Rabobank en FrieslandCampina treden toe tot ReFerm consortium

Rabobank en FrieslandCampina zijn toegetreden tot het ReFerm consortium dat zich richt zich op het verduurzamen van de Nederlandse veehouderij. Met verschillende partijen in de keten werken partijen in dit consortium aan een werkbare en kosteneffectieve oplossing voor de emissies van ammoniak en broeikasgassen. Met de toetreding van Rabobank en FrieslandCampina bestaat het consortium nu uit 19 partners.  

ReFerm ontwikkelt een totaalconcept waarbij maximale reductie plaatsvindt van zowel ammoniak als methaan terwijl tegelijkertijd groen gas, elektriciteit en kunstmestvervangers worden geproduceerd. Dat is mogelijk doordat binnen het concept toepassing van emissiearme stalvloeren, monomestvergisting en stikstofterugwinning onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.  


Doelstellingen van Referm zijn onder andere het versnellen van de vergunningverlening, inzicht krijgen en leren van bestaande vergisters, en randvoorwaarden scheppen voor een robuust bedrijfseconomische model. Zowel Rabobank als FrieslandCampina zijn waardevolle partners om deze doelen te bereiken. Daarnaast zijn beide partijen coöperaties van oorsprong en zit het bundelen van krachten in hun DNA.


Met de toetreding tot het ReFerm consortium hoopt Rabobank bestaande barrières te doorbreken op basis van bewijsvoering met praktijkcijfers en door juridische borging van emissiereducties in vergunningen. Rabobank heeft als visie dat in 2040 een toekomstgericht veehouderijbedrijf emissiearm is. Deze visie krijgt voor een belangrijk deel vorm door monomestvergisting op boederijschaal of levering van verse mest aan een vergister in de buurt.  


FrieslandCampina is al sinds 2016 actief bezig met monomestvergisting en samen met leden-melkveehouders heeft de zuivelonderneming veel kennis en ervaring opgebouwd die het bedrijf als consortiumpartner zal inbrengen. Daarnaast faciliteert FrieslandCampina kennisdeling tussen melkveehouders door middel van  workshops en studiegroepen.  

Bron: ReFerm, 08/07/2024
Publicatie: 09-07-2024