Discussiepaper NCM, Platform Groen Gas, NMI en Sanovations over biologisch aanzuren van mest

In samenwerking met Platform Groen Gas, NMI Agro en Sanovations BV heeft NCM de discussiepaper ‘Met biologisch aanzuren van mest minder ammoniak en minder broeikasgassen en meer groen gas’ uitgebracht. Biologisch aanzuren betreft het toevoegen van gemakkelijk afbreekbaar organisch materiaal of organische zuren aan mest. Hierdoor wordt emissie van ammoniak en broeikasgassen voorkomen, en krijgt de mest een hogere energie-inhoud. Met name in bestaande stallen en in de melkveehouderij is dit een kansrijke maatregel om te komen tot fors lagere emissies van ammoniak en broeikasgassen en tot een hogere productie van groen gas. De aanleiding voor deze discussiepaper is dat deze kansrijke maatregel tot nu toe onderbelicht is gebleven in Nederland.
Recent onderzoek laat positieve resultaten zien van meer dan 50% reductie in ammoniak en 80% in methaan uit mest. Praktisch gezien betekent dit dat (melk-) veebedrijven de ammoniak- en methaanemissie fors kunnen verlagen zonder dat stalaanpassingen noodzakelijk zijn. De basiskennis en de toe te passen techniek voor biologisch aanzuren en vergisten zijn voorhanden. Figuur 1: Biologisch aanzuren van mest door het verleggen van een deel van de input aan co-substraten van de vergister naar de mestkelder bij de veehouder.

Het is dus één van de opties waarmee we op korte termijn stappen kunnen zetten om zo bij te dragen aan het realiseren van de uitdagende doelen voor reductie van ammoniak (50% minder in 2030), klimaatdoelstellingen (55% minder CO2 uitstoot in 2030) en de productie van groen gas (2miljard m3 in 2030, wat een vernegenvoudiging betekent ten opzichte van de productie nu).
Om biologisch aanzuren succesvol te maken en snel te kunnen introduceren zijn gerichte pilots op praktijkschaal gewenst. 

De discussiepaper is te vinden in de bijlage.

Discussiepaper NCM, Platform Groen Gas, NMI en Sanovations over biologisch aanzuren van mest
Auteur: Nicky Kamminga
Publicatie: 23-12-2022