Nutricycle

Het Vlaamse onderzoek in dit project is toegespitst op de recuperatie van nutriënten uit mest en digestaat en hun hergebruik als groene kunstmeststofvervangers, en past bijgevolg binnen de Cradle to Cradle-filosofie. Dit draagt bij tot de duurzame ontwikkeling van industriële veehouderij en biovergisting als hernieuwbare (energie)technologie in Vlaanderen. In de eerste plaats heeft het project een techologische invalshoek, maar men heeft ook aandacht voor het wettelijk kader en de vermarkting.
Doelstellingen

Concreet beoogt dit onderzoeksproject volgende doelstellingen te realiseren:

  • Een systematisch overzicht genereren van de beschikbare technologieën voor nutriënt-recuperatie, alsook het categoriseren van de grote variëteit aan digestaatstromen (eind- & nevenproducten) in verschillende klassen.
  • Opstellen van diverse praktijkopstellingen: minstens één voor struvietproductie, doorgedreven scheiding, en NH3-stripping.
  • De eigenschappen van de producten die voortkomen uit de pilootproeven, namelijk NK-rijke dunne fracties, ammoniumsulfaat van strippers, struviet,… fysico-chemisch in kaart brengen. De aandacht zal gaan naar algemene eigenschappen (bv. conductiviteit en pH), macronutriënten en hun speciatie, essentiële en niet-essentiële sporenelementen, organische koolstof en nutritieve ratio’s.
  • Mogelijke knelpunten voor landbouwkundig gebruik van deze kunstmestvervangers vastleggen door vergelijking van diens fysico-chemische eigenschappen met die van conventionele meststoffen.
  • De verworven resultaten valideren en implementeren via een veldproef, waarbij de landbouwkundige waarde van de groene kunstmeststoffen wordt vergeleken met die van conventionele meststoffen. De impact op de chemische en fysische bodemeigenschappen (bodemvruchtbaarheid, bodemkwaliteit en bodemstructuur) zal worden geëvalueerd, in een concept van Cradle to Cradle-hergebruik van waardevolle macro- en micronutriënten.
  • De regelgevende aspecten af te toetsen om de nutriëntstromen af te kunnen zetten als groene kunstmeststof voor direct gebruik op landbouwgrond of als grondstof voor de chemische industrie, en dit zowel binnen als buiten Vlaanderen.
  • De verschillende pistes voor afzet van de kunstmestvervangers te verkennen en in kaart te brengen, en ook de vermarktingswaarde te evalueren.

Start 1/01/2021, looptijd 24 maanden
Budget: Bedrijfspartners: €344.000, Onderzoekspartners: €344.000
Projectpartners zijn: Universiteit Gent, DLV, InnovaEnergy, Kemira, Waterleau

Meer informatie: http://www.mipvlaanderen.be/nl/webpage/155/nutricycle.html
Nutricycle
Auteur: Jan Roefs
Publicatie: 24-07-2020