Projecten

Agro & Climate (interreg Duitsland-Nederland)

In het project wordt een aantal technieken (pilots) ontwikkeld om de uitstoot van stikstof en CO2 op rundvee- en biogasbedrijven te verlagen.

lees meer


PPS Betere stal, betere mest, betere oogst

Een onderzoeksproject uitgevoerd door Wageningen UR Livestock Research en Wageningen UR Plant Research voor de betere toepassing van meststromen uit nieuwe stalsystemen, ter bevordering van een sterke en circulaire landbouw. Bij het streven naar kringlooplandbouw in Nederland met minimale emissies naar het milieu zijn er twee belangrijke ontwikkelingen: nieuwe stalsystemen in de veehouderij (t.b.v. emissiereductie door o.a. scheiden van feces en urine aan de bron) en juiste veldtoepassingen (b.v. precisielandbouw). Bij de verwaarding van de nieuwe meststromen is het van belang dat deze aansluiten bij de behoefte van de afnemers zonder dat er afwenteling van emissies plaatsvindt. Samen met het bedrijfsleven en vijf provincies gaat Wageningen University & Research de komende vier jaar onderzoeken hoe de toepassing van meststromen uit nieuwe stalsystemen in de rundvee-, varkens- en kalverhouderij geoptimaliseerd kan worden en hoe tegelijkertijd emissies van stikstof en broeikasgassen verlaagd kunnen worden.

lees meer


Dikke mik bij Nutriëntenplatform - driejarig onderzoeksproject micronutriënten gestart

Het onderzoeksproject Micronutriënten in de kringloop (MIK), geïnitieerd vanuit het Nutriëntenplatform is onlangs van start gegaan. De intentie is om de balans (concentraties en vrachten) van micronutriënten aan de ‘achterkant’ (reststromen zoals zuiveringsslib, GFT, dierlijke mest, drinkwaterslib, restromen uit de feed- en foodindustrie) in kaart brengen, en inzicht krijgen in de herkomst en huidige bestemming ervan.

lees meer


NL Next Level mestverwaarding

Mest verwaarden vanuit een kringloopvisie. Integrale benadering van stalsystemen, mestverwerking en toepassing van lokaal tot internationaal.

lees meer


AMFER: raffineren van stikstof uit digestaat

AMFER is een technologie om stikstof en fosfaat uit mest of digestaat te verwijderen. In het project wordt een eerste pilotinstallatie ontwikkeld en getest op een melkveebedrijf

lees meer


Leerreis Nutriëntenkringloop

De leerreis nutriëntenkringloop heeft als doel om (bestaande) kennis rondom het sluiten van de nutriëntenkringloop te bundelen, te verdiepen en over te dragen naar de landbouwpraktijk. Op basis van van eigen vragen en interesse kunnen deskundigen profiteren van de kennis en kunde die in Nederland aanwezig is, maar die in de veelheid aan projecten nu nog versnipperd aanwezig is.

lees meer


Portal 'Integraal aanpakken emissies uit de veehouderij'

Programma om in de melkvee-, varkens- en geitenhouderij integraal tot lagere emissies te komen.

lees meer


Fascinating

Op maandag 7 december 2020 besloot de provincie Groningen vanuit het Nationaal Programma Groningen de handen ineen te slaan met het programma Fascinating. Dit programma wil de landbouwsector van de toekomst realiseren: een circulair systeem dat duurzaamheid, natuur, gezonde voeding en economische impact met elkaar in balans brengt. Groningen, van oudsher een landbouwregio, biedt een unieke combinatie van beschikbare landbouwgrond, grootschalige industriële infrastructuur, duurzame energie, hooggeplaatste kennisinstellingen en een sterk ontwikkelde chemische industrie en bovenal de wil en cultuur om samen te werken. In de eerste drie jaar wordt een budget van 20 miljoen in de regio geïnvesteerd. Dit wordt 50/50 bekostigd door de deelnemende organisaties en fondsen uit het Nationaal Programma Groningen.

lees meer


Nitroman

Nitroman is een Vlaams-Nederlands project waar wordt onderzocht en gedemonstreerd hoe dunne fracties uit drijfmest beter kunnen worden verwerkt en toegepast op het land als kunstmestvervangers. Onlangs zijn twee korte filmpjes gemaakt met uitleg over de producten en technieken.

lees meer


Meerwaarde mest en mineralen (MMM)

Door mestverwerking, onder andere het ontwikkelen van technologie om fosfaat uit mest en digestaat terug te winnen, worden meststoffen ontwikkeld waarmee het gebruik van dierlijke mest kan worden geoptimaliseerd: fosfaat zal veelal worden geëxporteerd en stikstof, kalium en organische stof kunnen ook regionaal tot waarde worden gebracht.

lees meer


Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is een initiatief van LTO Nederland, op uitnodiging van de overheid. DAW wil agrarische ondernemers ondersteunen en de samenwerking met de waterschappen en drinkwaterbedrijven bevorderen om tot beter waterbeheer te komen. Het gaat dan zowel over de hoeveelheid (beschikbaarheid, droogte e.d.) als kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Dit doet met onder andere door het delen van kennis en praktijkervaring van andere agrariërs, initiatieven te stimuleren en te faciliteren en door gebiedsprocessen te starten.

lees meer


Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers

In 2014 ging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers van start. Vormgeven aan duurzaamheid, laten zien wat je doet, verbeteren van bodem en waterkwaliteit en betere benutting van nutriënten waren de kaders van het project. Winst voor de boer én voor het milieu. Inmiddels is het project zodanig van waarde gebleken dat het een vereniging is geworden.

lees meer


Vruchtbare Kringloop Overijssel

Het project Vruchtbare Kringloop Overijssel richt zich op het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit en economische duurzaamheid in de agrarische sector. Het project laat zien dat een vitale bodem de basis is voor een vitaal platteland.

lees meer


Koeien & Kansen

In het project 'Koeien & Kansen' zoekt een groep van zestien melkveehouders samen met onderzoekers naar de mogelijkheden van een duurzame en maatschappelijk geaccepteerde melkveehouderij. Het primaire doel is om op deze 16 bedrijven verwachte milieuwetgeving te implementeren. Door het toepassen hiervan brengen ze de milieukundige, technische en economische gevolgen hiervan op bedrijfsniveau in beeld. Daarnaast doen deze deelnemers ervaring op in de praktijk, die bruikbaar is voor de brede praktijk. Hierdoor kunnen maatregelen kosteneffectiever en met minder risico plaatsvinden. Bovendien leveren deze pilotbedrijven een bewijslast voor de effectiviteit van de wetgeving.

lees meer


Pre-PIB Polen (bodemproject)

Een samenwerking tussen de Nederlandse Ambassade, RVO, NCM, Nederlandse bedrijven en Poolse kennisinstellingen en bedrijven om via o.a. mestverwaarding tot betere landbouwbodems te komen.

lees meer


Brabant Bemest Beter (BBB)

Mest duurzaam verwerken én aanwenden

lees meer


Nutricycle

Het Vlaamse onderzoek in dit project is toegespitst op de recuperatie van nutriënten uit mest en digestaat en hun hergebruik als groene kunstmeststofvervangers, en past bijgevolg binnen de Cradle to Cradle-filosofie. Dit draagt bij tot de duurzame ontwikkeling van industriële veehouderij en biovergisting als hernieuwbare (energie)technologie in Vlaanderen. In de eerste plaats heeft het project een techologische invalshoek, maar men heeft ook aandacht voor het wettelijk kader en de vermarkting.

lees meer


Toekomstbestendige stallen

Slimme oplossingen voor duurzame stalconcepten

lees meer


Digesmart

De volledige valorisatie van landbouwresten door middel van de recyclage van digestaat tot groene meststoffen

lees meer


AF-CIR Circulair

Het sluiten van kringlopen, het beperken van verliezen, het tot waarde brengen van zij- en reststromen uit de agrifoodsector

lees meer


PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw

Verduurzaming van de productie van gras en voedergewassen

lees meer


PPS Beter bodembeheer

Bodem als basis voor duurzame voedselproductie

lees meer


PPS Biobased opwaarderen mest en digestaat

Nieuwe aanknopingspunten voor een biobased opwaardering van mest/digestaat stromen en het verbeteren van het rendement van vergisting

lees meer


Onderzoek op Dairy Campus

Lopende en afgesloten projecten op Dairy Campus

lees meer


Data als fundament voor kringlooplandbouw

Het vergaren en beschikbaar stellen van data als fundament voor een beter klimaat én een gelijkwaardiger verdienmodel

lees meer


Transitieagenda Biomassa en voedsel

Een vergaande sluiting van nutriënten-kringlopen

lees meer


Platform Kringlooplandbouw

Het platform van LNV om kringlooplandbouw in de praktijk te brengen, onder de slogan 'Nederland als koploper in kringlooplandbouw'

lees meer


Proeftuin Agro-ecologie en Technologie

Faciliteert multidisciplinair onderzoek naar regeneratieve plantaardige productiesystemen die veerkracht vertonen

lees meer


Kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water en Voedsel - meststoffen en nutriënten

Het produceren van groene kunstmest via bioraffinage en andere verwerkingstechnieken

lees meer


Nationale Proeftuin Precisie Landbouw (NPPL)

Boeren en tuinders verder helpen met het toepassen van precisietechnieken

lees meer


Praktijkcentrum voor Precisielandbouw

Adoptie en toepassing van precisielandbouw in Nederland versnellen

lees meer


Onderzoek Veehouderij & Klimaat

Onderzoekt de uitstoot van methaan in de veehouderij in de praktijk

lees meer


Samen werken aan de nutriëntenkringloop Kromme Rijnstreek

Het gebruik van grondstoffen verminderen en de kringloop lokaal sluiten

lees meer


Champellet

Een duurzaam bodembeheer in Nederland en uiteindelijk Europa

lees meer


Ontwikkeling mest indampinstallatie

De ontwikkeling van indampinstallatie voor de dunne fractie mest

lees meer


Feed Back Farm, proeftuin voor het lokaal verwaarden van organische reststromen

Van regionale reststromen tot regionaal voedsel

lees meer


Gras & Ko gaan mycocycling

Inzet van natuurgras als substraat voor oesterzwamteelt en verbeterd rendement van mestvergisting op een rundveebedrijf

lees meer


Mineralenconcentraat op maat

De bemesting volledig invullen met regionale meststoffen

lees meer


Mineralen op Maat

Verminderen van de emissies naar bodem, lucht en water.

lees meer


Mestverwerking met Vortex

Tegen lagere kosten ammonium uit dierlijke mest halen.

lees meer


Van hybride naar totale oplossing mestverwerking

Investeren in meer bodemleven loont.

lees meer


Energiezuinige verwerking van mest op de boerderij

De implementatie van een modulair energiezuinige innovatief mestverwerkingsproces voor 'natte' mestsoorten op boerderijniveau.

lees meer


Proeftuin Mineralen en bemesting

Zoektocht naar geschikte technieken en samenwerkingsmogelijkheden in de regio om kringlopen te sluiten.

lees meer


Precisiebemesting in de open teelten van Zuid-Holland

Het versneld opvoeren van de adoptiegraad van de precisiebemesting in de provincie Zuid-Holland.

lees meer


Hightech groente (van de) boer

Reststoffenstroom van de veehouderij op duurzame wijze verkleinen en de concurrentiepositie voor de lokale groententeelt verbeteren.

lees meer


Mineral Valley Twente

Onderzoeken van oplossingen die bijdragen aan een gezonde bodem, duurzame bemesting en andere toepassingen voor mest en biomassa.

lees meer


ALG-AD

Het creëren van waarde uit onbenutte nutriënten door het integreren van algen- en anaerobe vergistingstechnologieën.

lees meer


Systemic

Het verlies van grondstoffen terugdringen en een transitie te bewerkstelligen naar meer duurzame kringlopen en een circulaire economie.

lees meer


ReNu2Farm

Het verhogen van de recyclingpercentages voor de plantaardige voedingsstoffen stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) in de primaire voedselproductieketen in Noordwest-Europa.

lees meer


Kunstmestvrije Achterhoek

Het verduurzamen van de bemestingspraktijk door de bemesting zo veel mogelijk in te vullen met regionaal beschikbare nutriënten.

lees meer


Wings

Mestverwerkingstechnieken onderzocht op financiële en praktische haalbaarheid.

lees meer


FertiCycle

Nieuwe bio-based meststoffen uit organisch afval (upcycling).

lees meer


Phos4you

Het terugwinnen van fosfaat uit de afvalwaterketen.

lees meer


Nutri2Cycle

Het leveren van een essentiële bijdrage aan de circulaire economie door het sluiten van mineralenkringlopen.

lees meer


Mest op Maat

Door technische innovaties wordt het transport van mest over de grens aanzienlijk gereduceerd.

lees meer


Nutriman

Kloof dichten tussen wetenschappelijke kennis rond innovatieve, beschikbare nutriëntrecyclingtechnieken en -producten.

lees meer


Circulair agronomics

Het ontwikkelen van veelbelovende technieken om nutriënten terug te winnen uit zowel mest als uit andere bronnen.

lees meer


Fertimanure

Het ontwikkelen en bevorderen van gebruik van veilige, duurzame en commercieel interessante circulaire meststoffen voor de Europese markt.

lees meer


Baltic Slurry Acid

Het bevorderen van de toepassing van het aanzuren van drijfmest in het gehele Oostzeegebied.

lees meer