Regelgeving opslag van digestaat na monovergisting op boerderijschaal

Er zijn regels voor de opslag van digestaat. Hierbij wordt een verschil gemaakt tussen instabiel digestaat en stabiel digestaat. Wat dit betekent voor de opslag bij kleinschalige monomestvergisting wordt hieronder uitgelegd.

Wat is digestaat?
Digestaat is het restproduct dat overblijft na vergisting. Als het net uit de vergister komt, dan kan het nog biologisch actief zijn. Dit houdt in dat de mest nog niet volledig is uitgegist en anaerobe micro-organismen actief zijn. Er wordt dan nog vergistingsgas (oftewel biogas) gevormd. Het digestaat is dus instabiel. Wanneer digestaat volledig is uitgegist wordt het stabiel digestaat genoemd.

Biologisch actief digestaat
Voor de opslag van biologisch actief digestaat zijn regels opgenomen in § 3.5.10 Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit is van toepassing op kleinschalige mestvergisting, met een verwerkingscapaciteit van maximaal 25.000 m3 mest / jaar. Hierin staat dat het verboden is om digestaat dat nog biologisch actief is buiten de inrichting te brengen of buiten de vergistingstank te mengen met andere dierlijke meststoffen. Er bestaat namelijk een risico op gasvorming (drukopbouw) en schuimvorming bij transport en het mengen met dierlijke meststoffen van biologisch actief digestaat. Het mag daarom alleen gemengd worden in een vergistingstank. Het gevolg hiervan is dat het instabiele digestaat na vergisting opgeslagen moet worden in een gasdichte ruimte met overdrukbeveiliging.

In § 3.5.8 Activiteitenregeling milieubeheer wordt verwezen naar het document NTA 9766, waar meer informatie in staat over de installatie voor de opslag van instabiel digestaat uit monomestvergisting. Hieruit blijkt dat biologisch actief digestaat op verschillende manieren gestabiliseerd kan worden, bijvoorbeeld:

  • Door het vier weken in een na-opslag te laten. Deze na-opslag moet gasdicht zijn met overdrukbeveiliging.
  • Door te hygiëniseren (gedurende 60 minuten bij 70 °C).
  • Door te beluchten.

Het NTA 9766- document is in te zien via de website van NEN.

Stabiel digestaat
Wanneer digestaat stabiel is, valt het onder § 3.4.6 Activiteitenbesluit milieubeheer. Deze regeling heeft betrekking op het opslaan van drijfmest en (stabiel) digestaat. Stabiel digestaat mag in een mestsilo, mestbassin of mestkelder worden opgeslagen.

Bronnen en interessante links

NCM heeft dit artikel met zorg geschreven, maar kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of niet verwerkte wijzigingen in de toekomst. Kijk voor de exacte teksten naar de Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer.

Regelgeving opslag van digestaat na monovergisting op boerderijschaal
Auteur: Nicky Kamminga
Bron: Activiteitenbesluit milieubeheer, activiteitenregeling milieubeheer, NTA 9766
Publicatie: 15-12-2023