Pleidooi voor kritische prestatie-indicatoren als basis voor toekomstig mestbeleid

Bij de stemmingen in de Tweede Kamer op dinsdag 26 september in de Tweede Kamer heeft een meerderheid een motie van CDA, ChristenUnie en SGP gesteund waarin de regering wordt gevraagd om lopende initiatieven waarbij er in de landbouw met kritische prestatie-indicatoren wordt gewerkt samen te brengen in één landelijk gedragen systematiek. Op die manier zou er in het achtste Actieprogramma Nitraatrichtlijn gestuurd kunnen worden op doelen op gebieds- of bedrijfsniveau,

De indieners van de motie stellen dat in het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn regels te veel aan vaste data zijn gekoppeld, terwijl de waterkwaliteit per gebied verschilt. Ze bepleiten meer maatwerk omdat doelen op gebieds- of bedrijfsniveau eerlijker en effectiever zijn dan generieke maatregelen voor het behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn.


Er lopen nu al diverse initiatieven waarbij wordt gewerkt met kritische prestatie-indicatoren. Het kabinet wordt gevraagd om die werkwijze in overleg met de sector samen te brengen in één landelijk gedragen systematiek waardoor het mogelijk wordt om met doelen op gebieds- of bedrijfsniveau te werken.


CDA, ChristenUnie en SGP vragen de regering tevens om één landelijk opensourceplatform te faciliteren waar alle overheden en overheidsorganisaties metingen van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater op een eenduidige manier publiceren, met de mogelijkheid voor boeren, verwerkers en adviesorganisaties om metingen toe te voegen. Een motie met dat verzoek nam de Tweede Kamer ook aan. ,


De partijen stellen vast dat boeren vaak geen inzicht hebben in de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit bij hun bedrijven, terwijl er al wel technieken bestaan om de waterkwaliteit continu te meten. Daar lopen ook verschillende initiatieven voor, onder andere bij provincies en waterschappen. Vaak gaat het echter om regionale kortlopende projecten.

Bron: Tweede Kamer, 26/09/2023
Publicatie: 29-09-2023