Adema houdt vast aan verlenging van pilot Mineralenconcentraat

De Europese Commissie heeft zorgen geuit of de pilot Mineralenconcentraat nog wel een pilot is of feitelijk neerkomt op een derogatie van de Nitraatrichtlijn. De pilot loopt al meer dan 10 jaar en daarbij is telkens een vrijstelling in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet voor opgenomen. Minister Adema van LNV blijft echter bij zijn voornemen om de pilot te verlengen voor de jaren 2023 en 2024.

De pilot is niet uitgebreid in deelnemers en wordt momenteel gebruikt voor de ontwikkeling van een certificeringssysteem om de kwaliteit van de mestproducten te borgen. De omvang van de pilot ten opzichte van de totale mestproductie in Nederland is gering, stelt Adema. In 2021 is via de pilot Mineralenconcentraat 3 miljoen kilogram stikstof op de markt gebracht op een totale stikstofproductie via dierlijke mest van 471 miljoen kilo.


Door de pilot te verlengen kunnen de kwaliteitsparameters voor RENURE verder onderzocht worden, een ontwikkeling die ook door de Europese Commissie als positief wordt gezien in de mededeling over meststoffen 'Waarborgen van de beschikbaarheid en betaalbaarheid van meststoffen'.


De pilot Mineralenconcentraat past in het beleid van het kabinet over Kringlooplandbouw. Het kabinet streeft hierbij naar de vervanging van kunstmest door producten uit dierlijke mest. Het voornemen is dan ook de pilot gedurende twee jaar te verlengen, zodat de pilot kan dienen voor het ontwikkelen van een certificeringssysteem en om de ontwikkelingen vanuit RENURE in de praktijk te testen. Het aantal deelnemende bedrijven blijft gelijk.

Bron: Ministerie van LNV, 20/01/2023
Publicatie: 23-01-2023