Maatregelen om koolstof in de bodem vast te leggen

Via bodembeheer kunnen boeren bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering. In de bodem is namelijk veel koolstof vastgelegd. Deze koolstofvoorraad kan toenemen door middel van aanpassingen in het bodembeheer en daarmee CO2 uit de lucht halen. Hoe doe je dat in de praktijk? En is wat je doet wel effectief? In de onlangs op Crkls gepubliceerde brochure ‘Maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale bodems’ worden deze vragen uitgewerkt.

In de brochure van het Louis Bolk Instituut worden kennis en ervaringen van praktijknetwerken van Slim Landgebruik gedeeld. Er worden tien landbouwkundige maatregelen onderzocht, bijvoorbeeld aanpassen van de gewasrotatie, kruidenrijk grasland en inzet van dierlijke mest en compost. De potentie voor koolstofvastlegging en de gemeten effecten op de bodemkwaliteit staan hierbij centraal. Ook worden de kansen, belemmeringen en (indien onderzocht) de economische effecten besproken. Het programma Slim Landgebruik wordt uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut, Wageningen UR, CLM, SPNA en ZLTO.

Conclusies
De conclusies zijn als volgt:

  • Voor veehouders op zandgronden is een maïs-grasklaver-wisselteelt het meest effectief om koolstof vast te leggen.
  • Veehouders op kleigronden leggen de meeste koolstof vast door de leeftijd van hun grasland te verhogen.
  • Voor akkerbouwers op zandgrond is de inzet van extra groenbemesters het meest effectief.
  • Akkerbouwers op kleigrond leggen de meeste koolstof vast met meer rustgewassen in hun rotatie.

De volledige brochure is te vinden in de bijlage of via deze link.

Maatregelen om koolstof in de bodem vast te leggen
Auteur: Nicky Kamminga
Bron: Crkls
Publicatie: 28-04-2023