Oproep voor PPS-voorstellen geopend

Op 2 april hebben de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem hun gezamenlijke oproep geopend voor PPS-projecten. Het beschikbare budget is in 2025 circa € 12,8 miljoen per jaar. De oproep sluit op 2 september

De oproep is bedoeld voor onderzoeksprojecten waarin bedrijven, brancheorganisaties, NGO’s en publieke organisaties met onderzoeksorganisaties samenwerken. De projecten worden uitgevoerd als publiek-private samenwerking (PPS). De drie topsectoren werken in deze oproep met elkaar samen om zo tot een invulling te komen van de gezamenlijke nieuwe Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel 2024-2027.
In deze KIA staan streefbeelden benoemd waar via onderzoek en innovatie naartoe wordt gewerkt. Binnen de missie 'Duurzame Landbouw' staan onderwerpen als lagere emissies naar het milieu, meer hergebruik en een beter verdienvermogen centraal.
Twee derde van het budget betreft bijdragen van LNV en I&W in de vorm van capaciteit (m.n. uren) bij Wageningen Research en andere TO2 instituten. Het overige deel betreft door de TKI’s beschikbaar gestelde PPS-subsidie die ook bij andere kennisleveranciers inzetbaar is. Nieuw dit jaar is dat ook het MKB een beroep kan doen op financiering.

Indienen
Vanaf half juni tot en met 2 september kunnen projectvoorstellen worden ingediend. Gebruik hierbij de formats van 2025, zowel voor het voorstel als de begroting.

Consultatie
Het is mogelijk om vooraf een consultatiegesprek aan te vragen voor afstemming over passendheid bij de KIA en het portfolio en/of over financiering. Aanmelden hiervoor kan t/m 12 mei. De aanmelding dient voorzien te zijn van een ingevuld formulier ‘Pitch-formulier PPS consultatieronde’ ; aanvragen zonder dit formulier worden niet in behandeling genomen. De gesprekken vinden plaats tussen 21 en 30 mei; zie ‘schema consultatiegesprekken’ voor de exacte planning.

Overige informatie
Meer informatie en de bijbehorende documenten kunt u vinden via deze link. Hier vindt u ook een overzicht van veel gestelde vragen. Staat uw vraag hier niet tussen? Dan kunt u een bericht sturen naar info@landbouwwatervoedsel.nl.

Ook Kennis-op-Maat-oproep geopend
Ook de oproep voor de zogenaamde Kennis-op-Maat-projecten is geopend. Dit betreft geen onderzoek, maar projecten om kennis uit onderzoek of de praktijk naar (MKB-) bedrijven te brengen. De informatie hierover vindt u via deze link.

Oproep voor PPS-voorstellen geopend
Auteur: Jan Roefs
Publicatie: 03-04-2024