Presentatie

Dertig vragen en antwoorden over lachgas

Wageningen UR heeft een publicatie uitgebracht: ‘Dertig vragen en antwoorden over lachgas’. Lachgas is een sterk broeikasgas, 265 keer zo sterk als CO2. Driekwart van de lachgasemissie in Nederland komt uit de landbouw, en daarvan is ongeveer de helft afkomstig uit de bemesting.

lees meer


Webinar 'Inventarisatie en export en verwerking dierlijke mest 2021'

NCM organiseerde op donderdag 2 december een kort webinar. In dit webinar werden deelnemers in een half uur bijgepraat over de stand van zaken in de mestverwerkingssector in Nederland.

lees meer


Hoe schoon moet kringlooplandbouw zijn?

Kringlooplandbouw heeft veel voordelen omdat er minder grondstoffen nodig zijn en er minder afval overblijft. Dit hergebruik levert echter ook risico’s op, want hoe schoon zijn die circulaire reststromen? En wanneer levert dat wel of geen risico op? In tijdschrift Milieu geeft een aantal onderzoekers van Wageningen UR een beschouwing over wat bekend is en waar vragen liggen.

lees meer


Stroomschema voor stikstof en fosfor in de landbouw in 2019

Het Compendium voor de leefomgeving heeft voor het jaar 2019 een stroomschema gemaakt voor stikstof en fosfor in de landbouw. Vooral via krachtvoer en kunstmest komt stikstof en fosfor de Nederlandse landbouw binnen. De afvoer gebeurt via de afzet  van dierlijke en plantaardige producten. In 2019 bedroegen de overschotten in de landbouw 285 miljoen kilo stikstof en 7 miljoen kilo fosfor.

lees meer


Presentaties bijeenkomst NL Next Level Mestverwaarding

Op 27 mei jl. zijn de geboekte resultaten en de focus van het vervolg van onderzoeksproject NL Next Level Mestverwaarding in een webinar gepresenteerd.

lees meer


Brochure over ammoniumsulfaat

Nutricycle Vlaanderen, het nutriëntenplatform van Vlaanderen, heeft praktische informatie over ammoniumsulfaat gebundeld in een brochure. De focus ligt daarbij op ammoniumsulfaat uit chemische luchtwassers, een stikstof- en zwavelmeststof die dienst kan doen als kunstmestvervanger. De productie, de eigenschappen en het gebruik ervan komen aan bod alsook de economische waarde en de wetgeving rond het gebruik. 

lees meer


Achtergrond: Bodemweerbaarheid is niet eenvoudig

Een goede bodem is belangrijk. Een waarheid als een koe en tegelijkertijd een dooddoener. Want wat is dan een goede bodem? In gespreken met experts, praktijkspecialisten en gebruikers blijkt een goede bodem te bestaan uit verschillende onderdelen. Dat leidt soms tot spraakverwarring en maakt inzicht krijgen complex. Zo zijn bodemweerbaarheid, bodemgezondheid en bodemkwaliteit verschillende termen die vaak door elkaar worden gebruikt.

lees meer


Panorama Groen gas

Deze week is het ‘Panorama Groen Gas’ verschenen. Deze brochure is een zeer informatief en leesbaar document dat een compleet overzicht geeft van alle aspecten rondom groen gas.

lees meer


Presentatie 'Inventarisatie en export en verwerking dierlijke mest 2020'

NCM voert jaarlijks een inventarisatie uit naar de Nederlandse mestverwerkingssector. Op 20 november werd de editie van 2020 gepresenteerd in een webinar van een half uur, waarin de bevindingen werden samengevat, uitgelegd en nader toegelicht.

lees meer


Nitroman: verslag kick-off

Het interreg-project Nitroman richt zich op het herwinnen en gebruiken van minerale meststoffen uit varkens- en rundveedrijfmest. Op 10 september vond de kick-off-bijeenkomst plaats in Gistel in West-Vlaanderen.

lees meer


Wat is kringlooplandbouw? Een analyse op basis van 240 artikelen en debatten

De term kringlooplandbouw wordt veelvuldig gebruikt. Echter, iedereen lijkt er een eigen betekenis aan te geven. Radboud Healthy Landscape (RHL) bracht het debat hierover in kaart: welke aannames, waarden, normen en belangen liggen ten grondslag aan opvattingen over kringlooplandbouw. Onder de betrokken partijen overheersen de overeenkomsten, maar ook zijn er onverenigbare verschillen.

lees meer


Informatiedocument 'Groen gas: feiten en cijfers'

De NVDE, de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, heeft een informatiedocument uitgebracht over groen gas. In dit document: ‘Groen gas: feiten en cijfers’ stelt deze branchevereniging dat groen gas een belangrijke pijler is van de duurzame en circulaire energievoorziening. Voorts geeft NVDE een overzicht van de marktontwikkelingen en gaat het in op een aantal maatschappelijke vragen, onder andere over de duurzaamheid, de CO2-effecten en de noodzaak voor groen gas.

lees meer


Factsheet mestverwaarding ZLTO

ZLTO hecht veel belang aan het realiseren van voldoende installaties voor mestverwaarding, aangezien het een belangrijke sleutel is om te komen tot een duurzame, circulaire en sterke landbouw. ZLTO heeft een factsheet ontwikkeld waarin deze waarde helder wordt gepresenteerd. De factsheet wordt ondersteund door een groot aantal bedrijven uit de agribusiness.

lees meer


Brabant Bemest Beter van start

Vanmiddag is het programma Brabant Bemest Beter gelanceerd. Dit programma is een initiatief van provincie Noord-Brabant, ZLTO, HAS Hogeschool en NCM.

lees meer


Kunstmestvervangers: geen kunstmest, geen dierlijke mest maar RENURE

Onlangs is met het publiceren van de voortgangsrapportage van het onderzoek SAFEMANURE een belangrijke stap gezet om de zogenaamde kunstmestvervangers definitief te erkennen. In dit artikel worden de belangrijkste resultaten toegelicht.

lees meer


Toespraak ministerie LNV herbezinning mestbeleid op symposium 25 oktober 2019

Door Frank Kooiman, verantwoordelijk voor de herbezinning van het mestbeleid

lees meer


Presentatie NL Next Level Mestverwaarding op symposium mestverwaarden op 25 oktober 2019

Toelichting door dr. Martin Scholten van Wageningen UR over de aanleiding, opzet en voortgang van het innovatieprogramma NL Next Level Mestverwaarding, waarin Agrifirm, Darling Ingredients, Van Drie, ForFarmers, FrieslandCampina, De Heus, het ministerie van LNV, NCM en Wageningen UR samenwerken.

lees meer


Presentatie Inventarisatie 2019 export en verwerking dierlijke mest, op symposium mestverwaarden 25 oktober 2019

De begeleidende sheets bij de presentatie van de landelijke inventarisatie 2019 export en verwerking dierlijke mest, met daarin een summier overzicht van de resultaten.

lees meer


Presentatie Rabobank symposium mestverwaarden op 25 oktober 2019

Sheets bij de presentatie 'Lessons learned - mest en digestaat verwaarden. Van push naar pull'. Met hierin opgenomen de acties vanuit het actieplan van de Coalitie Vitale Varkenshouderij.

lees meer


Contouren van een routekaart Hernieuwbare Gassen 2050

Een studie, Green Liaisons genaamd, over de transitie naar de overgang naar hernieuwbaar gas.

lees meer


Duurzaamheidsprestaties van de Nederlandse land- en tuinbouw in vogelvlucht

Wageningen UR heeft in opdracht van LTO Nederland in kaart gebracht hoe de Nederlandse landbouw presteert op een aantal duurzaamheidscriteria.

lees meer


Brochure 'Mest, Een waardevolle grondstof'

Deze brochure geeft een illustratief overzicht van het Nederlandse mestbeleid, feiten en cijfers, managementoplossingen, en de plaats van dierlijke mest in kringlooplandbouw.

lees meer


Beter bodembeheer Magazine: organische stof is cruciaal

De bodem is de basis voor de productie van vrijwel alle landbouwgewassen. Wereldwijd staat bodemkwaliteit sterk onder druk en daarmee de voedselzekerheid voor de samenleving en de basis van het inkomen in de landbouw. Ook in Nederland is dat in een aantal gevallen van belang. Bodembeheer heeft daarnaast grote invloed op onder meer klimaat, waterbeheer en biodiversiteit. Bodembeheer is hiermee cruciaal voor een goede landbouwproductie en minder verliezen. Organische stofbeheer is een zeer belangrijke factor voor een goede bodem, en organische meststoffen zijn belangrijke leveranciers van organische stof. Vanuit PPS Beter Bodembeheer is een magazine verschenen waar diverse aspecten van bodembeheer worden besproken.

lees meer


Nieuw deel in Groene Grondstoffenreeks geeft overzicht toepassingsmogelijkheden biomassa

Biomassa staat in het maatschappelijk debat vaak gelijk aan houtpellets. Daarmee wordt tekort gedaan aan de vele verschillende stromen biomassa én aan het brede scala van toepassingsmogelijkheden van biomassa voor zowel energie- als chemie-toepassingen.

lees meer


Overzicht Europese innovatieprojecten gericht op kringlopen

De Europese Commissie hecht veel waarde aan de overgang naar een circulaire economie, omwille van redenen van duurzaamheid en van minder geopolitieke afhankelijkheid van derde landen. Ze heeft hier een groot budget voor vrijgemaakt. Hieronder geven we een overzicht weer van acht door de EU gefinancierde innovatieprojecten die momenteel lopen en die gericht zijn op het sluiten van kringlopen.

lees meer


Perspectief van mestbewerking op de boerderij voor melkveehouders

De vraag of mestbewerking economisch zin heeft vanuit de melkveehouder en akkerbouwer hangt samen met de financiële waardering van organische stof, de stikstofwerking van de dunne fracties en de urinefractie en de vergoeding die de akkerbouwer minder ontvangt bij vervanging van dunne fractie varkensmest door rundermest. Er zijn echter meer afwegingen van belang. De mestkeuze moet in breder perspectief beoordeeld worden. Dat is de conclusie van een verkenning van Wageningen University & Research naar het perspectief van verschillende mestproducten voor zowel akkerbouwers als melkveehouders.

lees meer


Plan van aanpak mestfraude: Samen werken aan een eerlijke keten

Mede naar aanleiding van een uitgebreid artikel in NRC Handelsblad op 10 november 2017 heeft de minister van LNV de sector opgeroepen om mestfraude te bestrijden en voorkomen. De organisaties LTO Nederland, Cumela, POV, TLN (Transport en Logistiek Nederland) en Rabobank hebben hiertoe het een plan van aanpak opgesteld, genaamd ‘Samen werken aan een eerlijke keten’. Gepubliceerd op 20 december 2017.

lees meer


Toelichting over voortgang Europese erkenning kunstmestvervangers

De afgelopen tijd is regelmatig nieuws verschenen over de EU-meststoffenverordening. Het NCM merkt dat er in het veld en in de pers een aantal misverstanden bestaan over dit traject. Het is belangrijk om twee afzonderlijke processen van elkaar te onderscheiden: 1. De EU-meststoffenverordening: dit is handelsbeleid 2. Safemanure: dit houdt verband met milieubeleid. NCM geeft hier een toelichting over beide trajecten.

lees meer


Regelgeving over afzet van Nederlands digestaat naar Frankrijk.

De afgelopen tijd zijn vragen ontstaan over voorwaarden om digestaat uit mestvergisters van Nederland naar Frankrijk te vervoeren en af te zetten. Hierbij lichten we de vigerende regelgeving toe.

lees meer


Presentatie ministerie LNV NCM bijeenkomst 4 december 2018

Sheets van de presentatie van het ministerie van LNV op de bijeenkomst van NCM op 4 december 2018 te Nijkerk

lees meer


Presentatie inventarisatie mestverwerking 2018 NCM bijeenkomst 4 december 2018

Presentatie van de landelijke inventarisatie export en verwerking dierlijke mest 2018

lees meer


Presentatie NL Next Level Mestverwaarding NCM bijeenkomst 4 december 2018

Sheets van de toelichting op het innovatieprogramma NL Next Level Mestverwaarding tijdens de bijeenkomst van NCM op 4 december 2018 te Nijkerk, door Wageningen UR.

lees meer


Presentaties Jan Roefs NCM bijeenkomst 4 december 2018

Presentaties Jan Roefs op bijeenkomst NCM van 4 december 2018 te Nijkerk

lees meer