Dertig vragen en antwoorden over lachgas

Wageningen UR heeft een publicatie uitgebracht: ‘Dertig vragen en antwoorden over lachgas’. Lachgas is een sterk broeikasgas, 265 keer zo sterk als CO2. Driekwart van de lachgasemissie in Nederland komt uit de landbouw, en daarvan is ongeveer de helft afkomstig uit de bemesting.

In de dertig vragen en antwoorden wordt onder andere ingegaan op het effect van het soort mest of kunstmest, de aanwending, de grondsoort, de bemestingstoestand, van vergisting en andere variabelen op de lachgasemissie.
Zo wordt uitgelegd dat maatregelen als beweiden, het onderwerken van mest of natte omstandigheden kunnen leiden tot hogere lachgasemissies. Vergisting verlaagt de aanwezigheid van snel afbreekbare koolstof in de mest en dit verlaagt niet alleen de methaan- maar ook de lachgasemissie.

Ook gaat een vraag op de mogelijkheden om de uitstoot via bedrijfsmaatregelen als bemesting te verlagen.

De publicatie is hier bijgevoegd, of op de website van WUR te downloaden.

 

Zowel kunstmest als dierlijke mest zijn verantwoordelijk voor circa 25% van de emissie van lachgas (N2O) uit de landbouw

 


Bij hogere bemestingsniveaus neemt de lachgasemissie toe, waarschijnlijk omdat de bodemvoorraad aan stikstof toeneemt. Met precisiebemesting, op de het juiste moment de juiste hoeveelheid geven, kan de emissie dalen.

Dertig vragen en antwoorden over lachgas
Auteur: Jan Roefs
Bron: Wageningen UR
Publicatie: 14-01-2022