Document

Naslagwerk en advies regelgeving gebruik co-producten voor vergisting

De Biogas Branche Organisatie heeft - in opdracht van RVO en LNV - een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik en toepassing van co-producten en digestaat. De titel van het rapport is meteen het belangrijkste advies dat voortkomt uit het onderzoek: Vergistingsketen vraagt meer regie.

lees meer


Uitleg voorwaarden bij export van mest bij RVO

Wanneer u mest of organische meststoffen wilt exporteren is regelgeving van toepassing. RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, legt op hun site uit waaraan men moet voldoen.

lees meer


Etikettering producten voor EU meststoffenverordening 2019/1009

De Europese Commissie heeft een document uitgegeven over het label van bemestingsproducten in de nieuwe Europese Meststoffenverordening. Het beantwoordt basisvragen zoals welke informatie verplicht is op het etiket, in welke taal, hoe informatie te verstrekken over opslag- en gebruiksinstructies en nog veel meer.

lees meer


VCM publiceert informatiedocument voor toelating kunstmestvervangers

VCM, het Vlaamse coördinatiecentrum voor mestverwerking, heeft een informatiedocument gemaakt en dit aangeboden aan DG ENVI van de Europese Commissie en aan beleidsmakers in Vlaanderen en Nederland.

lees meer


Inhoudelijke voortgangsrapportage NCM

Verslag van de belangrijkste activiteiten van NCM in 2019.

lees meer


Gedragscode FAO voor productie, gebruik en management van meststoffen

De FAO van de Verenigde Naties heeft een ‘International Code of Conduct for the sustainable use and management of fertilizers’ opgesteld. Dit is een gedragscode voor de productie en het gebruik van meststoffen.

lees meer


Bestuur en Raad van Toezicht NCM

NCM is een stichting die onafhankelijk is gepositioneerd van andere publieke en private organisaties. Het beleid wordt gemaakt door het bestuur, en de Raad van Toezicht houdt toezicht op het gevoerde beleid. De RvT is tevens de werkgever van de bestuurder(s).

lees meer


RVO.nl legt in brochure uit hoe mestboekhouding gevoerd moet worden

Agrarisch ondernemers die hun landbouwgrond bemesten, moeten elk jaar zelf berekenen of ze binnen de gebruiksnormen zijn gebleven. In een brochure legt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stapsgewijs uit hoe die berekeningen gemaakt kunnen worden.

lees meer


Handleiding Export mest naar Polen

Een rapport over mogelijkheden voor de export van organische meststoffen naar Polen, inclusief een handleiding over de belangrijkste regelgeving die hierbij in acht moet worden genomen.

lees meer


Gevolgen Brexit voor export organische meststoffen

De datum van de Brexit nadert. De zekerheid of de Brexit hard of zacht wordt is er nog immer niet. In het Verenigd Koninkrijk wordt echter momenteel wel hard gewerkt aan het voorbereiden op een no-deal Brexit, ofwel de harde Brexit.

lees meer


Europese verordening 592/2014

Verordening (EU) nr. 592/2014 van de Commissie van 3 juni 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 voor wat betreft het gebruik van dierlijke bijproducten en afgeleide producten als brandstof in stookinstallaties.

lees meer


Spuiwater als meststof

Spuiwater van een luchtwasser mag men in sommige situaties als meststof verhandelen en gebruiken. Er gelden verschillende regels.

lees meer


Overzicht regelgeving over vergisting in EU-landen

Bijgevoegd Engelstalig document geeft een overzicht van wet- en regelgeving rondom vergisting en biogasproductie in de belangrijkste EU-landen.

lees meer


Landeneisen voor export mest naar derde landen

Buiten de Europese Unie heeft ieder land zijn eigen beleid ten aanzien van import van veterinaire producten. Organische meststoffen vallen hier, als dierlijk bijproduct ook onder.

lees meer


EU-meststoffenverordening definitief gepubliceerd, ingangsdatum 16 juli 2022.

Deze verordening, nummer 2019/1009, opent de Europese vrije markt voor herwinbare meststoffen, bio-stimulatoren, compost en digestaat. Tot nu toe was de handel alleen mogelijk via landelijke en zelfs regionale regelgeving. De verordening zal op 16 juli 2022 ingaan.

lees meer


Inhoudelijke voortgangsrapportage NCM

In bijgevoegd document treft u een overzicht van de bevindingen en de in gang gezette projecten van NCM per 1 maart 2019.

lees meer


Europese verordening 999/2001

Verordening betreffende (beperkingen aan) het gebruik van dierlijke eiwitten (in o.a. organische meststoffen).

lees meer


Instructie vervoer mest per schip of trein, export

Mede op verzoek van Cumela Nederland hebben de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een geheel herziene versie van de instructie voor de export van mest per schip of trein gemaakt. In deze instructie wordt niet alleen de export binnen de Europese Unie behandeld, maar ook export naar derde landen waar later dit jaar mogelijk ook het Verenigd Koninkrijk toe gaat behoren.

lees meer


EU-verordeningen betreffende handel in dierlijke bijproducten 1069/2009 en 142/2011

Om binnen de EU organische meststoffen te verhandelen zijn twee verordeningen het belangrijkste: 1069/2009 en een verordening die ingaat uit de uitvoering van deze verordening: 142/2011 (bijgevoegd). Hierin staan voorschriften over de behandeling van producten van dierlijke oorsprong die niet voor menselijke consumptie bedoeld zijn. Belangrijk onderdeel is de hygiënisatie.

lees meer


EU-verordening betreffende vervoer afvalstoffen (EVOA) 1013/2006

Deze verordening betreft het (internationale) transport van afvalstoffen. Organische meststoffen vallen onder dit regime en staan op de zogenaamde "oranje lijst". Deze voorwaarden zijn niet van toepassing voor meststoffen die afkomstig zijn van erkende verwerkingsinstallaties die voldoen aan de Europese verordening 1069/2009.

lees meer


Plan van aanpak NCM 2018-2020

Het plan van aanpak dat eind 2017 is gemaakt. Op basis hiervan hebben BMA (Bureau Mestafzet) en PLMV (Projectbureau Lokale Mestverwerking) besloten om NCM op te richten.

lees meer