Advies over milieueffectrapport voor plannen van Nature Energy in Coevorden

Nature Energy wil in de gemeente Coevorden een mestvergistingsinstallatie bouwen en exploiteren. Deze installatie zal jaarlijks maximaal 25 miljoen m3 gas produceren en 600.000 ton digestaat. Voordat de provincie Drenthe besluit over de vergunning worden eerst de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie Drenthe heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage gevraagd te adviseren over de benodigde inhoud van dat rapport.

De installatie zal jaarlijks 616 duizend ton dierlijke mest verwerken. Laat goed zien hoe het productieproces in elkaar zit zodat de milieugevolgen duidelijk worden, zo adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage. Ga daarbij in op mogelijke grensoverschrijdende effecten, vanwege de korte afstand tot Duitsland.


Onderzoek daarnaast ook andere mogelijkheden voor het verwerken van mest. Beschouw een alternatief waarin ook andere organische stoffen, zoals reststromen van gewassen, worden verwerkt als er minder mest beschikbaar is dan verwacht. Ook adviseert de commissie verschillende mogelijkheden uit te werken voor de energiehuishouding, luchtzuiveringsinstallaties en het transport van mest en digistaat.


Meer informatie is te vinden is de publicatie 'Vergistingsinstallatie Nature Energy, Coevorden - Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport'.

Bron: Commissie voor de milieueffectrapportage, 25/01/2023
Publicatie: 25-01-2023