Mestafzet hobbymarkt: wat zijn de voorwaarden?

Soms wil een bedrijf bewerkte of onbewerkte mest leveren aan de particuliere markt. Maar mag mest aan deze groep consumenten geleverd worden? En welke regels en voorwaarden zijn daaraan verbonden?

Vervoersbewijs dierlijke mest
Vanaf 1 januari 2023 moet het vervoer van dierlijke mest gemeld worden met het realtime Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM). Er zijn echter een aantal situaties waarbij geen rVDM nodig is, bijvoorbeeld bij het vervoeren van dierlijke mest van een tuincentrum/hovenier naar een particulier. Voor het leveren van dierlijke mest aan een tuincentrum of hovenier is echter wel een rVDM nodig. Hierbij dient opmerkingscode 47 (Afvoer naar tuincentrum of hovenier) vermeld te worden.

Het is in beperkte mate mogelijk om forfaitair rechtstreeks aan particulieren te leveren, dus zonder dat dit met wegen en bemonsteren gebeurt. Hierbij moet wel gebruik gemaakt worden van rVDM. Voorwaarden die hiervoor gelden zijn:

 • Maximale levering van 20 kg fosfaat per particulier per kalenderjaar.
 • Een landbouwer of intermediair levert per kalenderjaar in totaal niet meer dan 250 kg fosfaat aan particulieren.
 • De afstand tussen de locatie waar de mest is geproduceerd en waar de mest naartoe moet, is hemelsbreed niet meer dan 10 km.
 • Op het rVDM wordt opmerkingscode 31 (levering aan particulier) gebruikt.

Als er aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, mag vaste mest en drijfmest forfaitair worden vervoerd naar particulieren. Anders moet de mest worden vervoerd door een intermediaire onderneming met GR apparatuur en moet de mest gewogen, bemonsterd en geanalyseerd worden. Particulieren hebben wel een relatienummer van RVO nodig. Dit nummer moet altijd ingevuld worden in rVDM. Een relatienummer (BRS) kan aangemaakt worden door in te loggen op mijn.rvo.nl.

Geen uitzondering
Bovenstaande uitzonderingen op het gebruik van een rVDM gelden dus alleen bij het vervoer van vaste mest en drijfmest. Voor gier (mestcode 12 – rundvee en 42 – varkens), filtraat na mestscheiding (mestcode 11 – rundvee en 41 – varkens), koek na mestscheiding (mestcode 13 – rundvee en 43 – varkens) en alle mengsels met deze mestsoorten zijn geen speciale regels. Deze mest moet altijd gewogen, bemonsterd en geanalyseerd worden. Vervoer gebeurt door een geregistreerd intermediair die GR-apparatuur gebruikt. Mineralenconcentraat (mestcode 120) mag in het geheel niet aan particulieren worden geleverd.

Mestkorrels 
Bij het vervoer van mestkorrels is geen rVDM nodig als er wordt voldaan aan de definitie van mestkorrels:

 • Dierlijke mest die door een producent zodanig bewerkt is, dat het drogestofgehalte minimaal 90% is.
 • De installatie die gebruikt wordt, is erkend door de NVWA.

Bij dit vervoer moet een document aanwezig zijn waar een aantal gegevens van de mestkorrels, de afnemer en de leverancier op staan. In de administratie dienen ook een aantal gegevens per product vast te worden gelegd, namelijk de hoeveelheid meststoffen die wordt afgevoerd, het aantal kilogram stikstof en fosfaat in deze meststoffen en wie de afnemers zijn. Tot slot moet de producent/leveranciers van mestkorrels binnen 30 dagen na afloop van het kwartaal een overzicht naar RVO sturen met de volgende gegevens:

 • De hoeveelheid mestkorrels die in het kwartaal is geleverd.
 • De hoeveelheid stikstof en fosfaat die in het kwartaal is geleverd.
 • Naam, adres en relatienummer of KVK-nummer van de afnemers.

De hoeveelheden die aan particulieren geleverd worden kunnen bij elkaar opgeteld worden. Deze afnemers hoeven geen relatienummer bij RVO te hebben.

Vaste meststoffen met maximaal 10% dierlijke mest of champost
Er geldt ook een uitzondering voor intermediairs die mengsels van vaste mest met maximaal 10% dierlijke mest of champost naar particulieren vervoeren. In dit geval hoeft ook geen rVDM of vervoersdocument gebruikt te worden. Er gelden wel een aantal voorwaarden. In de administratie moeten de volgende gegevens vastgelegd worden:

 • Hoeveel kilogram meststoffen die afgevoerd worden.
 • De percentages van de verschillende mestcodes.
 • De gehalten stikstof en fosfaat.
 • Het aantal kilogram stikstof en fosfaat in de meststoffen die zijn geleverd.
 • Wie de afnemers zijn.

Binnen 30 dagen na afloop van elk kwartaal dient een kwartaaloverzicht naar RVO gestuurd te worden. Dit overzicht moet een aantal gegevens bevatten over de gehalten en hoeveelheden van het mengsel, de mestcodes die van toepassing zijn en gegevens van de afnemers. Ook hier geldt dat bij de levering aan particulieren de totalen opgegeven kunnen worden. Bovendien hoeven particuliere afnemers geen relatienummer bij RVO te hebben.

Wegen & bemonsteren of forfaitair
Er is dus een aantal situaties waarbij wegen en bemonsteren van mest niet nodig is en mest forfaitair vervoerd kan worden. Forfaitair vervoer van mest kan zowel met als zonder GR-apparatuur plaatsvinden. Bij wegen en bemonsteren moet altijd GR-apparatuur gebruikt worden.

GR-apparatuur wordt gebruikt door geregistreerde intermediairs. Deze apparatuur bepaalt de locatie van een vervoermiddel en verstuurt automatisch gegevens naar RVO. Als er gereden wordt in een vervoermiddel met GR-apparatuur, dan moet de apparatuur ook altijd gebruikt worden. Bij forfaitair vervoer hoeft mest echter niet gewogen en bemonsterd te worden. Het vervoer valt dan namelijk onder maatwerkvervoer met GR-apparatuur.

Als er aan de voorwaarden voldaan wordt om dierlijke mest forfaitair af te voeren naar particulieren, kan het dus ook zonder GR-apparatuur vervoerd worden. Er hoeft dan ook geen laadmelding gedaan te worden. Het vervoer valt in dit geval onder maatwerkvervoer zonder GR-apparatuur.

Bronnen:
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2023-02/Tabel-11b-opmerkingscodes-rVDM_0.pdf
https://www.rvo.nl/files/file/2023-02/Tabel-11-Normen-en-mestcodes-aanvoer-afvoer-dierlijke-mest-2023.pdf
https://www.rvo.nl/onderwerpen/mest/vervoeren-nederland/dierlijke-mest/rvdm/maatwerk-vervoer
https://www.rvo.nl/onderwerpen/mest/vervoeren-nederland/dierlijke-mest/rvdm
https://www.rvo.nl/onderwerpen/mest/dikke-fractie


NCM heeft dit artikel met zorg geschreven, maar kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of niet verwerkte wijzigingen in de toekomst. Kijk voor de exacte teksten naar de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet: https://wetten.overheid.nl/BWBR0018989/2023-07-21.

NCM dankt RVO voor de review.

Mestafzet hobbymarkt: wat zijn de voorwaarden?
Auteur: Nicky Kamminga
Bron: RVO
Publicatie: 01-09-2023