Eurofins heeft BemestingsWijzer geoptimaliseerd

Eurofins Agro heeft de bemestingsadviezen in onder andere het complete grondonderzoek BemestingsWijzer geoptimaliseerd. Het bemestingsadvies is voor de sectoren: akkerbouw, veehouderij, boomteelt, fruitteelt, sportvelden en recreatie gesplitst in een bodemgericht en gewasgericht advies. Bovendien zijn de adviezen aangepast aan nieuwe inzichten uit onderzoek.

BemestingsWijzer geeft inzicht in de totale toestand van de bodem. De analyse geeft informatie over zowel chemische, fysische en biologische eigenschappen van de bodem. Het verslag van BemestingsWijzer koppelt aan deze dataset een verbeterd bemestingsadvies. Ook de adviezen in het beperkte grondonderzoek en in de BijmestMonitor zijn verbeterd.


Op het vernieuwde verslag splitst Eurofins het advies in een bodemgericht en een gewasgericht advies. Het bodemgerichte advies heeft als doel de bodemvruchtbaarheid op peil te houden of te brengen. Het gewasgerichte advies wordt zoveel mogelijk op rasniveau gegeven en maakt het mogelijk om beter in te springen op de behoefte van het gewas.


Het gewasgerichte advies wordt weergegeven als een gift per jaar en is beschikbaar voor ruim 300 gewassen en, indien bekend, ook per ras van het gewas. Het nieuwe advies maakt gebruik van de gewas- of rasbehoefte en de gemiddelde opbrengst en is gecorrigeerd voor de bodemvoorraad en bodemlevering.


De gift die volgt uit het advies, is bovendien te splitsen in meerdere giften tijdens de teelt. Tijdens het groeiseizoen kan bovendien worden bijgestuurd met BijmestMonitor. Dit bijmestonderzoek van Eurofins geeft inzicht in de direct opneembare nutriënten en de opname door het gewas tijdens de teelt.


Ook voor het snijmaisbemestingsadvies is de behoefte van het gewas het uitgangspunt. Het gewasgerichte advies voor snijmaïs in een vruchtwisseling en continuteelt maïs is gelijk. Bij het fosfaatadvies voor snijmais wordt ook het effect van rijenbemesting vermeld.


Voor grasland is het bemestingsadvies ook gesplitst in een bodemgericht en een gewasgericht advies. Daarnaast is het graslandadvies weergegeven voor onbeperkt weiden, beperkt weiden, licht maaien en normaal maaien en voor de eerste, tweede snede en overige snedes. Naast een snede advies voor grasklaver is er nu ook een advies voor kruidenrijk grasland.


Het bodemgerichte advies is bedoeld om de bodemvoorraad van de nutriënten op peil te houden en de opbrengstpotentie van het perceel te verbeteren. De adviezen bestaan uit eenmalige giften voor een periode van 4 jaar. Ook wordt op het verslag een advies gegeven hoe de hoeveelheid organische stof op peil te brengen is en wordt een bekalkingsadvies gebaseerd gegeven op een optimale pH. Deze pH is afhankelijk van de bodemparameters en eventueel ook van het gewas dat wordt geteeld.

Bron: Eurofins Agro, 20/09/2022
Publicatie: 20-09-2022