Ontwikkeling stikstofbalans tot 2030 per provincie

Hoe ontwikkelt de stikstofbalans zich per provincie tussen nu en 2030? Om deze vraag te kunnen beantwoorden heeft het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) een notitie gemaakt waarin de impact van verschillende genomen en voorgenomen beleidsmaatregelen op de stikstofbalans op provincieniveau wordt geanalyseerd.
Begin dit jaar heeft NCM de gevolgen van recente beleidsmaatregelen op de Nederlandse mestbalans gepubliceerd (hier te downloaden). Hiermee lieten we zien dat dit grote gevolgen heeft voor de Nederlandse mestmarkt: er zal, nadat de export en verwerking heeft plaatsgevonden, een groot mestoverschot overblijven van maar liefst 59 miljoen kg stikstof in 2026. Omgerekend in (onbewerkte) rundveedrijfmest komt dit overeen met 400.000 vrachtwagens die niet in Nederland kunnen worden geplaatst. In deze notitie hebben we aangestipt dat nog niet ingevoerd beleid voor natuurontwikkeling dit mestoverschot nog kan verdubbelen.

Maar wat betekent dit voor de verschillende regio’s? Er zijn immers grote verschillen binnen Nederland, niet alleen in de structuur van de landbouw maar ook in de impact van beleidsmaatregelen. In deze notitie geven we een beeld van deze gevolgen op de mestbalans per provincie. We beperken ons hierbij tot stikstof uit dierlijke mest. Weliswaar hebben sommige maatregelen ook gevolgen voor de gebruiksmogelijkheden voor fosfaat (het mestbeleid kent normen voor stikstof en fosfaat), we verwachten echter niet dat dit tot grote moeilijkheden gaat leiden.


Er zijn grote regionale verschillen in de gevolgen van beleidsmaatregelen op de plaatsingsruimte van stikstof uit mest.
Ontwikkeling stikstofbalans tot 2030 per provincie
Auteur: Rembert van Noort
Bron: NCM
Publicatie: 27-06-2024