Overzicht effecten van bodemmaatregelen uit langjarig veldonderzoek

Binnen de landbouw is de vraag welke maatregelen bijdragen aan een duurzaam bodembeheer erg belangrijk. In de PPS Beter Bodembeheer is jarenlang onderzoek gedaan, in allerlei veldproeven, om te proberen die vraag te beantwoorden. De belangrijkste resultaten uit dat onderzoek zijn geanalyseerd en samengevat in een rapport.
In de analyse zijn allerlei maatregelen meegenomen, niet alleen de aanvoer van organische stof via bemesting, compost en dergelijke, maar ook bijvoorbeeld wat een gereduceerde grondbewerking kan bijdragen.
In het rapport ligt de focus op het effect van de maatregelen op de opbrengst, maar ook op andere bodemfuncties zoals koolstofvastlegging, waterregulatie- en zuivering, recycling van nutriënten en habitat voor biodiversiteit. Daarnaast is naar de praktische en economische toepasbaarheid van de maatregelen gekeken. Zo konden ook de afwentelingen tussen de verschillende aspecten in kaart worden gebracht.

Wat blijkt? Veel van de getoetste maatregelen zorgen voor positieve effecten op één of meer bodemfuncties. Toepassing van niet kerende grondbewerking zorgt bijvoorbeeld niet voor verlies in opbrengst en lijkt te leiden tot minder stikstofverliezen en een rijker bodemleven. Slechts bij een klein deel van de maatregelen moeten er afwegingen worden gemaakt. Zo is toepassing van groencompost positief voor de opbrengst en koolstofvastlegging, maar geeft het wel meer risico op stikstofuitspoeling.

Het rapport is hier bijgevoegd of te downloaden op de website van de PPS Beter Bodembeheer.

Overzicht effecten van bodemmaatregelen uit langjarig veldonderzoek
Bron: PPS Beter Bodembeheer
Publicatie: 15-10-2022