BAAT: BemestingsAdviezen Akkerbouw Toekomstgericht

De PPS BAAT (BemestingsAdviezen Akkerbouw Toekomstgericht) is een vierjarig onderzoeksproject waarin de bemestingsadviezen in de akkerbouw worden vernieuwd.

De meeste bemestingsadviezen zijn ongeveer 50 jaar geleden ontwikkeld en maar beperkt aangepast. De wijze van telen is in de tussentijd sterk gewijzigd en ook is er veel nieuwe kennis beschikbaar die niet in de huidige bemestingsadviezen is verwerkt, bijvoorbeeld rond het meten van bodemvruchtbaarheid en mineralisatie van organische stof. Daarnaast moeten bemestingsadviezen beter geschikt zijn voor toepassing met precisielandbouwtechnieken en met nieuwe (circulaire) meststoffen.

Ook is het van belang dat bemestingsadviezen beter rekening houden met de eisen uit de maatschappij. De huidige adviezen zijn gericht op een economisch optimale opbrengst en het op peil houden van pH en nutriëntenvoorraden in de bodem. De vraag is wat de effecten zijn van de bemesting op de waterkwaliteit, koolstofvastlegging, klimaat en biodiversiteit. De eerste stap is inzicht geven in de effecten van bemesting op deze onderwerpen.

Door de vernieuwde bemestingsadviezen zijn telers beter in staat om in te spelen op deze ontwikkelingen.

Activiteiten in het onderzoeksproject:

  1. ontwikkeling van perceels- en plaatsspecifieke bemestingsadviezen integraal voor stikstof, fosfaat en organische stof;
  2. ontwikkeling van dynamische bemestingsadviezen in het seizoen door combinatie van modellering met bodem- en gewasmetingen;
  3. ontwikkeling van bemestingsadviezen op basis van intensiteit en capaciteit van de bodem voor kali, zwavel, calcium en een aantal sporenelementen;
  4. een meststofkeuze adviestool voor inzicht in de passende (circulaire) meststoffen en
  5. integratie van bemestingsadviezen naar bedrijfsniveau waardoor een extra efficiëntieslag mogelijk is.

De adviezen worden met de partners breed getoetst in de praktijk. De nieuwe adviezen worden na goedkeuring door de Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) opgenomen in het Handboek Bodem en Bemesting en moeten leiden tot een optimale rendabele gewasproductie en bodemvruchtbaarheid met minder emissies, meer koolstofvastlegging en minder gebruik van eindige grondstoffen.

Uitvoerders: Wageningen University & Research, Louis Bolk Instituut en NMI.
Financiers: TKI Agri&Food, BO-Akkerbouw en private partners.
Partners: BO-Akkerbouw, Agrifirm, CZAV, van Iperen, Cosun, IRS, AVEBE, VAVI, BVOR, NCM, Meststoffen NL, Yara, ICL en Eurofins.
Looptijd: 2023-2027
De BAATman zal maandelijks een update geven over de voortgang van het project via een blog op de website van het Handboek Bodem en Bemesting.

BAAT: BemestingsAdviezen Akkerbouw Toekomstgericht
Auteur: Jan Roefs
Bron: Wageningen UR
Publicatie: 26-05-2023