Interreg project ‘Nitroman’ gericht op optimale benutting van dierlijke mest

Zowel in Nederland als in Vlaanderen realiseren veehouders jaarlijks omvangrijke mestoverschotten. Tegelijkertijd moeten landbouwers in Nederland en Vlaanderen jaarlijks grote hoeveelheden dure minerale meststoffen aankopen. Het Interreg project ‘Nitroman’ wil in de Vlaams-Nederlandse grensregio onderzoeken of minerale meststoffen kunnen worden gewonnen uit de mestoverschotten. Hierdoor zouden mestoverschotten van lokale veehouders ter plaatse verwerkt kunnen worden tot meststoffen voor de landbouw.
Door mest te scheiden in een fosfaatrijke dikkere fractie en een dunne fosfaatarme fractie, kan mest circulair worden ingezet. Dunne vloeibare fractie bevat voornamelijk stikstof, kalium en water. Nitroman is toegespitst op de verwerking van vloeibare mestfractie van varkens- en rundermest. Binnen het project wordt via 2 innovatieve technieken gepoogd uit de vloeibare mestfractie aanzienlijke hoeveelheden stikstof, kalium en water terugwinnen. Stikstof en kalium kunnen vervolgens als meststof aangewend worden in de landbouw.

Bij een aantal veehouderijbedrijven verspreid over de grensregio zullen pilotinstallaties geïnstalleerd worden. De deelname van verschillende bedrijven in Vlaanderen en Nederland biedt mogelijkheden om resultaten te vergelijken tussen de verschillende regio’s. Bovendien kunnen de producten van mestverwerking worden getest op verschillende teelten op verschillende bodemtypes. De verzamelde kennis zal breed verspreid worden naar de agrarische sector. Bovendien kunnen geïnteresseerde bedrijven demonstraties bijwonen waar ze de voordelen van circulaire mestverwerking in de praktijk gebracht zien. Er wordt ook een rekentool ontwikkeld. Hiermee kunnen bedrijven narekenen of circulaire mestverwerking haalbaar is, en zo ja, welke techniek hen het meeste voordeel biedt.
Bron: DLV Advies, 02/12/2019
Publicatie: 04-12-2019