Landelijke rapportage en inventarisatie 2021 export en verwerking dierlijke mest

In de 'landelijke inventarisatie 2021 export en verwerking dierlijke mest' geeft NCM inzicht in de Nederlandse mestbalans en mestverwerking en -export. Het gaat hierbij om kwantitatieve en kwalitatieve informatie.

Sinds 2014 wordt jaarlijks de capaciteit van export en verwerking van dierlijke mest geïnventariseerd, om vanuit een onafhankelijke positie informatie te verschaffen aan beleidsmakers, marktpartijen en andere belanghebbenden over de mestmarkt.

Het rapport laat o.a. zien dat de te verwerken/exporteren hoeveelheid fosfaat in 2020 met 9,5 mln kg P2O5 is afgenomen tot 21,3 mln kg P2O5. De te verwerken/exporteren hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest steeg daarentegen juist met ruim 8 mln kg N tot 41,2 mln kg N.

De gerealiseerde hoeveelheid verwerkte/geëxporteerde dierlijke mest bleef in 2020 met bijna 48 mln kg P2O5 nagenoeg gelijk aan 2019. Uitgedrukt in stikstof steeg de gerealiseerde hoeveelheid verwerkte/geëxporteerde mest licht tot bijna 60 mln kg N.

In 2020 werd 12 mln. kg fosfaat minder naar Duitsland geëxporteerd ten opzichte van 2016. Dit komt overeen met een afname van 53% ten opzichte van 2016. De grafiek laat tevens een gestage groei van de export van fosfaat naar Frankrijk zien in de periode 2016 tot en met 2020. De export naar Frankrijk is in de periode vanaf 2016 toegenomen met bijna 5 miljoen kg fosfaat tot 14,4 miljoen kg in 2020.

Over de gehele periode 2016-2020 werd meer mest verwerkt en geëxporteerd dan op basis van het overschot in de Nederlandse landbouw minimaal nodig was. Dit houdt in dat berekende fosfaatgebruiksruimte voor dierlijke mest in Nederland niet volledig werd benut. Deze onderbenutting betreft 26 mln. kg fosfaat in 2020, dit komt overeen met een benuttingsgraad van 81%.

NCM heeft een database met daarin gegevens van 160 mestverwerkers. Met 154 daarvan is een enquete afgenomen over o.a. de gebruikte techniek. De bedrijven die verwerkingsmethoden voor dunne fractie opgeven, hanteren het meest omgekeerde osmose en vaak gecombineerd met een ionenwisselaar. 18 bedrijven (13%) past stripping/scrubbing toe bij de verwerking van dunne fractie.

Het rapport is hiernaast als bijlage (PDF) te downloaden.

Landelijke rapportage en inventarisatie 2021 export en verwerking dierlijke mest
Auteur: Rembert van Noort
Publicatie: 02-12-2021