Afspraken over verdunnen van mest met water

Bij het gezamenlijk doorvoeren van 3 managementmaatregelen kan de ammoniakemissie uit de melkveehouderij in 2025 met 4,6 tot 5,2 kiloton verminderen. Dat staat gelijk aan 9 tot 10%. Een van de maatregelen betreft het verdunnen van mest met water bij het uitrijden. De emissie kan daarmee met 0,4 tot 1,0 kiloton per jaar verminderen. Dat schrijft minister Schouten van LNV aan de Tweede Kamer. De minister baseert zich op berekeningen van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet

Het streven is om in 2025 de helft van de mest die met een zodenbemester in grasland op zandgrond wordt uitgereden, te verdunnen in een verhouding 2 delen mest op 1 deel water. Of het mogelijk is om voor de jaren na 2025 te komen tot een afspraak over een groter aandeel mest dat verdund wordt aangewend, zal mede afhangen van de effectiviteit van de maatregel en de resultaten van het binnenkort te starten innovatieprogramma voor mestaanwending.


Een groot aantal organisaties in de melkveehouderij wil zich aan de doelen richting 2025 verbinden, meldt de minister. Jaarlijks zal worden bekeken hoe het staat met de uitvoering van maatregelen en of er bijsturing nodig is om de gewenste effecten te behalen. Er komt een monitorings- en bijsturingssystematiek, zodat er tijdig kan worden ingegrepen als dat nodig blijkt, aldus Schouten.


Het advies 'Doorrekening bronmaatregelen stikstof in de melkveehouderij' is van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet is te vinden op de website van het ministerie van LNV.

Bron: Ministerie van LNV, 20/07/2021
Publicatie: 21-07-2021