Frankrijk stelt doelen om emissie van ammoniak en stikstofoxiden te verlagen

Op 26 december 2022 heeft de Franse overheid bekend gemaakt wat de doelstellingen voor de komende jaren zijn voor de reductie van de emissies van ammoniak en stikstofoxide vanuit de landbouw. Het streven is een vermindering van de ammoniakuitstoot met 13% in 2030 ten opzichte van 2005 en een vermindering van de uitstoot van stikstofoxide met 15% in 2030 ten opzichte van 2015. In 2022 zou de uitstoot van stikstofoxiden ten opzichte van 2005 met 7% dalen en die van ammoniak met 5,5%.

Frankrijk moet nog diverse inspanningen leveren om de doelstellingen te halen. In het verleden is Frankrijk al door de Europese Commissie aangesproken over het niet halen van de benodigde reductie van de uitstoot van ammoniak. Er is dan ook een plan van aanpak ontwikkeld met onder andere de volgende onderdelen:  • inzet van emissiebeperkende systemen bij het uitrijden van mest;

  • snelle verwerking in de bodem van stikstofhoudende meststoffen na toediening;

  • het afdekken van mestopslagen;

  • ontwikkeling van het gebruik van controle-instrumenten om de uitgereden hoeveelheden stikstof exacter te meten;

  • bewustmaking en opleiding van agrarisch ondernemers.


Veel van de maatregelen betreffen een betere aanwending van mest, met minder emissies, en daarvoor wordt door het Franse ministerie van landbouw nadrukkelijk naar Nederland gekeken, aangezien Nederland veel ervaring heeft op dit gebied. Overigens wordt het dossier luchtkwaliteit in Frankrijk nadrukkelijk bezien vanuit het aspect volksgezondheid. De effecten op biodiversiteit zijn veel minder in beeld.

Bron: Agroberichten Buitenland, 27/01/2023
Publicatie: 30-01-2023