Vlaams stikstofdecreet is officieel van kracht

Donderdag 22 februari is het Vlaamse stikstofdecreet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Hierdoor zullen alle nieuwe stikstofmaatregelen vanaf vrijdag 23 februari van toepassing zijn op zowel de nieuwe vergunningsaanvragen als alle lopende vergunningsaanvragen. 

Het Vlaamse stikstofdecreet omvat emissiereductiemaatregelen, kaders die de impact van stikstofdepositie van bedrijven die stikstofoxiden of ammoniak uitstoten beoordelen, een plan met natuurherstelmaatregelen, een pakket aan flankerende maatregelen om de sectorinspanningen te ondersteunen, en bepalingen rond de monitoring en borging waarmee de onderlinge samenhang in de uitvoering van alle maatregelen geborgd en gegarandeerd wordt.


Het programma moet enerzijds bijdragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europese beschermde natuur in Vlaanderen. Daarvoor dient de ammoniakuitstoot in Vlaanderen in 2030 met circa 40% te zijn verminderd ten opzichte van 2015, en de uitstoot aan stikstofoxiden met 45%. Daarnaast moet het decreet een werkbaar en rechtszeker kader bieden voor vergunning- en toestemmingsverlening rekening houdend met economische, sociale en economische randvoorwaarden.


In het stikstofdecreet zijn beoordelingskaders voor vergunningen gedefinieerd waardoor landbouwers weten of een omgevingsvergunning voor onbepaalde duur mogelijk is voor hen of een tijdelijke vergunning tot aan 2030. Belangrijk in de vergunningsverlening voor veehouderijbedrijven zijn de impactscore van 0,025% en de 'PAS-referentie 2030'. Deze PAS-referentie is een soort van eindsituatie die een bestaand bedrijf in 2030 moet behalen.


Het betekent een vertaling van de generieke doelstellingen ten aanzien van de reductie voor ammoniakemissie die per sector worden opgelegd richting 2030 naar een concrete doelstelling op bedrijfsniveau aan de hand van de emissies die een bedrijf in referentiejaar 2021 had. De PAS-referentie kan worden bepaald via een online tool, die nog beschikbaar moet komen. Aan de hand van de impactscore en de PAS-referentie weten wat er in een vergunning mogelijk zal worden en welke stappen ze daarvoor moeten ondernemen.


De landbouworganisaties ABS en Boerenbond hebben al aangegeven dat ze het decreet juridisch gaan aanvechten. Ze bekijken momenteel voor welke procedure bij het Grondwettelijk Hof er gaat worden gekozen. Er zijn twee manieren om naar het Grondwettelijk Hof te gaan, zo kan er gekozen worden voor een procedure die leidt tot schorsing van het decreet. Ook kan er worden geopteerd worden voor een procedure waarin een gedeeltelijke of volledige vernietiging van het decreet wordt geëist. Die laatste procedure vergt meer tijd.

Bron: VILT, 23/02/2024
Publicatie: 23-02-2024