Fieldlab Circulaire meststoffen

Dit project is erop gericht om het gebruik van circulaire meststoffen en organische stoffen in de praktijk te stimuleren via praktijkonderzoek en kennisverspreiding.

Naam project: Fieldlab Circulaire meststoffen
Korte beschrijving: 

Duurzame verwerking van het Nederlandse mestoverschot tot inpasbare marktconforme mineralen en organische stoffen bieden een lonkend perspectief voor het stimuleren van circulaire land- en tuinbouw, met aansluiting op de contouren van het toekomstige mestbeleid. Echter, het gebruik van circulaire meststoffen in de Nederlandse land- en tuinbouw is nu nog beperkt. Primaire producenten beschikken over beperkte kennis, informatie en kansrijke voorbeelden. Tegelijkertijd zijn mestverwerkingsinitiatieven vaak aanbod gedreven geweest voor afzet in het buitenland, met als gevolg dat de verkregen eindproducten niet goed aansluiten op de wensen en eisen van de Nederlandse land- en tuinbouw. Dit project is er daarom op gericht om het gebruik van circulaire meststoffen en organische stoffen in de praktijk te stimuleren via praktijkonderzoek en kennisverspreiding.

De centrale vraagstelling van dit project luidt: Welke bemestingsproducten, afkomstig van dierlijke mest en andere organische reststromen zijn waardevol voor de akkerbouwer of tuinder en hoe kan het gebruik hiervan in deze sectoren gestimuleerd worden? Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de duurzame ontwikkeling van toekomstbestendige kringlooplandbouw, door het mestoverschot beter te verwerken en de eindproducten gebieds- of sectorspecifiek af te zetten aansluitend op de praktijkeisen.

Het project wordt uitgevoerd door een consortium van vier hogescholen, kennispartijen en bedrijven. Activiteiten zijn gericht op praktische toepassing van circulaire meststoffen in de huidige praktijk of nabije toekomst, en het ontwikkelen van duurzame en veerkrachtige handelingsperspectieven voor agrariërs. Het delen van kennis over optimale toepassing van circulaire meststoffen in open en bedekte teelten is daarom een centraal onderdeel van het project.

Consortium: HAS green academy, Aeres Hogeschool, Hogeschool Inholland, Van Hall Larenstein University of Applied Sciences, AgriFood Capital B.V., Bioclear earth B.V., deBaaai, HoSt Biogas B.V., Joost Knijff Agro B.V., Maatschap Van der Bos-Weidenaar, Stichting Biosintrum, Stichting Innovatie Glastuinbouw, NCM en Van der Knaap Diensten B.V.
Doorlooptijd: 2023 – 2025
Europees/nationaal/regionaal: Nationaal
Financiering: Praktijkkennis voor Voedsel en Groen PVG Thematische calls 2022 PVG Thematische vraagstukken, RegieOrgaan SIA
Contactpersoon: Rob Bakker, HAS green academy, r.bakker@has.nl 088890-3092


Fieldlab Circulaire meststoffen
Auteur: Nicky Kamminga
Bron: HAS green academy
Publicatie: 21-12-2023