EU-meststoffenverordening, de implementatie ervan in Nederland

Nutriëntenplatform organiseert op 9 december een webinar over de EU-meststoffenverordening. Met deze verordening, die in de zomer van komend jaar van kracht zal worden, wordt volledige vrijhandel in de EU met organische meststoffen mogelijk. Bovendien krijgen hiervoor erkende meststoffen de 'einde afval-status'.

lees meer


Definitief voorstel voor zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn naar de Tweede Kamer

Minister Schouten van LNV heeft, mede namens staatssecretaris Van Weyenberg van Infrastructuur en Waterstaat, het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn voor de periode 2022–2025 naar de Tweede Kamer gestuurd. Ten opzicht van het conceptvoorstel van begin september zijn daarin een aantal wijzigingen doorgevoerd.

lees meer


Verkenning naar mogelijke verspreiding van residuen via mest

Minister Schouten van LNV heeft het Louis Bolk Instituut gevraagd te verkennen welke wetenschappelijke informatie bekend is over de verspreidingsroutes van residuen van gewasbeschermingsmiddelen in krachtvoer naar mest en mogelijk de bodem. Specifiek aandachtspunt vormen de effecten van deze residuen op insecten en de gevolgen van deze effecten voor het voedselaanbod van weidevogels.

lees meer


Scheiding aan de bron resulteert in mestproducten met veel toepassingsmogelijkheden

In de zoektocht naar oplossingen om in melkveestallen de emissies van ammoniak en broeikasgassen te verminderen, worden er momenteel drie bronscheidingstechnieken op Dairy Campus getest. Dit levert perspectiefvolle oplossingsrichtingen op. Het scheiden van mest bij de bron biedt de mogelijkheid om de fracties urine en feces apart te behandelen en dat levert mestproducten op met veel toepassingsmogelijkheden.

lees meer


LTO Ledenvoordeel maakt kortingsafspraken met Genap

Genap heeft veel ervaring met oplossingen voor mestopslag voor veehouders, zoals folietoepassingen voor het afdekken van opslagsystemen voor mest en digestaat. LTO-leden krijgen korting op onder andere drijvende afdekkingen, spankappen, foliebassins en silo’s van gaasmat, golfplaat of beton van het bedrijf.

lees meer


Cateringafval en varkensmest perpectiefrijk als substraat voor insectenkweek

Larven van de zwarte soldaatvlieg groeien goed op nog onbenutte afvalstromen zoals cateringafval of varkensmest. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Livestock Research. Op dit moment zijn die afvalstromen nog niet toegelaten als groeimedium voor insectenlarven. Voor de toekomst liggen er echter kansen om nutriënten te benutten die tot nu toe in de verbrandingsoven belandden. De larven zijn door een recente Europese wetswijziging al wel in te zetten als varkens- of kippenvoer.

lees meer


Drentse veehouders willen samen groen gas produceren

Dertien veehouders uit het zuidwesten van Drenthe willen met monovergisters biogas produceren en dat gezamenlijk opwerken tot groen gas. De boeren uit Koekange, De Wijk, Veeningen en Echten werken samen in het Biogasnetwerk Koekange-Echten. Ze hebben collectief een aanvraag voor subsidie binnen de regeling Stimulering Duurzaame Energieproductie SDE++ ingediend.

lees meer


Vervoersverbod vanwege vogelgriep in Vinkeveen

In Vinkeveen is bij legkippen op een pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene H5-variant van het vogelgriepvirus. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 10.000 legkippen geruimd. In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Vinkeveen liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 10 kilometer zone rond dit bedrijf liggen 2 andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt het vervoersverbod.

lees meer


ManuREsource wordt georganiseerd op 11-13 mei 2022

De vijfde editie van ManuREsource kan dit jaar helaas niet plaatsvinden en is verplaatst naar 11 - 13 mei 2022.

lees meer


'Coalitiepartijen bereiken overeenstemming over hoofdlijnen van de stikstofaanpak'

Het Algemeen Dagblad meldt dat de vier beoogde coalitiepartijen VVD, D66, CDA en Christenunie het in grote lijnen eens zijn over de stikstofaanpak. Voor deze aanpak zou maar liefst 20 tot 30 miljard euro worden gereserveerd.

lees meer


Webinar over 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn op maandag 22 november

Op maandagavond 22 november organiseren de Brancheorganisatie Akkerbouw, Cumela Nederland, LTO Nederland, NAJKNAV, POV en Rabobank van 20:00 - 21:00 uur een webinar over de stand van zaken rondom het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Onder leiding van Esther de Snoo (hoofdredacteur Nieuwe Oogst) gaan Roy Meijer (voorzitter NAJK), Tineke de Vries (portefeuillehouder Bodem & Water bij LTO Nederland) en bestuurlijk vertegenwoordigers uit de akkerbouw- en vollegrondsgroenteteelt en melkveehouderij met elkaar in gesprek.

lees meer


Nieuwe mestverwerkingslijn van Van Leijsen is volop in bedrijf

Mestdistributiebedrijf Van Leijsen in het Zeeuwse Poortvliet heeft deze maand een nieuwe mestverwerkingslijn in gebruik genomen. Het bedrijf op Tholen verwerkt de droge fractie van varkensmest in een composteringstunnel tot een product met rond de 55% droge stof en circa 25 kilo fosfaat per ton droge stof. Voor het scheiden van de varkensdrijfmest wordt een elektrisch aangedreven decanter gebruikt. Het streven is om minimaal 1.000 ton compost per week te produceren. Het product is exportwaardig en wordt ook vooral buiten Nederland afgezet.

lees meer


Tweede Kamer wil geen overheidssubsidie voor mestvergisting

Bij het Tweeminutendebat over het tweede resultatenoverzicht van het realisatieplan van de visie 'Waardevol en verbonden' van minister Schouten van LNV op woensdag 17 november heeft de Tweede Kamer in meerderheid een motie van de Partij voor de Dieren gesteund. In de motie wordt de minister gevraagd om haar kringloopvisie voor de landbouw aan te passen op een nieuwe realiteit zonder subsidies voor nieuwe mestvergistingsinstallaties.

lees meer


VMA is al voorbereid op digitale mestbon

De digitale mestbon zal vanaf 1 januari 2023 verplicht worden. Het komend seizoen zullen er op grote schaal testen plaatsvinden. Aan de technische kant zal dat geen enkel probleem zijn, stelt directeur Gerrit van Vlastuin van het bedrijf VMA uit Kesteren. “We hebben alles klaar en ook al getest. Het gaat er nu vooral om dat systemen op elkaar worden afgestemd. Daar ligt de grootste uitdaging."

lees meer


Open dag Future Farm - Future Biogas wordt afgeschaald

Op 24 november 's middags was er een open dag gepland op de Future Farm in Lutten (Overijssel). Vanwege de coronasituatie heeft men echter besloten deze af te schalen door het evenement te beperken tot 'Future Biogas'. De organisatie wordt verzorgd door CCS Energie-advies.

lees meer


'Techniek van een monomestvergister is enorm verbeterd'

De techniek van een monomestvergistingsinstallatie is in de afgelopen jaren enorm verbeterd, stelt DLV Advies. Door de ononderbroken energieproductie is de investering binnen 6 tot 7 jaar terug te verdienen, stelt de adviesorganisatie. In de huidige energiemarkt is de vergister zelfs al rendabel zonder SDE++ -subsidie, al geeft dat geen zekerheid voor de toekomst.

lees meer


Opnieuw gerechtelijke actie na vermoeden van fraude met digestaat in België

In de Belgische provincies Limburg en Antwerpen hebben opnieuw huiszoekingen plaatsgevonden bij mestverwerkingsbedrijven. Het onderzoek zou zich vooral richten op onregelmatigheden bij transporten van digestaat. Ook de Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij en de afdeling Handhaving van het departement Omgeving waren bij de gerechtelijke actie aanwezig.

lees meer


Open dag bij Future Farm in Lutten op 24 november

Op woensdag 24 november organiseren CCS Energie Advies en Future Farm van 13.30 tot 17.00 uur een open dag bij het bedrijf van Erik Back in Lutten. Erik Back van Future Farm, Rene Cornelissen van CCS en Harry Kager van Schuttelaar & Partners vertellen over de uitdagingen en mogelijkheden voor een klimaatvriendelijke veehouderij met lage emissies. Bezoekers kunnen ook zelf rondkijken op het melkveebedrijf met een monovergister en eendenkrooskweek hoe dit er in de praktijk uit ziet. 

lees meer


Veldexcursie kunstmestvervangers in de groententeelt

Vanuit Nitroman zijn er bemestingsproeven en -demo's aangelegd in een aantal groenteteelten in de vollegrond, onder andere in de prei en de knolselderij. Op Proefstation voor de Groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver (Vlaanderen) wordt hierover een demonstratiemiddag georganiseerd, op 23 november 's middags.

lees meer


Schouten stelt 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn op enkele punten bij

Minister Schouten van LNV meldt de Tweede Kamer dat zij een aantal aanpassingen wil doen in het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn naar aanleiding van de moties hierover die op 11 november door de Tweede Kamer zijn aangenomen. De wijzigingen zullen soms het doelbereik iets verlagen, aldus Schouten. Voor wat betreft de grondwaterkwaliteit moeten er daarom op onderdelen compenserende maatregelen tegenover staan om de nagestreefde doelen te kunnen bereiken.

lees meer


Melkveesector ook in derde kwartaal 2021 boven sectorale stikstofplafond

De fosfaatexcretie en de stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel in het derde kwartaal licht gestegen is ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De beide excreties liggen nog steeds onder het nationale fosfaat- en stikstofplafond. Voor de melkveesector is er wel opnieuw een overschrijding van het sectorale stikstofplafond. Dat blijkt uit de de derde kwartaalrapportage 2021 over de fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die minister Schouten van LNV naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

lees meer


De Hoeve ziet kansen voor het verder optimaliseren van de mestverwerking

Onderzoeksbedrijf De Hoeve van Keten Duurzaam Varkensvlees vergist de varkensmest. Het doel van het bedrijf in Valkenswaard is om het digestaat in de toekomst te verwerken tot een stapelbare fractie met 35 à 40% droge stof, kaliwater met circa 16 kilo kali per ton, een stikstofrijk concentraat en loosbaar water. De bedoeling is dat van elke 10 kuub digestaat 6 kuub loosbaar water overblijft, dat kan worden benut voor het reinigen van de stallen of voor beregening van gewassen. 

lees meer


ManuREsource wordt uitgesteld naar voorjaar 2022

Door de corona-maatregelen die de Nederlandse overheid heeft opgelegd vanwege het sterk toenemen aantal COVID19-besmettingen in Nederland, kan ManuREsource 2021 in Den Bosch niet georganiseerd worden op 24, 25 en 26 november. Het organiserend comité heeft besloten om het congres over het verwerken en tot waarde brengen van dierlijke mest uit te stellen tot 11, 12 en 13 mei 2022. Het doel is om zo veel als mogelijk vast te houden aan het programma dat al voor de editie van 2021 was voorbereid. 

lees meer


Vervoersverbod vanwege vogelgriep in Tzum

In Tzum onderdeel van de Friese gemeente Waadhoeke is bij vleeskuikens op een pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene H5-variant van het vogelgriepvirus. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 122.500 vleeskuikens van het bedrijf geruimd. Er is per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Tzum. 

lees meer


Drones: een belangrijk middel voor precisiebemesting

Precisiebemesting gaat over de juiste hoeveelheid bemesting op het juiste moment op de juiste plek. Hiervoor is nauwkeurige informatie van het gewas nodig. Drones kunnen hiervoor zorgen, meer nog dan fysieke metingen aan een gewas of bodem en ook meer dan satellietbeelden. De ondernemer blijft belangrijk, hij moet zorgen voor de interpretatie van de beelden.

lees meer


Profi Gülle Tage in Twist-Rühlerfeld

Ploeger en Veenhuis organiseren in samenwerking met hun Duitse dealer Engbers Söhne komende week de Profi Gülle Tage in Twist-Rühlerfeld, net over de Duitse grens in de buurt van Meppen. Veenhuis toont de nieuwe Premium Quad-Shift-bemestingstank. Van Ploeger zullen ook de driewielige AT4103 en de vijfwielige AT5105 aanwezig zijn. De zelfrijders zijn uitgerust met zoden- en bouwlandinjecteurs van Veenhuis. Bomech demonstreert er de nieuwe 24 meter brede Trac-Pack-sleepvoetbemester.

lees meer


Eendaagse cursus 'Compost in de landbouw'

BVOR, de branchevereniging organische reststoffen, organiseert op 10 februari 2022 een cursus ‘Compost, organische stof en bodemvruchtbaarheid’.

lees meer


Manuresource wordt uitgesteld

Zojuist hebben we besloten om dat de conferentie Manuresource NIET georganiseerd kan worden op 24, 25 en 26 november 2021, vanwege de corona-situatie. Het organiserend comité zal zo snel mogelijk een nieuwe datum in het voorjaar van 2022 vastleggen en communiceren.

lees meer


'NIRS biedt geen alternatief voor mestmonsteranalyse'

De kans dat bemonstering met NIRS-technologie een alternatief wordt voor het huidige systeem voor het bemonsteren en analyseren van mest lijkt klein. Het bedrijf Vlastuin Mest Applicaties uit Kesteren ziet geen kans om het systeem daarvoor voldoende betrouwbaar te maken en zal binnenkort stoppen met de tests die daarop gericht zijn. Dat meldt directeur Gerrit van Vlastuin van het Gelderse bedrijf. 

lees meer


Agrarische sector bespreekt alternatief plan waterkwaliteit

Het voorgestelde ontwerp zevende actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn heeft vergaande gevolgen voor boeren, tuinders en de verwerkende ketens. Vertegenwoordigers van de primaire sector en ketenpartijen werken samen aan een effectief, haalbaar en betaalbaar alternatief via een maatwerkaanpak. De betrokken partijen zijn LTO Nederland, NAJK, NAV, POV, Brancheorganisatie Akkerbouw, NZO, Rabobank en Cumela Nederland.

lees meer


Reeks aangenomen moties bij debat over zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Op donderdag 11 november heeft de Tweede Kamer gestemd over een groot aantal moties die waren ingediend bij het Tweeminutendebat Mestbeleid. Van 23 moties die er werden ingediend met betrekking tot het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn werden er 11 aangenomen en in 2 gevallen is de motie aangehouden.

lees meer


Provinciale subsidie voor mono-mestvergister in Drijber

Voor de realisatie van een mono-mestvergister en de aansluiting op een bestaande biogasleiding verleent provincie Drenthe een eenmalige subsidie van 105.000 euro aan maatschap Hoving in Drijber. De maatschap gaat met dagverse koemest biogas produceren in de mono-mestvergister. Dit gas wordt bij Attero in Wijster opgewerkt naar aardgaskwaliteit dat geschikt is voor het aardgasnet. Daarvoor wordt de vergister aangesloten op een bestaande biogasleiding.

lees meer


FrieslandCampina wil melkveehouders overtuigen van kansen voor mono-vergisting

Op dit moment zijn er 34 melkveehouders die via coöperatie Jumpstart een mono-mestvergister in gebruik hebben. De ambitie van initiatiefnemer FrieslandCampina is om met Jumpstart de activiteiten in mestvergisting uit te breiden, maar de coöperatie noemt daarbij geen streefaantallen over een bepaalde periode. Jumpstart heeft een samenwerkingsverband met drie leveranciers van mono-mestvergisters. Het gaat om Biolectric, HoSt en Biogas Plus. FrieslandCampina wil in november open dagen organiseren om meer melkveehouders te overtuigen van de kansen en de potentie van mono-mestvergisting.

lees meer


Kovemi wil naast mestkorrels ook groene energie gaan produceren

Kovemi verwerkt in het Brabantse Asten de droge fractie van varkensmest tot mestkorrels. Sinds 2017 wordt de dunne fractie zo veel mogelijk verwerkt tot loosbaar water door een biologisch proces met nitrificatie en denitrificatie, plus ultrafiltratie toe te passen. Het bedrijf speelt met het plan om voorfagaand aan de verwerking ook groen gas uit drijfmest te gaan winnen via monovergisting.

lees meer


ILVO onderzoekt of stikstof uit veehouderijstal circulair verwerkt kan worden

Het Vlaamse onderzoeksinstituut ILVO onderzoekt of de stikstof uit stallucht en mest via fermentatie omgevormd kan worden tot een grondstof die geschikt is voor de productie van organische meststoffen of van diervoeders. Tot nu toe gebruikt men de stikstof die wordt opgevangen met luchtwassers rechtstreeks als minerale meststof. ILVO wil  onderzoeken of die afgevangen stikstof ook een andere functie kan krijgen.

lees meer


Tevredenheid bij gebruiker van Groene Weide Meststof

Melkvee- en varkenshouder André te Fruchte uit Beltrum doet als één van de tien pilotbedrijven mee aan het project Kunstmestvrije Achterhoek waarbij bedrijven Groene Weide Meststof, een kunstmestvervanger gemaakt van dierlijke mest toepassen. Hij is dik tevreden over de werking van de meststof. Die is volgens hem vergelijkbaar met reguliere kunstmest. Te Fruchte wil ook na afloop van het project verder met Groene Weide Meststof. 

lees meer


Vervoersverbod vanwege vogelgriep in Lutjegast

In Lutjegast in de Groningse gemeente Westerkwartier is bij legkippen vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene H5-variant van het vogelgriepvirus. Om verspreiding van het virus te voorkomen wordt het bedrijf geruimd. Het gaat om circa 48.000 dieren. Er is per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Lutjegast.

lees meer


Nieuwe eigenaar Mestverwerking Fryslân wil paardenmest verwerken

Taurus Milieutechniek uit het Limburgse Ysselsteijn heeft Mestverwerking Fryslân overgenomen, nadat het bedrijf uit Wouterswoude failliet werd verklaard. De onderneming wil er paardenmest verwerken tot droge pellets. Het Friese bedrijf wordt tevens een vestiging waar Taurus  nieuwe, duurzame droogtechnieken wil tonen. Het leveren dit soort technieken is de corebusiness van Taurus Milieutechniek.

lees meer


Tweede Kamer zet spoed achter debat over Actieprogramma Nitraatrichtlijn

De Tweede Kamer wil snel met minister Schouten van LNV in debat over het mestbeleid en het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Op verzoek van 8 fracties in de Tweede Kamer wordt voor volgende week een plenair debat ingepland. Alleen tijdens een plenair debat kunnen partijen moties en amendementen indienen.

lees meer


Wijziging in vervoersverbodgebied na nieuw geval van vogelgriep in Zeewolde

In Zeewolde is bij vleeseenden vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene H5-variant van het vogelgriepvirus. Om verspreiding van het virus te voorkomen wordt het bedrijf geruimd. Het gaat om circa 10.000 dieren. Eerder werd vogelgriep vastgesteld op een leghennenbedrijf in Zweewolde. Het gebied waar een vervoersverbod voor pluimveebedrijven is afgekondigd is na de nieuwe uitbraak bijgesteld.

lees meer


LTO Noord: 'Groen gasproductie door boeren verdient meer steun'

Boeren kunnen groen gas produceren uit mest. Naast dat met het groen gas huizen kunnen worden verwarmd, wordt er door de productie van groen gas ook minder CO2 uitgestoten en kan de emissie van ammoniak en methaan worden beperkt. LTO Noord roept overheden op boeren meer ruimte te geven voor het produceren van groen gas.

lees meer


Kaweco introduceert Easy Bus

Naar aanleiding van de groeiende vraag vanuit de markt naar een eenvoudig systeem dat Iso-Bus compatibel is, lanceert Kaweco een nieuw bedieningssysteem. Het Easy Bus systeem is een eenvoudige variant van de uitgebreide Iso-Bus Premium.

lees meer


Vervoersverbod vanwege vogelgriep in Parrega

In Parrega in de gemeente Súdwest-Fryslân is bij vogels van een particuliere eigenaar vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene H5-variant van het vogelgriepvirus. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 200 dieren geruimd. Er is per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf.

lees meer


Milieuorganisaties willen dat vergunning voor VTTI wordt ingetrokken

Brabantse natuur-, milieu- en bewonersorganisaties roepen de provincie Noord-Brabant op om de vergunningen voor de bouw van een mestverwerkingsfabriek in Tilburg-Noord voor de multinational VTTI in te trekken. Er is grote weerstand bij de lokale politiek, omwonenden en natuurbeschermers tegen de komst van de mestfabriek.

lees meer


Ontheffing gevraagd voor onderzoek naar ammoniakemissie bij mest uitrijden

Wageningen University and Research heeft een verzoek ingediend voor een ontheffing binnen het Besluit gebruik meststoffen om drijfmest te mogen aanwenden buiten de daarvoor bestemde periode. De ontheffing wordt gevraagd in verband met wetenschappelijk onderzoek naar ammoniakemissies bij de aanwending van verschillende mestproducten en meer specifiek bij het gebruik van drijfmest. Minister Schouten van LNV wil die ontheffing verlenen.

lees meer


OM ziet adviesbureau als spil in mestfraudezaak

Het agrarisch adviesbureau Bergs Advies uit het Limburgse Heythuysen verzorgt de mesthuishouding van honderden varkens-, pluimvee- en melkveebedrijven. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zijn de adviseurs van het bureau bereid om actief mee te denken met hun relaties om de wettelijke regels te ontduiken. De 4 directeuren van het adviesbureau zijn aangeklaagd op verdenking van valsheid in geschrifte en het vormen van een criminele organisatie. 

lees meer


Registraties voor ManuREsource 2021 geopend

ManuREsource 2021 wordt georganiseerd op 24 en 25 november in ‘s Hertogenbosch in de Agri&Food Plaza, hoofdkwartier van ZLTO en HAS Hogeschool. Op vrijdag 26 november worden drie bedrijfsbezoeken georganiseerd naar Eco-Energy in Oirschot, Ecoson in Son en Groenewoud Gas in Sint-Oedenrode. Het evenement wordt georganiseerd door het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking, Universiteit Gent, Inagro en het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding. De registraties zijn nu geopend.

lees meer


VCM wil inzicht krijgen in Vlaamse RENURE-productie

Vlaamse bedrijven die RENURE-producten produceren of plannen hebben daar mee te starten, worden opgeroepen om voor 30 november een goed onderbouwd dossier aan te reiken bij het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM). Zo kan VCM zowel de Vlaamse Overheid als de Europese Commissie blijvend informeren over het belang van een snelle vertaling van de RENURE-criteria in Europees en Vlaams beleid

lees meer


Duits bedrijf maakt papier -en kartonproducten uit digestaat

Het Duits bedrijf BENAS in Offenberg verwekt organische vezels uit het digestaat dat resteert na de co-vergisting van mais en gras en pluimveemest tot papier -en kartonproducten. BENAS zet jaarlijks 87 kton energiegewassen en pluimveemest om in 10 miljoen m3 biogas. Het bedrijf extraheert de vezels uit digestaat waaruit de ammonium is verwijderd. Deze vezels worden door een papiermachine verder verwerkt tot kartonnen potten, papier en aanplantingsmatten voor de wijnteelt.

lees meer


Vervoersverbod vanwege vogelgriep in Assendelft

In Assendelft in de provincie Noord-Holland is bij legkippen op een kleinschalige houderij een H5-type van het vogelgriepvirus vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van het virus. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 140 legkippen en 50 loopeenden van de besmette locatie geruimd. Er is per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf.

lees meer


'Groen gas uit veehouderij kan in 2% van Nederlandse aardgasbehoefte voorzien'

Biogas uit mest, kan worden opgewerkt tot groengas, dat aardgas kan vervangen. Toch moet het potentieel in de Nederlandse energievoorziening niet worden overschat. Als alle melkveehouders de mest vergisten en groen gas gaan produceren meedoen, kunnen ze met de huidige technieken 800 miljoen kuub leveren, heeft Michiel van Dam van Enexis becijferd. Het totale gasverbruik in Nederland ligt op dit moment rond de 40 miljard kuub.

lees meer


Vervoersverbod vanwege vogelgiep in Grootschermer

In Grootschermer bij Alkmaar is bij een pluimveebedrijf met vleeskuikens vogelgriep  vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene H5-virusvariant van vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. Het gaat om circa 107.000 dieren. Er is per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het besmette bedrijf dat onder meer betrekking heeft op pluimveemest.

lees meer


Politie wil meer zicht krijgen op drugsafval in mest

Wageningen University & Research gaat onderzoeken in hoeverre de mest in de Nederlandse landbouw is vervuild met resten van synthetische drugs. De opdracht voor dat onderzoek wordt binnenkort verstrekt door de Nationale Politie. De politie heeft signalen dat er veel vaker drugsafval in gierputten en mestkelders wordt geloosd, dan hetgeen uit opsporingen blijkt. 

lees meer


Webinar 'Mest in beweging' op 24 november

Eurofins Agro organiseert op woensdag 24 november van 19.30 - 20.30 uur het webinar 'Mest in beweging'. Het webinar is bedoeld om loonwerkers en mesttransporteurs bij te praten over ontwikkelingen die er in vakgebied in het kader van het mestbeleid spelen.

lees meer


Manuresource: steeds meer bekend over het programma

Over een maand zal Manuresource plaatsvinden in Den Bosch. Het organiserend comité werkt ondertussen verder aan het programma dat een interessante mix zal zijn van plenaire en parallelle sessies, een panelgesprek, rondetafelgesprekken en veel netwerkmogelijkheden.

lees meer


Procedure voor aanvraag heranalyse mest bij Eurofins Agro is veranderd

Sinds 1 oktober 2021 kan bij Eurofins Agro  een heranalyse van een mestmonster alleen worden aangevraagd via het aanvraagformulier op de website. Het bedrijf kiest daarvoor om een aanvraag efficiënter te kunnen behandelen. Voor het eigen kwaliteitssysteem is het voor Eurofins Agro belangrijk om te weten waarom een heranalyse wordt aangevraagd. Dat maakt dat de aangevraagde heranalyse correct wordt uitgevoerd en de kwaliteit van de dienstverlening verder verbetert.

lees meer


Norm voor bepaling van het totale stikstofgehalte door verbranding in meststoffen

De norm NEN-ISO 20620:2021 is gepubliceerd. De norm gaat over de bepaling van het totale stikstofgehalte door verbranding in meststoffen. Deze norm is in ISO-verband opgesteld, en binnen Nederland ook aanvaard als nationale norm.

lees meer


Wijzigingen binnen team Mest en Compost van Eurofins Agro

Eurofins Agro heeft Bob Fabri benoemd tot manager van de business unit Mest & Compost. Hij volgt Robin Wolf op, die elders een functie heeft aanvaard. Bob Fabri werkt sinds 2017 bij Eurofins Agro, de laatste paar jaar als product manager Veehouderij. 

lees meer


Hoge subsidie mogelijk bij invesering in mesttechniek

Vanaf 6 december kan een aanvraag ingediend worden voor de subsidieregeling 'Investeren in groen-economisch herstel'. De regeling kan onder andere worden benut voor investeringen in mesttechniek. Het subsidiepercentage ligt op 60% en kan oplopen tot 75% voor ondernemers tot en met 40 jaar. Maximaal is 150.000 euro subsidie beschikbaar voor een investerende landbouwer.

lees meer


Belgische provincie Limburg investeert in mestsilo

De Belgische provincie Limburg heeft bij de terreinen van het proefcentrum fruit in Kerkom bij Sint-Truiden een nieuwe mestsilo van 3.700 m3 geopend. De mestsilo moet ervoor zorgen dat dierlijke mest uit het noorden van de provincie efficiënter kan worden ingezet in het zuiden. 

lees meer


Vervoersverbod vanwege vogelgriep in Zeewolde

Minister Schouten van LNV stelt per 26 oktober voor heel Nederland een ophokplicht in voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. De maatregel wordt genomen naar aanleiding van een vondst van een hoogpathogeen H5-vogelgriepvirus bij leghennen op een biologisch pluimveebedrijf in Zeewolde. Schouten heeft ook een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in deze zone van 10 kilometer rond datt bedrijf. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte. 

lees meer


'Emissiebeperking bij mestverwerking zou via koolstofcertificaten beloond moeten worden'

Wanneer er bij het verwerken van mest ook gezorgd wordt voor een vermindering van de uitstoot van methaan dan zou een bedrijf in aanmerking moeten kunnen komen voor het verkijgen  van koolstofcertificaten. De Stichting Nationale Koolstofmarkt zou daar ruimte voor kunnen bieden, stelt melkveehouder Gijs van Poppel, die deelneemt aan het project Jumpstart van FrieslandCampina. Hij wil graag samen met enkele collega's onderzoeken wat daarin mogelijk is. 

lees meer


Mogelijk ook certificering voor producenten van kunstmestvervangers

Fertigarant is een kwaliteitssysteem voor mestverwerkende bedrijven waarmee ze een vrijstelling kunnen krijgen van de verplichte vrachtbemonstering bij de afzet van dikke fractie. Op dit moment werkt Nederlands Centrum Mestverwaarding eraan om een vergelijkbare certificering op te bouwen voor producenten van kunstmestvervangers. Er is daarvoor een werkgroep opgezet met vertegenwoordigers van het ministerie van LNV, RVO.nl,  NVWA en vanuit het bedrijfsleven.

lees meer


Evers Agro introduceert schoffelbemester voor 16 maisrijen

Evers Agro heeft de lijn voor schoffelbemesters uitgebreid. Naast de bemesters voor 8 en 12 maïsrijen is er nu ook een bemester voor 16 maïsrijen beschikbaar. De schoffelbemester is optioneel leverbaar in combinatie met een zaaimachine voor het onderzaaien onder maïs. De zaaimachine is een pneumatische zaaimachine, instelbaar voor verschillende vanggewassen.  

lees meer


Vlaamse regeling nutriëntenemissierechten en mestverwerking tijdelijk geschorst

In afwachting van het definitieve kader van het Programmatische Aanpak Stikstof in Vlaanderen en de hervorming van het systeem van nutriëntenemissierechten zullen landbouwbedrijven die hun mest daarbij aantoonbaar verwerken niet meer kunnen uitbreiden. Dat heeft de Vlaamse regering bepaald op voorstel van minister Demir van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.

lees meer


Meer dan 3.700 reacties op internetconsultatie zevende Actieprogramma

Het ministerie van LNV heeft meer dan 3.700 reacties gekregen op de internetconsultatie van het zevende  Actieprogramma nitraatrichtlijn. Tot en met maandag 18 oktober kon er worden gereageerd op het conceptplan van minister Schouten van LNV. Er iss vanuit landbouworganisaties veel kritiek op de voorstellen. Zij riepen hun achterban op om te reageren op de internetconsultatie en stelden daarvoor modelbrieven op. Daar lijkt door veel  mensen gebruik van gemaakt.

lees meer


Heeft u een innovatie om ammoniak bij het aanwenden te verminderen?

Er is onlangs een groot onderzoeksprogramma gestart om de ammoniakemissie bij het aanwenden van mest te halveren. Het project is in opdracht van het ministerie van LNV en wordt uitgevoerd door Wageningen UR, in samenwerking met o.a. loonwerkers, machinefabrikanten en landbouwers. Heeft u een innovatie, dan nodigt men u uit om dit aan hen kenbaar te maken. Met de informatie wordt vertrouwelijk omgegaan.

lees meer


Kansen voor doorstart van bio-energiecentrale in Harderwijk

Er zijn kansen voor een doorstart van de bio-energiecentrale in Harderwijk na het faillissement van het bedrijf BECH. Bij de curator hebben zich al enkele partijen gemeld die de exploitatie voort willen zetten. Zij moeten dan samenwerken met waterschap Vallei en Veluwe, als vergunninghouder en eigenaar van het terrein.

lees meer


Platform Nutricycle Vlaanderen werkt toe naar actieplan

Binnen het platform Nutricycle Vlaanderen wordt onderzocht hoe Vlaanderen in de komende jaren de transitie moet inzetten naar meer recuperatie van nutriënten en hoe ook de verliezen naar het milieu kunnen worden gereduceerd. De inspanningen moeten uiteindelijk resulsteren in een actieplan.

lees meer


Varkenshouder kiest voor productie van mestproducten op maat op eigen erf

Varkenshouder Wim Pluk in Boekel werkt op zijn bedrijf met een installatie van Strocon uit Aalten om de mest te scheiden, te drogen en de dunne fractie op te waarderen tot een mineralenconcentraat. Het water dat na de verwerking resteert is binnen het bedrijf te gebruiken om afdelingen te reinigen.  

lees meer


Weltec Group neemt activiteiten van fabrikant van biogasinstallaties AD Agro over

De activiteiten van de fabrikant van biogasinstallaties AD Agro worden voortgezet onder de paraplu van de Duitse Weltec Group. AD Agro werd in mei 2006 opgericht door de Big Dutchman Group als BD Agro Renewables. Na een management buy-out is het bedrijf per 1 oktober 2012 in handen van directeur Uwe Heider en verder gegaan onder de naam AD Agro  systems. 

lees meer


Pluimveemest als mogelijke voedingsbron voor insectenkweek

Insecten kunnen een nieuwe eiwitbron voor diervoeder vormen die makkelijk groeit op reststromen die voor mens en dier ongeschikt zijn. Om wettelijke toepassing van deze circulaire oplossing mogelijk te maken, is het belangrijk om de voeder- en voedselveiligheid te onderzoeken en te kunnen garanderen. Daarom wordt in een onderzoeksproject gewerkt aan een wetenschappelijk onderbouwde procedure die wettelijke toelating van reststromen voor insectenkweek voor voeding en diervoeder mogelijk maakt. In het project wordt ook pluimveemest als mogelijke voedingsbron voor insecten onderzocht.

lees meer


LTO: '7e Actieprogramma komt niet door agrarische praktijktoets'

Het concept 7e actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn grijpt te sterk in op de bedrijfsvoering van boeren en tuinders en heeft vergaande gevolgen voor hun inkomen. Er is weinig draagvlak voor de maatregelen die generiek moeten gaan gelden voor heel Nederland, zoals verplicht iedere 3 jaar een rustgewas te telen en bufferstroken van minimaal 2 meter.Dat stelt LTO Nederland in de reactie bij de consultatie van de voorstellen voor het actieprogramma van minister Schouten van LNV. 

lees meer


'Wegvallen derogatie heeft grote impact op de mestmarkt'

Naar verwachting zal het wegvallen van de mogelijkheid tot derogatie grote gevolgen hebben voor de mestmarkt in Nederland. De mestverwerkingscapaciteit en exportmogelijkheden op korte termijn zullen onvoldoende zijn om het gehele mestoverschot te kunnen plaatsen. Het gebruik van kunstmest in de Nederlandse landbouw zou bovendien fors gaan toenemen. Dat schrijft minister Schouten van LNV aan de Tweede Kamer in reactie op vragen van D66.

lees meer


Zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn moet eind 2021 afgerond zijn

Het traject van de totstandkoming van het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn zal eind dit jaar afgerond moeten zijn. Dat schrijft minister Schouten van LNV aan de Tweede Kamer. Er lopen nog verkenningen voor alternatieve maatregelen, maar parallel wordt overleg gevoerd met de Europese Commissie over het ontwerp zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn en in het verlengde daarvan de derogatie.

lees meer


Brede uitrol van het rVDM-systeem pas in 2023

De stapsgewijze implementatie van realtime verantwoording mesttransporten (rVDM) is in volle gang. Het systeem is getest en samen met de sector is gestart met het schaduwdraaien en worden pilots voorbereid. Een volledige representatieve pilot kan op zijn vroegst in het voorjaar van 2022 starten. Een brede uitrol van het rVDM-systeem voor de start van het uitrijdseizoen in 2022 is niet meer haalbaar. Dat meldt minister Schouten van LNV aan de Tweede Kamer.

lees meer


Bio-energiecentrale in Harderwijk is failliet

De bio-energiecentrale Harderwijk van waterschap Vallei en Veluwe en mesttransporteur Jan Bakker is dinsdag 19 oktober failliet verklaard. De bio-energiecentrale werd in 2016 gerealiseerd. In de centrale werd koeien- en kalvermest vergist, samen met restproducten uit de voedselindustrie en de landbouw. Het geproduceerde biogas werd opgewerkt tot groen gas. De rechtbank heeft een curator aangesteld voor de afwikkeling van het faillissement.

lees meer


Economische impact van ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn is groot

Wageningen Economic Research heeft in opdracht van minister Schouten van LNV de economische impact van het ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn in beeld gebracht. Het blijkt dat de maatregelen een stevige economische impact hebben. Het gaat dan ten eerste om de invoering van de verplichting tot duurzame bouwplannen, waarbij periodiek een rustgewas geteeld moet worden.

lees meer


LNV moet richtlijn 'bestaand gebruik' opstellen voor bemesten en beweiden in Natura 2000-gebied

Om een perceel in een Natura 2000-gebied te mogen bemesten of beweiden heeft men een vergunning binnen de wet Natuurbescherming nodig. Een uitzondering is er alleen als er sprake is van voortzetting van bestaande praktijk. Hierover is onduidelijkheid ontstaan, en daarmee is er behoefte aan een duidelijke richtlijn. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft de motie (nr. 35600) hierover van de VVD gesteund.

lees meer


CCS wint de Jan Terlouw Innovatieprijs 2021

CCS Energie-advies heeft met de Bio-NP stikstofstripper de Jan Terlouw Innovatieprijs 2021 gewonnen. Jan Terlouw reikte zelf de prijs uit en noemde de Bio-NP ‘een doorbraak in de stikstofproblematiek’.

lees meer


Landbouworganisaties pleiten voor nitraatmeetsysteem in zevende Actieprogramma

LTO Nederland, Brancheorganisatie Akkerbouw, NAV, NAJK, Rabobank, Cumela Nederland, zuivelorganisatie NZO en de Producentenorganisatie Varkenshouderij werken in een breed consortium aan alternatieve maatregelen voor het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Ze denken daarbij aan het invoeren van een nitraatmeetsysteem, waarbij de nitraattoestand op perceelsniveau wordt bepaald. Bedrijven waar de waterkwaliteit niet aan de norm voldoet, moeten dan extra maatregelen nemen.

lees meer


Rapport 'De Vlaamse biogassector in 2020'

Het rapport ‘De Vlaamse biogassector in 2020’ van Biogas-E geeft een overzicht van de volledige biogassector met inbegrip van agro-industriële vergisters, GFT-vergisters, biogasproductie uit rioolwater- of industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties, en de recuperatie van biogas uit stortplaatsen. Ook boerderijschaalvergisting wordt uitgebreid behandeld.

lees meer


Ontwerp beleidskader Landbouw en Voedsel Noord-Brabant ter inzage

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het ontwerp-beleidskader Landbouw en Voedsel vastgesteld. Hierin wordt een lange termijnstrategie geschetst voor een duurzame toekomst van de Brabantse landbouw- en voedselketen. Het kader bevat ook een concrete visie over mest en mestverwaarding. Het ontwerp-beleidskader ligt met plan-MER tot en met 22 november 2021 ter inzage.

lees meer


Film Leerreis Nutriëntenkringloop bereikt Europees publiek

De Leerreis Nutriëntenkringloop is erop gericht om de kennis die in vele projecten wordt opgedaan gemakkelijker bij elkaar en naar de praktijk te brengen. Hiervoor zijn onder andere drie communities ingericht, en zijn er een almanak en een aantal inspirerende filmpjes gemaakt.

lees meer


Drogen van pluimveemest van meerdere bedrijven op één locatie

Het drogen van mest van meerdere pluimveebedrijven of stallen op één centrale locatie kan leiden tot schaalvoordelen. Dorset uit Aalten is in China betrokken bij een project waarbij de mest van 300.000 vleeskuikens op één centrale locatie wordt gedroogd.

lees meer


Gemeenteraad Wijk bij Duurstede neemt motie tegen nieuwe mestvergisters aan

De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede heeft dat in 2015 een vergunning werd verleend voor een biovergister in Cothen. Aan die vergunning voor een co-vergister wordt niet getornd, maar de gemeenteraad heeft wel met een motie vastgelegd dat de capaciteit van deze co-vergister niet mag uitbreiden. Ook mag de gemeente geen vergunning afgeven aan nieuwe initiatiefnemers die mest willen vergisten. 

lees meer


Er zijn 56 bedrijven in Noord-Brabant met een vergunning om mest te verwerken

Momenteel zijn er 56 bedrijven in Noord-Brabant die een vergunning hebben om mest te verwerken. Er wordt nog gezocht naar meer locaties. De veehouderij in Brabant heeft een mestoverschot. De provincie streeft naar voldoende mestbewerkingscapaciteit om een duurzame veehouderij te realiseren.

lees meer


Overbemesting is in veel delen van Europese Unie een probleem

In het meest recente verslag van de Europese Commissie over de uitvoering van de nitraatrichtlijn gebaseerd op gegevens uit de periode 2016-2019 wordt vastgesteld dat het water in de Europese Unie nog altijd te kampen heeft met nitraatverontreiniging. Een te veel aan nitraten in water is schadelijk voor ecosystemen en veroorzaakt eutrofiëring. Overbemesting blijft in veel delen van de Europese Unie een probleem.

lees meer


Zeeuwse mestdistributiebedrijf investeert in mestverwerking

In het Zeeuwse Poortvliet bouwde mestdistributiebedrijf J. van Leijsen een nieuwe loods die deels wordt benut voor de verwerking van drijfmest. De komende week neemt het bedrijf de installatie in gebruik. Op jaarbasis voert het Zeeuwse bedrijf 400.000 ton mest aan. Het is vooral varkensmest aan uit Noord-Brabant en een beetje rundveemest van melkveebedrijven in de omgeving.

lees meer


Vergunningprocedure voor geplande mestverwerking bij Venlo loopt nog

In maart 2018 hebben Gedeputeerde Staten aan het Duitse bedrijf RMS een omgevingsvergunning verleend voor een installatie om dierlijke mest en cosubstraten te vergisten en het biogas op te werken tot groen gas en vloeibare CO2 in Venlo. Het digestaat wil het bedrijf verwerken  tot  meststoffen en loosbaar effluent. Er loopt nog een beroep tegen de verleende vergunning bij de Raad van State.

lees meer


Schouten wil maatwerk toepassen bij mestboekhouding van bedrijven in overstromingsgebieden

Minister Schouten van LNV weet nog niet hoe zij exact om zal gaan met de mestboekhouding bij bedrijven waar bij de wateroverlast in juli de mestkelders zijn volgelopen. Ze is van plan daarbij zo veel mogelijk maatwerk toet te passen. Dat schrijft de minister in een reactie op vragen van het CDA aan de Tweede Kamer.

lees meer


Mest van nertsen kan worden afgevoerd

Het kabinet heeft de maatregelen die werden opgelegd aan nertsenhouders waar dieren besmet waren geraakt met SARS-CoV-2 ingetrokken. Daarbij krijgen de betreffende bedrijven ruimte om de mest die aanwezig was af te voeren. Dat melden minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer.

lees meer


Jan Terlouw Innovatieprijs 2021 voor Bio-NP van CSS Energie-advies

CSS Energie-advies wint met de door het bedrijf ontwikkelde Bio-NP-stikstofstripper de Jan Terlouw Innovatieprijs 2021. Tijdens het online event The Future of Us – The New World op 8 oktober werd uit de drie genomineerden de winnaar bekend gemaakt.  CSS Energie-advies ontvangt naast de prijs tevens een cheque van 10.000 euro.

lees meer


Rechter doet op 6 december uitspraak in fraudezaak met digestaat

Negentien verdachten stonden de afgelopen weken terecht vanwege hun vermeende aandeel in een grootschalige fraude met digestaat die speelde tussen 2010 en 2016. Tegen een ondernemer uit het Limburgse Born eiste het Openbaar Ministerie de hoogste straf. Hij ontkent zich schuldig te hebben gemaakt aan strafbare feiten. De rechtbank doet op 6 december uitspraak.

lees meer


Intentieovereenkomst voor oprichting groengasbedrijf in Twente

Boeren uit Noord Deurningen zijn erin geslaagd met Cogas uit Almelo afspraken te maken over de oprichting van een groengasbedrijf. Ook de gemeenten Dinkelland, Losser en Tubbergen en het Energiefonds Overijssel participeren in het bedrijf. De partijen hebben samen een intentieovereenkomst getekend.

lees meer


Rabobank acht klimaatdoelen van varkenssector voor 2030 haalbaar

Het is mogelijk om binnen de varkensvleesketen de emissies van broeikasgassen terug te dringen om de doelstellingen van het Nederlandse Klimaatakkoord te helpen realiseren. De klimaatdoelen van de sector voor 2030 zijn haalbaar, stelt de Rabobank. 

lees meer


Onenigheid over vergunningsprocedures bij Dankers Bio Energy

Dankers Bio Energy en de gemeente Veendam strijden over de manier waarop wat gedaan kan worden aan de stankoverlast die de mestvergister in Borgercompagnie veroorzaakt. Dankers wil een 25 meter hoge schoorsteen bouwen en een aantal bijgebouwen bij de mestvergister aanpassen. Een dergelijke schoorsteen zou het geurprobleem voor de omgeving drastisch moeten verminderen. De partijen zijn het niet eens over welke vergunningen daarbij nodig zijn. 

lees meer


Manuresource: aanmelden voor sponsoring / exposeren kan tot 15 oktober

Zoals we eerder hebben aangekondigd gaat de conferentie Manuresource door. Voor bedrijven of andere organisaties is het mogelijk om zich te profileren via sponsoring of als exposant. U kunt zich hiervoor aanmelden tot 15 oktober.

lees meer


Ministerie van LNV wil weten hoe ze ondernemers in de biobased economie kunnen helpen

Het ministerie van LNV is op zoek naar ervaringen en inzichten, om de biobased economie te versnellen. Wat loopt goed in de praktijk, en wat moet of kan beter? En hoe zou de overheid zijn instrumentarium of de regelgeving hiervoor moeten aanpassen?

lees meer


Rob Bakker nieuwe lector Voedselproductie in een Circulaire Economie bij HAS Hogeschool

Has Hogeschool Den Bosch heeft een nieuw lectoraat: 'Voedselproductie in een Circulaire Economie'. Lector is dr. Rob Bakker, die al sinds 2015 bij Has Hogeschool werkt als onderzoeker en docent.

lees meer


Kunstmestgigant Yara stapt in organische meststoffen

Kunstmestfabrikant Yara heeft het Finse bedrijf Ecolan Oy overgenomen. Het is hun eerste acquisitie in de wereld van organische meststoffen. In het verschenen persbericht geeft Yara aan dat de overname hun streven weerspiegelt om bij te dragen aan de circulaire economie en om een grotere rol te gaan spelen in de biologische landbouw.

lees meer


Tot 16 november nitraatresidubepalingen in Vlaanderen

Boeren en tuinders in Vlaanderen die een beheerovereenkomst waterkwaliteit hebben gesloten met de Vlaamse Landmaatschappij, moeten tussen 1 oktober en 16 november een nitraatresidubepaling laten uitvoeren door een erkend laboratorium. Dat moet per 2 hectare en per teelt.

lees meer


14 oktober: bedrijfsbezoek en klankbord Nitroman in Boekel

Voor wie meer wil weten over de productie, werking, aanwending en het gebruik van kunstmestvervangers: kom naar de klankbordgroep van Nitroman op 14 oktober in Boekel!

lees meer


Verkenning naar kansen voor extra biogasproductie in gemeente Bronckhorst

De Gelderse gemeente Bronckhorst heeft een verkenning laten uitvoeren naar de mogelijkheden en haalbaarheid van het gebruik van biogas als vervanging van aardgas. Uit het onderzoek blijkt dat het zeker mogelijkheden zijn, omdat Bronckhorst beschikt over veel grondstoffen voor de productie van biogas. Het onderzoek is uitgevoerd door CCS Energie-advies en H2-bv en ondersteund door 8RHK Ambassadeurs en plaatselijke ondernemers.

lees meer


Mestverwerking bij Houbraken in Bergeijk is stilgelegd

De mestverwerking bij het loonwerk- en mestdistributiebedrijf Houbraken in het Brabantse Bergeijk is stilgelegd. Het bedrijf verwerkte meer mest verwerkte dan volgens de bestaande vergunning is toegestaan. Ook in 2020 was dat volgens Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant het geval.

lees meer


Onzekerheid over plannen van Fennenoord in Deventer

Het is onzeker of het bedrijf Fennenoord de mestverwerkingsfabriek op een gedempte havenarm in Deventer, achter het voormalige terrein van chemiereus AkzoNobel kan realiseren. De gemeente Deventer lijkt het bedrijf te willen weren via een wijziging van het bestemmingsplan. De belangrijkste wijziging daarin is dat mestgerelateerde activiteiten op de beoogde locatie niet meer zijn toegestaan. De gemeenteraad moet deze bestemmingsplanwijziging nog goedkeuren.

lees meer


Gemeente Opsterland moet beslissen over mestvergister bij Wijnjewoude

Het is aan de gemeenteraad van Opsterland of er een vergunning wordt verleend voor een mestvergister bij het Friese dorp Wijnjewoude em of dat past binnen het bestemmingsplan. Dat blijkt uit een reactie van Gedeputeerde Staten van Friesland op schriftelijke vragen van verschillende partijen in de Provinciale Staten. 

lees meer


Probleem met toevoer van nitraatrijk grondwater in deel van Vlaanderen

Naar schatting 5% van de 756 MAP-meetpunten voor oppervlaktewater in Vlaanderen wordt sterk beïnvloed door de toevoer van nitraatrijk grondwater dat afkomstig is van jarenlange uitspoeling van nitraat vanuit landbouwpercelen. Dat is de conclusie uit een studie uitgevoerd door Universiteit Gent en Inagro, in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij.

lees meer


Inagro test stikstofstripper van Detricon

Op het terrein van  de Vlaamse onderzoek- en adviesorganisatie Inagro in Rumbeke staat naast een pocketvergister een unit met daarin de stikstofstripping scrubbing-installatie die is ontwikkeld door het bedrijf Detricon uit Merelbeke. De installatie bewerkt de dunne fractie van het digestaat van varkensmest, die in combinatie met oogst-restanten is vergist.

lees meer


Rechter moet oordelen over biomassacentrale op het terrein van NextGarden

De rechtbank Gelderland moet oordelen over de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet die de provincie Gelderland heeft verleend voor de biomassacentrale op het terrein van NextGarden bij Bemmel. Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment stelt dat het provinciebestuur de emissie van ammoniak via de installatie niet juist heeft beoordeeld. Donderdag 30 september werd de zaak in de rechtbank behandeld.

lees meer


Mogelijkheid om Hanskamp CowToilet te bezichtigen

Het CowToilet is een systeem waar feces en urine direct aan de bron worden gescheiden. Het heeft ook een emissiefactor op de RAV-lijst. Producent Hanskamp nodigt u uit om het te komen bezichtigen.

lees meer


Groenbemestersdag op proefboerderij Westmaas (20 oktober)

In de totale mix van teeltmaatregelen zijn groenbemesters een belangrijke manier om de bodem zowel landbouwkundig als qua biodiversiteit te verbeteren. Om hiervan meer te zien en te leren organiseert Wageningen UR Open Teelten op 20 oktober de groenbemestersdag.

lees meer


Lely Sphere heeft emissiefactor van 3,6

Deze week is de Lely Sphere opgenomen in de RAV-lijst (Regeling Ammoniak Veehouderij), met een voorlopige emissiefactor van 3,6 kg ammoniakemissie per dierplaats. Dit is een reductie van ruim 70% ten opzichte van een traditionele stal met roostervloer (13,0 kg).

lees meer


Past monomestvergisting op een landbouwbedrijf? De visie van DLV

Binnen de agrarische sector zijn er inmiddels zo’n veertig monomestvergistingsinstallaties gerealiseerd. Maar is monomestvergisting ook echt zo veelbelovend? Erik van Eekelen, Projectleider Energie bij DLV Advies, geeft zijn visie.

lees meer


Reactie BO Akkerbouw op concept 7e actieplan: geen mestbeleid maar bodembeleid

BO Akkerbouw ziet het ontwerp 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn als een aanslag op het verdienvermogen van Nederlandse akkerbouwers. Bovendien staan de maatregelen haaks op een duurzaam bodembeheer. Dat is de korte samenvatting van hun reactie.

lees meer


Ploeger test AT5104 LNMS-vierwieler voor bemesting

Ploeger heeft de afgelopen week de AT5104 LNMS-vierwieler in het veld getest. Met de machine word de lijn van machines voor bemesting, die al bestond uit een driewieler en een vijfwieler, verder uitgebreid. Ten opzichte van de bestaande machines zit de  vernieuwing van de AT5104 LNMS voornamelijk in het chassis en het vierwielconcept.

lees meer


Erkenning binnen Regeling ammoniak en veehouderij voor Lely Sphere

Per 1 oktober is het Lely Sphere stalsysteem officieel erkend en opgenomen in de lijst van de Regeling Ammoniak Veehouderij. Deze erkenning is een vereiste om een vergunning te krijgen conform het besluit emissiearme huisvesting. De voorlopige emissiefactor voor het Lely Sphere bedraagt 3,6 kilo ammoniak per dierplaats per jaar. Dat betekent meer dan 70% reductie in emissies ten opzichte van een stal met een traditionele roostervloer.

lees meer


Eerste ervaringen met ‘Total Circulair Farmconcept’ zijn goed

De eerste ervaringen van varkenshouder William Meulendijks uit Deurne met het ‘Total Circulair Farmconcept’ zijn goed. Het stalsysteem werd door enkele varkenshouders in samenwerking met stalinrichter Kamplan en Wageningen University & Research ontwikkeld. Er wordt in de stal al een reductie van ammoniakemissie gerealiseerd van circa 80%. Meulendijks heeft ook een traditionele varkensstal en in beide stallen wordt de emissie momenteel continu gemeten. Het streven is een emissiereductie van 85%.

lees meer


Onderzoek: stikstofemissie omgeving Deventer gaat niet omhoog maar omlaag door komst mestverwerker Fennenoord

Het internationale onderzoeksbureau Peutz heeft een studie verricht naar hoe de stikstofuitstoot verandert als het mestverwerkingsinitiatief Fennenoord gerealiseerd wordt. Wat blijkt: de stikstofemissie gaat niet omhoog maar juist naar beneden.

lees meer


Projectwebsite 'PPS Betere stal, betere mest, betere oogst' gelanceerd

Het onderzoeksproject PPS Betere stal, betere mest, betere oogst is dit jaar van start gegaan. Hierin worden oplossingen ontwikkeld en gevalideerd voor meststromen die ontstaan bij nieuwe stalsystemen met 'scheiden aan de bron' of zeer frequente ontmesting. Wageningen UR heeft deze week de website voor het project gelanceerd. Ook via NCM zullen de resultaten van het project gecommuniceerd worden.

lees meer


SDE++ 2021 op enkele punten gewijzigd 

Kort voor de openstelling is de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie 2021 (SDE++) op enkele punten aangepast. Voor afvang en opslag van CO2 zijn 2 categorieën toegevoegd. Daarnaast is er een voorwaarde opgenomen in de categorieën 'Biomassavergisting verlengde levensduur'. De aanpassing is op 30 september in de Staatscourant gepubliceerd.

lees meer


Bodemoverschotten stikstof en fosfaat binnen het derogatiemeetnet dalen

In het derogatiemeetnet van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid volgen Wageningen Economic Research en het RIVM jaarlijks de waterkwaliteit en landbouwpraktijk van ‘voor derogatie aangemelde’ bedrijven. Na een stijging in 2018 door de droogte, was het stikstofbodemoverschot op de bedrijven in het meetnet in 2019 het laagste van alle onderzochte jaren sinds 2006. Ook het fosfaatbodemoverschot daalde in 2019 weer, na een toename als gevolg van droogte in 2018. 

lees meer


'Mestverwerking past binnen kringlooplandbouw'

Mestverwerking is geen tussenstap en zal een belangrijke rol blijven spelen in het verminderen van emissies, het vervangen van kunstmest en het optimaliseren van bemesting. Dat schrijft minister Schouten van LNV in een brief aan de Tweede Kamer waarin zij reageert op vragen die werden gesteld bij het tweede resultatenoverzicht van het realisatieplan bij de visie op kringlooplandbouw 'Waardevol en verbonden'. 

lees meer


Bedrijven TonTrans en Orgamex worden voortgezet

De activiteiten van transportbedrijf TonTrans en mestverwerkingsbedrijf Orgamex worden wel gewoon voortgezet na het plotselinge overlijden van medeoprichter Ton van Genugten bij een tragisch ongeval eind augustus. Zijn zus Claudia van Genugten is nu algemeen directeur van de bedrijven en enig aandeelhouder.

lees meer


JOZ brengt stikstofkraker Gazoo op de markt

Het bedrijf JOZ uit het Noord-Hollandse Westwoud heeft de stikstofkraker Gazoo ontwikkeld waarmee de dunne fractie van gescheiden rundermest kan worden behandeld. Volgens de onderneming kunnen melkveebedrijven daardoor de emissie van stikstof met 80% terugbrengen. Ook de emissie van methaan wordt omlaag gebracht.

lees meer


Bemester voor Groene Weide Meststof voldoet goed

Binnen het project Kunstmestvrije Achterhoek is ook een bemester ontwikkeld die voor de aanwending van de Groene Weide Meststof uit het project wordt gebruikt. De machine is gebouwd door Slootsmid Mesttechniek. De bemester is nu 2 seizoenen in gebruik en heeft dit seizoen circa 2.000 hectare bemest. Betrokkenen bij het project zijn erg tevreden over het resultaat.

lees meer


Bedrijfsbezoeken in het kader van Nitoman op 30 september en 14 oktober

Op 30 september en 14 oktober wordt de kans geboden voor bedrijfsbezoeken in het kader van het Vlaams-Nederlandse Intereg-project Nitroman. Op donderdag 30 september bestaat de mogelijkheid om bij de Vlaamse onderzoeksorganisatie Inagro een stripping-scrubbing installatie bezoeken. Op donderdag 14 oktober is in Nederland een bijeenkomst van een tweede Nitroman-klankbordgroep en is er de mogelijkheid om een membraanfiltratieinstallatie te bezoeken.

lees meer


LTO roept leden op te reageren op concept Actieprogramma Nitraatrichtlijn

De impact van het voorliggende concept Zevende Actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn voor agrarische bedrijven is groot, stelt LTO Nederland. De organisatie  roept leden op om de impact voor het eigen bedrijf in beeld te brengen, en middels een schriftelijke reactie kenbaar te maken bij het ministerie van LNV. Om daarbij te ondersteunen, biedt LTO Nederland een sjabloon aan. 

lees meer


Tineke de Vries in raad van toezicht NCM

Tineke de Vries is benoemd tot lid van de raad van toezicht van het Nederlands Centrum Mestverwaarding (NCM). De benoeming heeft plaatsgevonden na een voordracht door LTO Nederland. Ze vervangt Claude van Dongen, die heeft aangegeven zich op de ontwikkeling van zijn melkvee- en sierheesterbedrijf te willen focussen.

lees meer


Tweede Kamer wil geen besteding van SDE++ voor mestvergisting

De Tweede Kamer heeft bij de Algemen Politieke Beschouwingen in meerdergheid een motie van de Partij voor de Dieren en BIJ1 gesteund waarin de regering wordt gevraagd projecten met mestvergisting uit te sluiten van subsidies die worden verleend in het kader van regeling Stimulering Duurzame Energieproductie SDE++.

lees meer


Motie afschaffen SDE voor mestvergisting aangenomen

Tijdens de algemene beschouwingen is een motie van de Partij van de Dieren voor het uitsluiten van mestvergisting van SDE++-subsidie aangenomen. Of de motie wordt uitgevoerd is nog niet bekend.

lees meer


Leerreis Nutriëntenkringloop een stap verder

Tijdens de Leerreis Nutriëntenkringloop zijn drie thema’s benoemd die dit jaar verder uitgediept worden, en hiervoor zijn drie thematische communities ingericht. Elke community heeft zijn eerste bijeenkomst gehad. De kernvragen zijn geformuleerd en hiervoor wordt bestaande kennis opgezocht, samengevoegd en uitgewisseld. In dit artikel een kort weergave hiervan.

lees meer


Kijkmiddagen bij nieuwe compostering van Van Leijssen

Mestdistributie J. van Leijssen b.v. uit Poortvliet (Tholen) heeft fors geïnvesteerd in onder andere mestcomposteringstunnels en -opslagsilo's. Eigenaar Joop van Leijssen nodigt u van harte uit om zijn bedrijf te komen bezichtigen.

lees meer


Manuresource gaat door, registratie geopend!

Het is nu definitief: we gaan Manuresource organiseren! De registratie voor deelname is inmiddels geopend, waarbij er tot 15 oktober een vroegboekkorting geldt. Een corona test- of vaccinatiebewijs is verplicht.

lees meer


Tineke de Vries toegetreden tot Raad van Toezicht NCM

Vorige week heeft de Raad van Toezicht van NCM Tineke de Vries benoemd als nieuw lid. Ze vervangt hiermee Claude van Dongen die besloten heeft zijn aandacht op zijn landbouwbedrijf te focussen.

lees meer


7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn niet in beton gegoten volgens Schouten

Minister Schouten vertelde in de Tweede Kamer dat wat haar betreft het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn niet in beton is gegoten. Door het openen van een internetconsultatie kunnen aanpassingen worden besproken. Wel waarschuwt ze dat waterkwaliteit verbeteren niet gemakkelijk zal worden en offers vraagt.

lees meer


Zorgen over toekomstige mestverwerkingscapaciteit in Zuid-Nederland

80.000 ton mest mag er nu legaal verwerkt worden door Kovemi in Asten nu de Raad van State alle bezwaren tegen de groei van 6.000 tot 80.000 ton heeft verworpen. Daarmee komt er een eind aan een jarenlange (12) juridische strijd.

lees meer


Koetoilet voldoet aan verwachting

Het in oktober 2020 gestarte project op innovatiecentrum Dairy Campus richt zich op bronscheiding van feces en urine in de stal. Het eerste doel is om daarmee de emissies van ammoniak en broeikasgassen te beperken, zowel in de stal als bij opslag en na uitrijden Er wordt op Dairy Campus zo’n eenderde van de circa 33 liter urine per koe per dag opgevangen. Dit vermindert de ammoniakemissie met 30 tot 40%. De voorlopige emissiefactor van 8,4 kilo ammoniak per dierplaats per jaar, die in juni 2021 gepubliceerd is, komt daarmee redelijk overeen met wat er op Dairy Campus gemeten wordt. Het koetoilet voldoet daarmee aan de verwachting. De emissiemetingen aan het koetoilet worden daarom dit jaar voortgezet zodat deze metingen gebruikt kunnen worden voor het vaststellen van een definitieve emissiefactor. Naast metingen op Dairy Campus (case control meting) zijn daarvoor verder ook metingen op twee praktijkbedrijven nodig.

lees meer


Landbouworganisaties: "Concept 7e actieplan onhaalbaar, ontwrichtend en onbetaalbaar"

Een breed consortium van organisaties uit de landbouw en de keten hebben in een gezamenlijk statement forse kritiek geuit op het concept van het zevende actieplan voor de nitraatrichtlijn. Ze pleiten voor een omslag in het denken: 'een focus op goed bodembeheer in plaats van regeltjes tot zeven cijfers achter de komma.'

lees meer


Veiling van composteringsinstallatie, bemesters e.d.

Troostwijk organiseert een online veiling van een groot aantal agrarische werktuigen en installaties, onder andere een mestcomposteringsinstallatie, een mobiele mestscheider, bemesters, opleggers en andere machines en werktuigen.

lees meer


RIVM gaat uitstoot pathogenen mestverwerking monitoren

Het RIVM werkt aan een monitoringsprogramma om mogelijke ziekteverwekkers in de buitenlucht rondom mestverwerkingsinstallaties te meten. Dit gebeurt in opdracht van de provincie Noord-Brabant.

lees meer


Informatieochtend en -middag precisiebemesting 21 september

Precisiebemestingscoöperatie Rijnland organiseert op 21 september een informatiemiddag met diverse sessies en bezichtiging van proefvelden en machines in Wassenaar. Thema is de verbetering van de bemesting en reductie van emissies via precisiebemesting. Specifiek is er gekeken naar combinaties van drijfmest, water en mineralenconcentraat of kunstmest.

lees meer


Wisselende effecten bij mestscheiden aan de bron

In de zoektocht naar oplossingen om in (bestaande) melkveestallen de emissies van ammoniak en broeikasgassen te verminderen, worden er momenteel drie bronscheidingstechnieken in de stal getest. Dit levert perspectiefvolle oplossingsrichtingen op maar ook tegenvallers. Mestscheiden bij de bron biedt de mogelijkheid om de fracties urine en feces apart te behandelen en levert mestproducten op met veel toepassingsmogelijkheden.

lees meer


Nieuwe vloer met urineafvoer getest

Op dit moment wordt een nieuwe stalvloer met een urineafvoer getest door de Universiteit van Rostock. De ontwikkeling van de vloer maakt deel uit van een groter project waarin gewerkt wordt aan 30 procent emissiereductie in 2030.

lees meer


Mestinvesteringsfonds (MIF) on hold gezet

Boerderij meldt dat het Mestinvesteringsfonds zich gaat herbezinnen op zijn functie en voorlopig geen nieuwe initiatieven in behandeling zal nemen.

lees meer


Methaan, hoe schadelijk is het eigenlijk?

Methaan is een broeikasgas en van alle methaan die in Nederland wordt geproduceerd, is 70% afkomstig uit de veehouderij. Deels enterisch (uit de dieren zelf) en deels uit de mest. Maar is dat erg of niet? Immers, methaan wordt - in tegenstelling tot CO2 - na een aantal jaren weer afgebroken in de lucht.

lees meer


30 september uiterste datum overdrachten mestverwerkingscertificaten

België - De Mestbank herinnert landbouwers eraan dat de mestverwerkingscertificaten voor 2019 niet later dan 30 september 2021 naar de certificatenrekening van dat jaar overgedragen mmoeten zijn. Overdrachten die te laat worden ingediend, kunnen niet in rekening gebracht worden. Landbouwers vinden een actueel overzicht van hun MVC op de certificatenrekening van 2019 op het Mestbankloket (www.mestbankloket.be > MVC).

lees meer


Gier met houtmeel is mest en geen sloopafval volgens Raad van State

Everhage B.V. voerde tijdens de sloop van een groot aantal varkenstallen een partij mest deels als bouw- en sloopafval af. Daarvoor voegde Everhage B.V. houtmeel aan de gier toe om het makkelijker te kunnen vervoeren. De provincie Noord-Brabant zag dat anders en legde een dwangsom op van 20.000 euro. Noord-Brabant was van mening dat de mix van gier en houtmeel niet als bouw- en sloopafval afgevoerd had mogen worden. De Raad van State heeft deze zienswijze in haar einduitspraak bevestigt waardoor de opgelegde dwangsom terecht is opgelegd.

lees meer


Dubbele versterking bij NCM!

We zijn verheugd te kunnen melden dat het NCM-team wordt versterkt met Rembert van Noort en Jos de Kleijne. Beiden gaan komend jaar twee dagen in de week voor ons werken.

lees meer


Voorgestelde nieuwe opkoopplannen zetten mestoverschot om in mesttekort

Begin deze week kwamen plannen in het nieuws om de veehouderij fors te krimpen, deels met verplichte onteigening, om zo het stikstofprobleem op te lossen. Een eerste analyse van NCM leert dat het mestoverschot dan plaatsmaakt voor een mesttekort.

lees meer


Plant- en bodemgezondheidsdag Vredepeel

Op donderdag 16 september organiseren BO Akkerbouw en Wageningen UR Open Teelten de Plant- en Bodemgezondheidsdag op de Proefboerderij te Vredepeel. In een mix van praktijkdemonstraties en presentaties wordt u bijgepraat over de nieuwste inzichten om bodemkwaliteit en gewasopbrengsten te verbereren.

lees meer


Roger Miesen (RWE): Klimaatneutrale stroom in 2030 alleen haalbaar met biomassa

Roger Miesen, CEO van energiereus RWE, stelt dat klimaatneutraal stroom produceren in 2030 haalbaar is, echter alleen wanneer daar biomassa voor kan worden gebruikt. Zo is te lezen in De Volkskrant en op Agro&Chemie.

lees meer


Ontwerp van het 7e Actieprogramma gepubliceerd, consultatie gestart

Nederland is verplicht om iedere vier jaar een actieplan voor de Nitraatrichtlijn te maken. Het huidige plan loopt eind dit jaar af. Op 6 september heeft minister Schouten een Kamerbrief gestuurd met het concept voor het zevende actieplan. Hierin stelt ze dat een stevig maatregelenpakket nodig is om de waterkwaliteitsnormen overal in Nederland te halen.

lees meer


Koeien & Kansen-bedrijven voeren in 2020 minder mest af

In 2020 veranderde het verschil tussen bedrijfsspecifieke excretie van stikstof en fosfaat en de forfaitaire normen op de Koeien & Kansen bedrijven niet veel ten opzichte van 2019. Gemiddeld was de fosfaatexcretie 24% lager dan de forfaitaire normen. De bedrijfsspecifieke stikstofexcretie was gemiddeld 1% lager dan de forfaitaire norm. Door het toepassen van de bedrijfsspecifieke berekening in de KringloopWijzer voerden de ondernemers in 2020 gemiddeld ruim 200 ton minder mest af. In 2019 was dit nog ruim 110 ton.

lees meer


Breng mest tijdig naar mestverwerkingsinstallatie

VCM en de VLM, ondersteund door Boerenbond en ABS roepen landbouwers op om mest tijdig af te voeren. Vaak wachten landbouwers tot het einde van het jaar om hun mest af te voeren. Daardoor is er soms te weinig plaats in de mestverwerkingsinsallaties,

lees meer


Rechter buigt zich over omgevingsvergunning voor mestvergasser Stercore

De omgevingsvergunning voor de bouw van een mestvergasser van het bedrijf Stercore in Emmen, had de provincie Drenthe niet mogen verlenen en moet worden vernietigd, meent Milieudefensie. Donderdag 2 september werden de bezwaren van de milieuorganisatie behandeld door de rechtbank in Groningen. De rechter doet naar verwachting over 6 weken uitspraak.

lees meer


Uitstoot ammoniak nam in 2020 licht toe

In 2020 was de uitstoot van broeikasgassen 9% lager dan in 2019. In totaal is de uitstoot nu 25,4% lager dan in 1990. Dit volgt uit de voorlopige cijfers van het RIVM en het CBS  Ook de uitstoot van overige luchtverontreinigende stoffen nam af. Alleen de uitstoot van ammoniak is licht gestegen ten opzichte van 2019. 

lees meer


Techniek van N2 Applied levert nog tal vragen op

Bij de de techniek die het Noorse bedrijf N2 Applied heeft ontwikkeld om de dunne fractie van drijfmest of digestaat te verrijken zijn nog een aantal vragen te beantwoorden, alvorens de techniek breed in Nederland toegepast kan worden. Dat bleek bij de demonstratie van het systeem bij akkerbouwer Jacob van den Borne in Reusel.

lees meer


Boete voor onjuiste hoeveelheid mest op handelsdocumenten is gegrond

De rechtbank Rotterdam acht een boete die werd opgelegd aan een bedrijf dat mest liet vervoeren naar België gerechtvaardigd. Op de handelsdocumenten stonden niet de juiste hoeveelheid mest vermeld. De rechter stelt dt niet alleen de vervoerder maar ook de leverancier verantwoordelijk is voor de juiste handelsdocumenten. Het ministerie van LNV legde de boete daarom terecht op. Wel wordt de boete van 2500 euro met 5% verlaagd vanwege een overschrijding van de redelijke termijn.

lees meer


Lastig verpompbare mest moest wel emissie-arm worden uitgereden

Een veehouder die mest niet-emissiearm had aangewend kreeg in 2018 te maken met een randvoorwaardenkorting van 20% over de aangevraagde rechtstreeks betalingen. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft de bezwaren van de veehouder als ongegrond beoordeeld en laat deze korting in stand.

lees meer


Groningse melkveebedrijven testen bedrijfssysteem zonder drijfmest

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben besloten tot het verlenen van 114.769 euro steun aan het collectief Groningen West voor de begeleiding van ondernemers binnen het project 'Voeden van een gezonde biodiverse bodem'. Daarbij wordt onder andere geïxperimenteerd met een bedrijfssysteem voor de melkveehouderij zonder drijfmest door middel van primaire scheiding van mest en urine.

lees meer


Duits bedrijf ziet perpectief in mengen van mest met bladafval

Het Duitse bedrijf A+M Unternehmensberatung ziet veel perpectief in de meststof SteenFos. De organische meststof komt tot stand door gedroogd blad te mengen met drijfmest. Er wordt momenteel zowel in het laboratorium als in het veld uitvoerig onderzoek naar de meststof gedaan door de Hogeschool van Osnabrück. De Duitse overheid verstrekte subsidie om de ontwikkeling van SteenFos te ondersteunen. 

lees meer


Uitrijdperiode voor dierlijke mest wordt niet verlengd

De uitrijdperiode voor dierlijke mest op grasland en bouwland wordt niet verlengd. Dat meldt minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Verschillende organisaties vroegen de minister om een verlenging van de uitrijperiode met 2 weken vanwege de weersomstandigheden in de afgelopen maand. De minister maakt één kleine uitzondering; in delen van Friesland en het Groningse Westerkwartier mag nog tot 15 september de dunne fractie van mest worden uitgereden.

lees meer


Natuurorganisaties dringen aan op strenger mestbeleid

Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties, Vogelbescherming Nederland en LandschappenNL roepen de Tweede Kamer en het demissionaire kabinet op om het mestbeleid aan te scherpen zodat de Europese waterdoelen van de Kaderrichtlijn Water nog gehaald kunnen worden. 

lees meer


Loonwerker niet aansprakelijk voor overtreden Meststoffenwet

Een agrarisch bedrijf dat in 2015 over het kalenderjaar 2014 een bestuurlijke boete van 5764 euro opgelegd kreeg vanwege een vertreding van de Meststoffenwet kan die boete niet op een loonwerker verhalen. Dat heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dinsdag 24 augustus bepaald in een zaak die de veehouder had aangespannen. Het gerechtshof laat daarmee een eerder oordeel van de kantonrechter in stand.

lees meer


'Schouten zal verzoek om langer mest uit te mogen rijden vermoedelijk afwijzen'

Een aantal Friese en Groningse LTO Noord-afdelingen heeft minister Schouten van LNV gevraagd om de uitrijperiode voor dierlijke mest met 14 dagen te verlengen. Ook NMV, NAV en Cumela hebben een verzoek gedaan voor het verruimen van de uitrijtermijn voor zowel grasland als bouwland. De kans dat de verzoeken worden gehonoreerd lijken erg klein.

lees meer


'Gevaren van mestgassen worden nog steeds onderschat'

Donderdag 26 augustus overleed directeur Ton van Genugten van mestverwkings- en transportbedrijf TonTrans aan de gevolgen van een tragisch ongeluk, waarbij hij in een mestkelder viel. Reanimatie mocht niet baten. De officiële doodsoorzaak is nog onduidelijk, maar het is aannemelijk dat hij overleed na het inademen van mestgassen. De gevaren van deze gassen worden nog vaak onderschat en dat kan leiden tot ernstige ongevallen.

lees meer


Geen verlenging uitrijdregeling mest in Vlaanderen

De uitzonderlijk natte zomermaanden hebben er ook in Vlaanderen voor gezorgd dat de landbouwwerkzaamheden vertraging hebben opgelopen, zeker in het oosten van het land. Minister Demir van Omgeving heeft echter laten weten dat er geen verlenging van de uitrijdregeling van mest komt. Wel mogen in Vlaanderen vanggewassen twee weken later worden ingezaaid.

lees meer


Raad van State laat omgevingsvergunning voor Kovemi in stand

De Raad van State heeft woensdag 25 augustus de omgevingsvergunning die de provincie Noord-Brabant aan het mestverwerkingsbedrijf Kovemi in Asten verleende in stand gelaten. De bezwaren die door omwonenden en milieuorganisatie Mens Dier en Peel werden ingebracht zijn volgens het rechtscollege ongegrond. 

lees meer


Directeur van TonTrans overlijdt na bedrijfsongeval in Best

Donderdag 26 augustus is bij een ongeval in een mestsilo Ton van Genugten on het leven gekomen. Van Genugten was directeur van de bedrijven TonTrans en Orgamex. Bij werkzaamheden bij een agrarisch bedrijf in Best viel hij in een mestsilo. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren. Hij werd uit de silo gered door een specialistisch team van de brandweer, maar overleed later aan zijn verwondingen.

lees meer


Directeur-eigenaar TonTrans en Orgamex overleden na val in mestsilo

Gisteren kregen we het afschuwelijke bericht dat Ton van Genugten is omgekomen na een val in een mestsilo. Ton was mede-eigenaar en directeur van mestdistributeur TonTrans en mestverwerker Orgamex.

lees meer


Experiment met gedeelde drijfmestgift in teelt van snijmaïs

Binnen het project Actieplan Bodem & Water in de provincie Flevoland experimenteert melkveehouder Maarten Burgmans uit Dronten met het verspreid toedienen van de drijfmestgift gedurende het groeiseizoen in de teelt van snijmaïs. Daarbij werkt hij met verdunde mest. De kans op bladverbranding in de zomer acht hij daarmee kleiner.

lees meer


NAV, NMV en Cumela dringen aan op verlengen mestuitrijdperiode

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en brancheorganisatie voor loonwerkbedrijven Cumela Nederland hebben bij minister Schouten van LNV verzocht om de periode dat mest uitgereden mag worden te verlengen. Ze vragen om verlenging van het uitrijdseizoen tot 15 september voor grasland en tot 30 september voor bouwland.

lees meer


'Regelgeving is nog niet afgestemd op nieuwe verrijkte meststof'

Op het bedrijf van akkerbouwer Jacob van den Borne in Reusel staat een installatie van het Noorse bedrijf N2 Applied, die dunne varkens- en koeienmest verrijkt met stikstofoxide die met een elektrisch systeem uit lucht is geproduceerd. Van den Borne wil het product toepassen in de teelt van aardappelen. Hij loopt nog wel tegen een beperking in de regelgeving bij het uitrijden aan.

lees meer


Sleepslangbemester van melkveebedrijf draait op zonne-energie

Maatschap Booijink in het het Friese Gersloot gebruikt een sleepslangbemester voor de bemesting van het grasland. Het bedrijf heeft een vaste pomp bij de mestput die op afstand door de trekkerchauffeur is te bedienen. Het bemesten van het land kan daardoor door één persoon worden gedaan. De mestpomp wordt daarbij aangedreven door een elektromotor van 110 kilowatt die gebruik maakt van de energie die wordt geproduceerd met de zonnepanelen op de melkveestal en de werktuigenloods. 

lees meer


Onrust over plannen voor mestverwerking op bedrijventerrein in Tilburg

Multinational VTTI wil eind dit jaar wil beginnen met de bouw van een mestvergister op bedrijventerrein De Spinder in Tilburg. Tegenstanders van mestverwerking zoeken naar mogelijkheden om de door de provincie Noord-Brabant verleende vergunning nog aan te kunnen vechten.

lees meer


Vervoersverbod rond Heeten vanwege vogelgriep bij zwanen en eenden

In Heeten in de provincie Overijsel is bij sierwatervogels van een vogelhouder vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene H5-variant van het vogelgriepvirus. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden alle circa 665 sierwatervogels van de besmette locatie geruimd. Ook geldt er in de zone van 10 kilometer rond de besmetting een vervoersverbod.

lees meer


Verzoek voor verlenging mestuitrijdperiode in Noordoost-Friesland

In 5 gemeenten in het noordoosten van Friesland en in de Groningse gemeente Westerkwartier is in juli een flinke hoeveelheid regen gevallen. Het mestuitrijden op het natte grasland was daardoor onmogelijk. Daarom hebben de voorzitters van de betreffende LTO Noord-afdelingen een brief gestuurd aan minister Schouten van LNV met het verzoek om het mestuitrijseizoen dat tot 31 augustus duurt, te verlengen met 2 weken.

lees meer


Schouten ziet gunstige ontwikkeling in fosfaat- en stikstofexcretie van veehouderij

Op basis van de gegevens beschikbaar aan het einde van het tweede kwartaal, zal de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel over de gehele linie naar verwachting lager zal zijn dan aan het einde van het eerste kwartaal verwacht werd. Dat schrijft minister Schouten van LNV aan de Tweede Kamer.

lees meer


Digitale bijeenkomst over Innovatieprogramma Mestaanwending

Op 23 september van 19.30 tot 20.30 uur organiseren Cumela Nederland en Fedecom een digitale bijeenkomst over het Innovatieprogramma Mestaanwending. Wageningen University & Research is gestart met een nieuw onderzoeksprogramma, gericht op het halveren van de ammoniakemissie bij mestaanwending. Machinebouwers en loonwerkers kunnen bijdragen aan het programma.

lees meer


DLVDM gaat inbreng leveren bij mestprijzeninformatieservice DCA

DLVDM (De Leveranciers Van Duurzame Mineralen) is ontstaan na het faillissement van een mestverwerker in 2017. Zo'n tachtig leden hebben bij elkaar zo'n 100.000 ton drijfmest per jaar die ze gezamenlijk afzetten.

lees meer


Wageningen UR zoekt technisch-economisch onderzoeker met focus op de mestmarkt

Wageningen Economic Research (WEcR) is op zoek naar een onderzoeker die zich in brede zin gaat richten op het thema mest, bijvoorbeeld naar het functioneren van de mestmarkt, de mineralenbalansen op landbouwbedrijven of de effecten van mestbeleid of ammoniakbeleid op keuzes van ondernemers.

lees meer


CBS: 'Stikstofexcretie van melkveesector was in tweede kwartaal nog te hoog'

De stikstofexcretie van de melkveesector valt ten opzichte van de eerste kwartaalrapportage van 2021 lager uit, maar ligt in het tweede kwartaal wel wel iets boven het sectorplafond van 281,8 miljoen kilogram stikstof. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, tweede kwartaal 2021.

lees meer


Temperatuurvoelers in mestopslag voorkomen brand bij pluimveebedrijf

De familie Kieftenbeld in het Overijsselse Haarle is aan een brand ontsnapt omdat het bedrijf gebruik maakte van temperatuurvoelers in de mestopslag. Het bedrijf maakt gebruik van een Salomons mestdroogsysteem voor het drogen en hygiëniseren van de kippenmest uit de drie volièrestallen voor leghennen. Onlangs ging het alarm af omdat de temperatuur te hoog was opgelopen. Door direct de brandweer te hulp te roepen konden grote problemen worden voorkomen.

lees meer


‘Elektrodialyse van mest is in 2025 praktijkrijp’

Adriaan Lieftinck en Edward Sibeijn van de start-up Mezt uit Delft verwachten dat de mineralenfiltering van mest met behulp van elektrodialyse waar zij aan werken in 2025 praktijkrijp zal zijn. Vanaf 2022 wordt er al op praktijkbedrijven mee geëxperimenteerd. 

lees meer


Lely verwacht nog dit jaar erkenning voor stalsysteem Sphere

Lely verwacht dat er nog dit jaar een officiële emissiefactor binnen de Regeling ammoniak en veehouderij zal worden gepubliceerd voor het systeem Sphere dat de onderneming heeft ontwikkeld. Bij dit systeem wordt de stallucht in een melkveestal afgezogen, gefilterd en opgewaardeerd tot een organische meststof. 

lees meer


Bijeenkomst over optimalisering mest- en nutriëntenbenutting in Dronten

Vanuit het Actieplan Bodem en Water wordt op dinsdag 24 augustus een schuur- en veldbijeenkomst georganiseerd op een gemengd bedrijf in Dronten. De bijeenkomst staat in het teken van de optimalisering van mest- en nutriëntenbenutting in Flevoland. De bijeenkomst is in samenwerking met meerdere projectpartners en wordt gehouden van 13.30 uur tot 16.00 uur aan de Spieringweg 4 in Dronten.

lees meer


Eerste ervaringen met Combi Scraper-techniek in biggenstal zijn goed

In de biggenstal van varkenshouder Ton van Erp uit Sint-Oedenrode wordt gebruik gemaakt van de Combi Scraper-techniek. Daarbij worden de mest en urine direct gescheiden en dagelijks uit de stal wordt afgevoerd. De dikke fractie heeft een droge stofgehalte van circa 22% en is nog net verpompbaar. Ecoson in Son wil deze dikke fractie graag vergisten. 

lees meer


Advies aan Vlaamse veehouders om tijdig mest af te voeren

Uit de cijfers van de Vlaamse Mestbank blijkt nog steeds een aanvoerpiek van mest naar de mestverwerkingsinstallaties in de maand december. In 2020 werd in december 26% meer mest aangevoerd naar de mestverwerkingsbedrijven in Vlaanderen in vergelijking tot de aanvoer in de maanden september tot november. Mest laten verwerken in december wordt hierdoor behoorlijk duurder, stelt het Vlaamse Coördinatiecentrum voor Mestverwerking. 

lees meer


N2 Applied gebruikt plasmatechnologie om drijfmest te bewerken

Het Noorse bedrijf N2 Applied gebruikt plasmatechnologie om drijfmest om te zetten in een efficiente meststof die geschikt is voor precisiebemesting. Tijdens de Precisielandbouw Dagen op 27 en 28 augustus bij Van Den Borne Aardappelen in Reusel laat het bedrijf zien hoe de techniek werkt en wat het effect van de aangepaste meststof op de opname van stikstof door de plant en het reduceren van ammoniak- en methaanuitstoot.

lees meer


Nieuwe veroordeling voor jonge mesthandelaar

De rechtbank in Zwolle heeft een ondernemer die al op zeer jonge leeftijd actief was in de mesthandel op dinsdag 17 augustus opnieuw veroordeeld. Dat gebeurde onder andere vanwege het frauderen met mesttransporten, maar ook vanwege een aantal andere vergrijpen. Ook in 2014 werd hij al eens veroordeeld vanwege oplichting. Nu kreeg de man 16 maanden cel opgelegd waarvan de helft voorwaardelijk. Ook bepaalde de rechtbank in Zwolle dat hij 5 jaar lang niet in de mesthandel mag werken.

lees meer


Mestac: 'Nieuwe overeenkomsten Varkensmestpool en mestverwerking'

Vanaf 16 september gaan de nieuwe overeenkomsten 'Varkensmestpool en verwerking' van de mestafzetcoöperatie Mestac in. De overeenkomsten hebben betrekking op de periode tot en met 15 september 2022. Het jaar wordt daarbij in 3 periodes onderverdeeld.

lees meer


Grote variatie in bemestingsruimte in BES-pilot

De BES-pilot biedt de mogelijkheid voor het invullen van de fosfaatplaatsingsruimte met dierlijke mest waar er meer stikstof uit dierlijke mest wordt gebruikt dan generiek toegestaan. Het gebruik van stikstof uit kunstemest wordt verlaagd zodat het totale stikstofgebruik past binnen het milieukundig geaccepteerd stikstofbodemoverschot. Dit heeft gemiddeld weinig effect op de totale stikstofgebruik uit dierlijke mest en kunstmest samen. Er zijn echt veel verschillen tussen bedrijven. De fosfaatbemesting neemt meestal toe.

lees meer


Vereijken gelooft in kansen voor Trac-systeem in Nederland

Stalinrichter Vereijken wil het Franse Trac-systeem van de coöperatie Cooperl implementeren in de Nederlandse varkenshouderij. Daarbij wordt de mest en urine aan de bron gescheiden en dagelijks afgevoerd uit de stal. De techniek wordt toegepast op meer dan 100 varkensbedrijven in Frankrijk. Vereijken wil beginnen om het systeem op 10 bedrijven te implementeren.

lees meer


Mestverwerking Fryslân verwerkt mest voor 235 veehouderijbedrijven

Het faillissement van het bedrijf Mestverwerking Fryslân in Wouterswoude betekent dat 235 veehouderijbedrijven een andere afnemer voor hun mest moeten zoeken. Dat stelt de oud-eigenaar Jan Scherff, die het faillissement voor zijn bedrijf zelf aanvroeg.

lees meer


'Precisielandbouw wordt belemmerd door een wildgroei aan systemen'

Precisielandbouw is een belangrijk middel om gewasopbrengsten te optimaliseren en verliezen te minimaliseren. Doordat leveranciers vaak hun eigen systemen (willen) ontwikkelen ontstaat er echter een wildgroei aan software, en communiceren de innovaties slecht met elkaar.

lees meer


Afsluitend evenement van ReNU2Farm en van ALG-AD op 9 september (online)

ReNu2Farm en ALG-AD zijn twee internationale projecten. In ReNu2Farm zijn o.a. de marktkansen in diverse landen voor organische meststoffen in kaart gebracht. ALG-AD was gericht op de productie van algen en vergisting. Op 9 september is er een afsluitend evenement waar de resultaten worden gepresenteerd.

lees meer


België: meer varkens en kippen, minder koeien

Het Belgische statistiekbureau Statbel heeft de dieraantallen van 2020 gepubliceerd. Deze cijfers laten een lichte daling van de rundveestapel van 1,6% (37.660 dieren). In Vlaanderen was er een stijging van het aantal melkkoeien van 1,4% en in Wallonië een daling van 2,4%. Het aantal varkens en kippen steeg daarentegen.

lees meer


Biolectric kan stikstofstripper in België nog niet vermarkten

Het Belgische bedrijf Biolectric uit Temse heeft een stikstofstripper ontwikkeld. De techniek werd in samenwerking met zuivelcoöperatie FrieslandCampina ontwikkeld en wordt in Nederland al op 4 bedrijven toegepast in combinatie met een monovergister. De installatie zorgt ervoor dat de stikstofuitstoot van het bedrijf met 65% daalt. Het systeem is nog niet erkend in België. 

lees meer


VTTI wil zeker 250.000 ton mest per jaar verwerken in Tilburg

Multinational VTTI wil op een bedrijventerrein in Tilburg per jaar 300.000 ton biomassa verwerken in een vergistingsinstallatie. Voor circa 90% zal het gaan om drijfmest en dikke fractie. Het biogas uit de mest wordt deels benut om het digestaat om te zetten in droge mestkorrels. Een deel van het gas wordt omgezet in groen gas dat naar het gasnet gaat. De installatie moet in 2023 draaien.

lees meer


Presentatie "Van reststroom (zuiveringsslib) tot bodemverbeteraar" in Lichtenvoorde

Op 3 september van 14.00 tot ca 16.00 uur worden de resultaten gepresenteerd van het Interregproject "Zuiveringsslib- de organische bodemverbeteraar" en wordt er een rondleiding over het bedrijf verzorgd.

lees meer


VTTI neemt geplande bio-energieproject van Re-N Technology in Tilburg over

Het internationale bedrijf VTTI heeft het geplande bio-energieproject van Re-N Technology in Tilburg overgenomen.  VTTI wil op het bedrijventerrein De Spinder een nieuwe bio-energiefaciliteit van industriële schaal bouwen die naar verwachting in het derde kwartaal van 2023 in gebruik genomen kan worden. In hoeverre er ook mest wordt verwerkt meldt het bedrijf niet.

lees meer


BTC De Peel voert eerste mest aan

BTC De Peel in Odiapeel is gestart met het aanvoeren van mest om deze te vergisten en het digestaat na te bewerken. Nadat er eerst wordt proefgedraaid met water, onder meer om uit te vinden of de aansturing van de techniek goed functioneert en alles correct is gemonteerd, zal naar alle waarschijnlijkheid vanaf medio augustus de vergisting van mest starten. Op jaarbasis zal er 200.000 ton varkensdrijfmest worden verwerkt.

lees meer


VTTI neemt RE-N Tilburg over en gaat bouwen

Het wereldwijd werkende bedrijf VTTI heeft Re-N overgenomen en gaat binnenkort starten met de bouw van een mestvergistings- en -verwerkingsinstallatie in Tilburg. Naar verwachting wordt de fabriek in het derde kwartaal van 2023 in gebruik genomen.

lees meer


Nieuwe accountmanager Mest en Compost voor Eurofins Agro

Frank van Lohuijzen start woensdag 1 september bij Eurofins Agro als accountmanager voor de mest- en compostklanten. Hij zal naast zijn rol als accountmanager ook verantwoordelijk zijn voor de klantenservice. Van Lohuijzen heeft de afgelopen 12,5 jaar gewerkt als flexconsulent bij agrarisch uitzendbureau Abeos.

lees meer


Rijenbemesting met drijfmest in pootgoedteelt pakt goed uit

Met het toedienen van rundveedrijfmest onder in de rij in de teelt van pootaardappelen kan een vergelijkbare opbrengst worden gerealiseerd als met een standaard kunstmeststikstofgift. Die conclusie trekt Delphy op basis van een proef die in 2020 in Swifterbant werd uitgevoerd in het kader van het 'Actieplan Bodem & Water' in de provincie Flevoland.

lees meer


Veehouders van coöperatie IJskoud willen ook digestaat tot waarde brengen

Zes melkveehouders uit Deurningen die verenigd zijn in coöperatie IJskoud vergisten de rundermest van hen bedrijf met monovergisters. Het biogas leveren ze gezamenlijk aan een kwekerij en een fabriek in de buurt. Ook digestaat proberen de veehouders zo goed mogelijk tot waarde te brengen.

lees meer


Eurofins Agro breidt toepassingen van rekentool mestiswaardevol.nl uit

De rekentool mestiswaardevol.nl van Eurofins Agro is uitgebreid met economische en milieutechnische informatie. Naast het berekenen van de bemestende waarde van organische mest biedt de app nu ook inzicht in de kosten en baten en in de milieu-impact van de verschillende mestsoorten. 

lees meer


Eurofins Agro zet foto van mestpot of -zak op analyseverslag

Een mestpot of -zak die voor onderzoek wordt aangeleverd en die niet deugt, moet Eurofins Agro melden bij de NVWA en afkeuren. Binnenkort plaatst Eurofins Agro op het mestverslag een foto van de pot of zak zoals die werd ontvangen. Zo worden de opdrachtgever en vervoerder geïnformeerd over de eventuele reden van afkeuring. 

lees meer


Nieuwe stalsystemen resulteren ook in nieuwe mestproducten

In de varkenshouderij worden momenteel de eerste stallen in gebruik genomen waarbij de mest en urine niet meer bij elkaar komen en buiten de stal apart van elkaar worden opgeslagen. Daarmee komen er ook nieuwe producten beschikbaar op mestmarkt. Met name voor de dikke fractie lijken goede afzetmogelijkheden.  

lees meer


Onzekerheid over mogelijke doorstart van Mestverwerking Fryslân

De rechtbank heeft het bedrijf Mestverwerking Fryslân in Wouterswoude failliet verklaard. Directeur Jan Scherff heeft het faillissement zelf aangevraagd. Of het bedrijf wordt overgenomen en een doorstart maakt, kan Scherff niet zeggen. Zelf ziet hij onder de huidige omstandigheden geen goede mogelijkheid om mestverwerking rendabel te krijgen.

lees meer


Gebruik van NIR-sensor in mestsystemen neemt nog geen hoge vlucht

Via nabij infrarood (NIR) kunnen de gehaltes in mest, op basis van een specifieke golflengte van een lichtbron worden bepaald. De weerkaatsing van het licht wordt ongerekend naar gehalten voor verschillende nutriënten op basis van een ijklijn. De NIR-sensor is al enige tijd beschikbaar voor gebruik bij het transporteren en uitrijden van mest. Er is in Nederland echter nog terughoudendheid om er in te investeren.

lees meer


Biologische geitenmest wordt omgezet in bokashi

Pieter Vliek heeft een biologisch geitenhouderijbedrijf met circa 300 melkgeiten op landgoed Twickel bij Ambt Delden. Eén van zijn doelen is het sluitend maken van de kringloop op zijn bedrijf. Daarbij verwerkt hij de geitenmest op het bedrijf tot bokashi. 

lees meer


Reststroom Waterstromen is mogelijk bruikbaar als bodemverbeteraar

Het bedrijf Waterstromen uit Lichtenvoorde onderzoekt of uit het restmateriaal dat resteert na vergisting van reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie geschikt kan worden gemaakt om te benutten als bodemverbeteraar in de landbouw.  Door een te hoge concentratie stikstof zijn de mogelijkheden op dit moment nog beperkt, maar door een extra bewerking zijn er wellicht mogelijkheden.

lees meer


Duitsland ziet perpectief in aanzuren van mest voor verlagen van emissie

Het Duitse Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung wil een onderzoek stimuleren naar de effecten van het aanzuren van drijfmest en digestaat. De verwachting is daarmee de emissie van ammoniak kan worden verlaagd terwijl de benutting van de stikstof in de meststof beter wordt. Het agentschap zoekt partners die verdeeld over het land het praktijkonderzoek willen uitvoeren. Tot 15 oktober kunnen die zich melden.

lees meer


Mestverwerking Fryslân is failliet

De rechtbank in Leeuwarden heeft op woensdag 4 augustus het bedrijf Mestverwerking Fryslân in Wouterswoude failliet verklaard. Het bedrijf verwerkte mest van varkens, koeien en kippen tot compost voor de akkerbouw en tot een basisproduct voor biogasinstallaties. Directeur Jan Scherff heeft het faillissement zelf aangevraagd.

lees meer


Varkenshouders uit Deurne willen via integrale aanpak emissies reduceren

Begin 2019 besloten vijf varkenshouders uit Deurne een samenwerking aan te gaan die ze willen realiseren binnen Innovatiepark De Vlier. De varkenshouders denken dat er betere manieren zijn om de uitstoot van ammoniak en geur aan te pakken, dan de methoden die nu voorhanden zijn. Ze streven naar een integrale aanpak waarbij naast geur en ammoniak ook de uitstoot van methaan vermindert, het stalklimaat aanzienlijk verbetert, en het verbruik van energie en hulpstoffen sterk afneemt.

lees meer


'Onderbouwing van mestfraudeprobleem in Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit ontbreekt'

In opdracht van het Openbaar Ministerie is afgelopen maand het rapport Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 verschenen. Mestfraude wordt daarbij bestempeld als een zeer omvangrijk probleem. Bedrijfsadviseur voor loonbedrijven en mesttransporteurs Wilfried Nielen vindt dat de cijfers die in het rapport worden gemeld, nauwelijks ruimte laten voor het trekken van dat soort conclusies. 

lees meer


Melkveebedrijf in Markelo wil benutting van monovergister verder optimaliseren

Alina en Henk Udink exploiteren een melkveebedrijf met circa 170 koeien in het Overijsselse Markelo. Sinds maart draait er op het bedrijf een monomestvergister die werd geplaatst via het project Jumpstart van FrieslandCampina. De zuivelcoöperatie helpt melkveehouders onder andere bij het verkrijgen van financiering, vergunningen en SDE+-subsidies. De volgende stap is het zoeken naar een optimale benutting van de mest en het digestaat.

lees meer


Vredo toont prototypes van PROFI XL 15 en 18 meter bemesters

Vredo Dodewaard heeft de eerste PROFI XL 15 en 18 meter zodenbemesters als prototype in bedrijf gesteld. Dit naast de recent nieuw beschikbare PROFI ECO serie met werkbreedtes van 5,25 meter tot 7,5 meter en de PROFI serie met werkbreedtes van 7,5 meter tot 12 meter.

lees meer


Varkenshouders gaan DCA over afzettarief voor mest infomeren

De Leveranciersvereniging van Duurzame Mineralen, een samenwerking van circa 80 Brabantse varkenshouders, gaat vanaf volgende week informatie over de prijs voor de afzet van vleesvarkensdrijfmest aan DCA doorgeven. DCA gebruikt die de informatie voor het vaststellen van de wekelijkse notering voor het afzetten van varkensmest.

lees meer


'Drijfmest zal niet verdwijnen'

Ton Hendrickx, innovatiemanager bij CZAV, ziet onbewerkte drijfmest niet van de markt verdwijnen. "Voor aardappelen op zandgrond is er geen betere en goedkopere mest dan rundveedrijfmest. Op kleigrond past mest injecteren in het voorjaar in wintertarwe. Grootschalige verwerking voegt veel kosten én veel CO2 aan de keten toe" zegt Hendrickx.

lees meer


Mestdistributeur uit Axel test Amfer-technologie van Colsen

Mestdistributeur Van Alphen in Axel maakt via een proefinstallatie gebruik van de Amfer-stikstofstripper die het bedrijf Colsen uit Hulst heeft ontwikkeld. Het systeem gebruikt geen toevoegmiddelen en is gebaseerd op het verhogen van de pH in het digestaat tot 8,5 en tegelijk gaat de temperatuur naar circa 60 graden. De pH-verhoging gebeurt doordat de CO2 uit de mest wordt gehaald. De minerale stikstof uit digestaat wordt omgezet in ammoniumsulfaat of ammoniumnitraat.

lees meer


'Biokatalysator' zet methaan om in methanol

Het broeikasgas methaan kan met gebruik van bepaalde soorten zeolieten worden omgezet naar methanol. een publicatie in Science beschrijven Belgische scheikundigen van de universiteit in Leuven samen met internationale collega's hoe dat proces verloopt. 

lees meer


Mogelijkheden voor herstelbemesting na hevige regenval

Wanneer door extreme regenval de opbrengsten lager zijn dan anders of wanneer de kwaliteit van een gewas hierdoor lager is dan mag een teler op bouwland onder voorwwarden 25% extra kunstmest gebruiken. Er moet in ieder geval van tevoren melding van worden gemaakt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

lees meer


Oplevering van Brabantse ontwerp plan-MER Mest uitgesteld

Deze zomer zou het ontwerp plan-MER Zoekgebieden voor mestbewerking aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant worden aangeboden om daarna ingebed te worden in een concept Uitvoeringsagenda Mest. De oplevering van dat ontwerp plan-MER Mest is uitgesteld.

lees meer


Emissiearm uitrijden van drijfmest neemt in Duitsland sterk toe

In 2020 werd 65% van de drijfmest in de Duitse landbouw aangewend met machines die de emissie van ammoniak beperken. Er wordt daarbij bijvoorbeeld gebruik gemaakt van sleepslangen, een sleepvoetsysteem, een sleufkouterbemester of de mest wordt direct ondergewerkt met een cultivator. Dit blijkt uit cijfers van het Duitse bureau voor de statistiek Destatis op basis van de landbouwtelling van 2020.

lees meer


Digitale bijeenkomst over Innovatieprogramma Mestaanwending op 23 september

Op 23 september van 19.30 tot 20.30 uur organiseren Cumela Nederland en Fedecom een digitale bijeenkomst over het Innovatieprogramma Mestaanwending. Loonwerkers en machinebouwers worden uitnodigd om tijdens deze bijeenkomst mee te denken en te praten over het innovatieprogramma.

lees meer


Drie nieuwe Nederlandse praktijkrichtlijnen voor meststoffen

Recent zijn drie nieuwe Nederlandse praktijkrichtlijnen gepubliceerd over meststoffen. Deze richtlijnen zijn binnen Europa opgesteld, en recent ook overgenomen binnen Nederland. Een multidisciplinair Europees team heeft zich tijdens de periodieke herziening inhoudelijk gebogen over de 3 documenten. 

lees meer


Transporteur loopt risico op verlies NIWO-vergunning bij mestfraude

In een hoger beroep dat op dinsdag 6 juli diende bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven is gebleken dat de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie NIWO de vergunning beroepsgoederen vervoer rechtmatig mag intrekken bij bedrijven die verdacht worden van mestfraude.

lees meer


CBb vernietigt opgelegde boete bij overtreden van Meststoffenwet

Een veehouder die een boete kreeg opgelegd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vanwege een overtreding van de Meststoffenwet in 2013 gaat alsnog vrijuit. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelt dat de minister van LNV het verbod op willekeur heeft geschonden.

lees meer


CBb laat opgelegde boete voor transporteur van pluimveemest in stand

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) heeft op dinsdag 27 juli een opgelegde boete voor een transporteur van pluimveemest in stand gelaten. Wel wordt de hoogte van de boete bijgesteld van 15.000 euro naar 12.750 euro vanwege een overschrijding van de redelijke termijn.

lees meer


Voldoende mestaanbod voor productie van groen gas in Wijnjewoude

Het aanbod van mest zal niet een struikelblok vormen voor het plan om in het Friese dorp  Wijnjewoude een centrale mono-mestvergister te realiseren in combinatie met een installatie om het biogas tot groen gas op te werken. Van de 20 melkveebedrijven die werden benaderd blijken er 18 met interesse om mest aan te leveren. De centrale grootschalige mono-mestvergister zou gebouwd moeten worden op het terrein van een voormalige rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de westkant van het dorp.

lees meer


Nieuw Brabants college wil werk maken van uitvoeringsagenda Mest

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft een aanvulling op het bestaande Bestuursakkoord 2020-2023 voor de provincie gemaakt. Daarin is onder andere afgespoken dat er een uitvoeringsagenda Mest wordt opgesteld.

lees meer


LNV: vijf indicatoren voor toekomstbestendige kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw staat centraal in de visie van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit om te komen tot een goede toekomst voor boeren en tuinders waarbij ze tegelijkertijd voedsel produceren die past bij de ondernemer, het klimaat, de natuur en het dierenwelzijn. In het realisatieplan zijn nu vijf sets van indicatoren vastgesteld.

lees meer


Pilot-Investeringsfonds LNV Duurzame Landbouw van start

Voor boeren en tuinders die willen omschakelen naar een stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame bedrijfsvoering is het sinds kort mogelijk financiering aan te vragen bij het zogenaamde Pilot-Investeringsfonds. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) maakte bekend te starten met een pilot van het Investeringsfonds van 9 miljoen euro, uitgevoerd door het Nationaal Groenfonds.

lees meer


Stercore kan nog niet bouwen in Emmen

Het bedrijf Stercore is nog niet gestart met de bouw van een mestvergassingsinstallatie in Emmen. Het bedrijf heeft de vergunning binnen de wet op Natuurbescherming nog niet rond. Mede-eigenaar Hans Jansen hoopt dat er komend najaar duidelijkheid over komt.

lees meer


Herziene databank meststoffen

Door NMI in Wageningen en VAA Data Works uit Rosmalen wordt gewerkt aan een herziene databank meststoffen die in het najaar beschikbaar moet komen. Het is een database met alle bekende meststoffen op de Nederlandse markt met per product de samenstelling en gebruiksvoorwaarden. Daarmee zullen gebruikers van meststoffen worden gefaciliteerd.

lees meer


Raad van State moet oordelen over vergunning van Kovemi in Asten

Omwonenden en milieuorganisatie Mens Dier en Peel vechten bij de Raad van State het beleid van de provincie Noord-Brabant aan bij de legalisatieprocedure van het mestverwerkingsbedrijf Kovemi in Asten. Het bedrijf verwerkt aanzienlijk meer mest dan op grond van de bestaande vergunning mag. Het provinciebestuur stelt dat er zicht is op legalisatie.

lees meer


Total Circular Farmconcept is operationeel

Sinds 2019 is er bij drie Brabantse varkenshouders gestart met de realisatie van het nieuwe Total Circular Farmconcept. Het concept is er op gericht de vorming van methaan, ammoniak en geur grotendeels te voorkomen en is toepasbaar in veel bestaande varkensstallen. In de vleesvarkensstal van William Meulendijks in Deurne is het systeem waarmee emissies aan de bron worden gereduceerd, sinds kort operationeel. 

lees meer


Al eerder veroordeelde mesthandelaar opnieuw voor de rechter

De al eerder op eerder op zeer jonge leeftijd veroordeelde mesthandelaar moet zich opnieuw voor de rechter verantwoorden. Hij is aangeklaagd voor oplichting en fraude. In onder meer Zwolle, Hattem, Staphorst, Emmeloord en Harderwijk werden ondernemers opgelicht, stelt het Openbaar Ministerie.

lees meer


Aandacht voor mest in Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit

In opdracht van de Strategische Milieukamer is het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit opgesteld. In totaal zijn daarin 9 vormen van de milieucriminaliteit beschreven, waaronder mestfraude. Over de publicatie werd al eerder bericht door de redactie van NRC.

lees meer


Voorlopig nog geen vergunning voor mestverwerking in Groenlo

De mestvergistingsinstallatie die is gepland op industrieterrein De Laarberg in Groenlo zal er voolopig nog niet komen. Er kan nog geen vergunning binnen de Wet op natuurbescherming worden verleend en die nodig is voor de bouw, meldt de Omgevingsdienst Regio Arnhem. WSB Energy, het bedrijf achter het project, zou via externe saldering emissierechten kunnen verkrijgen, maar binnen de huidige regels kan dat nog niet.

lees meer


Afspraken over verdunnen van mest met water

Bij het gezamenlijk doorvoeren van 3 managementmaatregelen kan de ammoniakemissie uit de melkveehouderij in 2025 met 4,6 tot 5,2 kiloton verminderen. Dat staat gelijk aan 9 tot 10%. Een van de maatregelen betreft het verdunnen van mest met water bij het uitrijden. De emissie kan daarmee met 0,4 tot 1,0 kiloton per jaar verminderen. Dat schrijft minister Schouten van LNV aan de Tweede Kamer. De minister baseert zich op berekeningen van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet

lees meer


Kumac onderzoekt kansen om de dikke mestfractie verder te drogen

Mestverwerkingsbedrijf Kumac in Deurne onderzoekt de mogelijkheden om de dikke fractie van mest verder te drogen naar 60%. Nu wordt dikke fractie met 33% droge stof afgezet. Het bedrijf verwacht dat met een droger product het potentiële afzetgebied groter wordt. Nu gaat het grootste deel van de dikke fractie van Kumac naar afnemers in Noord-Frankrijk. 

lees meer


Orgamex verwerkt mest in Sterksel in samenwerking met Blue Sphere

Het bedrijf Orgamex composteert en verwerkt sinds een maand varkensdrijfmest op een bedrijventerrein in Sterksel. De onderneming was al actief in Bladel waar de dikke fractie van mest en digestaat werd gecomposteerd. Daarnaast wordt via het zusterbedrijf TonTrans mestransport verzorgd. In Sterksel kan 200.000 ton varkensmest per jaar worden verwerkt. Het bedrijf heeft een samenwerking met Blue Sphere, een onderneming die op hetzelfde bedrijventerrein in Sterksel mest vergist.

lees meer


ZLTO wil meer ruimte voor monovergisting in Brabantse regels

Op het bedrijf van Harm Wientjes in Brabantse Oploo staat een monovergister waarmee de melkveehouder energie opwekt en de mest tot waarde brengt. Daarmee wordt de ammoniak- en methaanemissie van het melkveebedrijf fors lager. ZLTO ziet graag dat dit soort systemen ook  officieel erkend worden door de provincie Noord-Brabant als methode om de ammoniakemmissie te verlagen.

lees meer


Open dag voor de pers over stalmestsysteem Lely Sphere

Opp 20 en 22 juli zal Lely op het melkveebedrijf van de firma Nescio in Bleskensgraaf het circulaire stalmestsysteem Lely Sphere aan de pers tonen. Het systeem reduceert de stikstofuitstoot met 70%. Op het bedrijf in Bleskensgraaf is zien hoe deze reductie wordt bewerkstelligd. Daarnaast is er voor de pers gelegenheid om vragen te stellen.

lees meer


Biomineralen ziet af van mestverwerkingsproject in Roosendaal

Het plan om in Roosendaal in een installatie de dikke fractie van mest te drogen met restwarmte van een afvalverbrandingsinstallatie en te verwerken tot mestkorrels gaat definitief niet door. Het bedrijf Biomineralen ziet af van het plan nadat de Raad van State eerder dit jaar de verleende vergunning vernietigde, omdat er twijfels waren over de juistheid van de geuremissiecijfers waar de vergunning op was gebaseerd. 

lees meer


Twintig varkenshouders tonen interesse voor mestcollectief van POV

Bij de Producentenorganisatie Varkenshouderij POV hebben zich 20 leden gemeld die belangstelling hebben om gezamenlijk de dikke fractie van varkensmest af te zetten. Op jaarbasis kunnen de bedrijven samen 20.000 ton aanbieden.

lees meer


Nitroman-evenementen in het najaar

Binnen het Interreg Vlaanderen-Nederland project Nitroman willen de projectpartners in de Vlaams-Nederlandse grensregio onderzoeken of minerale meststoffen kunnen worden gewonnen uit de beschikbare mestoverschotten via stripping-scrubbing en membraanfiltratie. In het kader van dit project worden er na de zomer enkele interessante evenementen georganiseerd.

lees meer


Interessante podcast-serie Leerreis Nutriëntenkringloop

In de Leerreis Nutriëntenkringloop komen deskundigen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen over hun kennis en projecten. Onlangs zijn er drie bijeenkomsten gehouden en hierover is een podcast-serie gemaakt.

lees meer


Nieuw college van GS Noord-Brabant gaat voortvarend door met uitvoeringsagenda mest

Afgelopen week is het nieuwe bestuursakkoord van provincie Noord-Brabant gepresenteerd. Gedeputeerde Staten wordt gevormd door een coalitie van VVD, CDA, D’66, Groen Links en PvdA. De voor de landbouw belangrijkste maatregelen, zoals de verplichte stalaanpassingen in 2024, worden ongewijzigd voortgezet.

lees meer


Drie bijeenkomsten van Nitroman

Het Interreg Vlaanderen-Nederland project NITROMAN werkt in de Vlaams-Nederlandse grensregio om de productie en het gebruik van kunstmestvervangers (Renure) uit dierlijke mest kan worden verbeterd, via stripping-scrubbing en membraanfiltratie. Na de zomer worden enkele interessante evenementen georganiseerd.

lees meer


Meer mest in BES-pilot geen vanzelfsprekendheid

Binnen de pilot Bedrijfseigen stikstofbenutting dierlijke mest (BES) is het de uitdaging om dierlijke mest zo goed mogelijk te benutten en minder kunstmest te gebruiken binnen een toelaatbaar stikstofoverschot. Hierdoor kan er mogelijk meer dierlijke mest gebruikt worden dan de generieke gebruiksnorm. De omstandigheden kunnen echter ook zo uitvallen dat er juist minder dierlijke mest gebruikt kan worden, wijzen ervaringen in de praktijk uit. 

lees meer


Onderzoek naar verwerking van biogas tot waterstof en vaste koolstof

Twaalf agrarische bedrijven in het Gelderse Laren onderzoeken de mogelijkheid om biogas afkomstig uit rundveemest om te zetten in waterstof en vaste koolstof. Er is daarvoor een haalbaarheidsstudie gestart. Onderzocht of het biogas afkomstig van een aantal mono-mestvergisters verder verwerkt kan worden via een plasmalyse. Het betreft een in Duitsland ontwikkelde techniek. 

lees meer


Noordoost Twentse gemeenten zien toekomst in groen gas

De productie van groen gas uit biogas kan in Noordoost Twente een forse bijdrage leveren aan de energietransitie. Daarom willen de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen samen investeren in onderzoek naar de haalbaarheid en vorm van een productiebedrijf voor groen gas. Ze willen samen met een afvaardiging van boeren en het Energiefonds Overijssel komen tot een bedrijfsplan.

lees meer


Investeringen in milieuvriendelijke technieken bleven achter in 2020

In 2020 is het investeringsklimaat door de coronacrisis aanzienlijk veranderd. Dit heeft waarschijnlijk ook invloed gehad op de milieu-investeringen die onder de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) gemeld zijn. Er is in 2020 een minder groot investeringsbedrag gemeld dan in 2019. Het totaalbedrag dat ondernemers naar verwachting via belastingvoordeel ontvingen kwam uit op 90 miljoen euro, terwijl er 149 miljoen euro beschikbaar was.

lees meer


Vlaanderen verwerkte en exporteerde minder mest in 2020

In 2020 is er in Vlaanderen 43,5 miljoen kilo stikstof uit dierlijke mest verwerkt of geëxporteerd. Dit komt overeen met 4,6 miljoen ton mest. Ten opzichte van 2019 is dit een daling van 12,6%. Momenteel zijn er in Vlaanderen 143 operationele mestverwerkingsinstallaties actief. Dat meldt het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking VCM op basis van een enquête over de operationele stand van zaken van de mestverwerking in Vlaanderen in 2020.

lees meer


Europese Commissie vindt Duitse mestwetgeving nog ontoereikend

De Europese Commissie houdt kritiek op de mestwetgeving in Duitsland. In 2018 veroordeelde het Europese Hof van Justitie Duitsland vanwege te hoge nitraatgehalten in het grondwater. Dat leidde tot wijziging van de Duitse mestwet, maar de Europese Commissie vindt dat de maatregelen die daarmee worden getroffen nog ontoereikend zijn.

lees meer


Video over nutriëntenrecycling in de landbouw

Groot Zevert Vergisting is één van de vijf participanten in SYSTEMIC. Met dit Europese project wordt een impuls gegeven aan de implementatie van circulaire oplossingen voor mest, rioolslib en voedselafval. Terugwinning van nutriënten staat hierbij centraal.

lees meer


Bijeenkomst over monovergisting van mest in Oploo op 13 juli

ZLTO organiseert op dinsdag 13 juli van 13.00 uur tot 16.00 uur een bijeenkomst voor melkveehouders over monovergisting van mest. De bijeenkomst wordt gehouden op het melkveehouderijbedrijf Schipperspeel, Schipperspeel 2 in Oploo. Deelname is kosteloos, na een aanmelding vooraf.

lees meer


278 varkenshouders stoppen via Srv-regeling, restant budget naar stikstofmaatregelen

Van de 430 varkenshouders die zich hebben aangemeld en in aanmerking komen voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv), maken in totaal 278 gebruik van de regeling om hun bedrijf te stoppen. De overgebleven financiële middelen (170 miljoen euro) zetten Rijk en provincies in voor stikstofmaatregelen. Het doel hiervan is stikstofruimte te creëren voor de vastgelegde woningbouw- en infrastructuuropgaves.

lees meer


'Verzoek om uitzondering in Europese Kaderrichtlijn Water kan nog in 2027'

Er bestaan nog wel uitzonderingsgronden waarop lidstaten van de Europese Unie zich kunnen beroepen als doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water in 2027 niet gerealiseerd zijn. Het is wel belangrijk dat in ieder geval de maatregelen om dat zo veel mogelijk uit te sluiten uiterlijk in 2027 zijn uitgevoerd. Dat schrijft minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer in een reactie op vragen van de partij Ja21.

lees meer


Schouten wil geen aanpassing van boetebeleid in Meststoffenwet

Minister Schouten van LNV ziet geen reden om de hoogte van de boetes in de Meststoffenwet aan te passen. Zij vindt dat dit gezien de huidige demissionaire status van het kabinet niet voor de hand ligt. Daarnaast vindt de minister dat het huidige systeem voldoende ruimte biedt voor maatwerk. Dat schrijft Schouten aan de Tweede Kamer.

lees meer


Universiteit van Amsterdam meet stikstofdepositie met biomonitors

Sinds 1 januari 2020 meet het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica van de Universiteit van Amsterdam, met financiering van het Mesdag Zuivelfonds, stikstofdepositie rond twee boerderijen en in natuurgebieden. Dit onderzoek is in lijn met de aanbeveling van het Adviescollege Stikstofproblematiek onder voorzitterschap van Johan Remkes om de stikstofdepositie te meten in plaats van alleen te berekenen. Een van de methoden die daarvoor gebruikt wordt, zijn biomonitors.

lees meer


Europees netwerk Nutriman lanceert Farmer Platform

Vanuit het Europese netwerk Nutriman is het Farmer Platform gelanceerd om boeren te informeren over nieuwe meststoffen en technieken om nutriënten terug te winnen. Binnen Nutriman werken 14 Europese partners samen. 

lees meer


Algemeen directeur Dutch Farmer Solutions vertrekt al weer

Rembert van Noort is met ingang van 1 juli niet meer actief werkzaam als algemeen directeur van mestverwerkingsbedrijf Dutch Farmer Solutions Nederland. Per 1 augustus treedt hij officieel uit dienst van het bedrijf. Van Noort was slechts enkele maanden directeur. Er was een verschil van inzicht met de aandeelhouders inzake het te voeren beleid en de manier waarop de functie van algemeen directeur zou moeten worden ingevuld. 

lees meer


BTC De Peel wil jaarlijks 200.000 ton varkensdrijfmest verwerken

Ondernemer Henk Willems is een samenwerking aangegaan met het van oorsprong Amerikaans bedrijf Blue Sphere om het voormalige mestverwerkingsbedrijf Terramass in Odiliapeel nieuw leven in te blazen. Terramass ging in 2019 failliet. Voor een doorstart is de onderneming BTC De Peel opgezet. BTC De Peel hanteert aan de poort straks een tarief van 21 euro per ton varkensdrijfmest, voor mest met maximaal 5 kilo fosfaat per ton. 

lees meer


Coronamaatregelen maakten handhaving van mestbeleid in 2020 complexer

Mede door de beperkingen als gevolg van coronamaatregelen zijn er bij de handhaving van het mestbeleid in 2020 heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) minder rapporten van bevindingen voor bestuurrechtelijke afhandeling aangeboden aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Ook zijn er minder processen verbaal opgemaakt door de NVWA dan in 2019. Dat staat in de rapportage 'Nederlands mestbeleid 2020', die minister Schouten van LNV naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

lees meer


Stroomschema voor stikstof en fosfor in de landbouw in 2019

Het Compendium voor de leefomgeving heeft voor het jaar 2019 een stroomschema gemaakt voor stikstof en fosfor in de landbouw. Vooral via krachtvoer en kunstmest komt stikstof en fosfor de Nederlandse landbouw binnen. De afvoer gebeurt via de afzet  van dierlijke en plantaardige producten. In 2019 bedroegen de overschotten in de landbouw 285 miljoen kilo stikstof en 7 miljoen kilo fosfor.

lees meer


Derogatiebedrijven in zandregio zaten in 2020 boven de nitraatrichtlijn

Bij een deel van de derogatiebedrijven lag het nitraatgehalte in het grondwater in 2020 boven de norm van 50 milligram per liter van de Europese nitraatrichtlijn. Dat meldt minister Schouten van LNV aan de Tweede Kamer. Het gaat om bedrijven in de zuidelijke en oostelijke Zandregio in het oosten van Gelderland en Overijssel, Noord-Brabant en het noorden van Limburg. Daar werd een gemiddeld gehalte van 63 milligram per liter gemeten.

lees meer


'Mestoverschot wordt te veel als een afvalprobleem gezien'

De belangrijkste oorzaak van mestfraude is dat in het huidige systeem het mestoverschot als een afvalprobleem wordt gezien. De positieve waardering van mest als voedingsstof voor planten wordt bij een mestoverschot omgedraaid in een negatieve waardering van mest als overbodig restproduct. Omdat het mestoverschot nog steeds waardevolle voedingsstoffen bevat, zouden boeren een bepaald bedrag per kilo mest moeten krijgen. Dat schrijft Bart Gremmen, hoogleraar Ethiek in Levenswetenschappen aan de Wageningen Universiteit.

lees meer


Investeren in technologie loont om stikstofuitstoot van landbouw te verlagen

Technologie kan flink bijdragen aan minder stikstofuitstoot door de Nederlandse landbouw, stellen onderzoekers van Wageningen University & Research. Zij hebben geïnventariseerd in welke technologie het beste geïnvesteerd kan worden om maximaal bij te dragen aan een lagere stikstofuitstoot van de Nederlandse landbouw.

lees meer


LTO: 'Zorgen over impact zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn'

De Tweede Kamer heeft besloten dat de bespreking van het concept zevende actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn niet pas tot een volgend kabinet hoeft te wachten. LTO Nederland is daar blij mee, omdat er grote zorgen zijn over de impact van het nieuwe actieprogramma. Een tijdige en verantwoordelijke politieke afweging over de mogelijk vergaande gevolgen voor boeren en tuinders is noodzakelijk, stelt LTO.

lees meer


Nieuwe langetermijnverwachting voor mestkosten in de varkenshouderij

Het overleg ‘Langetermijnprognoses varkenshouderij’ heeft nieuwe uitgangspunten en normen voor de bedrijfsbegrotingen vastgesteld. Daarbij worden mestkosten ingeschat op 110 euro per zeug en op 22 euro per gemiddeld aanwezig vleesvarken per jaar.

lees meer


Schouten kan door met uitwerking zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn

Minister Schouten van LNV kan verder met het uitwerken van het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn voor de periode 2022-2025. In de commissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Tweede Kamer op woensdag 30 juni steunde een kleine meerderheid het verzoek van Schouten om de controversieel verklaring aangaande het zevende actieprogramma in te trekken.

lees meer


Komeco in de race voor Circulair Ondernemen Award in regio Zwolle

Ieder jaar reikt de stichting Duurzaam Ondernemen Regio Zwolle een award voor Circulair Ondernemen uit aan bedrijven die zich actief bezighouden met de transitie naar een circulaire economie. Producent van organische meststoffen Komeco uit Dronten is één van de drie finalisten. Komeco koopt mest in om deze te composteren en te verwerken tot organische mestkorrels. Deze korrels worden gebruikt in de land- en tuinbouw en in tuinen van particulieren. 

lees meer


Stikstofuitscheiding van melkveesector in 2020 gelijk aan sectorplafond

Voor de verantwoording van het Nederlandse mestbeleid aan de Europese Unie mag voor de melkveehouderij gerekend worden met gemiddelde stikstof- en fosforgehalten van gras en maïs van de laatste 5 jaar, waarbij de jaren met de hoogste en de laagste gehalten buiten beschouwing blijven. Met deze ruwvoercorrectie komt de stikstofuitscheiding van de melkveesector in 2020 uit op 281,8 miljoen kilogram stikstof. Dat is gelijk aan het productieplafond voor de sector. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

lees meer


Mestschuifel in proefstal voor scharrelhennen voldoet

Wageningen Livestock Research experimenteert met een mestschuifel in een proefstal voor scharrelhennen van het Poultry Innovation Lab in Barneveld. De mestschuifel gaat onder een dikke laag grove houtsnippers door en haalt de droge mest weg uit het strooisel. Daarmee wordt de grootste bron voor de uitstoot van fijnstof van een stal met scharrelhennen verwijderd.

lees meer


Strategische Milieukamer vindt dat aanpak mestfraude tekort schiet

Er wordt in Nederland op grote schaal gefraudeerd met mest, en er is nauwelijks controle op de afzet. Dat meldt de NRC op basis van een nog niet gepubliceerd onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Strategische Milieukamer. Dat is een samenwerking van verschillende inspectie-, inlichtingen- en opsporingsdiensten. NRC heeft het rapport ingezien.

lees meer


Schouten wil verder met zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn

Om te blijven voldoen aan de voorwaarden van de Europese Nitraatrichtlijn, moet eind dit jaar het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn 2022-2025 bij de Europese Commissie zijn ingediend. Omdat de Tweede Kamer het dossier controversieel heeft verklaard is het lastig om concrete stappen te zetten voor het opstellen van dit actieprogramma, stelt minister Schouten van LNV. Ze vraagt de Tweede Kamer daarom om de controversieelverklaring van het dossier op te heffen.

lees meer


Biologische melkveehouder haalt stapelbare stromest uit zijn ligboxenstal

Freek van Leeuwen van Kaasboerderij de Vierhuizen heeft een biologisch melkveebedrijf met een eigen kaasmakerij en kaaswinkel in Leidschendam. Bij de bouw van de nieuwe ligboxenstal in 2016 was de productie van stromest een belangrijke vereiste voor de ondernemer.

lees meer


Bedrijf in Bergeijk voerde veel meer mest aan dan dat de vergunning toestaat

Het loon- en mesttransportbedrijf Houbraken uit Bergeijk heeft in 2020 meer dan 90.000 ton varkensmest gescheiden, terwijl de vergunning maar ruimte laat voor het bewerken van 25.000 ton mest per jaar. De Omgevingsdienst Zuidoost Brabant heeft dat bij controles vastgesteld. 

lees meer


Precisielandbouwdagen op 27 en 28 augustus

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 augustus worden ‘precisielandbouwdagen 2021’ georganiseerd. Locatie is het akkerbouwbedrijf van Van den Borne in Reusel, tevens de locatie van het praktijkcentrum voor precisielandbouw.

lees meer


Subsidie voor investeringen in kunstmestvervanging in najaar 2021

De subsidieregeling voor investeringen in kunstmestvervanging en mestverwerking gaat later open dan minister Schouten van LNV aanvankelijk had gepland. Dat blijkt uit de reactie die zij geeft op vragen van de Tweede Kamer bij de eerste suppletoire begroting 2021 van het ministerie. 

lees meer


Combinatie van klimaatmaatregelen in melkveehouderij heeft forse impact

Blonk Consultants heeft in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een levenscyclusanalyse uitgevoerd om de diverse klimaatmaatregelen die in de melkveehouderij toegepast kunnen worden integraal te analyseren. De impact van de maatregelen is ook getoetst op de gevolgen voor andere milieuthema’s, zoals de stikstofemissie. Met een combinatie van maatregelen blijken forse reducties mogelijk.

lees meer


'Lagere mestafzetkosten bij extra mestverwerking is geen zekerheid'

Minister Schouten van LNV stelt in de contouren voor het nieuwe mestbeleid voor om op termijn alle mest die varkens-, kippen en vleeskalverbedrijven niet op eigen grond kunnen plaatsen verplicht te laten verwerken. In de praktijk is de volledige verwerking van drijfmest tot nu toe een weerbarstige materie gebleken met volop technische, financiële en marktrisico's, stelt Jaap Uenk, eigenaar van adviesbureau Mestem.

lees meer


Van der Meerakker Service en Nutrilab zetten samen Nutrilab Agro op

De bedrijven Van der Meerakker Service in Heeswijk-Dinther en Nutrilab uit Giessen zetten samen Nutrilab Agro op. Na een samenwerking van enkele jaren hebben ze besloten om gezamenlijk mest-, ruwvoer-, grond-en wateranalyses aan te bieden voor de agrarische sector. 

lees meer


Ruimte voor mestopslag buiten bouwblok in gemeente Midden-Groningen

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben de zoekgebieden vastgesteld waar, met inachtneming van de provinciale omgevingsverordening, mestopslag in de vorm van foliemestbassins, mestzakken en mestsilo's buiten 25 meter van de grens van een agrarisch bouwperceel in de gemeente Midden-Groningen kan worden toegestaan.

lees meer


Orgamex gaat ook in Sterksel mest verwerken

Het bedrijf Orgamex gaat ook in Sterksel varkensmest verwerken. De bouw van de installatie op bedrijventerrein Poort43 is vrijwel afgerond en deze wordt komende maand in gebruik genomen. De installatie heeft een capaciteit om jaarlijks 200.000 ton drijfmest te verwerken.

lees meer


Vervoersverbod rond Weert is opgeheven

Het vervoersverbod voor pluimvee dat op 21 mei werd ingesteld nadadat op een kalkoenenbedrijf in Weert vogelgriep was vastgesteld is weer ingetrokken. Het betekent dat het voor pluimveebedrijven in een straal van 10 kilometer rond Weert weer aanzienlijk eenvoudiger is om eieren, vleeskuikens en pluimveemest af te voeren. Ook kunnen pluimveebedrijven weer nieuwe jonge hennen en kuikens opzetten.

lees meer


Mest kan antimicrobiële resistentie in voedselketen verspreiden

Dierlijke mest en water zijn de belangrijkste bronnen overdracht van antimicrobiële resistentie in de plantaardige voedingsketen en producten uit de aquacultuur. In de dierlijke productie zijn de potentiële bronnen voor overdracht diervoeders, mensen, water, lucht of stof, de bodem, wilde dieren, knaagdieren, geleedpotigen en apparatuur. Dat stellen wetenschappers van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid EFSA.

lees meer


Geen boetes uitgedeeld voor inzet sleepvoetbemester op warme dagen

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft tot dusver nog geen boetes uitgedeeld aan melkveebedrijven op klei- of veengrond die derogatie hebben aangevraagd en die bij een temperatuur boven de 20 graden Celsius gebruik maakten van een sleepvoetbemester. Ook is op geen enkel bedrijf de derogatie ingetrokken. Dat meldt een woordvoerder van de NVWA.

lees meer


'Derogatie staat innovatie en mestverwerking in de weg'

Herre Bartlema van het Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van Kringloopprecisiebemesting pleit voor afschaffing van de derogatie en erkenning van mineralenconcentraten als kunstmestvervanger. Volgens Bartlema is de derogatie overbodig, omdat bij alle open teelten de nutriëntenbehoefte van het gewas goed op peil gebracht kan worden met concentraat, zonder grote drijfmestgiften. 

lees meer


POV onderzoekt kansen voor cluster om vaste mestfractie af te zetten

Varkenshouders krijgen geregeld de vraag of ze vaste mest of vaste fractie kunnen leveren. Voor individuele varkenshouders is het lastig onderhandelen met grote partijen. De Producentenorganisatie Varkenshouderij onderzoekt daarom de mogelijk om een cluster voor de afzet van vaste mest en dikke fractie op te zetten. Geïnteresseerde varkenshouders kunnen zich hiervoor aanmelden. 

lees meer


Delphy onderzoekt rijenbemesting met drijfmest in pootaardappelteelt

Delphy is een onderzoek in de pootaardappelteelt gestart waarbij op basis van GPS mest wordt geïnjecteerd op de plaats waar de aardappelrug komt. De mest ligt dan geconcentreerd dicht bij de aardappel. In het onderzoek wordt deze methode bij de toepassing van een halve dosering vergeleken met een volvelds toediening van drijfmest. De verwachting is dat de emissieverliezen bij deze aanpak van de bemesting lager zullen zijn.

lees meer


Eerste AMFER stikstofstripper in gebruik bij vergister in Terneuzen

De eerste AMFER stikstofstripper van het bedrijf Colsen is begin dit jaar in gebruik genomen bij een mestvergister in de gemeente Terneuzen. Op volledige capaciteit wordt hier ruim 100.000 kilogram stikstof afgevangen uit het digestaat. Dat betekent een grote reductie van de ammoniakemissie tijdens de opslag en het uitrijden van de mest.

lees meer


Subsidieregeling voor onderzoek en ontwikkeling binnen circulaire economie

De overheid stimuleert onderzoek en ontwikkeling van innovaties voor de circulaire economie met de nieuwe subsidie TSE Industrie: Circulaire economie. De regeling richt zich op nieuwe producten, diensten en processen. De innovaties moeten uiterlijk in 2030 leiden tot een eerste markttoepassing in Nederland.

lees meer


Pluimveehouder uit Haghorst experimenteert met ammoniakfilter

Op het leghennenbedrijf van Jeroen Bertens uit Haghorst is de luchtwasser uitgerust met een speciaal ammoniakfilter waardoor er voor het reinigen van de stallucht geen zwavelzuur nodig is. Het concept van het filter komt van Klaas de Boer van De Boer Special Machines uit het Noord-Hollandse Opperdoes. De Boer werkt samen met de bedrijven Dolphin Marine & Offschore uit Heerhugowaard, Golstein Mestsystemen uit Dodewaard en Maris Group uit Schijndel.

lees meer


'Dreigend voedseltekort in Afrika hangt samen met verdeling van meststoffen'

Het voedseltekort dat dreigt te ontstaan door bevolkingsgroei op met name het Afrikaanse continent, zou aangepakt moeten worden via een betere verdeling van meststoffen. Dat stelt Wim de Vries, hoogleraar Milieusysteemanalyse aan de Wageningen Universiteit. Volgens De Vries kan de productiviteit van de landbouw in Afrika met een factor 2 tot 4 toenemen. Maar daar is aanvoer van voedingsstoffen zoals stikstof, fosfaat, calcium, magnesium, koper en zink voor nodig.

lees meer


Greenferm is blij met geregelde mestaanvoer via contracten

De tarieven voor mestafzet op de vrije markt zijn zo ver gedaald dat bij sommige mestverwerkende bedrijven de aanvoer van mest stagneert. Bij Greenferm in Apeldoorn speelt dat probleem niet omdat het grootste deel van de benodigde mest contractueel is vastgelegd. "We zitten ook nog in de startfase waardoor we nog minder mest nodig hebben", aldus Willem Berkhof van Greenferm.

lees meer


Webinar ‘Slim en rendabel naar een emissieloze landbouw’

Het NCOK, het Nederlands Centrum voor de ontwikkeling van Kringloopprecisiebemesting, organiseert op 21 juni tussen 11.00 en 12.00 uur een webinar waarin wordt ingegaan op innovaties en hoe deze tot lagere emissies en betere inkomens kunnen leiden.

lees meer


Risico op extra bemestingsverliezen door klimaatverandering

Klimaatverandering in Vlaanderen zal leiden tot nattere winters, drogere zomers en hogere temperaturen, gekenmerkt door meer extremen. ​Dat kan op meerdere manieren leiden tot hogere verliezen van meststoffen naar het grond- en oppervlaktewater. Dat blijkt uit een literatuurstudie die de Bodemkundige Dienst van België en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek uitvoerden in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij.

lees meer


'Mono-vergisting zorgt voor minder geuremissie van veehouderijbedrijf'

De kritiek dat mestvergisting leidt tot geuroverlast is niet terecht wanneer het om mono-vergisting gaat, stelt CCS Energieadvies. De geuremissie van een veehouderijbedrijf komt vanuit mestopslagen en -kelders. Een mono-vergister is gasdicht afgesloten. De gassen die ontstaan worden opgevangen en worden niet verspreid in de omgeving. De geurproductie op een veehouderijbedrijf wordt door mono-vergisting dus eerder minder dan meer.

lees meer


Eenmalige compensatie voor recent geplaatste pocketvergisters in Vlaanderen

Naar aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof in Vlaanderen en de daaropvolgende vernietiging van het principe van de virtueel terugdraaiende teller is ook een regeling uitgewerkt voor pocketvergisters met een maximaal elektrisch vermogen van 10 kW. Biogas-E leverde een overzicht aan van belangrijke parameterwaarden voor deze categorie. De regeling werd op 4 juni in principe goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

lees meer


'Mestkosten voor varkenshouderij moeten in 2025 zijn gehalveerd'

Voorzitter Linda Janssen van de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) constateert dat de afzetkosten voor varkensmest geleidelijk omlaag gaan. Ze vindt dat de mestkosten van varkenshouderijbedrijven in 2025 moeten zijn gehalveerd. Daarbij is het nodig dat er ruimte komt voor meer grootschalige mestverwerking. Ook moeten mineralenconcentraten snel als kunstmestvervanger worden erkend. 

lees meer


'Systeem van vvo's functioneert niet goed'

Het systeem van vevangende verwerkingsovereenkomsten (vvo's) voor mest functioneert niet goed, vinden veel veehouders en collectieven van boeren die bezig zijn met de verwerking van varkensmest. Dat komt doordat er doordat intermediairs veel vvo's kunnen verkrijgen door de export van pluimveemest. Deze vvo's worden vervolgens aan melkvee- en varkenshouders aangeboden. 

lees meer


Drijfmest van nertsenbedrijf mag onder voorwaarden regulier worden aangewend

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben besloten dat nertsenhouders de drijfmest van hun bedrijf regulier kunnen aanwenden, met inachtneming van de daarbij behorende hygiënemaatregelen. Dat schrijven zij aan de Tweede Kamer.

lees meer


Duits bedrijf Biatex wil mestverwerkingsinstallaties in Nederland verkopen

Het Duitse bedrijf Biatex heeft een mestverwerkingssysteem ontwikkeld en wil hiermee naar de Nederlandse markt toe. De eerste gesprekken met boeren zijn gevoerd.

lees meer


Mesttankoplegger en zelfrijdende bemester in online veiling 

Loonbedrijf De Schalm veilt een zeer divers aanbod van machines voor de agrarische sector via het online platform van Troostwijk Auctions. De online veiling opent op 21 juni om 16:00 uur. Er kan geboden worden tot en met woensdag 7 juli, de veiling sluit vanaf 19:00 uur. Bij deze online veiling is onder meer een mesttankoplegger met bemonstering en een Terra Gator zelfrijdende bemester te koop.

lees meer


Vervoersverbod vanwege vogelgriep bij vogels op dierenweide in Vleuten

In Vleuten is bij hoenders en watervogels op een dierenweide vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene H5-variant van vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de 56 besmette hoenders en watervogels op de dierenweide geruimd. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Minister Schouten van LNV heeft per direct een vervoersverbod afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Vleuten.

lees meer


CowToilet van Hanskamp erkend als emissiearm systeem

Het CowToilet van Hanskamp is een nieuw systeem voor de melkveehouderij, waarbij een deel van de urine van een koe direct wordt opgevangen en daardoor niet in contact komt met de mest. Dit systeem is nu erkend als emissiearm huisvestingssysteem.

lees meer


SDE++ 2021 gaat op 5 oktober open

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft besloten om de SDE++ 2021 later open te stellen. Provincies en gemeenten hebben aangegeven dat er met de aangekondigde periode van openstelling druk staat op de vergunningverlening van veel wind- en zonprojecten. De SDE++ 2021 start daarom pas op 5 oktober. De openstelling sluit op 11 november.

lees meer


Budget SDE++ 2020 gaat vooral naar zonne-energie en Porthos-project

Bijna 3500 duurzame projecten hebben in de afgelopen maanden een subsidiebeschikking ontvangen in het kader van de SDE++ 2020. In totaal krijgen deze projecten voor maximaal 4,6 miljard euro subsidie. Als alle projecten volledig worden gerealiseerd, leveren zij gezamenlijk een reductie in de CO2-emissie van 3,29 megaton per jaar. De subsidie gaat met name naar zonne-energie en  het Porthos-project in de Rotterdamse haven.

lees meer


PFOS-verontreiniging op ETP-terrein bij Wijster

Gedeputeerde Staten van Drenthe trekken 20.000 euro uit voor onderzoek naar een verontreiniging met poly- en perfluoralkylstoffen (PFOS) op het ETP-terrein in Wijster. Bij de bouw van een mestvergister is grond afgegraven waarin deze stoffen zijn aangetroffen. De grond is niet ernstig verontreinigd en mag worden verwerkt op het eigen terrein. Het onderzoek dat samen met bedrijven op het ETP-terrein wordt uitgevoerd is bedoeld om omvang, oorzaak en mogelijke risico’s in beeld te brengen.

lees meer


'Collectieve mestverwerking vergt commitment van varkenshouders'

Varkenshouders kunnen de mest dit jaar makkelijk kwijt op de vrije markt en kiezen daardoor beperkt voor mestverwerking. Het is een keuze voor de korte termijn die niet in belang van de sector is, meent manager Bas van den Bergh van mestafzetcoöperatie Mestac. "De doelstelling van mestverwerking is om een deel van het mestoverschot blijvend van de markt te halen, zodat de prijs voor mestafzet daalt. Dat vergt commitment van varkenshouders door leveringsovereenkomsten met mestverwerkende bedrijven aan te gaan."

lees meer


Jako bouwt eerste mesttank op 900/65 R38-banden

Machinefabrikant Jako uit Kootwijkerbroek heeft een eerste mesttank afgeleverd met 900/65 R38-banden van Vredestein. Deze banden zijn 2,15 meter hoog en 90 centimeter breed. Jako verlengde de tank van 10 m3 met 80 centimeter tot 4,80 meter om voldoende oplegdruk te houden en om de ruimte te compenseren die de grotere wielkasten vragen.

lees meer


Co-vergister in Borgercompagnie zou plaats moeten maken voor zonnepark

In Borgercompagnie wil het bedrijf Powerfield uit Dokkum een zonnepark van 139 hectare realiseren. Het zonnepark is gepland tussen Borgercompagnie en Tripscompagnie. Omwonenden zijn vorige week via een brief op de hoogte gebracht van het initiatief. Een groot deel van het park wordt gerealiseerd op de grond van Dankers Bio Energy, een bedrijf dat een co-vergistingsinstallatie exploiteert. 

lees meer


Provincie Limburg stemt in met nieuwe vergunning voor Willems America

Het college van Gedeputeerde Staten van Limburg heeft ook fase 2 voor een nieuwe omgevingsvergunning goedgekeurd die de uitbreiding van de mestverwerking door het bedrijf Willems America toelaat. De onderneming mocht op basis van de oude vergunning 58.000 ton mest per jaar verwerken. Op basis van de nieuwe vergunning kan het bedrijf dat opvoeren tot 450.000 ton per jaar. Omwonenden laten weten de vergunning bij de rechter te zullen aanvechten.

lees meer


Mbo-studenten leren over nieuwe bemestingsmethoden via Green Mobile Education Centre

Zone.college, stichting Biomassa en Kenniswerkplaats Achterhoek werken met het Green Mobile Education Centre om mbo-studenten veehouderij in het veld via grote beeldschermen met grafieken en cijfers te instrueren over de toepassing van Groene Weide Meststof. Arjan Prinsen van Groot Zevert vertelt over de meststof. En ook Hayo Canter Cremers, van de Stichting Biomassa. Bert Ebbekink van Slootsmid laat aan eerste- en tweedejaarsstudenten veehouderij uit Doetinchem en Almelo zien hoe de meststof wordt toegediend.

lees meer


Lichtere versie van de Evers Quarter Strip-till rijenbemester

De nieuwe uitvoering van de Evers Quarter Strip-till rijenbemester is een doorontwikkeling van de al bestaande Quarter. Het grote voordeel van de nieuwe versie is dat deze uitvoering door zijn monteerbare aanspanning achter nog meer tanks te monteren is. Het lagere gewicht maakt dat deze Quarter ook achter lichtere tanks te gebruiken is. De gewichtsreductie bedraagt ruim 300 kilo. In een uitvoering met 8 rijen weegt de bemester 3000 kilogram.

lees meer


Fosfaatzouten als aanvulling op nieuwe Europese meststoffenverordening

De nieuwe Europese verordening voor de Europese bemestingsproducten FPR 1009/2019 treedt 16 juli 2022 in werking. Als aanvulling hierop zijn regels voor struviet, biochar en as opgenomen. Deze aanvulling betekent dat in de Europese Unie dan bijvoorbeeld ook derivaten en fosfaatzouten zoals struviet toegepast mogen worden in bemestingsproducten, indien ze aan de gestelde eisen voldoen. 

lees meer


CowToilet van Hanskamp op de Rav-lijst

Het CowToilet dat het bedrijf Hanskamp uit Doetinchem ontwikkelde heeft vanaf juni 2021 een vermelding op de lijst van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Er geldt bij het systeem een voorlopige emissiefactor van 8,4 kilo ammoniak per koe per jaar.

lees meer


Dode vissen na mestinjectie bij Middelstum

Dinsdag 1 juni kwam bij waterschap Noorderzijlvest een melding binnen over veel dode vissen in het Kardingermaar in Middelstum. Een boer in het gebied had mest geïnjecteerd in een aanliggend perceel. Op zich behoort dat tot de ‘normale agrarische bedrijfsvoering’, maar in dit geval kwam er naderhand een enorme hoeveelheid neerslag. Daardoor vond uitspoeling naar de sloot plaats. Hierdoor ontstond er een zuurstoftekort in het oppervlaktewater, met dode vissen als gevolg.

lees meer


Deense sensortechniek bepaalt in korte tijd gehalten in mest en digestaat

Het Deense bedrijf Nanonord heeft  de sensor ‘Tveskaeg’ ontwikkeld. Met deze compacte sensor die gebruik maakt van magnetische resonantie kunnen in circa 15 minuten de gehalten aan stikstof, fosfaat, kalium en chloor worden gemeten in mest, spuiwater en digestaat. De sensor levert volgens het bedrijf dezelfde precisie als een analyse in een laboratorium.

lees meer


Biologische afbreekbare bloempotten uit rundermest

Melkveehouder Wim Somers uit het Belgische Essen heeft samen met het ingenieursbureau IDD in Kalmthout een proces ontwikkeld om uit rundermest stevige, biologisch afbreekbare bloempotten te maken. Deze kunnen gebruikt worden door particulieren of in tuinbouwondernemingen. Momenteel produceert een pilotinstallatie de eerste potjes op het bedrijf van Somers.

lees meer


Krappe aanvoer bij mestverwerkende bedrijven

De aanvoer van mest bij bedrijven die mest verwerken staan onder druk. Bedrijven ondervinden weinig problemen met de afzet van mest en de vergoedingen die ze kunnen halen uit vervangende verwerkingsovereenkomsten zijn momenteel niet hoog. Het probleem van een krappe aanvoer speelt onder andere bij Merensteyn in Ysselsteyn.

lees meer


Plan voor mestvergister in Oldelamer

Een melkveehouder in het Friese Oldelamer wil een co-vergister bouwen die voor 70% draait op mest en voor 30% uit andere producten. De mest komt van het eigen bedrijf en de co-producten worden aangevoerd. Het gaat om afval van bloembollen en akkerbouwgewassen. Ook een van de zuivelfabrieken in Heerenveen zou een co-product leveren.

lees meer


Nog vragen bij mest als voedingsbodem voor kweken van insecten

Stijn Schreven onderzocht welke microben de meeste invloed hebben op de voedselveiligheid van de insectenlarven van de zwarte soldaatvlieg als deze worden verwerkt in diervoeders. Met name de voedingsbodem die voor het kweken van de larven wordt gebruikt is bepalend voor de veiligheid van de op insectenlarven geproduceerde veevoergrondstof. Mest als voedingsbodem leidt tot veel bacteriële veranderingen bij de larven.  

lees meer


Provincie maakt informatie over plannen van RMS in Groenlo openbaar

Gedeputeerde Staten van Gelderland gaan informatie openbaar maken over de realisatie van een mestvergister op industriepark De Laarberg in Groenlo. De rechter heeft de vergunningen voor deze mestvergister vernietigd, onder andere omdat onvoldoende duidelijk is gemaakt waarom er geen milieueffectrapportage (MER) ingediend hoeft te worden. 

lees meer


Van Iperen onderscheiden met HortiContact Innovatie Award 2021

Van Iperen is voor het GreenSwitch proces onderscheiden met de HortiContact Innovatie Award 2021. De uitreiking vond op woensdag 2 juni plaats in Evenementenhal Gorinchem en was live te volgen via een livestream. 

lees meer


Nutriëntenkringloop almanak 2021 vermeldt 88 lopende projecten

In de publicatie 'Nutriëntenkringloop almanak 2021' van Nederlandse Centrum voor Mestverwaarding, ZLTO, TKI Agri & Food en het Regiebureau POP worden 88 projecten vermeld waarbij het gebruik van mineralen uit mest een rol speelt. De projecten zijn onder te verdelen in drie thema's: 'mestverwaarding', 'kringlopen sluiten op regionaal niveau' en 'gebruik van organische reststromen ter behoud en verbetering van bodemvruchtbaarheid'.

lees meer


NVWA: 'Disbalans in taken en middelen voor toezicht op mestwetgeving'

Het toezicht binnen het domein meststoffen van de NVWA richt zich op gebruikers, aanbieders van mest, intermediairs en afnemers van mest. Als gevolg van een disbalans tussen taken en middelen is er sprake van ontoereikende toezichtcapaciteit bij het toezicht op de gebruiksnormen en het Besluit gebruik meststoffen. Dat schrijft de NVWA in de verantwoordingsrapportage over 2020.

lees meer


'Nationale mestcoöperatie heeft geen meerwaarde'

De Coalitie Vitalisering Varkenshouderij, AgriNL en het ministerie van LNV hebben samen een analyse van de mestmarkt gemaakt. Daarbij was de conclusie dat het werken aan een nationale mestcoöperatie geen meerwaarde heeft. Initiatieven vanuit de varkenshouders in regionale mestcoöperaties sluiten beter aan bij de circulaire ambitie van de sector. 

lees meer


Vogelsang investeert in nieuwe productiehal

De Duitse fabrikant Vogelsang investeert op de hoofdlocatie in Essen bij Oldenburg in een nieuwe productiehal met een oppervlakte van 3850 m2. De hal wordt benut om de capaciteit bij de productie van bemesters uit te breiden. Er wordt circa 4 miljoen euro in de uitbreiding geïnvesteerd. Het bedrijf hoopt de hal in het najaar in gebruik te kunnen nemen.

lees meer


Gemeente Hilvarenbeek werkt mee aan vergunning voor mestopslag in Haghorst

De gemeente Hilvarenbeek wil medewerking verlenen aan een nieuwe omgevingsvergunning voor een mestopslag van 4000 m3 in Haghorst. Het ontwerpbesluit met bijbehorende documenten ligt momenteel ter inzage. Bij de opslag zal een afzuiginstallatie met een luchtwasser worden gebruikt. Ook is de aanvraag voorzien van een akoestisch rapport

lees meer


Onderzoek naar gebruik van mest voor insectenkweek

Wageningen University & Research onderzoekt binnen een publiek-private samenwerking of reststromen, die nu niet of nauwelijks worden benut, geschikt zijn als voeding voor het kweken van insecten. Het gaat hierbij onder andere om dierlijke mest.

lees meer


Software ontwikkeld om automatisch biogasopbrengst te optimaliseren

Het Nijmeegse New Movements Innovations heeft een techniek ontwikkeld om - middels een zelflerend systeem - opbrengsten van vergisters te maximaliseren, en ook om de installaties zo ongestoord mogelijk te laten functioneren. De techniek is ontwikkeld, nu zoekt het bedrijf partners om deze software zo gebruiksvriendelijk mogelijk in de praktijk te kunnen toepassen.

lees meer


Groen Kennisnet organiseert inspiratiesessie Nutriëntenkringloop

Op 24 juni van 13.00 tot 14.30 uur organiseert Groen Kennisnet een inspiratiesessie, en deze keer staat een waardevolle grondstof centraal: mest. De bijeenkomst is gratis en toegankelijk voor alle geïnteresseerden.

lees meer


Cooperl werkt aan robotversie van Trac-systeem

In Frankrijk werken ruim 90 varkenshouders met het Trac-systeem van de coöperatie Cooperl. Binnen dit stalsysteem wordt urine en mest aan de bron gescheiden en vervolgens buiten de stal opgeslagen. Met behulp van kettingen en schuiven wordt meerdere malen per dag de dikke fractie van de mest uit de stal verwijderd. Cooperl is ver gevorderd met de ontwikkeling van een robotversie van Trac. 

lees meer


Vlaamse code goede praktijk voor duurzaam gebruik van digestaat

Om tot digestaatproducten van een goede kwaliteit te komen en het duurzaam gebruik ervan zijn in Vlaanderen 2 folders opgesteld, één voor boeren en één voor uitbaters van vergisters. Daarnaast is een achtergronddocument opgesteld die de code goede praktijk voor het duurzaam gebruik van digestaat samenvat en als een leidraad kan fungeren. Ook een brochure over digestaat die werd gepubliceerd door Nutricycle Vlaanderen geeft waardevolle informatie.

lees meer


Voorlopers in mestverwerking trekken samen op in project ‘Winnen zonder verliezen’

‘Winnen zonder verliezen’ is een project van DLV Advies en FrieslandCampina waarbij het uitgangspunt is om pioniers in verwerking van mest met elkaar te laten samenwerken, om op die manier sneller stappen vooruit te zetten. Zo kan onder andere worden geijverd voor wet- en regelgeving die beter aansluit bij de praktijk.

lees meer


Colsen ontvangt Ivan Tolpe Prijs 2021 voor AMFER technologie

Het Nederlandse bedrijf Colsen ontvangt Ivan Tolpe Prijs 2021 voor de AMFER technologie die dit Zeeuwse bedrijf ontwikkelde.  Het is een flexibele technologie voor stikstof stripping-scrubbing uit mest en digestaat. De Ivan Tolpe Prijs wordt uitgereikt door het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking. Er werden 8 projecten ingezonden voor de editie van 2021.

lees meer


Duits bedrijf Biatex ziet kansen voor mestverwerkingstechniek in Nederland

Het Duitse bedrijf Biatex biedt een techniek aan voor biologische verwerking van mest en digestaat. De eerste, complete installatie die het bedrijf heeft opgeleverd draait op pluimveebedrijf in Lamstedt, in de Duitse deelstaat Niedersachsen. Daar wordt zowel pluimveemest als digestaat verwerkt. 

lees meer


Kosten bij afzet rundermest variëren van 5 tot 14 euro per kuub

Een deskundigenpanel met vertegenwoordigers van banken, LTO, accountantsbureaus, ZuivelNL, RVO.nl, DLV en Wageningen University & Research heeft nieuwe uitgangspunten en normen vastgesteld voor de langetermijnbegrotingen in de melkveehouderij. Voor reguliere afzet van mest kan worden gerekend met 5 tot 14 euro per kuub afhankelijk van regionale verschillen. Extra kosten voor te verwerken kuubs zijn 1,50 tot 3 euro. Hierbij is uitgegaan van behoud van derogatie voor de lange termijn.

lees meer


Vervoersverbod vanwege vogelgriep bij kalkoenbedrijf in Weert

In Weert  is bij een kalkoenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene H5 variant van het vogelgriepvirus. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf ligt een leghennenbedrijf. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden het besmette bedrijf en het leghennenbedrijf in de 1 kilometerzone geruimd. In een zobe van 10 kilometer rond het bedrijf geld een vervoersverbod.

lees meer


Veel zandgronden met weinig kalium

In een inventarisatie heeft Eurofins in beeld gebracht wat de kaliumvoorziening is van maispercelen en van de kaliumgehaltes in de maiskuilen. Hieruit blijkt duidelijk dat er veel zandpercelen zijn met een lage kaliumvoorziening, en dat dit nauw gecorreleerd is met de voersamenstelling.

lees meer


'Mestverwerking blijft ook bij lagere mestproductie van belang'

Mestverwerking is een spoor dat zeker voor mest uit de intensieve veehouderij belangrijk zal blijven, ook bij afname van de mestproductie. Ook bij voldoende plaatsingsruimte kan het interessant blijven om mest te verwerken voor dit wordt toegepast. Dit kan eraan bijdragen om de kringloop verder te sluiten, emissies van stikstof en andere nutriënten te beperken en om nutriënten uit mest hoogwaardig toe te passen. Dat schrijft minister Schouten van LNV aan de Tweede Kamer in reactie op vragen van de Partij voor de Dieren.

lees meer


Agroscoopbokaal 2021 voor Van Eijck Agro, Grond en Groen

Van Eijck Agro, Grond en Groen is in de categorie loonwerk onderscheiden met de Agroscoopbokaal 2021. Jaarlijks reiken For Farmers en Reudink deze bokaal uit aan klanten die een bijzondere prestatie hebben geleverd. Van Eijck wint de prijs omdat het bedrijf met innovatieve technieken wil bijdragen aan een duurzamere landbouw en rendementsverbetering bij klanten.

lees meer


Meststransporteur uit Wintelre moet ontnemingsvergoeding betalen

Het mesttransportbedrijf Daas uit het Brabantse Wintelre is dinsdag 18 mei door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot het betalen van een ontnemingsvergoeding van circa 200.000 euro. Dat is aanmerkelijk minder dan het Officier van Justitie aanvankelijk eiste. Het Openbaar Ministerie meende in eerste instantie dat het bedrijf met fraude een economisch voordeel van 3,6 miljoen euro had behaald.

lees meer


Kamerbrief minister Schouten over mestverwerking

In Kamerbrief beantwoordt minister Carola Schouten van LNV vragen van Tweede Kamerlid Leonie Vestering (Partij van de Dieren) over mestverwerking. Hierin geeft ze aan dat ze streeft naar het sluiten van kringlopen en het terugdringen van emissies; zowel technische oplossingen als het sturen op de omvang van de veestapel zijn middelen die overwogen worden om dat doel te bereiken, maar ze zijn niet het doel op zich.

lees meer


Schouten bemoeit zich niet met vergunning van Agro America

Minister Schouten van LNV mengt zich niet in de discussie tussen de gemeente Horst aan de Maas en de provincie Limburg over de nieuwe omgevingsvergunning voor het mestverwerkingsbedrijf Agro America. Dat geeft zij aan in een reactie aan de Tweede Kamer op vragen van de Partij voor de Dieren. 

lees meer


Loonwerker met spaakwielbemester mengt vloeibare meststoffen bij het uitrijden

Het gebruik van spuiwater uit luchtwassers als meststof vraagt om het mengen van vloeibare meststoffen. Loonbedrijf Vollekracht, met vestigingen in Berkel en Rodenrijs en Zeewolde, realiseert dit door te bij het bemesten van grasland te werken met een tweede tank op een spaakwielbemester. De fronttank gebruikt de loonwerker ook voor het bemesten van bieten en mais na opkomst.

lees meer


Besluit over nieuwe derogatie valt pas in 2022

De onderhandelingen van Nederland met de Europese Commissie over een nieuwe derogatie om meer stikstof uit dierlijke mest te kunnen gebruiken dan de standaardnorm, zullen nog niet zijn afgerond als de huidige derogatie op 31 december 2021 is afgelopen. Dat maakten ambtenaren van het ministerie duidelijk aan leden van de Tweede Kamer tijdens een een technische briefing over het mestbeleid.

lees meer


'Emissieaanpak en mestverwerking kunnen elkaar versterken'

Leverancier van stalvloeren en mestafvoersystemen, Jovas Agro International uit 's-Heerenberg, gaat op drie varkensbedrijven in Nederland aan de slag met het DuoSep-systeem waarbij mest en urine aan de bron worden gescheiden. Eigenaar Johan van Schriek van Jovas is er van overtuigd dat verlagen van emissies in de stal en effectiever verwerken van varkensmest samengaan. De projecten starten dit jaar en worden ondersteund vanuit de Subsidieregeling brongerichte verduurzaming stallen.

lees meer


Verzet tegen verleende vergunning voor mestvergisting in Cothen

Vijftien landgoedeigenaren uit Langbroek, Driebergen en Cothen voeren actie tegen de bouw van een mestvergistingsinstallatie die 8 veehouders willen realiseren in Cothen. Ze roepen Gedeputeerde Staten van Utrecht op om de vergunning die de boeren kregen verleend weer in te trekken. Hun verzoek wordt ondersteund door twee bedrijven, Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede, de stichting Behoud het Weteringgebied en 24 particulieren. 

lees meer


Overschrijding van stikstofplafond melkveehouderij in eerste kwartaal 2021

Het CBS heeft de eerste kwartaalrapportage van 2021 over de stikstof- en fosfaatexcretie door de Nederlandse veestapel gepubliceerd. De excretie van fosfaat en stikstof door de Nederlandse veestapel was lager was dan de  nationale plafonds. Ook de sectorale plafonds voor fosfaat en stikstof zijn in het niet overschreden met uitzondering van het sectorplafond voor stikstof voor melkvee. De stikstofexcretie van deze sector was bijna 1,9% te hoog.

lees meer


NVWA doorzoekt Drents bedrijf in onderzoek naar mestfraude

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft woensdag 19 mei een bedrijf in Zuid-Drenthe doorzocht vanwege mogelijke betrokkenheid bij mestfraude. Rechercheurs hebben onder meer bedrijfsadministratie en mestmonsters in beslag genomen. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

lees meer


Lely Sphere kan stikstofuitstoot van melkveebedrijf met 70% reduceren

Melkveehouder Ad van den Berg uit Bleskensgraaf maakt op zijn bedrijf met 190 melkkoeien gebruik van de mestverwerkingsinstallatie Sphere die het agrotechbedrijf Lely heeft ontwikkeld. De poep en de urine wordt in de stal snel van elkaar gescheiden en de ammoniak die uit de mestkelder wordt gevormd wordt afgevangen en omgezet in een kunstmeststof. Zo wordt de stikstofuitstoot van het bedrijf met 70% teruggebracht. 

lees meer


Deze varkenshouder gaat bewust mest leveren aan Twence

Twence bouwt momenteel zijn mestverwerkings- en -vergistingsinstallatie in Zenderen. Coen Bessembinder uit Wierden gaat vanaf volgend jaar mest leveren: “Voor de regio Twente waar wij boeren is het goed dat een deel van de mest definitief van de markt verdwijnt.”

lees meer


Nitraatgehaltes in water gestegen, met name door de droogte

Uit de rapportage van Nederland aan de Europese Commissie blijkt dat in het grond- en oppervlaktewater de nitraatconcentratie al sinds de negentiger jaren daalt. Echter, sinds 2017 stijgt de concentratie weer sinds 2017. Hoe kan dat?

lees meer


Actieplan Europese commissie aangenomen: "Naar nul vervuiling van lucht, water en bodem"

De Europese Commissie heeft op 12 mei het EU-actieplan aangenomen: 'Towards Zero Pollution for Air, Water and Soil' – een belangrijk resultaat van de Europese Green Deal. Het schetst een geïntegreerde visie voor 2050: een wereld waarin vervuiling wordt teruggebracht tot niveaus die niet langer schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en natuurlijke ecosystemen, evenals de stappen om daar te komen.

lees meer


Webinars Eurofins: bijbemesten

Ieder groeiseizoen is anders en soms is het voor de gewassen nodig om gericht bij te bemesten. Maar hoe weet je wanneer en hoeveel een gewas extra nutriënten nodig heeft? Eurofins organiseert hierover twee webinars.

lees meer


Prof. Rudy Rabbinge pleit voor de afrekenbare stoffenbalans

De commissie Remkes adviseerde het introduceren van een afrekenbare stoffenbalans. Belasten van overmatige stikstofuitstoot op bedrijfsniveau is voor iedere agrariër een financiële prikkel om die uitstoot te verlagen. Het verleden heeft laten zien dat zo’n regulerende heffing een forse bijdrage levert aan het terugdringen van de ammoniakuitstoot. Relatief lage heffingen hebben hierbij al grote effecten. Prof. dr. ir. Rudy Rabbinge, lid van de commissie Remkes, vindt daarom dat de afrekenbare stoffenbalans veel meer aandacht verdient. "Bezwaren zoals destijds voor het afschaffen van MINAS zijn niet meer geldig."

lees meer


Vlaamse overheid wil eisen aan mestzakken aanscherpen

De Vlaamse regering werkt aan een voorstel om zowel het risico op problemen met mestzakken alsook de gevolgen van incidenten te beperken. Ook de afstandsregels voor opslag van vaste mest worden opnieuw bekeken. Dat meldt minister Demir die verantwoordelijk is voor Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.

lees meer


'Kuub water voor verdunnen van rundveedrijfmest mag tot 5 euro kosten'

De adviesorganisatie voor de veehouderij Groeikracht heeft berekend hoeveel een kuub water mag kosten wil het verdunnen van runderdrijfmest met water rendabel zijn. Wanneer de mest één op één met water wordt verdund mag een kuub water volgens de organisatie maximaal 5 euro kosten.

lees meer


Afzet van onbewerkte varkensmest verloopt goed

De afzet van onbewerkte varkensmest verloopt dit voorjaar goed. Volgens diverse mestdistributeurs verspreid over het oosten en zuiden van Nederland zijn de meeste putten op varkenshouderijbedrijven leeg. Varkenshouders betalen tussen de 16 en ruim 20 euro per ton voor de afzet.

lees meer


Geen MIA voor investering in verwerking van digestaat na co-vergisting

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 16 april geoordeeld dat de Belastingsdienst terecht heeft bepaald dat een veehouderijbedrijf voor de investering in een mestverwerkingsinstallatie geen beroep kan doen op de Milieu-investeringsaftrek MIA. Nu deze installatie wordt gebruikt bij een vergister waarin naast mest ook co-producten worden vergist, wordt niet voldaan aan de voorwaarden voor de MIA.

lees meer


Ministerie van LNV steunt 9 projecten gericht op verwerken van mest

Er lopen momenteel 9 projecten die te maken hebben met het vewerken van mest waar het ministerie van LNV betrokkenheid bij heeft. Vanuit het ministerie is daar een bedrag van ruim 8,1 miljoen euro mee gemoeid, waarvan bijna 1,9 miljoen is opgenomen in de begroting voor 2021. Dat schrijft minister Schouten van LNV aan de Tweede Kamer in een reactie op vragen over wijzigingen in de begroting van het ministerie.

lees meer


Vanaf 2008 werd voor 2,4 miljard euro SDE toegekend aan mestvergisting

Via de regelingen Stimuleringsregelingen Duurzame Energieproductie SDE en SDE+ is vanaf 2008 voor 2,4 miljard euro aan steun toegekend aan initiatieven waarbij voor de energieproductie mest werd verwerkt of vergist. Het ging om 197 co-vergisting- en 35 monomestvergistingprojecten die zijn gerealiseerd op 146 verschillende locaties. Dat schrijft minister Schouten van LNV aan de Tweede Kamer in een reactie op vragen over wijzigingen in de begroting van het ministerie.

lees meer


Kaliumverschillen in dierlijke mest

Het gemiddelde kaliumgehalte  in rundveedrijfmest en vleesvarkensdrijfmest ligt dicht bij elkaar elkaar, met respectievelijk 5,57 en 5,61 kilo per ton. Maar het kaliumgehalte in drijfmest afkomstig van bijvoorbeeld opfokzeugen en beren is een flink stuk lager en bedraagt maar 3,53 kilo K2O per ton. Bovendien kan het gehalte in rundveedrijfmest wel variëren van 4,2 tot 7,0 kilo per ton. Het verschil in mestsamenstelling heeft te maken met welk rantsoen de dieren krijgen.

lees meer


DBG BioEnergy wil groen gas of Bio-LNG produceren in Moerdijk

Het Amsterdamse bedrijf DBG BioEnergy wil in de haven van Moerdijk een fabriek te bouwen die organisch afval omzet in groen gas of Bio-LNG en een organische meststof. Daar wordt over gesproken met het Havenbedrijf Moerdijk. De fabriek zou een capaciteit moeten krijgen van 3.000 m3 groen gas per uur en zou eind 2022 operationeel moeten zijn. Jaarlijks zou daarbij 270.000 ton organisch afval verwerkt gaan worden.

lees meer


Mestverwerking zorgt voor minder ziekteverwekkers en residuen in mest

De verwerking van mest resulteert in eindproducten die minder ziekteverwekkende bacteriën en residuen van antibiotica bevatten. Dat stellen onderzoekers van Wageningen Livestock Research. Ze hebben onderzoek gedaan naar verschillende soorten van de E. colibacterie, salmonella en campylobacter. Tevens werden analyses gedaan op residuen van 11 soorten antibiotica. 

lees meer


'Mestverwerking door Twence is van belang voor Twentse varkenssector'

Coen Bessembinder gaat vanaf 2022 vleesvarkensmest leveren aan Twence voor verwerking in Zenderen. Hij betaalt bij Twence ongeveer 2 euro per kuub meer dan de huidige marktprijs. Voor de ontwikkeling van de varkenssector in Twente is het volgens hem echter van belang dat er een deel van de mest definitief van de markt verdwijnt. Daarnaast biedt het de ondernemer bedrijfszekerheid. De mest wordt gedurende hete hele jaar opgehaald. 

lees meer


Raad van State plaatst opmerkingen bij invoering rVDM

De Raad van State heeft een advies uitgebracht over het ontwerp van een Algemene maatregel van bestuur binnen het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet in verband met het stellen van regels over digitale verantwoording van het vervoer van dierlijke meststoffen. De Raad van State maakt opmerkingen over de invoeringstermijn, een regeling voor storingen wanneer er niet van rVDM gebruikt gemaakt kan worden en de verwachte handhavingslasten voor de NVWA. Op deze punten vindt de Raad van State aanpassing van het ontwerpbesluit wenselijk.

lees meer


'Cumela wil belangen beschermen van leden die eerlijk zaken doen'

Cumela Nederland behartigt als brancheorganisatie de belangen van circa 80% van de bedrijven die actief zijn in de handel en verwerking van mest", aldus Erna Berends, manager ledenorganisatie van Cumela. De vereniging treedt op tegen leden die ernstig de wet overtreden. "Daadkrachtig optreden beschermt al onze leden die wel op een juiste en eerlijke manier zaken doen."

lees meer


Bemestende waarde van mineralenconcentraat is bijna 24 euro per ton

Mestafzetcoöperatie Mestac heeft een berekening gemaakt van de bemestingswaarde van het mineralenconcentraat zoals dat wordt geproduceerd via de mestverwerkingsinstallatie Merensteyn in Ysselsteyn. Daarbij is de waarde bepaald door de verschillende mineralen in het product te waarderen tegen de prijs die er via kunstmest voor betaald moet worden. Op basis van de kunstmestprijzen van medio maart 2021 komt Mestac op een waarde van 23,86 euro per ton.

lees meer


Twence is gestart met de bouw van de mestverwerkingsinstallatie in Zenderen

Twence is  gestart met de bouw van de mestverwerkingsinstallatie op de voormalige stortplaats Elhorst-Vloedbelt van het afvalverwerkingsbedrijf in Zenderen. Half april zijn de contouren van de installaties al zichtbaar. Twence kan straks jaarlijks 250.000 ton varkensmest verwerken. Van dat volume is 80% gecontracteerd. De verwerking van mest moet gaan resulteren in de productie van 5 miljoen kuub groen gas per jaar. 

lees meer


Slootsmid Mesttechniek werkt aan nieuwe bemester voor snijmaïs

Bij Slootsmid Mesttechniek te Borculo wordt gewerkt aan een prototype van een nieuwe bemester voor maïsland. Eind mei moet de bemester klaar zijn om de kunstmestvervanger Groene Weide Meststof en andere vloeibare meststoffen emissiearm uit te rijden over akkers met maïsplanten tot circa 60 centimeter hoog.

lees meer


Veldproeven met Groene Weide Meststof in Wageningen

De Groene Weide Meststof wordt dit jaar opnieuw getest op grasland. De opzet van het onderzoek is gelijk aan de opzet van de veldproef op grasland die in 2020 op het proefbedrijf De Marke werd uitgevoerd. De veldproef wordt dit jaat echter aangelegd op een praktijkperceel grasland op zandgrond bij Wageningen.

lees meer


Gebruik van Afrekenbare Stoffenbalans wordt verkend

Via een Afrekenbare Stoffenbalans zou de landbouw kunnen werken aan verschillende milieudoelstellingen. Naast de doelen om de stikstofemissie te verlagen kan het instrument ook van waarde zijn voor doelen in het klimaatbeleid en in het mestbeleid. Minister Schouten van LNV verkent daarom de mogelijkheid van een Afrekenbare Stoffenbalans voor het mestbeleid integraal en in samenhang met de stikstofaanpak en de klimaatopgave. Dat gebeurt in de grondgebonden melkveehouderij.

lees meer


App om aanvoer nutriënten met organische mest te bepalen

Eurofins Agro introduceert de rekentool ‘Mest is waardevol’. Met deze applicatie kunnen telers en veehouders uitrekenen hoeveel nutriënten ze op hun percelen uitrijden met organische mest. De nieuwe rekentool is een uitvloeisel van de publiek private samenwerking 'Beter Bodembeheer'.

lees meer


Loonbedrijf Jennissen gaat in beroep bij de Raad van State

Loonbedrijf Jennissen gaat in beroep tegen de beslissing van de rechtbank Oost-Brabant die in maart de vergunning voor een mestvergister in Nistelrode vernietigde. Volgens de rechter heeft de provincie Noord-Brabant bij het verlenen van de vergunning niet de juiste procedure gevolgd. Ook zou bij de beoordeling van de aanvraag verkeerde cijfers over de geuremissie zijn gebruikt. 

lees meer


Digitale rekentool van Eurofins Agro bepaalt plaatsingsruimte fosfaat

Eurofins heeft een digitale rekentool ontwikkeld waarmee boeren kunnen berekenen welke fosfaatgebruiksnormen hen de meeste mestplaatsingsruimte opleveren: de normen uit de oude regeling, of de normen uit de nieuwe regeling die met terugwerkende kracht is ingegaan per 1 januari dit jaar.

lees meer


Film ter toelichting op onderzoek naar bovengronds drijfmest uitrijden

In opdracht van de Vereniging voor Behoud van Boer en Milieu onderzocht Peter Vanhoof, zelfstandig onderzoeker bodemkringloop, in 2019 de stikstofbenutting in grasland bij verschillende drijfmestdoseringen. Vanhoof vergeleek daarbij onder andere het verschil in stikstofbenutting tussen injecteren en bovengronds uitrijden van drijfmest. De onderzoeker heeft nu ook een film gemaakt over zijn onderzoek.

lees meer


Kamerbrief over mestbeleid 2022-2026

Demissionair minister Schouten van LNV heeft op 13 april een kamerbrief geschreven over het nieuwe mestbeleid (zevende actieplan nitraatrichtlijn) dat volgend jaar in werking zal treden. Met name voor het telen van gewassen op voor nitraat uitspoelingsgevoelige gronden wordt een aantal ingrijpende aanpassingen voorgesteld.

lees meer


Vereijken Hooijer wil ook in Nederland aan de slag met Trac-systeem

Stalinrichter voor de varkenshouderij Vereijken Hooijer uit Ede is tevens actief in Frankrijk. Daar werd in samenwerking met de Franse coöperatie van varkenshouders het stalsysteem Trac ontwikkeld dat inmiddels door 92 Franse bedrijven wordt toegepast. In het stalsysteem vindt direct onder de roosters een scheiding van mest in een dikke en dunne fractie plaats.  Vereijken Hooijer wil het systeem ook graag op Nederlandse varkensbedrijven toepassen.

lees meer


Dagontmesting zorgt voor flink lagere emissie bij vleesvarkens en biggen

Het lijkt mogelijk dat met een aanpak bij de bron zowel bij biggen als bij vleesvarkens kan worden voldaan aan de eis van de provincie Noord-Brabant om de ammoniakemissie vanuit een varkensstal met 85% te verlagen. Dat wijzen de eerste metingen uit in de Stal van de Toekomst uit die tijdens het project 'Dagontmesting' zijn gedaan. Bij kraamzeugen en drachtige zeugen is het effect  van het dagelijks wegspoelen van verse mest op de emissie van ammoniak minder groot.

lees meer


Europa erkent anaerobe vergisting officieel als duurzame activiteit

Op 21 april keurde de Europese Commissie de EU-taxonomie goed. Hierin is anaerobe vergisten en het invoeden van groen gas in het gasnet officieel erkend als duurzame methoden die bijdragen aan het bereiken van de Europese klimaatdoelen.

lees meer


Bemesting die zowel gewas als bodem voedt, zorgt voor 20% betere opbrengst

Bemesting die zowel de plant als de bodem voedt zorgt gemiddeld voor een 20% hogere opbrengst dan bij andere bemestingsstrategieën. Dat blijkt uit een twintig jaar lopend onderzoek door Louis Bolk-instituut naar verschillende typen organische mest bij een biologische groenteteler in Flevoland.

lees meer


'Stoppen import veevoergrondstoffen van buiten Europa heeft grote gevolgen'

Wageningen University & Reserach bestudeerde de effecten van het streven naar een gesloten kringloop voor stikstof in Europa, door geen diervoedergrondstoffen van buiten de Europese Unie meer aan te voeren. Doordat er dan minder veevoer beschikbaar is zal de dierlijke productie met circa 30% afnemen. Een gevolg is dat ook  minder mest beschikbaar is en daardoor zal de plantaardige productie ook met circa 10% dalen. 

lees meer


Houbensteyn wil meer mest gaan verwerken

Varkenshouderijbedrijf Houbensteyn in het Limburgse Ysselsteyn wil het mengvoederbedrijf en het hoofdkantoor aan de rand van het dorp verplaatsen naar een locatie 2 kilometer verderop, waar het bedrijf een biogasinstallatie exploiteert. De mestverwerking wil het bedrijf, dat op verschillende locaties in totaal circa 70.000 varkens houdt, ook uitbreiden. 

lees meer


'Derogatie zou van toepassing moeten zijn op gewassen'

André Hoogendijk, directeur van de Brancheorganisatie Akkerbouw, is geen voorstandere van een bedrijfsderogatie voor de melkveehouderij, zoals die nu telkens door de Europese Commissie aan Nederland wordt verleend. "De derogatie, waarmee boeren meer stikstof uit dierlijke mest mogen toedienen dan is voorgeschreven in Europese regels, zou van toepassing moeten zijn op gewassen en niet op bedrijven. Voortaan zou er dan een derogatie moeten komen op gras en bijvoorbeeld ook op wintertarwe."

lees meer


BO Akkerbouw: "Omdenken met het mestbeleid"

André Hoogendijk, directeur van Brancheorganisatie Akkerbouw, schrijft in Nieuwe Oogst dat het mestbeleid het verkeerde uitgangspunt neemt: de dieren en mest, in plaats van planten en bodem. Wanneer we gaan 'omdenken' komen we verder.

lees meer


Cumela schorst lid vanwege signalen over mestfraude

Bestuur en directie van Cumela hebben onlangs besloten een lid te schorsen vanwege aanhoudende signalen over het grootschalig en bewust overtreden van de mestwetgeving, mestfraude het stelselmatig overtreden van de verkeersregels en de omgevingswetgeving. Het bedrijf mag daardoor een jaar lang geen beroep meer doen op de diensten van de organisatie.

lees meer


PBL adviseert over SDE++ tarieven voor 2021

Onlangs zijn de rapporten van het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) gepubliceerd met daarin het adviezen voor de tarieven binnen de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++) in 2021. Bijna alle tarieven zijn ten opzichte van 2020 iets verlaagd of gelijk gebleven. 

lees meer


Mestac levert stabiel mineralenconcentraat

Mineralenconcentraat is een goed product om naast rundveemest aan te wenden op grasland. Mestac hoort goede ervaringen van afnemers die het product al jaren gebruiken als kunstmestvervanger. De organisatie kan vanuit de mestverwerking via Merensteyn een stabiel product leveren waarbij de gehaltes minimaal fluctueren.

lees meer


Leerreis Nutriëntenkringloop: we zijn op weg

Na een succesvolle landelijke aftrap van de Leerreis Nutriëntenkringloop met een algemeen webinar op 11 maart en drie thematische webinars op 18, 23 en 25 maart, maken we in dit artikel de voorlopige balans op.

lees meer


Discussie over geplande co-vergister in Cothen

Acht melkveehouders willen in Cothen samen een co-vergistinginstallatie exploiteren om uit de mest van hun bedrijven in combinatie met ander organisch materiaal biogas te produceren en dat vervolgens op te werken tot groen gas. De boeren beschikken al over de benodigde vergunningen en willen van start met de bouw. In de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede gaan echter stemmen op om de vergunning weer in te trekken. 

lees meer


Blue Sphere belooft maatregelen na klachten over vergister in Sterksel

Op bedrijventerrein Poort 43 bij Sterksel heeft de Amerikaanse investeerder Blue Sphere net een grote mestvergister gebouwd. In november 2020 werd de installatie in gebruik genomen. Het biogas uit de mestvergister wordt omgezet tot groen gas dat wordt geleverd aan het aardgasnet. Sinds de installatie draait, zijn er regelmatig over stank van omwonenden en andere zaken die misgaan. 

lees meer


Duport maakt tussenmaat bemester van 10 meter

Machinebouwer Duport uit Dedemsvaart komt met een extra uitvoering van de All Track HD-bemester. Door aan beide zijden van het bestaand model van 8 meter een scharnierend element toe te voegen, ontstaat een bemester met een werkbreedte van 10 meter. Elke scharnierende sectie is voorzien van 4 uitstroomopeningen. In- en uitklappen gaat hydraulisch met behulp van een inwendig, in de boom geplaatste, cilinder. De DW 10156 heeft een gewicht van 3.500 kilo.

lees meer


Wagenings experiment van 60 jaar: minder stikstofdepositie leidt tot herstel biodiversiteit

De hooilanden bij Wageningen worden sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw intensief onderzocht. Tussen 1950 en 1990 daalde de diversiteit van plantensoorten sterk. Tussen 1990 en 2010 herstelde hij weer langzaam, en na 2010 stagneert dit herstel. De onderzoekers leggen een relatie met stikstofdepositie.

lees meer


Diverse methoden voor het verwerken van mest vergeleken

Wageningen Livestock Research heeft onlangs een uitgebreide inventarisatie van bestaande en nieuwe technologieën voor het verwerken van mest gemaakt. De onderzoekers keken vooral naar de knelpunten voor de implementatie, het vertrouwen in de techniek, de kwaliteit en de kosten.

lees meer


Börger Benelux introduceert nieuwe mestscheider

Het bedrijf Börger Benelux uit Ootmarsum heeft een nieuw type mestscheider op de markt gebracht. Het model Bioselect RC 25 HP is volgens de fabrikant zeer geschikt voor het maken van biobedding voor kleine tot middelgrote melkveebedrijven. De machine kan 25 kuub mest per uur verwerken. Met hetzelfde werkingsprincipe levert het bedrijf drie opvolgende mestscheiders tot een verwerkingscapaciteit van 150 kuub per uur.

lees meer


Vijftig miljoen extra voor Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie

Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat investeert dit jaar 50 miljoen extra in de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). Dat bedrag komt bovenop het al beschikbare budget van 76 miljoen. Het aantal aanvragen overtreft nu al ruim het oorspronkelijke budget. Het totale budget is nu 126 miljoen euro.

lees meer


Frankrijk - Low Carbon Label voor vastlegging CO2

De Franse regering heeft een ‘koolstofarm label’ (Label Bas Carbone / LBC) gelanceerd. Hiermee kunnen inspanningen om minder broeikasgasemissies uit te stoten samengaan met extra inkomsten.

lees meer


'Varkensmest moet op een hoogwaardiger manier worden verwerkt'

René Veldman, sectormanager varkenshouderij van Rabobank, pleit voor een hoogwaardiger verwerking van varkensmest. Hij stelt vast dat er momenteel veel varkensmest wordt gescheiden in een dunne en dikke fractie, waarna de dikke fractie niet ver over de grens in het buitenland wordt afgezet. Veldman ziet meer toekomst in het composteren van de dikke fractie, extra droging en verwerking tot organische mestkorrels met stabiele gehalten.

lees meer


Bezwaren tegen vergunning van Groen Gas Gelderland afgewezen

Twee inwoners uit Bemmel en één inwoner uit Huissen hebben bezwaar ingediend tegen 2 besluiten van Gedeputeerde Staten van Gelderland waarin aan Groen Gas Gelderland een omgevingsvergunning is verleend voor de aanleg en exploitatie van een mestbassin, en een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een opslagcontainer en enkele veranderingen in de werkwijze.

lees meer


Kwart van warmtevraag in Friesland kan uit groen gas komen

Een kwart tot de helft van de warmtevraag in Friesland kan uit groen gas komen. Dat blijkt uit een onderzoek naar de potentie van groen gas. Provinciale Staten vroegen om het onderzoek om duidelijk te krijgen welke bijdrage groen gas kan leveren aan de nodige energietransitie in de provincie. Woensdag 21 april bespreekt Provinciale Staten de Regionale Energiestrategie, waarin staat hoe Friesland de energieproductie wil verduurzamen.

lees meer


Tweede Kamer wil geen verplichte mestverwerking voor bedrijven met grond

De regering moet, in de verdere uitwerking van het nieuwe mestbeleid, een derde, privaat spoor opnemen waarin deels afzet op eigen grond en deels verwerking op basis van vraaggestuurde mestbewerking mogelijk blijft. Dat staat in een motie van VVD, CDA, SGP en de BoerBurgerBeweging die op dinsdag 20 april bij de stemming door een meerderheid in de Tweede Kamer werd gesteund.

lees meer


Tweede Kamer wil nulmeting in aanloop naar nieuw mestbeleid

De regering moet, vooruitlopend op de verdere uitwerking van een nieuw mestbeleid, een nulmeting uitwerken van de huidige situatie, en de Tweede Kamer bij het eerstvolgende informatiemoment informeren over de concrete invulling daarvan. Een motie van VVD, PVV, CDA, SGP en de BoerBurgerBeweging waarin dat wordt gevraagd werd op dinsdag 20 april door een meerderheid in de Tweede Kamer gesteund.

lees meer


Groeiende vraag in Colombia naar mestbewerking

De ontwikkeling van de varkens- en pluimveehouderij in Colombia en andere landen in Zuid-Amerika stimuleert  de vraag naar technologie op het gebied van mestbewerking en luchtreiniging. Daar kunnen Nederlandse bedrijven op inspelen. Dat zegt Hans Kersten, verkoopdirecteur voor Zuid-Amerika bij Dorset. 

lees meer


'Gebruik van eigen mest moet voor bedrijven met eigen grond mogelijk blijven'

Woensdag 14 april vond in de Tweede Kamer het Tweeminutendebat over het Mestbeleid plaats. Voor dit debat heeft LTO Nederland voor een aantal punten aandacht gevraagd bij partijen in de Tweede Kamer. De organisatie wil dat het gebruik van eigen mest voor bedrijven met eigen grond altijd mogelijk blijft.

lees meer


'Mestverwerking past het best op het boerenerf'

Rembert van Noort, de nieuwe directeur van de leverancier van mestbewerkingsinstallaties Dutch Farmers Solutions Nederland, gelooft in mestverwerking op het boerenerf. “Het is het meest logisch om het volume aan de bron te reduceren, dat scheelt in transportkosten", stelt Van Noort. "Wij gaan vooralsnog alleen voor reductie van het mestvolume om de simpele reden dat biogasproductie of het maken van organische mestproducten en mineralenconcentraten niet rendabel is."

lees meer


‘Call for abstracts’ ManuREsource 2021

ManuREsource is een toonaangevende internationale conferentie voor wetenschappers, beleidsmakers, adviseurs, ondernemers en andere professionals op het thema mestverwerking en -verwaarding. Als u een inhoudelijke bijdrage wilt leveren wordt u vanaf nu uitgenodigd om een 'abstract' in te dienen.

lees meer


Verduidelijking in regels voor bemesting op natuurterrein

Per 1 januari 2020 is in de wetgeving opgenomen, dat in contracten het toegestane gebruik van mest op natuurgrond, weergegeven moet worden in kilogrammen stikstof en fosfaat per hectare. Onduidelijk was, welke ruimte te hanteren bij contracten waarin de ruimte niet in kilogrammen is weergegeven, maar bijvoorbeeld in aantal dieren, GVE’s of tonnen mest. RVO.nl heeft daar nu duidelijkheid over gegeven. De contracten zonder kilogrammen per hecatare hoeven niet te worden aangepast.

lees meer


Verkenning effecten kringlooplandbouw door RIVM

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft in 2018 de visie op kringlooplandbouw geschreven. Hierbij is het doel om op een zo klein mogelijke schaal tot gesloten (voer- en mest-) kringlopen te komen. Een overgang naar een kringlooplandbouw brengt mogelijk ook ongewenste effecten mee, bijvoorbeeld voor de volksgezondheid en het milieu. Reden voor het RIVM om een studie uit te voeren.

lees meer


Zorgen over veiligheid emissiearme stalvloeren

Door het toepassen van emissiearme stalvloeren kan de ammoniakemissie verminderen. Echter, na een explosie in 2019 met een emissiearme stalvloer, groeide de bezorgdheid over de veiligheid. Uit onderzoek blijkt dat emissiearme stalvloeren inderdaad veiligheidsrisico's met zich meebrengen.

lees meer


Netwerk Platteland brengt magazine 'Nutriëntenkringloop' uit

Het regiebureau POP3 heeft namens het Netwerk Platteland een themanummer 'Nutriëntenkringloop' uitgebracht. Hierin komen deskundigen uit de praktijk en de wetenschap aan het woord, en wordt van een aantal specifieke projecten toegelicht hoe ze aan praktische oplossingen werken.

lees meer


Schouten Machines komt met Gigant G400-13-motorpompunit voor sleepslangbemesting

Schouten Machines heeft het aanbod voor sleepslangtechniek uitgebreid met een op afstand bedienbare en bestuurbare Gigant G400-13-motorpompunit. De unit is afgestemd op de eisen van capaciteitsbemesting met grote slangen. Het chassis heeft luchtgeveerde en geremde assen, waarbij de voorste hydraulisch wordt aangedreven.

lees meer


TKI Nieuw Gas presenteert innovatieanalyse van groen gas-projecten uit de periode 2012-2020

TKI Nieuw Gas en RVO ondersteunen via hun innovatieportfolio de productie van groen gas. Sinds 2012 zijn 68 projecten afgerond die gebruik hebben gemaakt van deze ondersteuning; TKI Nieuw Gas heeft deze nu geanalyseerd.

lees meer


Praktisch testen met verdunde mest op De Marke

Proefboerderij De Marke in Hengelo (Gelderland) experimenteert met het uitrijden van verdunde mest. Bij een gift van 35m3 drijfmest wordt 10 m3 water toegevoegd, en zo verwacht men de stikstofverliezen te verminderen. Op deze manier hoopt men zowel de ammoniakemissie te verlagen als de opbrengsten te verhogen en misschien ook nog op kunstmestkosten te kunnen besparen.

lees meer


CDM draagt 11 oplossingsrichtingen aan voor verlagen nitraatuitspoeling

De Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) heeft een analyse uitgevoerd naar mogelijke oplossingsrichtingen voor gebieden waar de waterkwaliteitsdoelstellingen nog niet worden gehaald. In deze analyse zijn 11 mogelijke maatregelen onderzocht en beoordeeld in termen van effectiviteit, uitvoering en uitvoerbaarheid, verwachte acceptatie in de praktijk, en mogelijke fasering. Het gaat deels om aanpassingen in de  bouwplannen en daarnaast om bemestings- en teeltmaatregelen die getroffen kunnen worden.

lees meer


Mestafzet verloopt vrij goed

De afzet van mest loopt dit voorjaar vrij goed. Distributeurs zijn goed in staat om plek te vinden voor de mest die wordt aangeboden. De prijzen liggen op een vergelijkbaar niveau als vorig jaar. De ophaaltarieven zijn afhankelijk van de regio en mestsoort. In het oosten van Nederland betaalt een vleesvarkenshouder ongeveer 17 euro per kuub. In het zuidoosten, kan dit oplopen tot ruim boven de 20 euro per kuub. Voor rundveemest zijn de kosten per kuub een paar euro lager.

lees meer


Cumela Nederland zoekt bedrijven die willen testen met rVDM

Binnenkort starten de eerste testen met het digitale Vervoersbewijs Dierlijke Mest (rVDM) van de overheid. Cumela Nederland zoekt hiervoor een aantal bedrijven die mee willen doen aan het testen van de systemen. Het testen gaat in een aantal fases. Eerst onder sterke regie van het testteam, later ook door de nieuwe systemen te gebruiken in plaats van het huidige VDM.

lees meer


Nog geen duidelijkheid over toekomst Biomineralen

Directeur Lodewijk Burghout van Biomineralen onderzoekt momenteel wat de mogelijkheden voor het bedrijf nu de Raad van State de onlangs de aan het bedrijf verleende vergunning voor de bouw van een mestverwerkende fabriek in Roosendaal heeft vernietigd. De Raad van State oordeelde dat het geurrapport dat gebruikt was bij de beoordeling van vergunningaanvraag gebreken vertoonde.

lees meer


Norm over biogasinstallaties gepubliceerd

NEN 8771 beschrijft de veiligheids-, milieu- en kwaliteitseisen waaraan moet worden voldaan tijdens het ontwerp, het beheer, het onderhoud en het buiten gebruik stellen van biogasinstallaties. De norm is van toepassing op onder andere vergistings- en vergassingsinstallaties, installaties voor het behandelen en opwerken van biogas, fakkelinstallaties, gasopslag en warmtekrachtkoppelingsinstallaties.

lees meer


Routekaart voor het toekomstig mestbeleid

Minister Schouten van LNV heeft de Tweede Kamer een routekaart voor het toekomstig mestbeleid toegezonden. Deze routekaart is erop gericht om te zorgen dat voor een volgend kabinet de nodige voorbereidingen zijn getroffen voor de verdere invulling van het toekomstige mestbeleid. Voor de volledige implementatie van het nieuwe mestbeleid wordt een tijdshorizon van ten minste 10 jaar voorzien.

lees meer


'Derogatie voor periode vanaf 2022 is zeker geen vanzelfsprekendheid'

Nederland heeft de derogatie om meer dan 170 kilo stikstof uit dierlijke mest te mogen uitrijden op grasland tot op heden verkregen van de Europese Commissie op basis van de argumentatie dat de derogatie geen risico oplevert voor de waterkwaliteit. Omdat er nog een flinke opgave ligt voor het verbeteren van de grondwater- en oppervlaktewaterkwaliteit is het verkrijgen van een nieuwe derogatie voor de periode vanaf 2022 zeker geen vanzelfsprekendheid. Dat schrijft minister Schouten van LNV aan de Tweede Kamer.

lees meer


Proefinstallatie van Shell vangt CO2 af bij energiecentrale BMC Moerdijk

Shell heeft een nieuwe technologie ontwikkeld voor het afvangen van CO2 uit rookgassen. Deze Solid Sorbent Technology moet leiden tot een reductie van 25% in afvangkosten en verwaarloosbare emissies, vergeleken bij bestaande vloeibare aminetechnologieën. Shell ontwierp en bouwde, samen met partners, een proefinstallatie met een CO2-afvangcapaciteit van 1 ton per dag. Dit jaar is de proefinstallatie verplaatst naar Moerdijk om CO2 af te vangen bij energiecentrale BMC Moerdijk. 

lees meer


Sikes Groep investeert in biomassacentrale in Ysselsteyn

HoSt gaat een bio-energiecentrale met een capaciteit van 12,4 megawatt bouwen in Ysselsteyn. Deze installatie voor energieproductie uit snoeihout wordt onderdeel van het Organic Nutrition Centre van Sikes Groep, één van ’s werelds grootste champignonkwekerijen. De energie wordt toegepast in de productieprocessen van het bedrijf. De oplevering van het project is gepland in het eerste kwartaal van 2022.

lees meer


Beperking in maatwerkvoorschriften voor mestverwerker Den Ouden

De Raad van State heeft een aantal maatwerkvoorschriften die de provincie Noord-Brabant in april 2018 in de omgevingsvergunning aan het mestverwerkingsbedrijf Den Ouden in Helmond had opgelegd vernietigd. De provincie kan een nieuw geurhinderniveau voor het bedrijf vaststellen, maar  kan daarbij slechts beperkt afwijken van het geurhinderniveau dat bij de vergunning uit 2014 hoort.

lees meer


Geconcentreerde vleesvarkensvoeders zorgen voor 20% minder mest

Een groep van 25 vleesvarkenshouders, die het nieuwe VC2.0 voerconcept van coöperatie Vitelia gebruiken, produceren tot 20% minder mest per vleesvarkensplaats. De varkenshouders werken met zeer geconcentreerde voeders, waardoor de vleesvarkens circa 20% minder aan kilogrammen voer opnemen en ook minder water drinken.

lees meer


Rembert van Noort directeur van Dutch Farmers Solutions Nederland

De leverancier van mestbewerkingsinstallaties Dutch Farmer Solutions Nederland heeft in Rembert van Noort een nieuwe directeur. Van Noort was eerder werkzaam als belangenbehartiger 'Kringlooplandbouw en mest' bij ZLTO. Ook werkte hij als supply chain manager bij meststoffenproducent Memon.

lees meer


Energiecampus Leeuwarden krijgt Bio-LNG-installatie

Op de Energiecampus in Leeuwarden wordt eind 2021 gestart met de bouw van een Bio-LNG-installatie. Bio-LNG kan worden gebruikt als brandstof voor scheepvaart en vrachtwagens. Het wordt geproduceerd via de vergisting van organisch materiaal en door het gas dar hierbij vrijkomt om te zetten in een vloeistof. 

lees meer


AGroGas ziet af van bouw biovergistingsinstallatie in Varsseveld

De Achterhoekse coöperatie AGroGas acht de realisatie van een biovergistingsinstallatie op het bedrijventerrein Hofkamp Oost II in Varsseveld niet langer haalbaar. Het bestuur van AGroGas heeft dat op woensdag 7 april aan de leden gemeld. De gemeente Oude IJsselstreek koopt de grond terug van de coöperatie.

lees meer


BMC Moerdijk test het afvangen van CO2

Pluimveemestverbrandingscentrale BMC Moerdijk is een samenwerking aangegaan met Shell om CO2 af te vangen. Deze is erop gericht om de innovatieve 'Solid Sorbent Technology' naar de praktijk te brengen.

lees meer


Dutch Farmer Solutions heeft een nieuwe directie met stevige ambities

Dutch Farmer Solutions (DFS) is een startup die via een mestbewerking op boerderijschaal de mestkosten voor een veehouder drastisch wil verlagen, met name omdat er minder volume hoeft te worden afgevoerd. Met Rembert van Noort als algemeen directeur en John Lafeber als financieel directeur heeft DFS een nieuwe directie.

lees meer


'Varkenshouderij zou baat hebben met coöperatie voor bewerking en afzet van mest'

Voor de varkenshouderij in Nederland zou een coöperatie voor bewerking en afzet van mest waardevol zijn. Dat zegt Ingrid Jansen, voormalig voorzitter van de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) en tegenwoordig directeur van plattelandsorganisatie Stimuland. Jansen rondt deze dagen een tweejarig Nuffield-scholarsshipprogramma af. Ze keek daarbij naar het functioneren van coöperaties in de landbouw.

lees meer


Vulkan stalmeststrooier uitgerust met conische bak

De Belgische fabrikant Record uit Maldegem heeft de Vulkan Evo++ stalmeststrooiers aangepast. De wagens hebben een conische vorm gekregen. Daardoor wordt de stalmest sneller en egaler naar de verdeelwalsen gebracht, stelt de fabrikant. De aandrijving van de walsen vraagt daardoor ook minder vermogen van de trekker. Dat kan zorgen van een bespraing van 10% in het brandstofgebruik.

lees meer


Melkveehouder in Bathmen koppelt vergister aan raffinagesysteem

Melkveehouder Hans Nijkamp in Bathmen heeft een mestvergister in gebruik met daar aan gekoppeld een mestraffinagesysteem. Met de vergister wordt biogas gewonnen uit de verse mest van de 180 koeien van het bedrijf. Met het raffinagesysteem wordt het digestaat verder verwerkt tot producten die kunstmest kunnen vervangen.

lees meer


Provincie wil niet tornen aan vergunning van Willems America

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben dinsdag 6 april besloten om het verzoek tot het gedeeltelijk intrekken van de omgevingsvergunning van het bedrijf T.A.J. Willems America B.V., voor de mestverwerkingsinstallatie in America in de gemeente Horst aaan de Maas af te wijzen. Het betreft de vergunning die in december 2012 aan het bedrijf werd verleend. Het definitieve besluit wordt ter inzage gelegd.

lees meer


Porkwatt moet voor tonnen aan SDE+ terugbetalen

De 623.749 euro aan subsidie die bedrijf Porkwatt uit het Overijsselse Fleringen heeft ontvangen in het kader van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie SDE+, moet het bedrijf terugbetalen aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In 2018 heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bij een controle vastgesteld dat Porkwatt samen met mest circa 1300 ton niet-toegestane producten in een co-vergistinginstallatie heeft verwerkt.

lees meer


Rechter laat boete voor mesttransporteur in stand

De rechtbank Midden-Nederland heeft op dinsdag 24 maart geoordeeld dat het opleggen van 46.700 euro aan bestuurlijke boetes door het ministerie van LNV aan een mesttransporteur gerechtvaardigd is. De boetes worden opgelegd voor het in 2016 niet naar waarheid opmaken van 106 vervoersbewijzen dierlijke meststoffen én het niet vastleggen van de vervoersgegevens van 58 vrachten dierlijke meststoffen met behulp van AGR/GPS.

lees meer


Gebruik van NIR-sensoren voor mestanalyse zet nog niet sterk door

Na de aanvankelijke hype bij fabrikanten en loonwerkers is de interesse in Nabij Infra Rood-sensoren (NIR) voor mestanalyse flink geluwd. Beperkte belangstelling bij veehouders, afwijkende resultaten ten opzichte van lab-analyses vertragen de opmars.

lees meer


Overheid streeft naar accreditatie van NIR-sensoren eind 2022

De overheid en de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) streven ernaar om NIR-sensoren in december 2022 geaccrediteerd te krijgen voor gebruik op tanks en voertuigen voor mesttransport. De CDM bepleit bij de overheid om de NIR-techniek vanaf dat moment fasegewijs in te voeren omdat deze minder fraudegevoelig is, aangezien er geen handeling bij het nemen van het monster meer worden gevraagd. Bovendien geeft de NIR sneller resultaten. 

lees meer


Lozing afvalwater met mest in sloot Someren

Waterschap De Dommel is gestuit op een lozing van afvalwater met mest in een sloot bij  Someren. Omdat de vervuiler de calamiteit niet meldde en de vervuiling flink was, wordt hiervoor een bestuurlijke strafbeschikking opgemaakt. Op verzoek van het waterschap is de lozing meteen beëindigd. De bermsloot is afgedamd en de veroorzaker maakte de sloot schoon.

lees meer


Factsheet over ruitzaai en rijenbemesting op mestbenutting bij snijmais

In een vier jaar durend onderzoek naar snijmais is het effect van ruitzaai en drijfmestrijenbemesting op de benutting van mest onderzocht en vergeleken met de standaard teeltmethode. De resultaten van het onderzoek zijn nu samengevat in een factsheet.

lees meer


Precisiebemesting: hoe zetten we de stap naar perceel- en plantniveau?

Velen zijn ervan overtuigd dat precisielandbouw de toekomst is. De laat echter zien dat het in de akkerbouw lastig is om dit rendabel in te zetten. Zeker voor precisiebemesting is dat het geval. Door verzamelde data te combineren, en daar dan wat mee doen, wordt next level bereikt. In een interview met het blad Akkerbouwmagazine geeft Roelof Naber van Delphy zijn visie.

lees meer


Webinar kansen mestverwaarding in Colombia (11 mei)

Voor wie het interessant vindt: op 11 mei wordt een informatiebijeenkomst gehouden over mestverwaarding in Colombia. Dit is tevens een uitnodiging voor bedrijven die technologie of kennis te gelde willen maken in deze markt. De bijeenkomst wordt georganiseerd door RVO, de Nederlandse ambassade in Bogota en Holland House Colombia.

lees meer


Oproep voor PPS-projecten

De topsectoren openen op 1 april de call voor nieuwe PPS-projecten. Er is een totaal budget van €15 miljoen. De projecten zullen starten in 2022.

lees meer


'Met inzet van kalk kan scheiding van digestaat veel efficiënter'

In een samenwerking met Hogeschool Saxion heeft HoSt 3 jaar gewerkt aan een methode om vanuit het digestaat mineralen terug te winnen. In laboratoria van de hogeschool is op kleine schaal fundamenteel onderzoek gedaan.  Het is gebleken dat met het gebruik van kalk de scheidingsefficiëntie flink verbetert. 

lees meer


Tot dusver SDE voor 232 mestverwerkingsprojecten

Per 1 februari 2021 zijn er binnen de SDE++ 232 projecten in beheer voor mestvergisting of co-vergisting op 157 verschillende locaties. Soms zijn dit meerdere projecten op dezelfde locatie. Daarnaast is van 2 SDE-projecten bekend dat ze energie opwekken door de verbranding van vooral mest. Dat schrijft minister Van 't Wout van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer in reactie op vragen van de Partij voor de Dieren.

lees meer


Provincie Noord-Brabant stelt debat over mestverwerking een half jaar uit

De discussie over welke locaties in de provincie Noord-Brabant het meest geschikt zijn voor mestverwerkingsinstallaties wordt nog even uitgesteld. De verwachting was dat de Proviniciale Staten in april de eerste stappen zouden zetten, nu wordt dat waarschijnlijk na de zomer. Dan zal zowel het beleidskader Landbouw en Voedsel als de Uitvoeringsagenda Mest  worden aangeboden aan Provinciale Staten. Ook start dan het maatschappelijk en bestuurlijk debat over de plan-MER Mest.

lees meer


HVC en SNB willen fosfaat uit as van slibverbranding halen

Energie- en afvalbedrijf HVC en slibverwerker SNB doen de komende maanden een proef met terugwinning van fosfaat uit verbrandingsas. Dit is de as die overblijft na thermische verwerking van zuiveringsslib in de slibverwerkingsinstallaties van SNB en HVC. De proef maakt deel uit van een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden voor het bouwen van een fabriek die de verbrandingsas van HVC en SNB kan verwerken tot fosforzuur. 

lees meer


Provincie gaat niet in beroep bij uitspraak over mestverwerking in Nistelrode

De provincie Noord-Brabant zal niet in hoger beroep gaan tegen de recente uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant over de verleende vergunning voor uitbreiding van mestverwerking in Nistelrode. Dat heeft gedeputeerde Elies Lemkes laten weten.

lees meer


Bouwlandbemester geschikt voor percelen met gewasresten

Loonbedrijf Hulter uit Anerveen heeft in samenwerking met machinebouwer Duport in Dedemsvaart een bouwlandbemester ontwikkeld die geschikt is om in te zetten op percelen waar veel gewasresten zijn achtergebleven. De Pöttinger Terradisc 6001 vormde daarvoor de basis. In plaats van cultivator tanden heeft de bemester een schijveneg.

lees meer


Mestbewerking is één van de speerpunten van ZLTO

Mestbewerking is één van de speerpunten van ZLTO in 2021. De organisatie ziet op het gebied van mestbewerking spanning tussen de ambities van de landelijke overheid en de ruimte die overheden op lokaal niveau bieden. 

lees meer


Motie om grootschalige mestbewerking in Roosendaal te bannen verworpen

Een motie in de gemeenteraad van Roosendaal tegen de komst van grootschalige mestbewerkingsinstallaties in de gemeente is verworpen. Op het laatste moment heeft de fractie van D66 de steun voor de motie ingetrokken, waardoor er geen meerderheid meer voor was.

lees meer


Mestexport in kilogrammen fosfaat nam in 2020 met 4% af

Vanuit Nederland is in 2020 bijna 3.07 miljoen ton mest geëxporteerd met daarin ruim 34,7 miljoen kilo fosfaat en bijna 36,0 miljoen kilo stikstof. Gerekend in kilogrammen fosfaat is de uitvoer van mest daarmee met 4% afgenomen in vergelijking tot 2019. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland op basis van verzamelde informatie via Vervoersbewijzen Dierlijke Mest.

lees meer


Mestac: 'Ervaringen met mineralenconcentraat zijn goed'

De mestafzetorganisatie Mestac meldt dat de afname van mineralenconcentraat goed loopt. De ervaringen van afnemers die het product al jaren gebruiken als vervanger voor kunstmest zijn goed. Het concentraat bevat naast stikstof en kalium ook andere mineralen en spoorelementen zoals natrium, zwavel, borium en mangaan.  

lees meer


Start hydrologisch onderzoek Holwerd aan Zee

Acacia Water is deze week begonnen met het hydrologisch onderzoek. Het onderzoek, dat uitgevoerd wordt op verzoek van de werkgroep Landbouw & Zoetwater, brengt de effecten in kaart van het getijdenmeer van Holwerd aan Zee op de omgeving. Bijvoorbeeld op de grondwaterstand en op de verzilting in het gebied. 

lees meer


Vleeskalverhouder bespaart op mestafzet via innovatief stalsysteem

Vleeskalverhouder Dick de Koning uit Woudenberg past in zijn stal opvallend mestsysteem toe waarmee hij kosten voor mestafzet weet te drukken en bovendien werkt aan een gezond stalklimaat. In de afdelingen voor de afmeststal van rosékalveren werkt hij met mestschuiven die de dikke en dunne fractie scheiden. Daarbij wordt vaste mest gekoeld door geïntegreerde lamellen in de vloer waar de schuif op loopt.

lees meer


Rapport over residuen in mest eind april verwacht

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in september vorig jaar aan Wageningen University & Research en het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) gevraagd onderzoek te doen naar residuen van gewasbeschermingsmiddelen in mest. De oplevering van het onderzoeksrapport is gepland op 30 april 2020. 

lees meer


Gratis cursus gebruik polymeren bij mestscheiding

Polymeren worden veel gebruikt om tot een betere scheiding te komen van mest of digestaat in dikke en dunne fracties. Vanuit het project SYSTEMIC wordt een gratis opleiding gegeven over het gebruik van polymeren.

lees meer


Projectvoorstel 'BIO-Den' in de maak, met mogelijkheid om deel te nemen in de begeleidingsgroep

De Belgische universiteiten van Leuven en van Gent werken aan een projectaanvraag genaamd “Bio-DEN”. Het project richt zich op terugwinning van nutriënten (N,P, C) en energie uit digestaat. Men is nog op zoek naar bedrijven (MKB) en andere organisaties die deel willen uitmaken van de begeleidingsgroep. De doelgroep zijn zowel mestverwerkers en -vergisters als technologieleveranciers. Bedrijven uit zowel België als Nederland zijn welkom.

lees meer


Uitleg over fosfaatdifferentiatie

Met fosfaatdifferentiatie kan een grondgebruiker extra fosfaat aanwenden, afhankelijk van de fosfaattoestand van het perceel. Nu de analysemethode is veranderd, met een overgangsperiode, blijkt er nogal wat verwarring over te zijn.

lees meer


'NVWA maakt risicogerichte selectie bij controles van co-vergisters'

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in 2019 bij 9 co-vergisters geïnspecteerd. Het betrof een risicogerichte selectie en controle. Bij 6 exploitanten werd vastgesteld dat het gebruik van co-materialen niet in orde was en dat heeft geresulteerd in 3 schriftelijke waarschuwingen en 3 rapporten van bevindingen. Dat meldt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer in een reactie op vragen van de Partij voor de Dieren.

lees meer


'Klimaatwinst mono-mestvergisting wordt niet altijd voldoende erkend'

De klimaatwinst die bij mono-mestvergisting wordt behaald wanneer dat wordt toegepast bij een stal die is uitgerust met een emissiearme vloer wordt binnen de regeling SDE++ onvoldoende erkend. Dat stelt Rene Cornelissen van CCS Energieadvies.

lees meer


Vlaamse werkgroep 'Nutriëntenrecuperatie uit mest' aan de slag

Op 4 maart vond de tweede bijeenkomst plaats van Nutricycle Vlaanderen werkgroep 'Nutriëntenrecuperatie uit mest'. Deze werkgroep wil een concreet actieplan voor de transitie naar circulaire mestverwerking opstellen en implementeren. Er worden synergiën gezocht tussen nieuwe initiatieven en deze worden deze zo veel mogelijk ondersteund. De werkgroep wordt voorgezeten door het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking.

lees meer


Nieuwe sleepvoetbemester van Bomech

Machinebouwer Bomech uit Albergen introdcueert de UP sleepvoetbemester. De UP is speciaal ontworpen voor kleinere tanks met een minimale aanbouwvoorbereiding. De bemester kan compact worden ingeklapt, met een transportbreedte van slechts 2,55 meter en een transporthoogte van minder dan 3,5 meter. De UP is verkrijgbaar in werkbreedtes van 6, 7,5, 9 en 10,5 meter.

lees meer


Brabants project Gebiedsgerichte Handhaving Mest is succesvol

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant informeren Provinciale Staten over de bevindingen in het project Gebiedsgerichte Handhaving Mest over het jaar 2020 en welke doelen er zijn gesteld voor 2021. Het betreft een pilotproject waarin meerdere overheidsinstanties leren samen te werken.

lees meer


VanDrie Group verwerft participatie in Bio Energy Coevorden

VanDrie Group participeert sinds kort in Bio Energy Coevorden, een bedrijf dat op het Europark in Coevorden één van de grootste biogasinstallaties van Nederland exploiteert. In deze installatie wordt al 26 miljoen m3 groen gas per jaar geproduceerd door middel van co- vergisting van mest en organische nevenstromen.

lees meer


Belgische universiteiten willen onderzoek doen naar nabehandelen van digestaat

De universiteiten van Leuven en Gent zijn bezig met een projectaanvraag dat is gericht op het terugwinnen van stikstof, fosfaat en koolstof en energie uit digestaat van co-vergisting. Dit Bio-DEN-project heeft volgens plan een looptijd van 2 jaar en zou moeten starten in oktober 2021, indien het projectvoorstel wordt goedgekeurd.

lees meer


Sluiting Fertikal heeft nog geen impact op mestafzet in België

Het intrekken van de vergunning van mestverwerkingsbedrijf Fertikal in de Waaslandhaven naar aanleiding van mestfraude en andere mistoestanden, heeft tot gevolg dat bij de biomassacentrale Fertimass in Maaseik momenteel meer mest wordt aangevoerd en dat zorgt voor overlast, zegt de burgemeester van Maaseik. De Vlaamse Landmaatschappij en het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking hebben geen signalen dat de mestverwerkingsketen verstoord is geraakt door het gerechtelijk onderzoek.

lees meer


Provincie mocht vergunning van mestverwerker in Nistelrode niet wijzigen

De provincie Noord-Brabant had de vergunning van mestverwerkingsbedrijf Jennissen uit Nistelrode niet mogen wijzigen. Dat bepaalde de rechtbank Oost-Brabant vrijdag 19 maart. De wijziging maakte het mogelijk dat het bedrijf 72.000 ton dierlijke mest mocht verwerken, waar dit eerder 37.500 ton was.

lees meer


Webinar Precisiebemesting op grasland op woensdag 24 maart

Op woensdag 24 maart organiseert DLV Advies  van 19.30 uur tot 21.00 uur een webinar over de toepassingsmogelijkheden van precisiebemesting op grasland. Deelname is gratis. Na aanmelding ontvangt de deelnemer een vergaderverzoek waarmee kan worden ingelogd. Het webinar richt zich in eerste instantie op melkveehouders en loonwerkers in het noorden van Nederland.

lees meer


Veenhuis introduceert tank met vier wielen op één schuifas

De fabrikant van landbouwmachines Veenhuis uit Rijssen, onderdeel van de SVgroup, komt met een 16 kuubs mesttank met vier wielen op één as. De buitenste wielen kunnen 65 centimeter naar buiten schuiven, zodat trekker en tank altijd in hun eigen spoor rijden. Zo wordt de bodemdruk verdeeld.

lees meer


Melkveehouders in Overloon exploiteren ook mestverwerkingsbedrijf

De familie Alders in het Brabantse Overloon combineert een melkveebedrijf met circa 200 koeien met mestverwerking. Via het Vlako heeft de familie Alders een vergunning voor het verwerken van 135.000 kuub mest per jaar. In 2020 werd 100.000 kuub mest verwerkt. Dit betrof voor 95% varkensmest.

lees meer


Biomineralen beraadt zich op vervolg na uitspraak van Raad van State

Biomineralen, de projectsamenwerking van ZLTO, Vion en afvalverwerker Suez, heeft met teleurstelling kennisgenomen van het besluit van de Raad van State om de vergunning voor de aanleg van een installatie voor de verwerking van varkensmest op het terrein van SUEZ in Roosendaal te vernietigen. Biomineralen gaat zich beraden op de gevolgen van deze uitspraak en eventuele vervolgstappen.

lees meer


Krijtsuspensie toedienen kan mogelijk ook in combinatie met zodebemesten

Het Nutriënten Management Instituut heeft  de perspectieven van het verminderen van de ammoniakemissie bij het toedienen van mest via een sleufkouterbemester door tijdens de mesttoediening verdunde krijtsuspensie over de meststroken te sproeien onderzocht. Gemiddeld werd 28% emissiereductie gemeten ten opzichte van zodenbemesten. De techniek is mogelijk ook geschikt voor toepassing op de zodenbemester

lees meer


Maatwerk bij stikstofbemesting en gewasmanagement betaalt zich uit

Met een goed management en een aangepaste bemesting van gras- en maïsland is de uitspoeling van nitraat te beperken zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van de opbrengst. Dat is de ervaring van 10 Limburgse melkveehouders. Zij werden begeleid door het Nutriënten Management Instituut.

lees meer


VVAK stopt met keurcompost

Keurcompost voldoet niet meer aan de eisen die het VVAK (kwaliteitscertificering akkerbouw) stelt aan compost voor de akkerbouw. De reden van de wijziging is dat Keurcompost onlangs de normen voor verontreinigingen substantieel heeft verruimd.

lees meer


Veehouder in Lutten wil zijn bedrijf ‘maximaal circulair’ maken

Erik Back uit Lutten probeert zijn veehouderijbedrijf  ‘maximaal circulair’ te maken. Hij combineert het houden van melkvee en kalveren voor vleesproductie al met de exploitatie van een mestvergister. Het biogas dat ontstaat, wordt omgezet in groen gas en geleverd aan het aardgasnet.

lees meer


ToppEggs in Overloon verwerkt pluimveemest tot korrels

Op het pluimveebedrijf TopEggs van Pieter Kersten in het Brabantse Overloon wordt de mest van de leghennen en opfokhennen verwerkt op het eigen erf verwerkt tot korrels Het bedrijf beschikt over een ketelinstallatie waarin laagwaardig A-hout en snoeihout uit de omgeving wordt verstookt. De warmte wordt in de eerste plaats gebruikt om met een turbine energie op te wekken, maar met de restwarmte worden natte voergrondstoffen en mest gedroogd.

lees meer


Raad van State vernietigt omgevingsvergunning van Biomineralen

De Raad van State heeft de omgevingsvergunning die de gemeente Roosendaal heeft verleend aan Biomineralen op woensdag 17 maart vernietigd. Biomineralen is een joint venture tussen ZLTO en afvalverwerker Suez om met gebruik van restwarmte van afvalverbranding de dikke fractie van varkensmest verder te drogen en te verwerken tot organissche mestkorrels.

lees meer


Eurofins Agro werkt aan Mest App

Eurofins Agro ontwikkelt samen met Wageningen University & Research een Mest App, die inzicht geeft in de aanvoer van nutriënten en organische stof, in de kosten en in de emissie. De app werkt op basis van de huidige kengetallen zoals weergegeven in het ‘Handboek Bodem en Bemesting’.

lees meer


Belangstelling voor monovergisting via Jumpstart neemt toe

Het initiatief Jumpstart van coöperatie FrieslandCampina begint op stoom te komen. Alle SDE-subsidie die voor bedrijven met een monovergister is aangevraagd, is door 40 bedrijven benut. Voor een nieuwe SDE++-ronde, die in september open zal gaan, willen nog eens tientallen ondernemers subsidie aanvragen,  weet Ynte de Vries, programmamanager Farm Energy bij FrieslandCampina.

lees meer


Leveranciersvereniging regelt afzet van 100.000 ton mest per jaar

De Leveranciersvereniging van Duurzame Mineralen is eind 2017 opgericht. Via deze vereniging leveren circa 60 varkenshouders in het noordoosten van Brabant en het noorden van Limburg de mest van hun bedrijven gezamenlijk aan bij diverse mestverwerkende bedrijven. Samen kunnen zij op jaarbasis 100.000 ton mest aanbieden. Er worden contracten afgesloten met een looptijd van een half of een heel jaar. 

lees meer


Besluit over debietmeters definitief goedgekeurd door Vlaamse Regering

Vrijdag 26 februari is het Besluit van de Vlaamse Regering over debietmeters definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Vanaf 1 januari 2022 moeten alle vloeibare meststromen en vloeibare andere meststoffen passeren langs debietmeters.

lees meer


Ministerie LNV zoekt een speciaal gezant innovatie landbouw

Naar aanleiding van een aangenomen motie van kamerlid Lodders gaat het ministerie van LNV een speciaal gezant en een regie-orgaan instellen. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar het verlagen van stikstofverliezen door innovatieve ontwikkelingen, en dan in het bijzonder nieuwe stalsystemen, mestverwerkingstechnieken en (precisie-)bemestingstechnieken.

lees meer


Stercore hoopt dit voorjaar te starten met bouw mestvergasser

Stercore hoopt nog dit voorjaar de eerste schop in de grond te kunnen steken voor de bouw van een mestvergasser op het Emmtec-terrein in Emmen. Momenteel speelt er nog een rechtszaak, maar het bedrijf hoopt dat er dit voorjaar uitspraak wordt gedaan. Milieudefensie meent dat de cijfers voor stikstofemissie die in de vergunning gebruikt zijn, niet juist zijn. De verwachting is dat de rechtbank de zaak op korte termijn zal behandelen. 

lees meer


Tankwagen met mest raakt van de weg op afrit van A58 bij Goes

Een tankwagen met mest is in de nacht van vrijdag 5 op zaterdag 6 maart de afrit van de A58 afgereden bij Goes en in de berm tot stilstand gekomen. De afrit van de A58 vanuit Bergen op Zoom naar de A256 richting Zierikzee is urenlang afgesloten geweest voor het verkeer. De tankwagen kwam rond 02.00 uur door onbekende oorzaak in de linkerberm van de afrit terecht. 

lees meer


'Vrijstelling van 50% voor fosfaat in compost is gerechtvaardigd'

Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben in opdracht van de branchevereniging organische reststoffen BVOR en Vereniging Afvalbedrijven een studie uitgevoerd met als doel om fosfaatvormen in compost en andere organische meststoffen vast te stellen en op basis daarvan te beoordelen of compost onderscheidend is van andere meststoffen. Het fosfaat in compost is deels gebonden aan de grondfractie en dit rechtvaardigt de 50%-vrijstelling voor fosfaat in de fosfaatgebruiksnormen, stellen de onderzoekers.

lees meer


'Bijdrage van mestvergisting aan groen gasproductie kan nog flink omhoog'

Minder dan 5% van de mest uit Nederland wordt gebruikt voor biogasproductie. Ondanks dat de mestvolumes in de toekomst vermoedelijk zullen afnemen, kan mest ook in de toekomst een substantiële bijdrage leveren aan de ambitie van 2 miljard m3 groen gas in 2030. Dat schrijft de TKI Nieuw Gas van de Topsector Energie in de publicatie 'Innovatie-analyse Groen Gas Analyse van subsidieprojecten van de periode 2012-2020'.

lees meer


Succesvolle pilot met verwijdering medicijnresten uit afvalwater

Een pilot waarbij medicijnresten uit afvalwater worden verwijderd met ozon- en UV-technologie, is zeer succesvol geweest. Zo blijkt uit een pilot bij Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. Ten minste 80 procent van de medicijnresten is verwijderd.

lees meer


Vleeskuikenhouders in Son en Breugel experimenteren met verbranden van mest

VOF Renders & Renders houdt in Son en Breugel 185.000 vleeskuikens. Het bedrijf van Mark en Jack Renders gaat experimenteren met het verbranden van pluimveemest. Daarbij werken de ondernemers samen met een Italiaans bedrijf. Voor het project werd een subsidie verkregen van de Europese Unie.

lees meer


Filmpje bemesten op basis van satellietbeelden

Melkveehouder Gerard Uijterlinde uit Deurningen bemest zijn grasland al drie jaar met een zodebemester die is uitgevoerd met sectieafsluiters en variablee dosering op basis van taakkaarten. Hiermee voorkomt hij overlap en kan hij de dosering automatisch binnen een perceel aanpassen naar gelang de behoefte.

lees meer


Bijeenkomst Leerreis Nutriëntenkringloop: Mestverwaarding (18 maart)

In de leerreis Nutriëntenkringloop komt kennis uit tal van onderzoeken, demonstratieprojecten e.d. bij elkaar, en ontmoeten mensen elkaar om van elkaars kennis te profiteren. Hiervoor worden drie thematische communities opgericht.

lees meer


Ben je een kringlooplandbouwer? Met KPI's is dat straks te meten

Kringlooplandbouw is een veelomvattend begrip dat op veel manieren wordt uitgelegd. Wageningen UR en adviesbureaus Louis Bolk Instituut en Boerenverstand starten een project om via KPI's tot objectieve maatstaven te komen.

lees meer


Bijeenkomst Leerreis Nutriëntenkringloop: Gebruik van organische reststromen in de open teelten (25 maart)

In de leerreis Nutriëntenkringloop komt kennis uit tal van onderzoeken, demonstratieprojecten e.d. bij elkaar, en ontmoeten mensen elkaar om van elkaars kennis te profiteren. Hiervoor worden drie thematische communities opgericht.

lees meer


Bijeenkomst Leerreis Nutriëntenkringloop: Sluiten van kringlopen op regionaal niveau (23 maart)

In de leerreis Nutriëntenkringloop komt kennis uit tal van onderzoeken, demonstratieprojecten e.d. bij elkaar, en ontmoeten mensen elkaar om van elkaars kennis te profiteren. Hiervoor worden drie thematische communities opgericht.

lees meer


Rabbinge pleit voor invoering van ‘Afrekenbare Stoffenbalans’

Emeritus hoogleraar Duurzame ontwikkeling en voedselzekerheid aan de Wageningen Universiteit, Rudy Rabbinge, roept het ministerie van Landbouw, Natuur, Voedselkwaliteit op meer tempo te maken met de invoering van een ‘Afrekenbare Stoffenbalans’. Dankzij moderne meettechnieken zijn fraudegevoeligheid en de administratieve lasten volgens hem geen belemmeringen voor een dergelijk systeem.

lees meer


Mestlozing na calamiteit in Kloosterbeek bij Albergen

Delen van de Kloosterbeek, de Morsdijkwatergang en het Kanaal Almelo-Nordhorn zijn vervuild geraakt door een mestlozing na een calamiteit met een mestscheidingsinstallatie. Een deel van de lozing is afgedamd en wordt weggehaald. Een ander deel is weggestroomd naar het kanaal. Om milieuschade te beperken verdunt waterschap Vechtstromen het kanaalwater met water uit de Dinkel. 

lees meer


Terugwinnen van stikstof bij waterzuivering is technisch mogelijk

In theorie kan bijna een derde van het Achterhoekse kunstmestgebruik  worden vervangen door stikstof te herwinnen bij de regionale waterzuiveringen van het waterschap Rijn en IJssel en de industriële verwerkingsinstallaties van Waterstromen.  Of het ook in de praktijk kan is in de afgelopen maanden in de Achterhoek onderzocht door Waterstromen, waterschap Rijn en IJssel, Nijhuis Industries en de stichting Biomassa. Technisch blijkt het terugwinnen van stikstof bij het zuiveren van water mogelijk.

lees meer


Dewa bouwt lichte rvs-mesttanks

De Belgische fabrikant van landbouwmachines Dewa uit Evergem heeft een rvs-mengmesttank ontwikkeld die volgens het bedrijf 40% lichter is dan een vergelijkbare verzinkte stalen tank. Daarnaast is rvs steviger, lichter, slijtvast en heeft het een hoger afwerkingsniveau dan gewoon staal, stelt het bedrijf.

lees meer


Mestverwerker Den Ouden krijgt nieuwe voorschriften over geuruitstoot

De rechtbank Oost-Brabant keurt een geurvoorschrift met een strengere norm voor de geuruitstoot van mestverwerkingsbedrijf Den Ouden in Helmond goed. Omwonenden en de wijkvereniging van de wijk Brouwhuis klagen al jaren over stankoverlast. De rechtbank vernietigt wel enkele andere voorschriften en vult die aan met een aantal nieuwe voorschriften over de geuruitstoot.

lees meer


Reststroom van gereinigde stallucht is inzetbaar als kunstmeststof

Onderzoekers van de Universiteit Gent hebben met nutriëntenplatform Nutricycle Vlaanderen een brochure gemaakt voor landbouwers, over hoe ze ammoniumsulfaat kunnen inzetten als meststof. Ammoniumsulfaat ontstaat wanneer ammoniak uit de stallucht wordt gezuiverd met zwavelzuur via een chemische luchtwasser. Zo wordt het een waardevolle stikstof- en zwavelmeststof die bovendien als kunstmest is erkend.

lees meer


Gebruik van Groene Weide Meststof verdubbelt in 2021

Bij Groot Zevert in Beltrum is er de laatste weken er een gestage stroom aanmeldingen voor bemesting met Groene Weide Meststof. De doelstelling is om er in 2021 circa 4000 hectare  gras- en maïsland in de Achterhoek mee te bemesten. Dat is ruim het dubbele van het afgelopen jaar. Het ziet er naar uit dat deze doelstelling zal worden gehaald. 

lees meer


Methaanconcentraties in mestkelders kunnen hoog oplopen

Methaanconcentraties in de mestkelder kunnen hoog oplopen. Aandacht hiervoor in het management van veehouders is van belang. Dat blijkt uit tussenresultaten van een project onder leiding van CLM Onderzoek en Advies, waarin op 2 melkveebedrijven continu metingen werden uitgevoerd op verschillende plekken in de mestkelders. De uitkomsten zijn een tussenresultaat en kunnen niet worden gezien als representatief voor de verschillende vloertypen in de stal. 

lees meer


Vlaams onderzoek naar mestfraude kende een lange aanloop

Enkele weken geleden startte in Vlaanderen een grootscheeps onderzoek naar mestfraude, waarbij de Groep Quirynen en het bedrijf Fertikal zijn betrokken. De Vlaamse minister Demir  van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme heeft laten weten dat het parket al meer dan een jaar bezig was met deze zaak. Aanleiding vormden processen-verbaal die al in 2018 door medewerkers van de Mestbank waren opgesteld. 

lees meer


Eurofins Agro verwerkt in piekperiode 1100 mestmonsters per dag

Eurofins Agro verwacht dat er vanaf half maart  dagelijks circa 1.100 mestmonsters bij het mestlaboratorium in Wageningen worden afgeleverd. De piek in het werk duurt tot half mei. In die periode bestaat het team voor de ontvangst en verwerking van de monsters uit 25 medewerkers die werken in 2 ploegen van ’s ochtends 6 uur tot ’s avonds half 11.

lees meer


Ervaring/mening bollentelers met digestaat

In Noord Holland nam een groep agrarisch ondernemers in 2019 een failliete biovergister in Hensbroek over met het idee zelf plantaardig restmateriaal te vergisten. In de biovergister worden vooral bloembollen, groente-afval en plantenresten vergist tot methaangas. Het digestaat vindt zijn toepassing op landbouwpercelen in de omgeving.

lees meer


Nieuws van Nitroman

Nitroman is een Interreg-project (regio Vlaanderen – Zuid-Nederland) dat zich richt op het produceren en gebruiken van meststoffen uit varkens- en rundveedrijfmest, specifiek uit de dunne fracties die ontstaan na mestscheiding. Deze fracties voldoen aan de criteria van RENURE (kunstmestvervangers). NCM is een van de partners in het project.

lees meer


MEZT winnaar van Blue Tulip Award 2021

De Blue Tulip award is een jaarlijkse prijs van Accenture (internationaal consultancybureau) voor veelbelovende startups. Dit jaar is MEZT winnaar geworden in de categorie Food & Water. Bij deze onze felicitaties!

lees meer


HoSt voert investeringen en exploitatie van eigen biogasinstallaties op

Met de recente ingebruikname van nog een Microferm mestvergister in Nederland, ditmaal in Boornbergum, intensiveert HoSt de investering en exploitatie van eigen bio-energiesystemen. Door te investeren in eigen biogasinstallaties stelt het bedrijf uit Enschede boeren, die het hele jaar door voldoende mest beschikbaar hebben, in staat om zonder eigen financiële investering een biogasinstallatie te realiseren bij het eigen bedrijf.

lees meer


Hogere stikstofopbrengst van grasland bij toedienen verdunde mest

Bij 3 deelnemers aan het project Waterwijs Boeren in de Achterhoek is in 2020 een demo uitgevoerd waarbij er water aan de mest werd toegevoegd bij het bemesten van grasland. Het blijkt dat met het verdunnen van de mest met water in een verhouding 1:1 een 10% tot 15% hogere stikstofopbrengst kan worden gerealiseerd. 

lees meer


Nieuwe Vredo sleepslangunit

Onlangs heeft Vredo zijn sleepslangunit SSU als prototypemachine in bedrijf gesteld. Het gaat hier om een losse tussenunit met een universele bemesteraankoppeling. De unit beschikt over een eigen bedieningskast en loadsensing-hydrauliekverzorging. Deze eerste sleepslangunit is uitgerust met een 12 meter brede Vredo Profi-bemester met V-schijven en pneumatische GPS-sectieafsluiting.

lees meer


Nog geen wijzigingen bij afzet mest aan particulieren

In de informatie van afgelopen jaar over het digitale Vervoersbewijs Dierlijke Mest heeft gestaan dat particulieren zich moeten registeren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voordat ze mest mogen afnemen. Met het uitstellen van de invoering van het realtime Verantwoorden Dierlijke Mesttransporten (rVDM) is ook de eis dat particulieren zich vooraf moeten laten registeren nog niet ingevoerd. Op dit moment kan afzet van mest naar particulieren nog op dezelfde manier plaatsvinden als in de voorgaande jaren.

lees meer


Informatiedocument over Vlaamse mestverwerkingsproducten

Het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking VCM, heeft eind vorig jaar een informatiedocument over Vlaamse mestverwerkingsproducten die kunstmest zouden kunnen vervangen bezorgd aan het directoraat generaal Milieu van de Europe Commissie. Het informatiedocument zal ook worden gebruikt in overleg met betrokken beleidsmakers.

lees meer


VCM publiceert nota 'Waterrecuperatie uit mest'

Het Vlaams Coördinatiecentrum voor Matverwerking VCM heeft de nota ‘Waterrecuperatie uit mest’ opgesteld. Het doel van deze nota is het aanpakken van knelpunten die naar boven komen bij het mogelijke hergebruik van het gezuiverde effluent na biologische mestverwerking voor verschillende landbouwkundige toepassingen. Daarbij kan worden gedacht aan gebruik van het water in luchtwassers en voor fertigatie en irrigatie.

lees meer


Natuur en Milieufederaties kritisch over co-vergisting

Co-vergisting van mest wordt regelmatig genoemd als oplossing voor het mestoverschot. Het zou bovendien een bijdrage leveren aan duurzame energieopwekking. De Natuur en Milieufederaties plaatsen er kanttekeningen bij in de brochure ‘Co-vergisting: Feiten en Fabels'. 

lees meer


Overgangsregeling fosfaatindicator

De fosfaatgebruiksnormen krijgen een nieuwe indicator. Waar eerst de PW of het P-Al-getal leidend waren, is dat nu een combinatie van fosfaat in de bodem en het direct beschikbare fosfaat. Het bleek dat dit voor sommigen negatieve consequenties had, met name in Zeeland waar van nature veel fosfaat in de bodem aanwezig is. Het ministerie heeft besloten een overgangsregeling te maken.

lees meer


Champost kan op diverse manieren tot waarde worden gebracht

In opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn door Fidus Advies, in samenwerking met ZLTO en het Paddenstoelenpact, de mogelijkheden voor toepassing van champost in de kringlooplandbouw onderzocht en in kaart gebracht. Daarbij is gekeken op welke manieren het product tot meer waarde gebracht kan worden.

lees meer


Zeeuwse subsidie voor onderzoek ‘Betere stal, betere mest, betere oogst’

De provincie Zeeland verleent 20.000 euro steun aan onderzoeksprogramma 'Betere stal, betere mest, betere oogst'. Hierin werken het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding, Wageningen University & Research, de provincies Limburg, Gelderland, Noord-Brabant, Zeeland en Overijssel, en diverse partijen uit de agrarische sector samen.

lees meer


Komeco produceert organische meststoffen uit pluimveemest

Komeco in Dronten produceert organische meststoffen uit pluimveemest, die wereldwijd worden afgezet. Het bedrijf gebruikt verschillende soorten mest, waarbij de voorkeur uitgaat naar bandenmest van leghennen, moederdieren- en opfokhennen. Mest met een minimale droge stofgehalte van 60% en een hoog stikstofgehalte heeft de voorkeur.

lees meer


Groene Mineralen Centrale draait naar tevredenheid

Na diverse aanpassingen in het productieproces draait de Groene Mineralen Centrale van Groot Zevert Vergisting in Beltrum al enige tijd naar tevredenheid. Het bedrijf ziet een verdere stijging van de productiecapaciteit met vertrouwen tegemoet. Er is een stabiel proces gecreëerd, waarmee een constante kwaliteit wordt geleverd van het eindproduct, de Groene Weide Meststof.

lees meer


Tineke de Vries portefeuillehouder Bodem & Water LTO Nederland

Er zijn in februari 6 portefeuillehouders van start gegaan bij LTO Nederland. Met het invullen van de vacature Bodem & Water door akkerbouwer Tineke de Vries is het team van portefeuillehouders van LTO compleet. 

lees meer


Ruimte voor extra deelnemers in pilot 'Kunstmestvrije Achterhoek'

De pilot 'Kunstmestvrije Achterhoek' waarbij wordt bemest met Groene Weide Meststof telt op dit moment circa 70 deelnemers. Dat aantal mag binnen het kader van de ministeriële vrijstelling worden uitgebreid tot maximaal 150. Er kunnen dus nog meer Achterhoekse boeren deelnemen.

lees meer


Magazine 'Innovatieve stalsystemen II'

De Taskforce toekomstbestendige stallen - dit is een initiatief van provincie Noord-Brabant, ZLTO en FME - heeft een tweede magazine uitgebracht. In dit magazine worden vijf innovatieve stalsystemen besproken. Voorkomen van emissies uit mest, en mestverwaarding staat bij al deze systemen centraal.

lees meer


Uitnodiging voor webinars Leerreis Nutriëntenkringloop

Hierbij nodigen we u uit om deel te nemen aan de bijeenkomsten van de Leerreis Nutriëntenkringloop. Wat kunnen, en wat willen we van elkaar leren, welke hobbels kunnen we oplossen en op welke onderwerpen kunnen we samenwerken? In de leerreis Nutriëntenkringloop krijgt u de kans om hiermee aan de slag te gaan.

lees meer


Rechtszaak over mestvergister Nistelrode

Afgelopen dinsdag was een zitting van gemeente Heesch en omwonenden tegen mestverwerkingsbedrijf Jennissen in Nistelrode. Een omwonende deed hierbij een dringend beroep om een nieuwe plek te zoeken voor het bedrijf. De verdediging ging hier niet in mee.

lees meer


Nieuwe co-vergister in Sterksel levert groen gas aan het gasnet

De nieuwe co-vergistingsinstallatie op bedrijventerrein Poort 43 in het Brabantse Sterksel levert sinds enkele weken groen gas aan het Nederlandse gasnet. In de installatie wordt jaarlijks 135.000 ton mest vergist in combinatie met 135.000 ton co-producten.

lees meer


Mestzak van veehouderijbedrijf in Maarkedal scheurt open

In het Belgische Maarkedal is maandagavond 22 februari 100 m3 mest uit een nieuwe mestzak gelopen. De eigenaar deed er alles aan om de schade voor de omgeving te beperken. De veehouder had de mestzak met een capaciteit met 250 m3 mest nog maar recent aangekocht. Door een nog onbekende oorzaak is de mestzak opengescheurd.

lees meer


Enquête Fertimanure naar wensen en gebruik van circulaire meststoffen

Het Europese project Fertimanure richt zich op het ontwikkelen van commercieel interessante, veilige en duurzame meststoffen uit mest, slib en levensmiddelenafval, en op het bevorderen van het toepassen in de praktijk. Als onderdeel van het project heeft men een enquête opgesteld waar behoeftes van gebruikers in kaart te brengen.

lees meer


Nieuw varkensstalconcept moet resulteren in lagere mestafzetkosten

Stalinrichter Vereijken werkt aan een nieuw huisvestingsconcept voor de varkenshouderij in samenwerking met de Franse coöperatie Cooperl. Een belangrijk doel daarbij is om de mestafzetkosten voor de varkenshouder te verlagen. Kern van het Trac-systeem is een mestsschuif onder de roosters die zorgt voor een directe scheiding van feces en urine en de opslag daarvan buiten de stal.

lees meer


Meer grip op ruwvoermanagement met precisiebemesting

Melkveehouders kunnen meer grip krijgen op het ruwvoermanagement door het gebruik van precisiebemesting. DLV Advies, melkveehouders en loonwerkers werken in verschillende projecten samen om te ontdekken wat de beste manier is om precisiebemesting op grasland toe te passen. 

lees meer


'Voor efficiënte productie is mix van dierlijke mest en kunstmest nodig'

Met alleen gebruik van dierlijke mest zal de landbouwproductie in Nederland dalen. Door naast dierlijke mest ook gericht gebruik te maken van kunstmest is het mogelijk om efficiënter te produceren waardoor de reductiedoelstellingen in emissie voor 2030 haalbaar blijven. Dat werd gesteld door directeur Reinier Gerrits van brancheorganisatie Meststoffen Nederland in een webinar van kunstmestproducent Yara.

lees meer


De Marke wil kringlopen sluiten door hoge benutting dierlijke mest

Op KTC de Marke wordt al jaren gewerkt aan het optimaal benutten van dierlijke mest. Zo heeft dit proefbedrijf ervaring opgedaan met het scheiden van mest in een dunne en dikke fractie en het toevoegen van water aan drijfmest. Ook werkt De Marke met het vergisten van mest, het strippen van dunne fractie van digestaat en het toepassen van groene weide meststof als gedeeltelijke kunstmestvervangers. Al deze toepassingen leveren in meer of mindere mate een bijdrage aan een hogere benutting van dierlijke meststoffen.

lees meer


Merensteyn verwerkte in 2020 meer dan 170.000 ton mest

Merensteyn in het Limburgse Ysselsteyn heeft in 2020 meer dan 170.000 ton mest verwerkt. Daarbij is 85.000 water uit mest gehaald. Het verwerkingsproces is goed onder controle, zo meldt de eigenaar van de installatie, mestafzetorganisatie Mestac.

lees meer


STAB kritisch over geuremissieberekening in vergunning Jennissen

De nieuwe vergunning voor mestverwerking in Nistelrode door het loon- en mestransportbedrijf Jennissen in Nistelrode is op onjuiste gronden verleend. Dit stelt de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB) die in opdracht van de rechtbank een studie deed naar de door de provincie Noord-Brabant verleende vergunning.

lees meer


'Groen Fosfaat moet erkenning van kunstmestvervanger krijgen'

DLV Advies heeft in 2014 samen met Memon de meststof 'Groen Fosfaat' ontwikkeld. De meststof is geschikt voor derogatiebedrijven in de melkveehouderij. De organische mestkorrels kunnen bovendien met zaaimachines worden aangewend. Memon en DLV Advies hopen dat de meststof snel een erkenning als kunstmestvervanger krijgt.

lees meer


Digestaatbemesting heeft geen negatief effect op het bodemleven

Bemesten van grasland met digestaat heeft geen negatief effect op het bodemleven, concludeert het Groningse onderzoeksbureau Bioclear Earth in een onderzoek in opdracht van de Noardlike Fryske Wâlden.

lees meer


Vervoersverbod vanwege vogelgriep in Sint-Oedenrode

In Sint-Oedenrode is bij een legkippenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene H5-variant van het virus. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen 2 andere pluimveebedrijven. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden het besmette bedrijf en de 2 bedrijven binnen 1 kilometer geruimd.

lees meer


Lage bodemoverschotten in de akkerbouw in 2019

Op de akkerbouwbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid is gericht, zijn in 2019 relatief lage stikstofoverschotten gerealiseerd. Het bedrijfsoverschot kwam, gemiddeld over de regio’s, uit op 95 kilo stikstof per hectare, het bodemoverschot op 106 kilo stikstof per hectare. Deze overschotten liggen 2% onder de langjarige gemiddelde overschotten, voor de periode 2014 tot en met 2018 en 12% onder de niveaus van 2018. 

lees meer


Bemesten voor een betere bodemsanering

De natuur is van zichzelf een prima schoonmaker. Bemesten met nitraat kan de biologische afbraak van gifstoffen in de bodem versnellen, ontdekte geo-hydroloog Johan van Leeuwen. Dat scheelt ook in de kosten.

lees meer


Daling van stikstofbodemoverschot in de melkveehouderij in 2019

Melkveebedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid betrekking heeft, hebben in 2019 gemiddeld een fosfaatbedrijfsoverschot van 2 kilo per hectare. Het gemiddelde stikstofbodemoverschot bedroeg in 136 kilo per hectare, een daling van 38 kilo ten opzichte van 2018. Redenen zijn de lagere aanvoer van voedermiddelen en de gelijkblijvende afvoer van stikstof via dierlijke producten, dieren, mest en plantaardige producten. Het overschot is een resultante van veel aan- en afvoerposten en kan per jaar fluctueren. 

lees meer


Gedeputeerde Noord-Brabant: "Mestverwerking moet onderdeel van de kringloop worden".

Provincie Noord-Brabant werkt momenteel aan een PlanMER Mestverwerking. Samen met de gemeentes en waterschappen wordt hier onderzocht wat de beste plekken locaties zijn voor mestverwerking. In Nieuwe Oogst geeft de verantwoordelijk gedeputeerde, Elies Lemkes, een toelichting.

lees meer


Onderzoek naar effecten van mest op micro-organismen in de bodem

Onderzoekers van bureau Bioclear Earth in Groningen gaan in de drie noordelijke provincies de effecten van verschillende mestsoorten en mesttoeding op het bodemleven meten. Het gaat dan om wat de meststoffen doen met bacteriën en schimmels in de bodem. Het onderzoek gaat plaatsvinden op minimaal drie boerenbedrijven in Drenthe, Groningen en Friesland. 

lees meer


Etikettering producten voor EU meststoffenverordening 2019/1009

De Europese Commissie heeft gisteren een document uitgegeven over het label van bemestingsproducten in de nieuwe Europese Meststoffenverordening. Het beantwoordt basisvragen zoals welke informatie verplicht is op het etiket, in welke taal, hoe informatie te verstrekken over opslag- en gebruiksinstructies en nog veel meer.

lees meer


Nieuwe technieken leiden tot terugwinning van nutriënten uit mest

De meeste mestverwerkingsinstallaties in Vlaanderen berusten op biologische verwerking. Daarna volgen mestvergisters en composteringsinstallaties. Er komt meer aandacht voor het terugwinnen van nutriënten door reststromen efficiënter te gebruiken. Om die innovatie te ondersteunen, richtte de Vlaamse overheid het online platform Nutricycle op. 

lees meer


Zicht op PlanMER Mest voor provincie Noord-Brabant

Na jaren voorbereiding komt er zicht op het PlanMER Mest voor de provincie Noord-Brabant. Gemeenten hebben met de provincie en de waterschappen afspraken gemaakt. In het plan worden de kaders aangegeven waar en onder welke voorwaarden in de provincie mestverwerking mogelijk moet zijn. 

lees meer


'Geen mest uitrijden op bevroren bodem'

Met ingang van dinsdag 16 februari start het uitrijdseizoen van drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib. De bodem is echter nog bevroren en er liggen in veel gebieden ook nog resten sneeuw op het land. Zolang er nog sneeuw zichtbaar is op het land, mag mest uitrijden in ieder geval niet. Als de bodem nog bevroren is ook niet.

lees meer


Nieuwe video over mestverwerking bij Groot Zevert Vergisting

Groot Zevert Vergisting te Beltrum realiseerde in samenwerking met onder andere Nijhuis Industries en onderzoekers van Wageningen University & Research de afgelopen jaren een proces voor de totaalverwaarding van vergistte varkensmest. Onderzoeker Oscar Schoumans van presenteert een nieuwe video over dit proces. 

lees meer


Laag stikstofoverschot na vergisten van mest en strippen van digestaat

De combinatie van mest vergisten en bewerkt digestaat levert een stikstofreductie op. van maximaal 37 kilo stikstof per hectare. Mest verdunnen met water in de verhouding 2:1 reduceert het stikstofoverschot op een melkveebedrijf met maximaal met 20 kilo per hectare. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit, proefbedrijf KTC de Marke en DLV Advies.

lees meer


Bright Biomethane levert biogasopwerkingssysteem aan Twence

Het bedrijf Bright Biomethane uit Enschede gaat het biogasopwerkingssysteem leveren aan afvalverwerkingsbedrijf Twence voor de mestverwerkingsinstallatie die wordt gerealiseerd in Zenderen. De installatie zorgt dat het geproduceerde biogas uit varkensmest wordt omgezet naar groen gas.

lees meer


CCS Energie-advies organiseert webinar over mono-mestvergisting

CCS Energie-advies organiseert op donderdag 11 maart om 13:00 uur een kort webinar. Daarin gaan specialisten van het bureau in op de vraag hoe mono-mestvergisting is in te passen op het boerenbedrijf en in welke sitauties het interessant kan zijn om de techniek in samenwerking met andere partijen toe te passen.

lees meer


Iets meer stikstof en minder fosfaat in mest in 2020

De uitscheiding van stikstof in dierlijke mest is in 2020 vergeleken met 2019 met bijna 1% toegenomen tot 494 miljoen kilogram. Dat is nog onder het stikstofplafond dat de Europese Unie heeft vastgesteld voor de Nederlandse veestapel. De fosfaatuitscheiding bedroeg 151 miljoen kilogram, 2,8% minder dan in 2019, en bleef ruim onder het fosfaatplafond. Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

lees meer


Schouten werkt aan overgangsregeling voor gecombineerde fosfaatindicator

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft al laten weten met een overgangsregeling te komen voor de invoering van de gecombineerde indicator voor bepaling van de fosfaattoestand van de bodem, die per 1 januari in werking is getreden. Ze wil dat meenemen in een bredere overgangsregeling, zo meldt de minister aan de Tweede Kamer.

lees meer


"Hoe een Apeldoornse mestverwerker 350.000 ton Veluwse gier omtovert in ‘superpoeder’ voor boeren"

Van de nood - het vaderlandse mestoverschot - een deugd maken. Dat is wat de Apeldoornse mestverwerker Greenferm doet. Sinds juli vorig jaar verwerkt ze op industriegebied Ecofactorij duizenden tonnen varkens- en koeienmest tot compost, die in Frankrijk en Duitsland fluks over de akkers gaat. Volgens een ‘uniek procedé’, dat niet of nauwelijks tot stankoverlast zou moeten leiden. Een positief artikel over de mestverwerking van Greenferm in dagblad De Stentor.

lees meer


Acht invallen in Nederland bij Vlaams mestfraudeonderzoek

In het kader van een groot onderzoek naar mogelijke mestfraude in Vlaanderen zijn er op donderdag 11 februari ook invallen gedaan op 8 plekken in Brabant, Limburg en Utrecht. Een mestverwerkingslocatie in het Brabantse Esbeek is een van de locaties die werd bezocht.

lees meer


RVO.nl ontvangt 16.854 aanvragen voor derogatie

Tot 31 januari konden agrarisch ondernemers een aanvraag voor een vergunning voor derogatie van de Nitraatrichtlijn in 2021 indienen. Momenteel zijn 16.854 aanvragen geregistreerd.  Dat melt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer.

lees meer


Boerderij van de toekomst: Gras en gerst voor mest

De Boerderij van de toekomst in Flevoland heeft een kringloop met een melkveehouder zonder eigen grond. Het idee is dat de goede akkerbouwgrond in Flevoland maximaal wordt gebruikt voor het telen van voedsel, en niet voor de veevoederteelt.

lees meer


Spoelen van mest van roostervloeren reduceert ammoniak fors

Op de Dairy Campus wordt het project 'mestscheiding in melkveeveestallen' uitgevoerd. Resultaten laten zien dat vooral het regelmatig spoelen van mest op de roosters leidt tot fors lagere ammoniakverliezen.

lees meer


Webinar CCS Energie-advies: “Mono-mestvergisting op het boerenbedrijf, zelf doen of liever samen”

CCS Energie-advies begeleidt al ruim 25 jaar ondernemers in de realisatie van biogasinstallaties. Voor geïnteresseerden organiseert het bedrijf op donderdag 11 maart om 13:00 uur een kort webinar, waarin ze ingaan op de vraag: “Mono-mestvergisting op het boerenbedrijf, zelf doen of liever samen?”

lees meer


Mestverwerkingsbedrijf Fertikal verliest vergunning

Na een reeks huiszoekingen donderdag in een onderzoek naar mestfraude heeft de Vlaamse  Mestbank de vergunning van het mestverwerkingsbedrijf Fertikal ingetrokken. Het Belgische bedrijf is een van de grootste mestverwerkende ondernemingen in West-Europa.

lees meer


Rendac gaat slachtafval duurzaam verwaarden tot groen gas en meststoffen

Rendac, net als Ecoson onderdeel van Darling Ingredients en verwerker van dierlijk restmateriaal, gaat haar productie verder verduurzamen door een gedeelte van haar aanvoer separaat te verwerken. Op deze manier kan Rendac zowel haar duurzame energieproductie verhogen als inspelen op de verwachte toenemende vraag naar organische meststoffen. Het gaat hierbij om categorie 2 slachtbijproducten, de categorie waar ook dierlijke mest onder valt.

lees meer


Aandachtspunten bij bemesting van Vlaamse Mestbank

De manier waarop bemest wordt is bepalend voor de impact op de waterkwaliteit. Om die impact te beperken moeten boeren en tuinders met verschillende zaken rekening houden. De Vlaamse Mestbank somt een aantal aandachtspunten en nieuwigheden op.

lees meer


Tientallen huiszoekingen in Vlaanderen in onderzoek naar mestfraude

In de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen en in Nederland vonden donderdagochtend 11 februari 32 simultane huiszoekingen plaats in het kader van een grootschalig onderzoek rond mestfraude. Dat meldt het Antwerpse parket. Vooral een groep landbouwbedrijven met hoofdvestiging in Merksplas en een mestverwerkend bedrijf in de Waaslandhaven staan onder de aandacht.

lees meer


Raad van State eist betere onderbouwing voor locatie mestbassin in Nieuwolda

De gemeente Oldambt  krijgt van de Raad van State bijna 4 maanden de tijd om te verklaren waarom is meegewerkt aan de aanleg van een mestbassin midden in open terrein in van plaats van op het erf van de eigenaar in Nieuwolda. In de vergunningprocedure voor de aanleg van het bassin is de keuze voor de huidige locatie niet goed onderbouwd met ruimtelijke – en milieuargumenten, stelt het rechtscollege in een tussenuitspraak op woensdag 10 februari.

lees meer


Rechter moet oordelen over mestverwerking bij Haelen

De plannen voor het bouwen van een mestverwerkingsinstallatie op het bedrijventerrein Zevenellen bij Haelen van 6 Limburgse varkenshouders moeten worden getoetst bij de rechter. Een dorpsraad in Leudal maakt bezwaar tegen de verleende vergunningen.

lees meer


'Goed lopende mestexport remt innovaties bij mestverwerking'

De huidige mestexport is ruim voldoende om te voldoen aan de eisen voor mestverwerking. Dit blijkt onder meer uit de lage prijs voor vervangende verwerkingsovereenkomsten. De export leunt echter sterk op pluimveemest en dikke fractie niet ver over de grens. Op wat langere termijn maakt die situatie het investeren in nieuwe initiatieven voor mestverwerking lastig, stelt Jan Roefs, directeur van het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM). 

lees meer


Bio Transitie Centrale De Peel moet in juli weer operationeel zijn

Het bedrijf Bio Transitie Centrale De Peel in Odiliapeel wordt naar verwachting in juli weer operationeel. Dat stelt Henk Willems van VP-Hobe. Eind 2019 moest het faillissement worden aangevraagd voor het mestverwerkingsbedrijf. In mei 2020 werd een doorstart aangekondigd. Enkele weken geleden zijn alle oude zaken afgewikkeld en is de financiering voor de herstart rondgekomen

lees meer


'Mestkelders bij melkveebedrijven zitten minder vol dan in andere jaren'

De mestkelders raken bij een aantal melkveebedrijven behoorlijk vol. Toch is de noodzaak om al te kunnen uitrijden minder dringend dan in andere jaren, merken loonbedrijven. Vanaf 16 februari is uitrijden van drijfmest weer toegestaan. Op maispercelen op zand mag dat vanaf 15 maart. De maispercelen moeten dan zijn gemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

lees meer


Mest bevat veel waardevolle stoffen

In een circulaire economie worden nutriënten uit mest en gehaald en wordt het organisch materiaal dat overblijft als bodembverbeteraar benut. De teruggewonnen voedingsstoffen kunnen dienen als vervanging van kunstmest. Andere stoffen, zoals fosfaat, kunnen ergens anders voor gebruikt worden. Zeker op plaatsen waar een fosfaat te kort is.

lees meer


Mineralenproduct pakt schuimprobleem en stikstofverlies in mestkelders aan

Het bedrijf Cebo Holland uit IJmuiden levert onder andere producten op basis van gemodificeerde kleimineralen. Daarmee kan het probleem van stikstofverlies en schuimvorming in mestkelders worden aangepakt. Ook blijft de mest beter mixbaar en verwerkbaar en is er minder koekvorming in de mestkelder. Berg Fourage uit Nunspeet werkte mee aan de ontwikkeling en verkoopt deze FX mineralen in de veehouderij.

lees meer


Coöperatie 7-LL koopt kavel op Bedrijvenpark Zevenellen

Een collectief van zes Limburgse varkenshouders uit de gemeenten Leudal en Nederweert gaat een mestverwerkingsinstallatie bouwen. Ze hebben daarvoor een perceel van 1,35 hectare gekocht op bedrijvenpark Zevenellen bij Healen.  Met het plan is een totale investering van 3,5 miljoen euro gemoeid. Er ontstaat daarbij voor 10 mensen werk.

lees meer


MEZT genomineerd als 'Water innovator of 2021'

MEZT is een technologie in ontwikkeling, waarmee ionen als ammonium, kalium, fosfaat selectief uit vloeistoffen kunnen worden gehaald. De innovatie is nu een van de drie gegadigden om de prijs 'Water innovator of the year 2021' te worden.

lees meer


Bouw mestverwaardingsinstallatie Twence in februari van start

Na jaren van voorbereidingen, een positieve uitspraak van de Raad van State in oktober 2020 en voldoende mestcontracten kan in februari definitief het startschot voor de bouw van de mestverwaardingsinstallatie van Twence in Zenderen gegeven worden.

lees meer


Den Ouden Groep neemt Plant Health Cure over

De Den Ouden Groep uit Schijndel, eigenaar van o.a. mestkorrelproducent Ferm-O-Feed, heeft per 1 januari 2021 het bedrijf Plant Health Cure (PHC) overgenomen van Pius Floris.

lees meer


Mest en urine in de stal gescheiden met lopende band

De Deense stalinrichter Staldmæglerne heeft met Delta X een systeem ontwikkeld waarbij er gebruik wordt gemaakt van een afvoerband in een geul. De vast mest en de urine wordt elk naar een andere kant van de stal afgevoerd.

lees meer


'Kleine aanpassing in wet zorgt voor grote omslag richting precisiebemesting.'

In Nieuwe Oogst legt Herre Bartlema, al ruim 20 jaar specialist op het gebied van precisiebemesting, uit dat een kleine aanpassing van het besluit gebruik meststoffen grote gevolgen kan en zal hebben op het traditionele gebruik van kunstmeststrooiers, en dat het een opmaat is naar de transitie naar precisiebemesting, zo circulair mogelijk.

lees meer


Zorgvuldig bemesten langs watergangen

Op klei, veen en zand is het bemesten met vaste mest momenteel toegestaan. Een aantal waterschappen wijzen er nadrukkelijk op goed rekening te houden met het niet bemesten van de bemestingsvrije zone. Naast meststoffen in de sloot, en dus ook het verlies van kostbare meststoffen, kan het niet zorgvuldig bemesten van vaste mest een boete opleveren en een korting betekenen op de betalingsrechten van de grondgebruiker.

lees meer


Webinar Bodem en Bemesting Akkerbouw

De Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) organiseert op 18 februari a.s. een webinar op het gebied van bodembeheer.

lees meer


Veel interesse Nederlandse bedrijven in Franse sector biovergisting

Ruim zestig bedrijven deel aan een online presentatie van de marktstudie “Biogas in Frankrijk”, die onlangs is gehouden, georganiseerd door de landbouwraad van de Nederlandse ambassade in Parijs en NBSO.

lees meer


Landal Greenparks plaatst biovergister op vakantiepark

Landal GreenParks heeft onlangs een biovergister geïnstalleerd op een vakantiepark. Voedselresten en ander organisch afval worden omgezet in biogas en circulaire plantenvoeding. Dat levert belangrijke duurzaamheidsvoordelen op; er hoeft geen gft-afval meer te worden opgehaald, met het biogas wordt het zwembad verwarmd en de hoogwaardige plantenvoeding wordt als ‘groene mest’ ingezet bij het groenonderhoud op de parken.

lees meer


Percentage weidegang melkveehouders 2020: 83,7%

Het percentage melkveebedrijven waar de koeien buiten komen, steeg het afgelopen weideseizoen naar 83,7 procent. Dat is een record, en ruimschoots boven het doel dat de zuivelsector zich voor dit jaar had gesteld.

lees meer


Aandacht voor veilig werken met mest

Wanneer mest in beweging wordt gebracht, kunnen er gevaarlijke gassen uit de mest vrijkomen. Het gaat om stoffen als zwavelwaterstof, ammoniak, methaan en blauwzuurgas. Het inademen van deze gassen is zodanig schadelijk dat iemand binnen enkele seconden het bewustzijn kan verliezen.  De gassen verdringen zuurstof, wat ook tot levensgevaarlijke situaties leidt. De gassen komen vrij bij het verpompen of mixen van mest en bij het breken van de koek op de drijfmest.

lees meer


Video toelichting op droogproject voor pluimveemest in China

China levert grote inspanningen om milieuvriendelijker te worden. Pluimveehouders die hun milieu-impact willen verbeteren, kiezen er vaak voor om pluimveemest direct op de boerderij te drogen. Dit vermindert de uitstoot van stof, ammoniak en geur van de mest. De gedroogde mest is een goede meststof en kan gemakkelijk worden opgeslagen en vervoerd. Hat Aaltense bedrijf Dorset ontwerpt dergelijke installaties.

lees meer


Nedmag wil magnesiumchloride benutten voor het verrijken van mest

Nedmag wint zuiver magnesiumzout, dat diep onder de grond in Noord-Nederland ligt en verwerkt dat tot magnesiumchloride, magnesiumoxide en calciumchloride. Voor magnesiumchloride ziet Nedmag gebruiksmogelijkheden om mest te verrijken, om er een waardevollere meststof van te maken. Verrijking vermindert ook de uitstoot in stallen. Nedmag doet hier momenteel vervolgonderzoek naar.

lees meer


Vervaet Quad 550, vierwielige bemester met tankinhoud van 21 kuub

Machinebouwer Vervaet uit Biervliet komt met de Vervaet Quad 550, een vierwielige bemester met een tankinhoud van 21 kuub en een Volvo-motor van 550 pk. De machine weegt leeg 20 ton en kan met zijn motorvermogen en 8 ton hefkracht vlot een schijveneg van 8 meter breed door de grond trekken. De maximale snelheid is 40 kilometer per uur en de binnenste draaicirkel is 8,3 meter.

lees meer


Mestbeleid door Tweede Kamer controversieel verklaard

Het mestbeleid zal pas na de verkiezingen van 17 maart in de Tweede Kamer worden behandeld. De Tweede Kamer heeft het onderwerp dinsdagmiddag 2 februari controversieel verklaard. Ook de invoering van het systeem realtime Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen per 1 januari 2021 ligt daarmee niet vast.

lees meer


Voldoende mestcontracten afgesloten voor Twence

Er zijn voldoende mestcontracten afgesloten om in februari definitief het startschot te geven voor de bouw van de mestverwerkingsinstallatie van Twence in Zenderen. Door een intensieve samenwerking met intermediairs, varkenshouders en belangenorganisaties is dat in een paar maanden gelukt, aldus algemeen directeur Marc Kapteijn.

lees meer


Studie naar extra vergunningruimte door mestvergisten en mest strippen

DLV Advies onderzoekt of monovergisting van dagverse mest in combinatie met het strippen van de vergiste mest mogelijkheden biedt om op de vergunning van melkveebedrijven uit te breiden in dieraantallen. Voor een aantal veehouders wordt dit momenteel vertaald in een vergunningaanvraag. Ook de mogelijkheid voor het eventueel verkopen van de 'gewonnen' ammoniak in de vorm van rechten wordt geanalyseerd.

lees meer


Schouten schrapt verplichting om drempels aan te leggen in ruggenteelten

Minister van  Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voert de verplichting om drempels aan te leggen in de ruggenteelten op klei- en lössgrand om zo ongwenste afvloeiing van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen toch niet door. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft de minister in een motie gevraagd om af te zien van de maatregel en daar geeft zij gehoor aan.

lees meer


Mestsilo mag maximaal 2,5 meter hoog zijn in provincie Groningen

De provincie Groningen beperkt de hoogte van mestsilo’s in het buitengebied voorlopig tot 2,5 meter. De beperking geldt in elk geval tot de komende evaluatie van de provinciale omgevingsverordening over ongeveer 2 jaar. LTO Noord dringt in een zienswijze op de provinciale omgevingsverordening aan op het afzien van een maximum hoogte. 

lees meer


VP-Hobe gaat mestverwerker voor Twence bouwen

Het bedrijf VP-Hobe, met vestigingen in het Limburgse America en het Brabantse Luyksgestel, mag begin februari starten met de bouw van de fabriek, waarbij behoud en terugwinning van mineralen centraal staat.  Na jaren voorbereiding en een positieve uitspraak van de Raad van State in oktober 2020, kan in februari definitief het startschot gegeven worden voor de bouw van de mestverwerkingsinstallatie van Twence in Zenderen. 

lees meer


Duits bedrijf haalt waterstof uit mest

Het Duitse bedrijf Graforce heeft een technologie ontwikkeld om waterstof uit mest te winnen. Hiervoor is de helft minder elektriciteit nodig om 1 kg H2 te winnen in vergelijking met elektrolyse van water.

lees meer


Agrarische Tafel Groningen kritisch over paneladvies 'Mestkelders'

De Agrarische Tafel Groningen heeft kritisch gereageerd op het paneladvies 'Mestkelders' aan het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Samen met de Groninger Bodembeweging en het Groninger Gasberaad concludeert het platform van boerenorganisaties dat het advies niet inzet op een ruimhartige en rechtvaardige afhandeling van schade aan mestkelders in het aardbevingsgebied. 

lees meer


Inspecties op veiligheidsrisico’s bij het werken met mest

In februari 2021 gaat de Inspectie SZW controleren op de aanwezigheid van  veiligheidsmaatregelen bij mixen en verwerken van mest. Ook wordt met een campagne gericht op veehouderijen aandacht gevraagd voor de risico’s die het werken met mest met zich meebrengen.

lees meer


Duodisc-bemester van Evers Agro nu ook in smallere werkbreedtes

Na de introductie van de Duodisc-bemester met werkbreedtes van 9,75 tot 18 meter heeft fabrikant Evers Agro het assortiment verder uitgebreid met werkbreedtes van 4 tot 9,75 meter. De Duodisc is ontwikkeld om mest in granen en op grasland uit te rijden.

lees meer


Groen Gas: hoe en wat? Een webinar op instapniveau

Van het gas af. Biomassa exit. Biovergisting wel of niet. Biogas. Over groen gas valt veel te zeggen, en wordt vooral veel gezegd, zin en onzin. Het is een doolhof en de nuance is al gauw zoek. De 'New Energy Coalition' organiseert daarom op 10 februari een webinar van een uur om een overzicht te geven. Wat is groen gas? Welke plaats neemt het in ons energiesysteem in en waarom? Wat is de stand van zaken nu en in de toekomst?

lees meer


Ook in de Zuidoostelijke akkerbouw zou de nitraatrichtlijn haalbaar kunnen zijn

Op Proefboerderij Vredepeel wordt al langdurig bodem- en bemestingsonderzoek uitgevoerd. Resultaten uit 2018 en 2019 zijn bemoedigend: goede gewasopbrengsten gingen daar samen met lage nitraatuitspoeling, onder de norm van 50 mg per liter. Een scherpe bemesting met weinig verliezen en vooral het telen van goede groenbemesters in het najaar lijken belangrijke factoren te zijn.

lees meer


'RVO.nl kan bij controle afwijken van opgegeven mestvoorraad'

Uiterlijk 31 januari geven derogatiebedrijven en staldierenbedrijven bij RVO.nl de mestvoorraden op via het digitale formulier ‘Aanvullende gegevens landbouwer’. Bij een gebruiksnormencontrole rekent RVO.nl niet altijd met de gegevens die door de veehouder zijn opgegeven. Dit speelt als in het ene jaar de eindvoorraden mest op basis van forfaitaire gehalten zijn opgegeven en in het jaar daarop op basis van analyseresultaten, of andersom.

lees meer


Provincie trekt vergunning voor mestvergister in Marrum definitief in

De provincie Friesland trekt een eerder verleende omgevingsvergunning voor een mestvergistingsinstallatie in Marrum definitief in. Gedeputeerde Stataten hadden dat voornemen eerder bekendgemaakt en daar zijn geen zienswijzen op ontvangen. De vergunning liet ruimte om op jaarbasis 100.000 ton mest en co-producten te vergisten.

lees meer


Rendabel verwerken van dierlijke mest weer een stap dichterbij

Op dinsdag 19 januari vond de eerste digitale masterclass plaats vanuit het project 'Meer uit mest, minder CO2'. Drie experts lichtten daarbij toe hoe digestaat uit mest ontstaat, verwerkt, en toegepast wordt. Het project is een samenwerkingsverband tussen provincie Friesland, LTO Noord, Van Hall Larenstein en Vereniging Noardlike Fryske Wâlden. 

lees meer


'Biogas op centrale plek opwerken is eerder rendabel'

Het bedrijf BASgas uit Nijmegen biedt een toepassing voor biogasproductie aan die geschikt is voor melkveebedrijven met minder dan 150 melkkoeien. Het is voor deze bedrijven realief duur om het biogas zelfstandig op te werken tot groen gas. BASgas heeft daarom de optie ontwikkeld om het biogas in hogedrukcylinders op te slaan en per vrachtwagen te transporteren naar een centrale opwerkinstallatie zodat er toch aan het aardgasnet geleverd kan worden.

lees meer


Invulinstructie Verzamel VDM van Cumela Nederland

Cumela Nederland heeft een invulinstructie gemaakt voor het juist invullen van het Vervoersbewijs Dierlijke Mest (VDM) en het Verzamel VDM. De instructie is bedoeld voor bedrijven die mesttransporten verzorgen.

lees meer


Machinebouwer Ploeger werkt aan AT5104 LNMS mestinjecteur

Machinebouwer Ploeger komt binnenkort met de vierwielige AT5104 LNMS mestinjecteur op de markt. Het bedrijf werkt aan een prototype dat dit jaar zal worden getest. De lancering vindt plaats op de vakbeurs Agritechnica in november. De levering van de eerste productserie staat gepland voor begin 2022.

lees meer


Biologische luchtfilter bij co-vergistingsinstallatie

Gasselte Bio Energie in het Drentse Gasselternijveenschemond neemt een biologische luchtfilter van het bedrijf JW Espo in gebruik. Jan Waayer van het bedrijf JW Espo heeft 15 jaar aan de ontwikkeling van het BioAir-systeem gewerkt.

lees meer


Möscha ontwikkelt lichtgewicht bemester

De Duitse fabrikant van landbouwmachines Möscha uit Oberroth heeft een nieuwe bemester ontwikkeld. Daarbij heeft het bedrijf kritisch naar het gewicht gekeken en metalen onderdelen waar mogelijk vervangen door plastic onderdelen. Daardoor is de belasting van de bodem lager en wordt minder brandstof gebruikt.

lees meer


Duits bedrijf haalt waterstof uit mest

Het Duitse bedrijf Graforce uit Berlijn heeft een technologie ontwikkeld waarmee uit mest waterstof wordt gehaald. Het bedrijf gebruikt een hoog spanningsveld om de chemische verbindingen in de mest te splitsen in waterstof, stikstof, zuurstof en koolstof. Het enige restproduct is water.

lees meer


Coöperatie 7-LL koopt eerste kavel op Zevenellen

Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) heeft aan zes varkenshouders uit Leudal en Nederweert een kavel verkocht met een oppervlakte van ca. 13.500 m2. De zes agrariërs hebben samen de coöperatie 7-LL opgericht. Coöperatie 7-LL wil op bedrijventerrein 'Zevenellen' een mestverwerkingsinstallatie bouwen.

lees meer


Onenigheid tussen gemeente en provincie over uitbreiding mestverwerking in America

Het college van burgemeester van de gemeente Horst aan de Maas dient een zienswijze in waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de omgevingsvergunning die de provincie Limburg wil verlenen voor de uitbreiding van mestverwerkingsbedrijf Willems in America. Het bedrijf heeft momenteel ruimte om jaarlijks 80.000 ton mest te verwerken en wil dat opvoeren tot 450.000 ton per jaar.

lees meer


Vlaamse Code Goede Praktijk rond debietmeters online

Het Vlaams instituut voor technologisch onderzoek VITO heeft een Code Goede Praktijk rond debietmeters opgemaakt. Deze is online geplaatst op de website van Vlaamse Mestbank. Deze Code Goede Praktijk geeft informatie over de types debietmeters die gebruikt kunnen worden op vergistings- en mestverwerkingsinstallaties, hoe deze geplaatst moeten worden en hoe deze debietmeters gekalibreerd moeten worden.

lees meer


Raad van State schorst vergunning van Mestverwerking Fryslân niet

Mestverwerking Fryslân in Wouterswoude kan vooralsnog op de huidige voet door met de verwerking van pluimveemest. Dat heeft de Raad van State dinsdag 19 januari in een tussenuitspraak bepaald. Een schorsing van de onlangs verleende vergunning tot er definitief is bepaald of het bedrijf wel kan voldoen aan het Friese geurbeleid dat in 2019 strenger is geworden, acht de rechter niet nodig.

lees meer


Onderzoek naar composteren van dierlijke mest in combinatie met natuurresten

Binnen het Vlaamse LEADER-project ‘Met landbouw en natuur op weg naar een betere bodemkwaliteit’ wordt onderzoek gedaan naar compostering en het gebruik van compost om het organische stofgehalte in de bodem te verbeteren. Hierbij wordt gecomposteerd met combinaties van dierlijke mest en natuurresten om tot een waardevol eindproduct te komen.

lees meer


Agro-Invent introduceert Turbosplitter

Agro-Invent uit Nagele heeft met de Turbosplitter een nieuwe kunststof meststoffenverdeler op de markt gebracht die het mogelijk maakt om tot een breedte van wel 45 meter te werken. Het gewicht van de kunststof verdeler is 50% tot 70% in vergelijking tot andere systemen, aldus eigenaar André Capelle van Agro-Invent. De Turbosplitter is geschikt voor giften variërend  van 1 tot 35 kuub per hectare. De splitter is hiervoor eenvoudig aan te passen

lees meer


Verwerking van dierlijke mest is in Zuid-Holland niet nodig

In november 2018 is door Provinciale Staten van Zuid-Holland een amendement aangenomen over de versnelde toepassing van mest met een gereduceerd fosfaatgehalte. Er is verkennend onderzoek uitgevoerd naar de fosfaatkringloop in Zuid-Holland. Daarbij is vastgesteld dat er in Zuid-Holland geen fosfaatoverschot bestaat. Verwerking van dierlijke mest is niet nodig.

lees meer


'Bemesting met aandacht voor gezonde bodem geeft hoogste opbrengst'

Al 20 jaar loopt het veldexperiment Mest als Kans van het Louis Bolk Instituut, waarbij gekeken wordt naar de méérjarige effecten van verschillende bemestingsstrategieën als onderdeel van de publiek-private samenwerking 'Beter Bodembeheer'. De algehele conclusie is dat een strategie waarbij er naast voeding van de plant ook aandacht is voor een gezonde bodem resulteert in de hoogste opbrengsten.

lees meer


Sleepvoettechniek blijft in 2021 mogelijk zolang mest verdund is

Op grasland op klei- en veengrond mag ook in 2021 de sleepvoettechniek nog gebruikt worden, als de mest maar verdund wordt met water. De mest moet met minimaal 1 deel water op 2 delen mest verdund worden. De gebruiker van de grond moet de inzet van een sleepvoetbemester voorafgaand aan het aanwenden ook melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

lees meer


Cumela Nederland publiceert Gebruikswijzer Meststoffen 2021

Brancheorganisatie Cumela Nederland publiceert jaarlijks een Gebruikswijzer Meststoffen. Hierin wordt beschreven op welke manier meststoffen op landbouwgrond of elders mogen worden toegepast. De gebruikswijzer is herzien vanwege nieuwe regelgeving die in 2021 van kracht is geworden.

lees meer


Teelt van maïs op zand- en lössgrond melden bij RVO.nl

De eerste uitrijdatum voor drijfmest en zuiveringsslib op maïspercelen te verschuift naar 15 maart. Dat hoort bij de maatregelen vanaf 2021 uit het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Agrarisch ondernemers op zand- en lössgrond moeten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) melden op welke percelen zij maïs gaat telen. Dit kan vanaf 20 januari tot en met 15 februari.

lees meer


Webinar kansen biogas in Frankrijk

Op 28 januari tussen 15.00 en 16.00 uur wordt een marktstudie gepresenteerd over de biogassector in Frankrijk, waarbij ook ingegaan wordt op de ondersteuning die de Nederlandse overheid kan bieden voor bedrijven die geïnteresseerd zijn in deze markt.

lees meer


Raad van State vernietigt opgelegde boete aan mesttransportbedrijf

Mesttransportbedrijf Emaus uit Haaksbergen hoeft een boete van ruim 136.000 euro die hij kreeg opgelegd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), niet te voldoen. Dat heeft de Raad van State woensdag 13 januari bepaald in de zaak die de ondernemer had aangespannen. De ILT legde de boetes omdat het bedrijf de rij- en rusttijdenwet zou hebben overtreden

lees meer


ReNuMaps-tool en rapport online beschikbaar

Binnen het internationale project ReNu2Farm is gezocht naar mogelijkheden om de recyclingpercentages voor stikstof, fosfaat en kalium te verhogen door zich te concentreren op de behoefte van agrarisch ondernemers aan meststoffen. Een rapport over onderzoek dat in 2019 binnen ReNu2Farm is uitgevoerd onder leiding van onderzoekers van NMI en het Ierse instituut CIT Cork is nu online gepubliceerd.

lees meer


Emissiearm bemesten met krijtsuspensie is effectief

Er is door het NMI onderzoek uitgevoerd naar het toedienen van krijtsuspensie Calhix op de meststrook tijdens het toedienen van mest met de Triple-Spray machine van Slootsmid. Op basis van één veldmeting in 2019 en twee in 2020 blijkt dat de emissie gemiddeld 28% lager is per m3 toegediende mest ten opzichte van zodenbemesting.

lees meer


Ketenpartijen passen normen voor fosfor in melkveevoeders aan

De fosfornormen voor melkveemengvoeders worden aangepast zodat die weer op het niveau komen van vóór de aanscherping in 2017. Met ingang van komend jaar komt de fosfornorm te liggen op 4,5 gram per kilo en gaat de maximale ratio tussen fosfor en ruw eiwit naar 2,3.

lees meer


Netwerk Praktijkbedrijven onderzoekt emissie na verdunnen van mest

Gerard Migchels, onderzoeker bij Wageningen University & Research is nauw betrokken bij het project Netwerk Praktijkbedrijven, waarbij in totaal 130 melkveebedrijven de komende 4 jaar werken aan het verlagen van ammoniak- en methaanemissies. Het aanlengen van mest met water is één van de maatregelen waar aan gedacht kan worden.

lees meer


AGroGas zoekt nog enkele nieuwe leden

AGroGas is een coöperatie van circa 70 Achterhoekse agrarische ondernemers, die actief zijn in verschillende sectoren in de veehouderij en die samen een installatie willen exploiteren om mest te vergisten en te verwerken. De coöperatie zoekt nog enkele varkenshouders in de regio Achterhoek en Liemers die samen circa 15.000 ton mest per jaar willen leveren.

lees meer


Project 'Betere stallen, betere mest en betere oogst' start 18 januari

Maandag 18 januari is de officiële start van het publiek private samenwerkingsproject 'Betere stallen, betere mest en betere oogst'. Belangrijk doel van het 4 jaar durende project is dierlijke mest en urine beter tot waarde te brengen en te benutten. Het het Nederlands Centrum Mestverwaarding is de penvoerder van het project en het onderzoeksbudget bedraagt 1,4 miljoen euro.

lees meer


'KeurMest is onmisbaar voor transparante mestmarkt'

René Veldman, sectormanager varkens- en paardenhouderij van Rabobank Nederland, ziet KeurMest en Mineralen Manager als onmisbare instrumenten om tot een eenvoudige opzet van het nieuwe mestbeleid te komen. "Akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven hebben behoefte aan ruwe varkensmest van goede kwaliteit met een gegarandeerde samenstelling."

lees meer


Ruim 5% minder fosfaatexport in dierlijke mest

Over de eerste 9 maanden van 2020 werd vanuit Nederland 2,46 miljoen ton mest uitgevoerd met daarin bijna 27,5 miljoen kilo fosfaat en bijna 28,4 miljoen stikstof. De uitvoer van fosfaat via export lag daarmee 5,2% lager dan in de vergelijkbare periode in 2019. Dat blijkt uit gegevens op basis van de Vervoersbewijzen Dierlijke Mest die verwerkt zijn door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

lees meer


Raad van State moet oordelen over vergunning Mestverwerking Fryslân

Circa 15 omwonenden van Mestverwerking Fryslân in Wouterswoude willen dat het bedrijf vooralsnog aan de oude vergunning wordt gehouden waarin is bepaald dat het bedrijf maximaal 95.000 ton pluimveemest per jaar mag verwerken. Zij voeren daarvoor een spoedprocedure bij de Raad van State. Het bedrijf kreeg in oktober 2020 van de provincie Friesland een omgevingsvergunning verleend om op te schalen naar een verwerking van 250.000 ton mest per jaar.

lees meer


Mest scheiden voor een optimale bemesting

Het stikstofbodemoverschot in Nederland ligt ruim boven 100 kilogram per hectare, terwijl het fosfaatoverschot licht negatief is. Het is een uitdaging om het stikstofoverschot te verminderen en voor fosfaat een evenwichtsbemesting te realiseren. Een betere mestverdeling, door het scheiden van mest in een dikke en dunne fractie, kan hierbij helpen.

lees meer


Meilof neemt afzet digestaat van biovergister in Vierverlaten over

Met ingang van medio februari aanstaande zal de afzet van digestaat van de biomassavergisters van Cosun Beet Company in Vierverlaten via Agrifirm worden overgenomen door Meilof uit Smilde. De gebruikelijke vormen blijven beschikbaar. Bedrijven kunnen onbewerkte digestaat afnemen, maar ook de vaste fractie en concentraat.

lees meer


Webinar Nutriman over toepassingen circulaire meststoffen

Op donderdag 14 januari van 13.00 tot 16.00 uur organiseert Nutriman een webinar. Het zal gaan over praktische kansen en toepasbaarheid van organische meststoffen en bodemverbeteraars, en is bedoeld voor o.a. boeren, tuinders, mestverwerkers en hun adviseurs.

lees meer


De mest-app, een hulpje voor het optimaal inzetten van mest

Hoe kun je de waarde van verschillende organische mestproducten waarderen? Hier is een speciale app voor in ontwikkeling. Het is een resultaat van het project 'Sturen op mestkwaliteit' van Wageningen UR en Eurofins.

lees meer


Visie René Veldman (Rabobank) over mestbeleid

Eenvoud moet het belangrijkste kenmerk worden van het nieuwe mestbeleid. Daarover verschillen landbouwminister Carola Schouten en Rabobank niet van mening. Over de rol van KeurMest en Mineralen Manager wel. 'In onze ogen een onmisbaar instrument', zegt René Veldman van Rabobank. Een interview in Nieuwe Oogst

lees meer


Brabant Bemest Beter: regiogroepen zijn van start gegaan

Het deelproject van Brabant Bemest Beter: ‘Bemestingspraktijken in regiogroepen’ heeft onlangs startbijeenkomsten kunnen organiseren, in samenwerking met Nutriman. Twee bijeenkomsten hebben nog fysiek plaats kunnen vinden en de andere twee zijn via een Teams-sessie ingevuld.

lees meer


Varkenshouder werkt aan integrale oplossing voor emissies en mest

Varkenshouder Math Egelmeers uit Wanroij werkt aan een varkensstal die voldoet aan de toekomstige, aangescherpte Brabantse emissienormen. Centraal staat een integrale aanpak, waarbij de uitstoot van ammoniak en methaan wordt aangepakt vanaf de voorkant van het proces. De drijfmest wordt bovendien bewerkt tot stikstofrijke kunstmestvervanger en grondstof voor biogas en droge mestkorrels. Onderdelen van het beoogde concept heeft Egelmeers al met succes in de praktijk getest.

lees meer


Fliegl brengt nieuwe energiezuinige mestscheider op de markt

Fliegl komt op de markt met een nieuwe energiezuinige mestscheider. De separator kan afhankelijk van het soort mest ongeveer 20 kuub per uur verwerken. Een dompelpomp pompt de mest naar de afscheider waarna een persschroef de mest door een zeef duwt. De dikke fractie wordt via de vijzel naar buiten geperst en het vloeibare gedeelte loopt via een slang terug naar de kelder. Het gewenste drogestofgehalte is in te stellen van 10 tot 30%.

lees meer


Besluit grondslag elektronisch verstrekken mestgegevens gepubliceerd

Minister Schouten van LNV heeft het besluit van 29 december 2020 tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen ter uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn en tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Ze neemt daarin een grondslag op voor het uitsluitend verstrekken van gegevens via de elektronische weg. Het besluit is op 6 januari in het Staatsblad gepubliceerd.

lees meer


Strikte voorwaarden bij ontheffing voor bovengronds mest uitrijden

Drijfmest van runderen met diercategorie 100, 101, 102, 104 en 120, die op eigen bedrijf is geproduceerd, mag onder strikte voorwaarden en via een vrijstelling bovengronds uitgereden worden. Aanmelden kan van tot en met 1 februari 2021. De voorwaarden die gelden zijn uitgebreid.

lees meer


Aanvraag derogatievergunning 2021 is opengesteld

Veehouders kunnen tussen 1 januari tot en met 31 januari een derogatievergunning voor het jaar 2021 aanvragen. Standaard mag op landbouwgrond 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar worden gebruikt, maar met een derogatievergunning is dat 230 of 250 kilogram.

lees meer


LTO Noord ageert tegen maximum hoogte voor mestsilo's in provincie Groningen

LTO Noord heeft gereageerd op het concept voor de actualisatie van de omgevingsverordening en -visie 2020 van de provincie Groningen. Eén van de bezwaren betreft de de voorgestelde maximale hoogte van mestsilo’s van 2,5 meter. Volgens LTO Noord is dit zowel technisch als praktisch gezien niet uit te voeren met een goede mixinstallatie en is het roeren niet mogelijk. LTO Noord pleit er voor om de hoogte-eis te laten vallen en meer aandacht te besteden aan landschappelijke inpassing van de veldkavel.

lees meer


Vervoersverbod vanwege vogelgriep in Moergestel

In Moergestel in de Brabantse gemeente Oisterwijk is bij een bedrijf met kalkoenen vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene H5-variant van het vogelgriepvirus. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 18.000 dieren. In een zone van 10 kilometer rond het besmette bedrijf geldt een vervoersverbod.

lees meer


Nieuwe schijvenbemesters van Eland Machines

De oprichters van ELAND Machines in het Gelderse Nijbroek hebben jarenlange ervaring in de landbouwmechanisatie en machinebouw. Met de ontwikkeling van een serie Mani-Ject schijvenbemesters hebben zij de krachten gebundeld en is Eland Machines ontstaan. Ze brengen bemesters op de markt met werkbreedtes variërend van 7,90 tot 12,40 meter.

lees meer


Verhouding in vraag en aanbod op markt voor VVO's is verschoven

Veehouders die in de tweede helft van december hun mestverwerkingsplicht over 2020 nog moesten afkopen via Vervangende Verwerkingsovereenkomsten (VVO's), betaalden daar tot 0,80 euro per kilo fosfaat voor. Ondernemers die al eerder hun benodigde VVO's voor 2020 kochten, betaalden tussen de 0,35 en 0,55 euro per kilo fosfaat. Na 2019 zijn de prijzen die worden betaald aanmerkelijk lager geworden.

lees meer


Mestac heeft ruimte om mest af te zetten in 2021

Bij de zuidelijke mestafzetcoöperatie Mestac kunnen bedrijven die op zoek zijn naar mogelijkheden voor mestafzet in 2021 nog terecht zowel voor de distributie van mest naar derden als voor verwerking van mest in de eigen mestverwerkingsinstallatie Merensteyn in Ysselsteyn. Mestac biedt zowel voor varkens- als rundveemest 1 jarige contracten aan. Ook bedrijven die in 2021 met de stopperregeling mee doet kan Mestac op een korte termijn in de mestafzet voorzien.

lees meer


Belangrijke datum voor afsluiten van mestboekhouding

Binnen de mestregelgeving hebben ondernemers te maken met diverse meldingen en registraties met uiteenlopende aanvraagperioden en deadlines. Op 31 december moeten alle contracten voor verplichte mestverwerking in de vorm van drie-partijen-overeenkomsten en vervangende-verwerkingsovereenkomsten zijn gemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

lees meer


Mezt wil in 2021 prototype testen

Het bedrijf Mezt ziet mogelijkheden om via elektrodialyse 50 tot 89% van de stikstof uit de dunne fractie van mest te halen. Samen met Wageningen University & Research wil de Delftse onderneming het systeem verder ontwikkelen. Het bedrijf Lenntech Waterbehandeling in Delfgauw gaat een prototype van de installatie bouwen. Zuivelcoöperatie FrieslandCampina ondersteunt het project.

lees meer


Intentieovereenkomst voor Bio Transitie Centrale in Haelen ondertekend

De bedrijven Van Asten Group, Agro America, Smurfit Kappa en Waterschapsbedrijf Limburg willen samenwerken in de Bio Transitie Centrale. Jan Janssen, kwartiermaker van het World Biobased Centre Zevenellen in het Limburgse Haelen, bracht de partijen bij elkaar. De vier partijen ondertekenden donderdag 12 november een intentieovereenkomst.

lees meer


Gecombineerde fosfaatindicator per 1 januari 2021 van start

Per 1 januari gaat, zoals aangekondigd in het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn, de gecombineerde fosfaatindicator in werking. Dit schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) woensdag 24 december in een brief aan de Tweede Kamer. De minister wil de overgang naar de nieuwe indicator geleidelijk laten verlopen.

lees meer


Digitale mestbon wordt pas in 2022 ingevoerd voor alle mesttransporten

De invoering van de realtime verantwoording voor het vervoer van dierlijke mest (rVDM) gebeurt in fases. Dat meldt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer. Een brede invoering van de digitale mestbon wordt in het voorjaar van 2022 voorzien.

lees meer


Leverancier haalt mestverwerkingsinstallatie terug bij Vreba Melkvee

Het bedrijf Taurus MilieuTechniek uit het Limburgse Ysselsteyn heeft woensdag 23 december een geleverde mestverwerkingsinstallatie bij Vreba Melkvee. Waarom dat is gebeurd wil directeur Peter Klomp van Taurus niet naar buiten brengen. De mestverwerkingsinstallatie van Taurus droogt mest en verwerkt die tot pellets voor export.

lees meer


Varkensmest als basis voor organische meststof voor komkommerteelt

De Van der Knaap Groep is met een gepatenteerde bewezen techniek in staat om reststoffen uit de veehouderij om te zetten naar organische meststoffen voor de tuinbouw. Samen met Wageningen University & Research doet het bedrijf proeven waarbij gebruik wordt gemaakt van een op deze manier verkregen meststof in de teelt van komkommers.

lees meer


Mestbankaangifte in Vlaanderen is in te dienen via het Mestbankloket

Alle aangifteplichtigen in Vlaanderen kunnen voortaan terecht op het Mestbankloket om hun Mestbankaangifte in te dienen. Land- en tuinbouwers en mestverwerkers kunnen dat al sinds 2012. Na de diervoedersector vorig jaar, kunnen nu ook de erkende mestvervoerders, uitbaters van een mestverzamelpunt en producenten en verdelers van andere meststoffen hun aangifte digitaal indienen.

lees meer


Jan Bakker neemt mesttransportactiviteiten van Jos Verberk over

Vanaf 1 januari 2021 maakt het bedrijf Jos Verberk Transport uit Oploo deel uit van Jan Bakker Transport. Jos Verberk is actief met de in- en verkoop en het transport van vloeibare en vaste mest, substraten voor de vergisting en compostering. Jos Verberk zal zich meer gaan richten op zijn handelstak in de onderneming EJ BioEnergy.

lees meer


'Voor 1 januari geen digitale mestbon'

Het gaat niet lukken om voor 1 januari een digitale mestbon in te voeren en ermee aan de slag te gaan, constateert Johan Mostert, sectievoorzitter meststoffendistributie bij Cumela Nederland. Bedrijven die software ontwikkelen voor intermediairs laten weten op dit moment te weinig informatie te krijgen van het ministerie van LNV om verder te kunnen met de ontwikkeling van de digitale bon.

lees meer


Mest-app helpt bij optimaal inzetten van mest

Er komen meer mestsoorten op de markt. Om de landbouwkundige waarde van verschillende organische mestproducten goed te kunnen waarderen, wordt binnen het project 'Sturen op Mestkwaliteit' in samenwerking met Eurofins een app ontwikkeld. Vanuit Wageningen University & Research zijn rekenregels ontwikkeld die in deze app worden opgenomen. De app kan straks zowel op gewas- als bedrijfsniveau ingezet worden.

lees meer


Masterclasses over monovergisting en gebruik van digestaat

Via twee webinars van 90 minuten op 19 en 26 januari geven verschillende inhoudelijke experts een toelichting over monovergisting van mest en het gebruik van digestaat. De webinars van 90 minuten zijn vrij toegankelijk en aanmelden voor één of beide masterclasses kan via een reactie naar info@noardlikefryskewalden.nl. Het project is een samenwerkingsverband tussen provincie Friesland, LTO Noord, Van Hall Larenstein en Vereniging Noardlike Fryske Wâlden.

lees meer


Schouten moet Europees plan om mestgebruik met 20% te reduceren afwijzen

De Tweede Kamer wil dat minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zich in de Europese Unie uitspreekt tegen de ambitie om het mestgebruik met 20% omlaag te brengen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunde een motie van de SGP met dit verzoek aan de minister.

lees meer


Vredo wint eerste Gouden Cumelawiel

De ZB 4-zodenbemester van Vredo heeft het eerste Gouden Cumelawiel gewonnen. Het is de prijs voor de beste innovatie voor de loonwerksector van 2020. Voor de prijs waren 18 noviteiten genomineerd. Er werden in totaal 846 stemmen uitgebracht door lezers van Grondig en daarvan ging 20% naar Vredo.

lees meer


Groen gas van melkveebedrijf in Blokzijl gaat naar gasnetwerk van Rendo

Melkveehouderij Haarman in Blokzijl heeft een Microferm Groen Gas monomestvergister in gebruik genomen. De installatie is turnkey geleverd en gebouwd door HoSt uit Enschede. In de installatie wordt rundermest vergist en omgezet naar groen gas. Vanaf donderdag 17 december gaat het groen gas naar het gasnetwerk van netbeheerder Rendo uit Meppel.

lees meer


'Derogatiebedrijven leven de voorwaarden goed na'

Op basis van controlebevindingen kan geconcludeerd worden dat de derogatiebedrijven de voorwaarden rond bemesting op dit moment goed naleven. Dat stelt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in een publicatie over de resultaten van de derogatie inspecties die in 2019 werden uitgevoerd.

lees meer


'Europese nitraatnorm is niet overal in Nederland haalbaar'

Voorzitter Jaap van Wenum van de vakgroep Akkerbouw van LTO Nederland vindt dat de overheid moet accepteren dat de uitspoelingsnorm van 50 milligram nitraat per liter grondwater niet overal in Nederland haalbaar is. Voor bepaalde gebieden zoals de zuidoostelijke zandgronden zou er een wat hogere norm gehanteerd moeten worden.

lees meer


Een circulair voedselsysteem: nut en noodzaak

Vanuit Wageningen UR is onlangs een boek verschenen, 10 miljard monden, waarin 80 wetenschappers hun kijk geven op het wereldwijde voedselvraagstuk. Een van de artikelen is geschreven door prof. dr. Imke de Boer en dr. Evelien de Olde, waarin ze hun visie geven op een circulair voedselsysteem.

lees meer


CowToilet bekroond met innovatie award op Eurotier

Het CowToilet van Hanskamp is donderdag 3 december door de vakbeurs EuroTier bekroond met een gouden Innovatie Award.

lees meer


Vier finalisten Ivan Tolpe-prijs bekend

Iedere twee jaar organiseert het VCM uit Vlaanderen de Ivan Tolpeprijs. Deze award heeft als doel om innovatieve, veelbelovende technieken te ontwikkelen en te ondersteunen om zo de voortrekkersrol van de Vlaamse mestverwerking te behouden.

lees meer


Regels voor mestexport naar Frankrijk bijgewerkt

Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking heeft een brochure gemaakt over de regelgeving voor de export van mestverwerkingsproducten naar Frankrijk. De brochure is ook in Nederland goed te gebruiken door exporteurs. Met name de delen over de Franse importregels zijn voor hen van belang.

lees meer


Webinars over mestverwerking in Vlaanderen

Op 23, 24 en 25 november organiseerde het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking drie webinars met elk een specifiek thema rond mestverwerking in Vlaanderen. Via de website van de organisatie is het mogelijk om deze webinars nog eens te bekijken.

lees meer


Bodemvocht neemt toe door inzet GEB bodemverbeteraar

Met de nieuwe organische bodemverbeteraar GEB die Groot Zevert Vergisting in Beltrum produceert uit digestaat van vergiste varkensmest is het mogelijk om de bodemkwaliteit meetbaar te verbeteren. Dat concludeert de stichting Biomassa op basis van krap 6 maanden onderzoek waarbij gebruik is gemaakt van een sensorsysteem dat is ontwikkeld door de Aaltense bedrijven Estede Scientific en Dorset-ID.

lees meer


Stokman Koudum genomineerd voor EZK Energy Award 2020

Stokman Koudum is één van de 3 bedrijven die zijn genomineerd voor de EZK Energy Award 2020. De winnaar wordt op 28 januari 2021 bekendgemaakt tijdens het evenement 'Partners in energie-uitdagingen'. Het winnende bedrijf krijgt onder meer een geldbedrag van 25.000, om bijvoorbeeld te besteden aan duurzame maatregelen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt de prijs beschikbaar.

lees meer


Vervoersverbod vanwege vogelgriepuitbraak in Buitenpost

In Buitenpost de Friese gemeente Achtkarspelen is bij een vermeerderingsbedrijf met kippen een H5 variant van het vogelgriepvirus vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene virusvariant. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 28.000 kippen. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt een vervoersverbod.

lees meer


Schouten spreekt met Duitse deelstaatministers over mestregelgeving

Maandag 14 december vond er een virtuele drielandenbijeenkomst plaats tussen de landbouwministers van Nederland, Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen. Ursula Heinen-Esser, minister van Milieu en Landbouw van Nordrhein-Westfalen, nodigde haar Nederlandse collega Schouten en de minister van Landbouw van Niedersachsen, Barbara Otte-Kinast, uit voor een videoconferentie. Er werd onder andere gesproken over de afzet van Nederlandse mest in de Duitse deelstaten.

lees meer


Meer dan 100.000 kilo stikstof toegepast via Groene Weide Meststoffen

In 2020 is meer dan 100.000 kilo stikstof over de Achterhoekse weilanden en maïsakkers uitgereden in de vorm van Groene Weide Meststoffen. De circulaire kunstmestvervanger werd op ruim 2000 hectare landbouwgrond toegepast.

lees meer


Meststof voor kamerplanten uit slib van Groot Zevert Vergisting

In het laatste jaar van zijn studie Agrotechniek & management aan Aeres Hogeschool klopte Thomas Vos aan bij Groot Zevert Vergisting in Beltrum. Al enige tijd was hij bezig met het opzetten van een eigen onderneming. Zijn plan was herwonnen mineralen te gebruiken voor het ontwikkelen van een nieuwe meststof voor de tuinbouw en particuliere markt. Begin december is er een eerste potproef in kamerplanten gestart met de mestkorrel Regra slow release.

lees meer


Stikstofmeststof uit spuiwater van biologische luchtwassers

In het kader van de Regio Deal Kringlooplandbouw doet Dorset Green Machines onderzoek naar het benutten van de stikstof die met biologische luchtwassers uit de ventilatielucht van varkensstallen wordt gehaald. Een eerste proef met een nieuwe membraamtechnologie levert direct verrassend goede resultaten op. Met de nieuwe methode kan het stikstofgehalte in het spuiwater van biologische luchtwassers kosteneffectief met een factor 10 worden verhoogd.

lees meer


Overgangsregeling voor gebruik van nieuwe fosfaatindicator

Boeren kunnen met bodemanalyses die uiterlijk 31 december 2020 zijn uitgevoerd een keuze maken bij de indicator voor het bepalen van de fosfaattoestand van een perceel. Dat blijkt uit de aanpassingen van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet die minister Schouten van LNV op vrijdag 11 december ter inzage heeft gelegd.

lees meer


'Lekker lang douchen' dankzij biogas uit mest

Uitgerekend op het Koudumer erf van zijn ouders Anton en Tiny en broer Arjan, zag Nico Stokman een van de eerste mono-mestvergisters verrijzen.

lees meer


Vertraging in mestprogramma van NVWA en RVO.nl

Het mestprogramma bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is vertraagd. Dat geeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan in een reactie op vragen van de Tweede Kamer over aanvulling op de begroting over 2020 van het ministerie.

lees meer


Voortgang PlanMER mestverwerking Noord-Brabant

In Noord-Brabant wordt momenteel een PlanMER uitgevoerd. Dit onderzoek is een initiatief van de Brabantse gemeentes, waterschappen en de provincie. Er is gekozen voor een PlanMER (Milieu Effecten Rapportage) om - zonder waardeoordeel vooraf - inzicht te hebben in de geschikte locaties voor mestverwerking in deze provincie. Op basis van dit onderzoek is het de bedoeling dat de gemeentes en provincie afspraken maken voor vestiging van nieuwe locaties en ontwikkelmogelijkheden van bestaande installaties. Afhankelijk van het onderzoek kunnen deze locaties zich bevinden op bedrijventerreinen of in het buitengebied.

lees meer


Proef met organische meststoffen in de fruitteelt

In de fruitteelt in de Hoeksche Waard en omgeving voert LTO Noord in samenwerking met Fruitconsult een proef uit om de inzet van champost, bokashi en houtige vaste mest te vergelijken met het gebruik van kunstmest. Het doel is de inzet van kunstmest te verminderen.

lees meer


Mestverwerking op melkveebedrijven centraal tijdens virtuele handelsmissie naar Japan, ruimte voor deelnemende bedrijven

Mestverwerking op en rond melkveebedrijven is één van de kernthema’s tijdens een virtuele handelsmissie naar Japan die wordt gehouden van 3 tot en met 5 februari. De kernwoorden waar dit onderdeel zich op richt zijn: robotica, opslag, scheiding, verwerking, biogas en emissiearm uitrijden.

lees meer


Terugkijken bijeenkomst bemesting CBAV

De CBAV (Commissie Bemesting Akkerbouw en Vollegrondsgroenten) organiseerde op 26 november een online-bijeenkomst met drie relevante onderwerpen op het gebied van bemesting.

lees meer


Eerste toezichtgebieden rond vogelgriepuitbraken weer opgeheven

In principe wordt bij een uitbraak van een hoogpathogene variant van vogelgriep het ingestelde toezichtsgebied van 10 kilometer rond het besmette bedrijf weer vrijgegeven na 30 dagen vanaf de dag dat de eerste reiniging en ontsmetting heeft plaatsgevonden. De voorwaarde is wel dat er zich in het gebied geen nieuwe geval van vogelgriep voordoet.

lees meer


Gebruik van dierlijke mest in Vlaanderen stabiliseert

In 2019 lag het totale gebruik van stikstof uit dierlijke mest in het Vlaamse Gewest op 92 miljoen kilogram. Het gebruik van fosfaat lag op 40 miljoen kilo. Dat blijkt uit cijfers die Statistiek Vlaanderen publiceert. De maximale afzetruimte voor