RAMBO - Reductie van Ammoniak via Brongerichte en flankerende Oplossingen

Een belangrijk aandeel van de luchtverontreiniging bestaat uit ammoniakuitstoot. De komende jaren krijgen varkens- en pluimveehouders in de grensregio Vlaanderen – Zuid-Nederland een zeer strenge emissienorm opgelegd met betrekking tot ammoniakuitstoot. De veehouderij komt daarmee voor een grote uitdaging te staan. Het Interreg-project RAMBO zal pluimvee- en varkensbedrijven met een integrale benadering ondersteunen in hun emissiereductie aanpak om aan de normen voor ammoniakemissie te kunnen voldoen.

Naam project: RAMBO
Korte beschrijving: 

Het project RAMBO (Reductie van Ammoniak via Brongerichte en flankerende Oplossingen) gaat op test- en demolocaties metingen en evaluaties uitvoeren om de impact van maatregelen op ammoniakemissie, prestaties, dierenwelzijn en diergezondheid in te schatten. Dit zal input leveren voor een gedragen maatregelenpakket om te komen tot de reductie van ammoniak in stallen. Deze maatregelen en technieken zullen ook toepasbaar zijn op bestaande, niet ammoniakemissiearme stallen in de regio. Om veehouders een bewuste keuze te kunnen laten maken voor hun specifieke situatie worden tools aangeboden. Door de sector erbij te betrekken via workshops, demonstraties, co-creatie, webinars, studiereizen en -dagen, open dagen en door individueel advies te verstrekken aan een aantal stalhouders, wordt de vergaarde kennis wijd verspreid. Het project levert daarmee een belangrijke bijdrage aan een betere luchtkwaliteit en natuur in de grensregio.

Consortium: Inagro, De Hoeve Innovatie, Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek (ILVO), Innovatiesteunpunt Boerenbond, Poortershaven Industriële Mineralen, Proefbedrijf Pluimveehouderij, ZLTO.
Doorlooptijd: 2023 – 2026
Budget: €2,7 miljoen
Europees/nationaal/regionaal: Interreg-project
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van Inagro.

RAMBO - Reductie van Ammoniak via Brongerichte en flankerende Oplossingen
Auteur: Nicky Kamminga
Bron: Interreg
Publicatie: 31-07-2023