Studie

Kan bemesting de plantweerbaarheid verbeteren?

In een deskstudie zijn de mogelijkheden verkend om via bemesting een gewas weerbaarder te maken tegen ziekten en plagen. Dat bemesting duidelijke effecten kan hebben op de gezondheid van planten is eenvoudig te zien wanneer er sprake is van grote nutriëntentekorten: slecht groeiende planten zijn vatbaarder voor ziektes en zwakteparasieten. Maar kan los van nutriëntentekorten de weerbaarheid worden verbeterd?

lees meer


Minerale meststoffen vervangen door biogebaseerde meststoffen in aardappelteelt op zandgrond: een casestudy

Leidt het verder verwaarden van dierlijke mest uiteindelijk tot een betere opbrengst in aardappelteelt? Wegen eventuele meeropbrengsten voor milieu en economie bij de aardappelteler hierbij op tegen de meerkosten van de raffinagestappen van de varkenshouder/mestverwerker? Wageningen Environmental Research, Universiteit Gent, ZLTO en Wageningen Food Safety Research onderzochten het milieu- en agronomische effect van verschillende biogebaseerde meststoffen (BBF's) op de aardappelteelt in zandgrond. Ze werkten hierbij samen met Eco Energy (varkenshouderij, covergisting, digestaatverwerking), Van den Borne Aardappelen en VP-Hobe (techniek leverancier). Het onderzoek laat zien dat Renure meststoffen uit de varkenshouderij een prima alternatief zijn voor KAS en Kali-60 in de aardappelteelt.

lees meer


Zes mestverwerkingsinstallaties uitgebreid onderzocht, zowel de processen als de eindproducten

Wageningen Environmental Research deed de afgelopen drie jaar onderzoek naar de verwerking van varkensdrijfmest en digestaat op zes grootschalige mestverwerkingsinstallaties. Het rapport is het eindresultaat van het project Meerwaarde Mest en Mineralen 2.

lees meer


Landelijke rapportage en inventarisatie 2021 export en verwerking dierlijke mest

In de 'landelijke inventarisatie 2021 export en verwerking dierlijke mest' geeft NCM inzicht in de Nederlandse mestbalans en mestverwerking en -export. Het gaat hierbij om kwantitatieve en kwalitatieve informatie.

lees meer


Analyse mestbalans 2030

Overheidsplannen rondom stikstof, geuroverlast en natuurherstel hebben gevolgen voor de Nederlandse landbouw. Het NCM heeft een analyse gemaakt van de gevolgen hiervan voor de beschikbaarheid en de plaatsingsruimte voor dierlijke mest in Nederland. Daarnaast wordt in het rapport kort ingegaan op wat dit betekent voor de export en verwerking van stikstof en fosfaat.

lees meer


Verbeteren van mestverwerking met omgekeerde osmose

Een veel gebruikte en waardevolle techniek bij de verwerking van drijfmest is omgekeerde osmose. Het is een manier uit mest schoon water en de kunstmestvervanger mineralenconcentraat te produceren. Het is echter een uitermate complex en kostbaar proces. Om dit verder te verbeteren heeft TU Eindhoven onderzoek gedaan bij een aantal bestaande mestverwerkers en geeft het concrete praktische adviezen. Een vervolgproject is inmiddels gestart.

lees meer


Mogelijkheden om urine van varkens via omgekeerde osmose te ontwateren

In de verwerking van drijfmest is omgekeerde osmose (OO) een veel gebruikte techniek om de drijfmest te ‘ontwateren’. Deze techniek kan hiervoor als BBT+ (best beschikbare techniek) worden beschouwd. TU Eindhoven heeft onderzocht in hoeverre de OO-techniek toepasbaar is voor urine-achtige meststromen die ontstaan bij nieuwe stalsystemen met scheiden van mest aan de bron.

lees meer


Inventarisatie mestverwerking Vlaanderen 2020

VCM heeft via zijn jaarlijkse studie de stand van zaken van de mestverwerking in Vlaanderen in kaart gebracht. Dit rapport geeft een goed overzicht van de omvang van de sector, de export en de aard van de verwerkingsinstallaties.

lees meer


Minder pathogenen door mestverwerking

De verwerking van mest resulteert in eindproducten die minder ziekteverwekkende bacteriën en residuen van antibiotica bevatten. Dat stellen onderzoekers van Wageningen Livestock Research. Ze hebben onderzoek gedaan naar verschillende soorten van de E. colibacterie, salmonella en campylobacter. Tevens werden analyses gedaan op residuen van 11 soorten antibiotica.

lees meer


Kwaliteit van effluenten van mestverwerkingsinstallaties (monitoring)

Bij veel installaties die drijfmest verwerken is een belangrijk doel het ontdoen van water. Drijfmest bestaat immers voor circa 90% uit water, en dit zorgt voor hoge kosten voor opslag, transport en aanwending. In een aantal gevallen wil de verwerker dit water, het effluent, afgeven aan het oppervlaktewater. Om dit te mogen is een hoge kwaliteit van het te lozen water noodzakelijk. In een uitgebreide studie is de kwaliteit van dit effluent in beeld gebracht.

lees meer


Resultaten NL Next Level Mestverwaarding: WP1: Product-marktcombinaties

In het onderzoeksproject NL Next Level Mestverwaarding is in kaart gebracht welke waardevolle meststoffen er met mestverwerking kunnen worden geproduceerd, en waar perspectiefvolle afzetmogelijkheden liggen. Onlangs is een viertal interessante rapporten gepubliceerd over deze producten en hun marktkansen.

lees meer


Kwaliteit van mineralenconcentraat (resultaten monitoring)

De kwaliteit van de huidige mineralenconcentraten is gemonitord door Wageningen UR. Mineralenconcentraat is een meststof die wordt geproduceerd door mestverwerkers middels de techniek van omgekeerde osmose (OO). De deelnemers aan de pilot mineralenconcentraat (dit is een pilot in het huidige mestbeleid) mogen het concentraat afzetten als kunstmestvervanger. Conclusie van de monitoring is dat de meeste installaties niet voldoen aan de criteria voor de huidige pilot, maar wel aan die van RENURE (toekomstige definitieve erkenning kunstmestvervangers). De verschillen tussen de installaties zijn echter groot, waarbij de voorbehandeling van de ingaande dunne fractie in de OO en andere bedrijfsmaatregelen sterk bepalend zijn voor de kwaliteit van het mineralenconcentraat, en ook van het permeaat.

lees meer


Resultaten NL Next Level Mestverwaarding: WP2: Mestverwerkingstechnologie

In het onderzoeksproject NL Next Level Mestverwaarding is in kaart gebracht welke waardevolle meststoffen er met mestverwerking kunnen worden geproduceerd. Onlangs is een tweetal interessante rapporten gepubliceerd over de mestverwerkingsprocessen die nodig zijn om deze producten te kunnen maken.

lees meer


Resultaten NL Next Level Mestverwaarding: WP4: Interventies op ketenniveau

In het onderzoeksproject NL Next Level Mestverwaarding is in kaart gebracht welke waardevolle meststoffen er met mestverwerking kunnen worden geproduceerd. Onlangs is een drietal interessante rapporten gepubliceerd hoe interventies op ketenniveau kunnen leiden tot een beter functionerende mestmarkt.

lees meer


Nutriëntenbalans landbouwpercelen in diverse landen in kaart gebracht

In een studie van Fertimanure is de nutriëntenbalans op landbouwpercelen in kaart gebracht, per provincie in de landen Nederland, Spanje, Frankrijk, Italië, België en Duitsland.

lees meer


Studie naar de waarde van organische reststromen

Organische reststromen kunnen een bijdrage leveren aan de weerbaarheid van een bodem. Onder gecontroleerde omstandigheden is dit goed te meten, in het open veld is dat lastiger. Dat blijkt uit een vierjarig onderzoek 'Sturen op bodemweerbaarheid door toediening van organische materialen' van Wageningen UR.

lees meer


Verkenning gewasspecifieke nitraatuitspoeling door RIVM

Gewassen verschillen van elkaar als het gaat om de gevoeligheid voor nitraatuitspoeling. Dit komt onder andere door verschillen in de landbouwpraktijk. De bemesting, de bodembewerking, de oogstdatum, de gewasrotatie en de voorkeur voor de teelt op een bepaald type grond verschillen per gewas. Daarnaast spelen ook de eigenschappen van het gewas een belangrijke rol, bijvoorbeeld hoe diep het gewas wortelt, hoe efficiënt stikstof wordt opgenomen en de groeiperiode. Aan de hand van nitraatmetingen op puntniveau onderzocht het RIVM of verschillen in nitraatuitspoeling zichtbaar zijn tussen gewassen. Onder gras maten ze veruit de laagste nitraatconcentraties, maar onder mais en akkerbouwgewassen kwam de mediane waarde nog regelmatig boven de norm van 50 mg/l nitraat.

lees meer


Landelijke inventarisatie 2020 export en verwerking dierlijke mest

In de 'landelijke inventarisatie 2020 export en verwerking dierlijke mest' geeft NCM inzicht in de Nederlandse mestbalans en mestverwerking en -export. Het gaat hierbij om kwantitatieve en kwalitatieve informatie. In deze editie geven we bovendien een inschatting van de gevolgen van het aangekondigde toekomstige mestbeleid voor de sector.

lees meer


Onderzoek LNV naar vertrouwen van boeren in kringlooplandbouw

Het ministerie heeft een onderzoek laten uitvoeren hoe boeren en tuinders kringlooplandbouw beleven. Het betreft een zogenaamde 1-meting: een herhalingsonderzoek. De 0-meting is vorig jaar verricht. Hiermee brengt men de trend dus in beeld.

lees meer


RENURE (kunstmestvervangers): resultaten Europees SAFEMANURE-onderzoek

Het erkennen van kunstmestvervangers is een belangrijke stap om meer gebruik te kunnen maken van herwinbare meststoffen. Echter, dit mag niet leiden tot een hogere nitraatuitspoeling. Het SAFEMANURE-onderzoek van de Europese Commissie (Joint Research Center) heeft criteria opgesteld waar deze herwinbare stikstofhoudende meststoffen uit dierlijke mest aan moeten voldoen. De onderzoeksresultaten zijn nu definitief en gepubliceerd. Dit is een belangrijke stap richting uiteindelijke toelating van kunstmestvervangers.

lees meer


Toevoegmiddelen aan mest, een inventarisatie

Er zijn diverse toevoegmiddelen (additieven) op de markt beschikbaar om aan mest toe te voegen. Dit is een manier om van de (drijf-)mest de kwaliteit en de toepasbaarheid en de effecten voor het milieu te verbeteren. Onlangs is een inventarisatie afgerond, waardoor we meer overzicht hebben over de producten en de werking ervan. Deze toevoegmiddelen worden vaak al op behoorlijke schaal gebruikt, en hebben zich daarmee in de praktijk bewezen. Wetenschappelijke onderbouwing van de claims van de producenten is er echter maar zeer beperkt.

lees meer


Mestverwerking in Vlaanderen in stijgende lijn

Het VCM heeft de stand van zaken in de Vlaamse mestverwerking in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat er 136 operationele mestverwerkingsinstallaties actief zijn, die in totaal 49,8 miljoen kg stikstof uit dierlijke mest verwerken. Deze verwerking betreft zowel export van stikstofhoudende organische meststoffen, als het verwijderen van stikstof uit mest via het nitrificatie-denitrificatiesysteem.

lees meer


NCM analyse mestbalans 2025 en 2030

De Nederlandse landbouw is momenteel volop in beweging, en dit roept veel vragen en onduidelijkheid op over de productie en het overschot van dierlijke mest. NCM heeft het effect van autonome ontwikkelingen en van beleidsmaatregelen geanalyseerd en op basis hiervan een schatting gemaakt van de Nederlandse mestbalans in 2025 en 2030.

lees meer


Interessant boek/naslagwerk te koop

Wetenschappers van de universiteit van Gent en Wageningen Universiteit hebben een interessant boek gepubliceerd: ‘Biorefinery of Inorganics: Recovering Mineral Nutrients from Biomass and Organic Waste’. Hiermee brengen ze actuele wetenschappelijke kennis in één naslagwerk bij elkaar, met bijdragen van experts uit de hele wereld.

lees meer


Relatie tussen bodemorganische stof en nitraatuitspoeling

Organische stof in de bodem speelt een cruciale rol in het goed functioneren van de bodem. Werkt een hoger bodemorganisch stofgehalte ook door naar een betere waterkwaliteit? Aan de hand van data van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid en Eurofins onderzocht het RIVM deze vraag.

lees meer


Alarmerend fosforverlies in graslanden wereldwijd in kaart gebracht

In grote delen van de wereld krijgen graslanden weinig of geen mest en daardoor raakt de bodem uitgeput. Om de bodem weer vruchtbaar te maken, moeten de boeren in 2050 vier keer zoveel fosforbemesting gaan geven als in 2005. Alleen dan zal er genoeg gras en hooi zijn om voldoende melk en vlees te produceren voor de snel groeiende wereldbevolking. Dat schrijft Martin van Ittersum, hoogleraar plantaardige productiesystemen in Wageningen, in het vakblad Nature Communications.

lees meer


Kaarten bodemvruchtbaarheid Europa

Wetenschappers van de Europese Commissie (Joint Research Centre, JRC) en de universiteit van Basel hebben kaarten gepubliceerd met de bemestingstoestand van percelen in de bovenste grondlaag.

lees meer


Hoeveel biomethaan kan er in België geproduceerd worden?

Uit een nieuwe studie blijkt het potentieel voor de productie van biomethaan, door de opzuivering van biogas, voornamelijk afkomstig te zijn van de landbouw. De veehouderij en de akkerbouw produceren vele reststromen zoals mest en oogstresten. In totaal kan er op termijn 15.6 TWh biomethaan geproduceerd worden in België, wat overeenkomt met 9% van het huidig gasverbruik. De realisatie van dit potentieel zou België in één klap dichter brengen bij het behalen van hun klimaatdoelstellingen. Ongeveer 80% van de opgelegde hernieuwbare energiedoelstelling en 88% van de vereist CO2-reductie zouden hiermee gerealiseerd kunnen worden tegen 2030.

lees meer


Verspreiding antibioticaresistente bacteriën, resistentiegenen en antibioticaresiduen via mest

Er is voor het eerst structureel onderzocht in hoeverre antibioticaresistente bacteriën of restanten daarvan, en residuen van antiobiotica worden verspreid via mest. Naast verspreiding uit humane bronnen (met name rioolzuivering) is mest een belangrijke bron. Het onderzoek concludeert dat de verspreiding van ESBL via mest op het land ongeveer even groot is als de verspreiding vanuit de rioolwaterzuivering. Echter, omdat via de bodem een aanzienlijk deel van de verspreiding uit mest wordt afgebroken zal de relatieve bijdrage van mest toch veel kleiner zijn. Dit schrijft minister Bruins aan de Tweede Kamer op basis van RIVM-onderzoek. In dit artikel een toelichting op de onderzoeksresultaten.

lees meer


Minder stalemissies door vaak verwijderen varkensmest

Om emissie te beperken is het belangrijk varkensmest vaak en volledig uit de stal te verwijderen, en de urine het liefst apart, stellen onderzoekers van Wageningen Livestock Research.

lees meer


Landelijke inventarisatie 2019 export en verwerking dierlijke mest

De landelijke inventarisatie mestverwerking 2019 is uitgevoerd door het NCM. Doel van deze rapportage is om inzicht in marktinformatie te verkrijgen en te verspreiden en om zicht te krijgen op mogelijke knelpunten en uitdagingen. NCM heeft dit rapport opgesteld om vanuit een onafhankelijke positie informatie te verschaffen aan beleidsmakers, marktpartijen en andere belanghebbenden in de mestmarkt. In het rapport wordt inzicht gegeven in de productie, verwerkingstechnieken en afzet van dierlijke mest en organische meststoffen die gemaakt zijn van dierlijke mest.

lees meer


Vraag naar circulaire meststoffen in elke regio, maar de slaagkans neemt toe als ze op maat gemaakt worden.

ReNu2Farm is een Europees project dat bedoeld is om het hergebruik van stikstof, fosfaat en kalium in de Noordwest-Europese landbouw te bevorderen. Vanuit Nederland is Nutriënten Management Instituut partner.

lees meer


Lange termijn-bodemproeven, jaarverslag 2018

Een betere bodemkwaliteit is een kwestie van lange adem. Organische stofbeheer is hierbij een van de belangrijke factoren voor zowel de opbrengst van de gewassen als voor het milieu (emissies naar water en lucht). Via een aantal langjarige projecten wordt steeds beter inzicht verkregen in deze relaties.

lees meer


Modelstudie: sectoroverstijgende aanpak varkens- en melkveemest is economisch optimaal

Wageningen Economic Research onderzocht in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) of, en zo ja hoe, mestbewerking, verwerking van mest en voermaatregelen in de melkvee- en varkenshouderij kunnen bijdragen aan een oplossing voor het fosfaatoverschot en een mogelijk stikstofoverschot. Modelberekeningen wijzen uit dat een economisch optimale aanpak ligt in een sectoroverstijgende aanpak van varkens- en melkveemest. Pluimveemest is buiten beschouwing gelaten.

lees meer


Rapport ‘Knelpunten in mestverwaarding’

NCM heeft een studie verricht voor een overlegplatform dat werkt aan waterkwaliteitsverbetering. Zij willen weten waar de belangrijkste knelpunten zitten om tot mestverwaarding te komen. Immers, via mestverwaarding kan een bijdrage worden geleverd aan een betere waterkwaliteit.

lees meer


Mest en metropolen: nadenken over kringlopen op regioniveau

Geen visie over landbouw zonder het woord kringloop erin. Meestal wordt dan gedacht over een gemengd bedrijf of een samenwerking tussen een veehouder en een akkerbouwer of tuinder. Het is echter net zo belangrijk in deze te denken over regio’s. Een groep wetenschappers uit Wageningen heeft een bijdrage gemaakt die bedoeld is om na te denken over oplossingsrichtingen voor het sluiten van kringlopen, en het in een breed perspectief te plaatsen. Dat brede perspectief ontbreekt vaak, aldus de wetenschappers, waardoor complexe onderwerpen vaak versplinteren in aandacht voor deeloplossingen of te smal ingekaderd worden in een eenzijdig perspectief.

lees meer


Voor weerbaarheid tegen ziektes door de bodem is ook snel werkende organische stof nodig.

In de PPS Beter Bodembeheer is onderzocht welke bodemmaatregelen effect hebben op de weerbaarheid van gewassen tegen ziektes. Voor dit onderzoek zijn 10 lange-termijn veldexperimenten binnen Europa geselecteerd, waaronder ook twee in Nederland, namelijk BASIS te Lelystad en Bodemkwaliteit op zand te Vredepeel.

lees meer


De Europese biogas- en biomethaansector in 2018

Het Statistical Report 2018 van de European Biogas Association (EBA) is gepubliceerd. Hier kan men terecht voor actuele informatie en analyses over de Europese biogassector.

lees meer


Grondstoffenwijzer diervoeders

Nevedi, de branchevereniging van de diervoederindustrie, heeft de derde editie van hun Grondstoffenwijzer uitgebracht. Deze editie is de opvolger van de editie 2016, met de meest recente data en nieuwe inzichten op het gebied van grondstoffen. Welke grondstoffen zijn gezonde en duurzame voedingsbronnen voor onze varkens, koeien en kippen? Waar komen die grondstoffen vandaan, en om welke hoeveelheden gaat het?

lees meer


Kennisbericht mestverwerking en gezondheid

Het kennisplatform 'Veehouderij en humane gezondheid' heeft een tweede versie uitgebracht van het kennisbericht 'Mest en Mestverwerking'. In dit rapport wordt ingegaan op mogelijke risico's van mest en mestverwerkingslocaties op de volksgezondheid. Het rapport maakt duidelijk dat veel benodigde kennis nog niet aanwezig is, en gaat ook in op deze kennishiaten. In sommige gevallen mogen er daarom dan ook geen harde conclusies worden getrokken. In het rapport wordt niet ingegaan op de bijdrage die mestverwerking kan leveren aan het verminderen van de volksgezondheidsrisico's door bijvoorbeeld het ontsmetten van organische meststoffen.

lees meer


Mest aan- en afvoer op derogatiebedrijven

Een van de voorwaarden voor derogatie is de verplichting van de Nederlandse overheid om 300 derogatiebedrijven te monitoren en hierover jaarlijks te rapporteren aan de Europese Commissie. Een belangrijk onderdeel van het stikstofgebruik door de bedrijven in het derogatiemeetnet is het aan- en afvoeren van dierlijke mest. In dit artikel wordt de aan- en afvoer van mest op derogatiebedrijven in het monitoringsjaar 2016 besproken, zoals gepresenteerd in de derogatierapportage. Het rapport is een coproductie van het RIVM en Wageningen Economic Research.

lees meer


Amerikaanse studie/inventarisatie mestverwerkingstechnieken

Washington State University heeft een overzicht gemaakt van mestverwerkingstechnieken voor rundveedrijfmest. Op basis van de Newtrient-benadering en gedefinieerde uitgangspunten wordt een inschatting gemaakt van kosten en technische prestaties.

lees meer


Stikstofwerking van mineralenconcentraten

Stikstofwerkingscoëfficiënten en verliezen door denitrificatie en stikstofimmobilisatie bepaald onder gecontroleerde omstandigheden.

lees meer


Markt voor mest, studies uit 2011 en 2015

Innovatienetwerk heeft twee studies verricht waar ingegaan wordt op knelpunten en kansen in de huidige mestketen.

lees meer


Landelijke inventarisatie 2018 export en verwerking dierlijke mest

De landelijke inventarisatie mestverwerking 2018 is uitgevoerd door het NCM. Doel van deze rapportage is om inzicht in marktinformatie te verkrijgen en te verspreiden en om zicht te krijgen op mogelijke knelpunten en uitdagingen. NCM heeft dit rapport opgesteld om vanuit een onafhankelijke positie informatie te verschaffen aan beleidsmakers, marktpartijen en andere belanghebbenden in de mestmarkt.

lees meer


Landelijke inventarisatie 2017 mestverwerkingscapaciteit

Het Projectbureau Lokale Mestverwerking en Bureau Mest Afzet hebben voor het vijfde jaar op rij een inventarisatie van de mestverwerkingscapaciteit in Nederland gemaakt. Naast de inventarisatie van export en verwerking van mestproducten van mestverwerkingslocaties is ook de omvang in kaart gebracht van export van onbehandelde mest en champost. Op deze wijze wordt een beeld verkregen van de totale omvang van verwerking en export van mestproducten.

lees meer


Landelijke inventarisatie 2016 mestverwerkingscapaciteit

Het Projectbureau Lokale Mestverwerking en Bureau Mest Afzet hebben voor het vierde jaar op rij een inventarisatie van de mestverwerkingscapaciteit in Nederland gemaakt. Naast de inventarisatie van de export en de verwerking van mestproducten van mestverwerkingslocaties is ook de omvang in kaart gebracht van de export van onbehandelde mest en champost. Op deze wijze wordt een beeld verkregen van de totale omvang van de verwerking en de export van mestproducten.

lees meer


Landelijke inventarisatie 2015 mestverwerkingscapaciteit

Het Projectbureau Lokale Mestverwerking en Bureau Mest Afzet hebben voor het derde jaar op rij een inventarisatie van de mestverwerkingscapaciteit in Nederland gemaakt. In het rapport worden de gegevens van de inventarisatie aangevuld met informatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM), waarmee een totaal overzicht wordt verkregen van de gerealiseerde verwerking conform de definitie van de Meststoffenwet.

lees meer


Waarde inhoud van Mest

Het doel van deze studie was te inventariseren welke waardevolle stoffen uit mest gewonnen kunnen worden en wat de potentie is in technologie en markt om deze te verwaarden.

lees meer


Landelijke inventarisatie 2014 mestverwerkingscapaciteit

In de aanloop naar de invoering van de verplichte mestverwerking heeft het Projectbureau Lokale Mestverwerking (PLM) in samenwerking met Bureau Mest Afzet (BMA) in 2013 een eerste inventarisatie gemaakt van de bestaande en in ontwikkeling zijnde mestverwerkingscapaciteit.

lees meer


Synthesis of the research within the framework of the Mineral Concentrates Pilot (engelstalig)

Treatment of animal slurry, in addition to feeding and fertilizer exports measures, is seen as an opportunity to improve closing of nutrient cycles and to use nutrients efficiently. One of the possibilities of slurry treatment is separating slurry and using the mineral concentrate, which results from reverse osmosis of the liquid fraction, as mineral fertilizer.

lees meer