Waterschappen vinden dat regeling voor bufferstroken tekort schiet

Op woensdag 6 maart bespreekt de Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verschillende aan mest gerelateerde onderwerpen. De waterschappen maken zich zorgen over de uitvoering van de met nutriënten verontreinigde gebieden en bufferstroken langs waterlopen waar het gebruik van mest of gewasbeschermingsmiddelen niet is toegestaan. De waterschappen vinden het belangrijk dat generiek Rijksbeleid wordt gebaseerd op goede praktijkkennis en gepaard gaat met perspectief voor de agrariër.

Sinds 1 maart 2023 zijn bufferstroken verplicht. In de regeling voor bufferstroken staat echter niets over het beheer van deze stroken. Een bufferstrook zonder gewas, plantengroei of met intensieve bodembewerking zorgt voor meer afspoeling naar het oppervlaktewater en daarmee voor een verslechtering van de waterkwaliteit. Hierin schiet de regeling nu tekort, vinden de waterschappen. Ook zijn er zorgen over de juiste invulling en haalbaarheid van de uitvoering. Dit zorgt voor veel discussie en dat vermindert het draagvlak voor een juiste uitvoering.


Per 1 januari 2024 zijn met nutriënten verontreinigde gebieden aangewezen. De maatregelen gaan over het verminderen van nitraat en niet over fosfor in het oppervlaktewater. Dat vinden de waterschappen een gemis, omdat in een groot deel van Nederland fosfor boven de norm voorkomt. In de toekomst wordt opnieuw beoordeeld of en voor welke doelen of maatregelen de aanwijzing voor met nutriënten verontreinigde gebieden wordt voortgezet. Dit wordt naar verwachting onderdeel van de gesprekken over het achtste actieprogramma Nitraatrichtlijn.


In het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer  wordt met agrariërs gewerkt aan waterkwaliteit en het agrarisch waterbeheer. Door de instrumenten uit dat plan ook in te zetten in het Nationaal Programma Landelijk Gebied ontstaat een win-winsituatie. De waterschappen constateren dat dit programma na tien jaar nog steeds onvoldoende bereik heeft om de gestelde doelstellingen te halen.

Bron: Unie van Waterschappen, 21/02/2024
Publicatie: 27-02-2024