Integraal aanpakken

Programma om in de melkvee-, varkens- en geitenhouderij integraal tot lagere emissies te komen.

In het klimaatakkoord staan ambitieuze klimaatdoelen benoemd voor 2030 en 2050; de uitstoot van broeikasgassen CO2, methaan (CH4) en lachgas (N2O) moeten omlaag. En daarnaast moet de uitstoot van stikstof (ammoniak, NH3) fors dalen. In de veehouderij is dat een grote opgave.  Het is daarbij zoeken naar maatregelen die werkbaar zijn, en die de veehouderij een goed toekomstperspectief geven.

Eerste onderzoeksresultaten laten zien dat er grote verschillen zijn in emissies tussen bedrijven. Dit biedt goede aanknopingspunten voor verdere verduurzaming. Het is belangrijk dat er integraal wordt gekeken: enerzijds omdat een lagere emissie van ammoniak soms leidt tot meer uitstoot van broeikasgassen, en anderzijds omdat de praktische haalbaarheid en uitvoerbaarheid niet in het geding mogen komen.

In het project werken het ministerie van LNV, Wageningen Livestock Research, CLM, LTO Noord, ZLTO, LLTB en Schuttelaar en partners samen. Het wordt door LNV gefinancierd middels een tienjarige programmatische aanpak.

De 'programmatische aanpak' betekent dat het project bestaat uit een combinatie van onderzoek, praktijkbedrijven voor pilots en demo’s en kennisverspreiding. De komende jaren trekken overheid, bedrijfsleven, onderzoekers en veehouders samen op om nieuwe oplossingen te vinden, verder uit te testen en daarna op veehouderijbedrijven toe te passen. Het onderzoek richt zich op integrale oplossingen in de melkvee-,  varkens- en geitenhouderij. Specifiek voor de melkveehouderij is een Netwerk praktijkbedrijven opgestart.Website: www.integraalaanpakken.nl

Integraal aanpakken
Auteur: Jan Roefs
Publicatie: 08-01-2021